Relenza

Relenza (zanamivir)

Relenza bevat zanamivir, dat tot de geneesmiddelengroep van antivirale geneesmiddelen behoort. Relenza wordt gebruikt om griep te behandelen (infectie met influenzavirus). Het vermindert de verschijnselen van griep en helpt u sneller te herstellen. Meer info

Dokteronline.com regelt of verkoopt geen medicijnen. Op uw verzoek regelen wij voor u een consult met een geregistreerde onafhankelijke EU-arts. Aan de hand van uw antwoorden op de online medische vragenlijst en de door u opgegeven voorkeuren, beoordeelt deze arts of aan u een recept voor een medische behandeling mag worden uitgeschreven. Bezoek de website van Blueclinic voor de actuele prijzen van de medische behandelingen.
Kosten opdracht is incl. BTW.

Dienst
Kosten opdracht *
Dienst – Kosten opdracht *
Bijsluiter(s)

1. Wat is Relenza en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 

Relenza bevat zanamivir, dat tot de geneesmiddelengroep van antivirale geneesmiddelen behoort. Relenza wordt gebruikt om griep te behandelen (infectie met influenzavirus). Het vermindert de verschijnselen van griep en helpt u sneller te herstellen. 
Relenza wordt ook gebruikt om tijdens een griepepidemie te voorkomen dat u griep krijgt. Volwassenen en kinderen van 5 jaar en ouder mogen met Relenza behandeld worden. 
Relenza moet ingeademd (geïnhaleerd) worden in de longen, omdat het nauwelijks in het lichaam wordt opgenomen wanneer het via de mond wordt ingenomen. Het griepvirus infecteert de longen en wanneer u Relenza inademt, werkt het rechtstreeks op het virus in uw longen. 
Relenza is geen vervanger voor de griepvaccinatie. U moet nog steeds met uw arts overleggen of u tegen griep gevaccineerd moet worden. 

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?  

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?  
-     U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.                                                                                                                                                                      
Geef Relenza niet aan kinderen jonger dan 5 jaar. 
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
Als u een beklemd gevoel in de keel of op de borst ervaart wanneer u Relenza gebruikt.  In zeer zeldzame gevallen kan Relenza een reactie veroorzaken zoals: 
•    een beklemd gevoel in de keel of op de borst 
•    ademhalingsmoeilijkheden 

Als u een van deze verschijnselen ervaart wanneer u Relenza gebruikt: 
stop onmiddellijk met het innemen van Relenza en roep onmiddellijk medische hulp in
Neem contact op met uw arts of met de afdeling spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. 
 
Als u astma of andere long- of ademhalingsproblemen heeft 

Uw arts moet het weten als u een van de hieronder vermelde aandoeningen heeft: 
•    astma 
•    een andere longaandoening, die ademhalingsproblemen veroorzaakt, zoals bijvoorbeeld emfyseem, chronisch obstructieve longziekte (COPD), of chronische bronchitis 
→ Vertel dit aan uw arts voordat u Relenza gaat gebruiken,
zodat uw arts nauwkeuriger in de gaten kan houden of uw aandoening onder controle is. 
 
Als u inhalatiemedicatie gebruikt voor de behandeling van astma of een ander ademhalingsprobleem, lees dan hieronder in de bijsluitertekst onder het kopje Gebruik van Relenza samen met inhalatiemedicatie voor ademhalingsproblemen zorgvuldig door, voordat u Relenza gaat gebruiken. 
 

Gebruik van Relenza samen met inhalatiemedicatie voor ademhalingsproblemen 
Als u inhalatiemedicatie gebruikt
voor de behandeling van astma of voor een ander ademhalingsprobleem, blijf dan deze inhalatiemedicatie op de gebruikelijke tijdstippen gebruiken. 
•    Als u het advies heeft gekregen om Relenza op hetzelfde tijdstip van de dag te gebruiken als uw andere inhalatiemedicatie, neem deze andere inhalatiemedicatie dan enkele minuten eerder in dan dat u Relenza gebruikt.  
•    Zorg ervoor dat u uw snelwerkende “rescue” inhalatiemedicatie (zoals bijvoorbeeld salbutamol) bij de hand heeft wanneer u Relenza gaat gebruiken. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast Relenza nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Dat geldt ook voor geneesmiddelen die u kunt krijgen zonder recept. 
Als u inhalatiemedicatie gebruikt voor de behandeling van astma of andere ademhalingsproblemen, lees dan voor gebruik van Relenza de bovenvermelde adviezen onder het kopje Gebruik van Relenza samen met inhalatiemedicatie voor ademhalingsproblemen. 
Als u het advies hebt gekregen om u tegen griep te laten vaccineren 
U kunt altijd worden gevaccineerd, zelfs als u Relenza gebruikt om griep te helpen voorkomen. 
 
