Menu

Zofran

Zofran behoort tot de groep van geneesmiddelen die anti-emetica heten. Sommige medische behandelingen kunnen veroorzaken dat u misselijk wordt en moet braken. Anti-emetica zorgen ervoor dat misselijkheid en braken worden tegengegaan.

Wat is Zofran Zydis en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Uw arts heeft dit geneesmiddel voor u persoonlijk en voor uw toestand uitgekozen. Zofran Zydis wordt u voorgeschreven om te voorkomen dat u zich na uw behandeling misselijk voelt en moet overgeven.

Bij volwassenen kan Zofran Zydis door de arts worden voorgeschreven om:

 • Misselijkheid en braken tegen te gaan, die kunnen optreden wanneer u chemotherapie (een chemokuur) of bestraling (radiotherapie) krijgt bij de behandeling van kanker;
 • Misselijkheid en braken, die kunnen optreden na een operatie onder algehele narcose, te voorkomen en te behandelen.

Bij kinderen ouder dan 6 maanden kan Zofran Zydis worden voorgeschreven bij de behandeling van misselijkheid en braken bij chemotherapie.

Neem dit geneesmiddel in zoals uw arts u heeft voorgeschreven. De dosering die u voorgeschreven heeft gekregen is afhankelijk van uw behandeling. Op het etiket staat vermeld hoeveel u moet innemen en hoe vaak. Als u hier niet zeker van bent, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U gebruikt apomorfine (gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Parkinson);
 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in de rubriek "Inhoud van de verpakking en overige informatie".

Als u denkt dat dit op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts voordat u Zofran Zydis gaat gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

 • Als u allergisch bent voor geneesmiddelen die vergelijkbaar zijn met Zofran, zoals geneesmiddelen die granisetron of palonosetron bevatten;
 • Als u ooit hartproblemen heeft gehad, zoals een onregelmatige hartslag (aritmie);
 • Als u darmproblemen heeft;
 • Als uw lever niet goed werkt, uw arts kan de dosering Zofran Zydis verlagen.

Vertel uw arts als u denkt dat dit op u van toepassing is.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Zofran Zydis nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waarvoor u geen voorschrift nodig heeft. Deze andere geneesmiddelen zijn:

 • Fenytoïne en carbamazepine (geneesmiddelen die worden voorgeschreven bij epilepsie) kunnen de concentratie van ondansetron in het lichaam negatief beïnvloeden;
 • Rifampicine (geneesmiddel dat wordt voorgeschreven bij jeuk, tuberculose en lepra) kan de concentratie van ondansetron in het lichaam negatief beïnvloeden;
 • Het effect van tramadol (geneesmiddel dat wordt voorgeschreven bij pijnbestrijding) kan negatief beïnvloed worden door het gelijktijdig gebruik van ondansetron;
 • Fluoxetine, paroxetine, sertraline, fluvoxamine, citalopram, escitalopram (SSRI's [selectieve serotonineheropnameremmers]) (middelen om depressie en/of angst te behandelen) kunnen leiden tot een verandering in uw geestelijke toestand;
 • Venlafaxine, duloxetine (SNRI [serotonine-noradrenalineheropnameremmers]) (middelen om depressie en/of angst te behandelen) kunnen leiden tot een verandering in uw geestelijke toestand;
 • Gelijktijdig gebruik van ondansetron met geneesmiddelen voor het hart (bijvoorbeeld antracyclinen zoals doxorubicine, daunorubicine of trastuzimab), antibiotica (zoals erytromycine of ketoconazol), antiaritmica (zoals amiodaron) en bètablokkers (zoals atenolol of timolol) vergroten de kans op hartritmestoornissen.

Vertel het uw arts als u een van deze geneesmiddelen gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Zofran Zydis wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens de zwangerschap. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Vraag uw arts om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Het geven van borstvoeding wordt niet aangeraden tijdens de behandeling met Zofran Zydis. Onderzoek bij proefdieren heeft aangetoond dat ondansetron kan worden uitgescheiden in de moedermelk. Dit kan invloed hebben op uw baby. Bespreek dit met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Ondansetron heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Zofran Zydis

Zofran Zydis bevat aspartaam. Aspartaam wordt in o.a. fenylalanine omgezet. Dit kan schadelijk zijn voor patiënten met een bepaalde stofwisselingsziekte, nl. fenylketonurie (PKU).