Zwangerschap en borstvoeding  
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 
Er is slechts beperkte informatie beschikbaar over de veiligheid van het gebruik van Relenza tijdens de zwangerschap. Hoewel er tot nu toe geen aanwijzingen zijn dat Relenza schadelijk is voor het ongeboren kind, kan uw arts u toch adviseren om geen Relenza te gebruiken tijdens de zwangerschap.  
U mag geen borstvoeding geven zolang u Relenza gebruikt.  
Het werkzame bestanddeel (zanamivir) kan in de moedermelk terechtkomen. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

Het is onwaarschijnlijk dat Relenza uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te bedienen beïnvloedt. 
 
Relenza bevat lactose en melkeiwit   
Relenza bevat een suiker (melksuiker genaamd lactose) en kan een melkeiwit bevatten. 
Indien uw arts heeft verteld dat u sommige suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

3. Hoe gebruikt u dit middel? 

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
Relenza is een geneesmiddel in poedervorm, dat u met behulp van de bijgeleverde Diskhaler via de mond inademt (inhaleert) tot in uw longen. Het poeder zit in vakjes (blistervlakjes) van een ronde blisterverpakking (Rotadisk), die in de Diskhaler wordt geplaatst. Het geneesmiddel in de Rotadisk mag alleen worden geïnhaleerd met behulp van een Diskhaler. 
 
Geef Relenza niet aan kinderen jonger dan 5 jaar. 
 
Wanneer begint u met het gebruik van Relenza? 
Als u griep heeft, moet u voor het beste resultaat zo snel mogelijk beginnen met het gebruik van Relenza nadat u verschijnselen van griep krijgt: 
•    voor volwassenen, binnen 48 uur na het optreden van de eerste verschijnselen van griep 
•    voor kinderen van 5 jaar en ouder, binnen 36 uur na het optreden van de eerste verschijnselen van griep 
 
Om griep te helpen voorkomen: 
Om te helpen voorkomen dat u zelf griep krijgt, wanneer er iemand in uw directe omgeving griep heeft, moet u zo snel mogelijk na het eerste contact met deze persoon beginnen met het gebruik van Relenza: 
•    volwassenen en kinderen van 5 jaar en ouder: binnen 36 uur na het eerste contact met de zieke 
 
Om te voorkomen dat u griep krijgt wanneer er een griepepidemie is onder de bevolking: volg het advies van uw arts op over wanneer u moet beginnen met het gebruik van Relenza. 
 
Hoeveel Relenza moet u gebruiken? 
De hoeveelheid Relenza die u moet gebruiken is anders wanneer u al griep heeft, dan wanneer u Relenza gaat gebruiken om te helpen voorkomen dat u griep krijgt. 
 
Als u griep heeft: 
•    voor volwassenen en kinderen van 5 jaar en ouder:
de gebruikelijke dosering is 2 inhalaties (de inhoud van 2 vakjes) tweemaal per dag gedurende 5 dagen 
 
Om griep te helpen voorkomen: 
Wanneer er iemand in uw directe omgeving griep heeft:  

•    voor volwassenen en kinderen van 5 jaar en ouder: de gebruikelijke dosering is 2 inhalaties (de inhoud van 2 vakjes) eenmaal per dag gedurende 10 dagen 
 
Wanneer er een griepepidemie is onder de bevolking: 
•    voor volwassenen en kinderen van 5 jaar en ouder:
de gebruikelijke dosering is 2 inhalaties (de inhoud van 2 vakjes) eenmaal per dag gedurende maximaal 28 dagen 
 
Heeft u te veel van dit middel gebruikt? 
Als u per ongeluk te veel Relenza heeft gebruikt, dan krijgt u daar hoogstwaarschijnlijk geen last van. Maar als u zich hierover zorgen maakt of als u zich niet lekker voelt, vooral als u astma of andere problemen heeft: 
vraag uw arts om advies. 
  
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?  
Wanneer u een dosis Relenza bent vergeten, neem dan uw gebruikelijke dosis zodra u zich dat herinnert en vervolg dan de behandeling zoals daarvoor.  Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 
 

Als u stopt met het gebruik van dit middel 
Om griep te behandelen is het belangrijk dat u de hele behandelingskuur afmaakt; deze is meestal 5 dagen, zelfs als u zich beter voelt. De verschijnselen van griep kunnen anders terugkomen. Wanneer u overweegt om voortijdig te stoppen met het gebruik van Relenza: vraag uw arts om advies.  
 
Aan de achterzijde van deze bijsluiter vindt u een stap-voor-stap gebruiksaanwijzing over hoe u de Relenza Diskhaler moet gebruiken. 
Lees deze gebruiksaanwijzing goed door voordat u Relenza voor de eerste keer gebruikt. Als u daarna nog vragen heeft over hoe u de Diskhaler moet gebruiken, vraag dan uw apotheker om samen met u de gebruiksaanwijzing door te nemen. 