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering en frequentie van toediening

De dosering Zofran die u krijgt is afhankelijk van uw behandeling en zal door uw arts worden bepaald. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe gebruikt u dit middel?

Druk de smelttablet niet door de afdekkende folie. Trek de folie van één blisterruimte en haal de Zofran Zydis voorzichtig uit de blister. Leg de Zydis smelttablet op de punt van de tong, de tablet zal binnen enkele seconden smelten. Als de tablet is gesmolten kunt u doorslikken.

Voordat u Zofran Zydis inneemt:

 • Haal de Zofran Zydis niet uit de blister totdat u de smelttablet gaat innemen;
 • Controleer dat de folie niet is beschadigd.

Hoe haalt u de Zofran Zydis uit de blister?

 • Tabletten Zofran Zydis moeten altijd voorzichtig uit de stripverpakking worden gehaald. Probeer niet de smelttablet door de folie te drukken, zoals u met een normale tablet doet. De smelttablet is kwetsbaar en kan hierdoor breken;
 • Trek één stripruimte van de stripverpakking;
 • Trek de folie van de stripverpakking af zoals staat afgebeeld met een pijl op de verpakking;
 • Haal de smelttablet voorzichtig uit de strip;
 • Leg de Zydis tablet op het puntje van de tong. De tablet zal binnen enkele seconden op de tong smelten. Slik vervolgens door.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Het is belangrijk dat u zich houdt aan de dosering die op het etiket staat vermeld. Als u of uw kind meer Zofran Zydis inneemt dan zou moeten, raadpleeg dan een arts of ga rechtstreeks naar een ziekenhuis. Neem de verpakking van het geneesmiddel mee.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u een dosis bent vergeten in te nemen en u voelt zich misselijk of u moet overgeven, neem dan zo snel mogelijk een dosis in en neem de volgende dosis weer op het normale tijdstip in.

Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosering in te halen. Als u een dosis bent vergeten in te nemen, maar u bent niet misselijk, neem dan de volgende dosis weer op het normale tijdstip in, zoals vermeld op het etiket.

Neem contact op met uw arts als u niet weet wat u moet doen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met het gebruik van dit middel zonder overleg. Gebruik Zofran Zydis zolang als uw arts u dit heeft voorgeschreven.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Sommige mensen kunnen allergisch zijn voor geneesmiddelen. Als u snel nadat u Zofran Zydis heeft ingenomen, een van de volgende symptomen krijgt, vertel dit dan direct aan een arts.

Ernstige allergische reacties: deze zijn zeldzaam bij mensen die Zofran gebruiken. Symptomen zijn onder meer:

 • Een bobbelige huiduitslag of ‘galbulten’ op het lichaam;
 • Zwelling van de oogleden, het gezicht, de lippen, de mond of de tong (angio-oedeem) wat problemen kan geven met de ademhaling;
 • Collaps.

Neem onmiddellijk contact op met een arts als u deze symptomen krijgt. Stop met het gebruik van dit middel.

Verder kunnen de volgende bijwerkingen voorkomen bij gebruik van Zofran

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen:

Deze kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 personen:

 • Hoofdpijn.

Vaak voorkomende bijwerkingen:

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 personen:

 • Warm gevoel of opvliegers;
 • Irritatie op de injectieplaats, zoals pijn, branderigheid, zwelling, roodheid of jeuk;
 • Verstopping (obstipatie).

Soms voorkomende bijwerkingen:

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 personen:

 • Toevallen (convulsies);
 • Bewegingsstoornissen (inclusief aanhoudende samentrekking van spieren en/of herhaalde bewegingen, dystonie);
 • Abnormale onwillekeurige bewegingen (dyskinesie) of spasmen;
 • Stoornissen in het hartritme (onregelmatig of langzaam; aritmieën, Torsades de Pointes);
 • Pijn op de borst met en zonder onderdrukking van een bepaald gedeelte van het ElectroCardioGram (ST-segmentonderdrukking);
 • Starende ooguitdrukking (oculogyrische crisis);
 • Lage bloeddruk (hypotensie);
 • De hik.

Soms voorkomende bijwerkingen die uit bloedtesten blijken:

 • Toename in stoffen (enzymen) die door de lever worden aangemaakt.

Deze verschijnselen zijn vaak gemeld bij patiënten die cisplatine (geneesmiddel gebruikt bij chemotherapie) kregen.

Zelden voorkomende bijwerkingen:

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 personen:

 • Ernstige allergische reacties;
 • Verstoringen van het hartritme (soms leidend tot een plotselinge bewusteloosheid);
 • Duizeligheid tijdens snelle toediening in een ader (intraveneus of afgekort i.v.);
 • Voorbijgaande visusstoornissen (zoals wazig of dubbel zien) voornamelijk tijdens i.v. toediening;
 • Diarree en buikpijn.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen:

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 personen:

 • Ernstige, plotselinge allergische reactie, met als verschijnselen koorts en blaren op de huid en vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse; Lyellsyndroom) en ernstige allergische reactie met hoge koorts, blaren op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens- Johnsonsyndroom);
 • Voorbijgaande blindheid voornamelijk tijdens i.v. toediening.

Bij het merendeel van de gemelde gevallen verdween de blindheid binnen 20 minuten. De meeste patiënten hadden chemotherapeutische middelen gekregen, waaronder cisplatine. Er is in sommige gevallen gemeld dat de voorbijgaande blindheid veroorzaakt werd door een probleem in de hersenen.

Bijwerkingen waarvan niet bekend is hoe vaak ze voorkomen:

 • Vochtophoping (oedeem);
 • Huiduitslag en jeuk.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Bewaren beneden 30 graden Celsius;
 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. (RVG 110634//21471 en RVG 110633//21472) Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de folie na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Gebruik Zofran 4 en 8 Zydis na deze datum niet meer, maar breng de tabletten in de verpakking terug naar uw apotheek;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.;

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Het kan nodig zijn om deze bijsluiter nog eens door te lezen. Gooi de bijsluiter niet weg totdat u uw behandeling heeft afgemaakt.

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is ondansetron. De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Gelatine;
 • Mannitol;
 • Aspartaam (E951);
 • Natriummethylhydroxy benzoaat (E219);
 • Natriumpropylhydroxybenzoaat (E217);
 • Aardbeiensmaakstof:
  • Kunstmatige aromastoffen;
  • Natuurlijke aromastoffen;
  • Smaakstoffen identiek aan natuurlijke smaakstoffen;
  • Propyleenglycol (E1520).

Hoe ziet Zofran Zydis eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

 • Zofran 4 Zydis wordt geleverd als blisterverpakking aluminium/aluminium à 10 smelttabletten. Verpakkingen met 1 blister.
 • Zofran Zydis 4mg wordt geleverd in de vorm van ronde orale witte planoconvexe smelttableten met een snelle dispersie. (RVG 120923//21471)
 • Zofran 8 Zydis wordt geleverd als blisterverpakking aluminium/aluminium à 10 smelttabletten. Verpakkingen met 1 blister.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder / ompakker

Medcor Pharmaceuticals B.V.
Artemisweg 232
8239 DE Lelystad

Fabrikant

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., ul.
Grunwaldzka 189,
60-322 Poznan,
Polen
(RVG 110634//21471 en RVG 110633//21472)

Catalent UK Swindon Zydis Ltd,
Wilthshire Engeland

Glaxo Wellcome GMbH & Co KG,
Bad Oldesloe,
Duitsland
(RVG 119943//21472)

Novartis Farmaceutica, S.A.
Ronda de Santa Maria,
158- Barbera del Valles 08210
Barcelona,
Spanje
(RVG 120923//21471)

Terug naar boven