4. Mogelijke bijwerkingen  

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. 
 
Aandoeningen waar u voor uit moet kijken:  
 
Ernstige allergische reacties  

Deze zijn zeldzaam en komen voor bij minder dan 1 op 1.000 mensen die Relenza gebruiken.  Symptomen zijn onder meer:  
Opgezette en jeukende huiduitslag (galbulten).  
Zwelling, soms van het gezicht, de mond of keel, waardoor ademnood kan ontstaan.  
Toevallen.  

 
Als u een van deze symptomen krijgt:  
    neem onmiddellijk contact op met uw arts. 
 
Ernstige huidreacties 
Deze bijwerkingen zijn zeldzaam en komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 personen die Relenza gebruiken:  
Huiduitslag met mogelijk blaarvorming en die lijkt op speldenpuntjes (donkere vlekken in het midden omgeven door een lichtere ring en een donkere buitenring - erythema multiforme), wijd verbreide huiduitslag met blaarvorming en vervelling, vooral rond de mond, neus, ogen en genitaliën 
(geslachtsdelen) (Stevens-Johnson syndroom), ernstige vervelling van de huid over een groot deel van het lichaam (toxische epidermale necrolyse). 
Als u een van deze symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Stop met het gebruik van Relenza. 
Andere vaak voorkomende bijwerkingen 
Deze komen voor bij minder dan 1 op de 10 mensen, die Relenza gebruiken: 
•    huiduitslag  
 
Andere soms voorkomende bijwerkingen 
Deze komen voor bij minder dan 1 op de 100 mensen die Relenza gebruiken: 
•    een beklemd gevoel in de keel of op de borst, kortademigheid, plotseling optredende ademhalingsmoeilijkheden. Als u een longziekte heeft (zoals bijvoorbeeld astma of COPD) kan het noodzakelijk zijn dat u Relenza gebruikt onder medisch toezicht, zodat u geholpen kunt worden als u deze bijwerkingen krijgt 
•    zwelling van het gezicht, de keel of de mond 
•    galbulten (jeukende bulten op de huid) 
•    flauwvallen en een licht gevoel in het hoofd. Als u zich niet goed voelt wanneer u Relenza gebruikt kunt u flauwvallen of licht in het hoofd worden na het inademen van Relenza. U moet, voordat u de dosis Relenza inademt, in een ontspannen positie gaan zitten. Houd na het inhaleren van de dosis uw adem in zo lang het voor u nog comfortabel is  
 
Als u zich onwel voelt, wordt u geadviseerd om iemand bij u te hebben terwijl u Relenza inhaleert. 
 
Als u een van deze verschijnselen krijgt:  
stop onmiddellijk met het innemen van Relenza en roep onmiddellijk medische hulp in. 
Neem contact op met uw arts of met de afdeling spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. 
 
Plotselinge gedragsveranderingen, hallucinaties en toevallen 

Tijdens de behandeling met Relenza kunnen gedragsveranderingen zoals verwardheid en niet reageren voorkomen. Bij enkele patiënten kunnen hallucinaties (het zien, horen of voelen van dingen die niet bestaan) of toevallen (insulten) voorkomen die kunnen leiden tot bewustzijnsverlies (flauwvallen). Ouders moeten vooral opletten of deze klachten voorkomen wanneer hun kind of tiener griep heeft. De klachten komen ook voor bij mensen die griep hebben en die geen Relenza gebruiken. Daarom is het onbekend of Relenza een rol speelt bij het veroorzaken van deze klachten. 
Als u een van deze symptomen krijgt: 
→ neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. 

5. Hoe bewaart u dit middel? 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de doos na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.  
 
Bewaren beneden 30°C. 
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 

Welke stoffen zitten er in dit middel?  
-    De werkzame stof in dit middel is zanamivir (5 mg per dosis). 
-    De andere stof in dit middel is lactosemonohydraat (bevat melkeiwit). 
 
Hoe ziet Relenza eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
Relenza poeder zit in 4 blistervakjes in een ronde, zilverkleurige aluminiumfolie blisterverpakking, de zogenaamde Rotadisk. Elk vakje bevat 5 mg zanamivir. Relenza is een geneesmiddel in poedervorm, dat u met behulp van de bijgeleverde plastic Diskhaler via de mond inademt (inhaleert) tot in uw longen.  
Relenza is beschikbaar in twee soorten verpakkingen:  
een 1-daagse startverpakking bevat 1 Relenza Rotadisk en 1 Diskhaler 
een verpakking voor 5-daagse behandeling bevat 5 Relenza Rotadisks en 1 Diskhaler Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
 
GlaxoSmithKline BV      
Huis ter Heideweg 62      
3705 LZ Zeist                 
030-6938100      
[email protected]