Directly go to the content
Rhinocort

Rhinocort

Rhinocort bevat het werkzame bestanddeel budesonide. Budesonide is een zgn. glucocorticosteroïde (een ontstekingsremmend middel). Wanneer het in de neus wordt toegediend heeft budesonide een ontstekingsremmende werking. Rhinocort vermindert de overgevoeligheid van de neus.     U mag Rhinocort gebruiken, wanneer u last heeft van allergie met klachten zoals een verstopte neus of loopneus. Ook kan Rhinocort worden voorgeschreven voor de behandeling van milde tot matig ernstige neuspoliepen.  

1. Wat is Rhinocort  en waarvoor wordt dit middel gebruikt?  

Rhinocort bevat het werkzame bestanddeel budesonide. Budesonide is een zgn. glucocorticosteroïde (een ontstekingsremmend middel). Wanneer het in de neus wordt toegediend heeft budesonide een ontstekingsremmende werking. Rhinocort vermindert de overgevoeligheid van de neus.  
 
U mag Rhinocort gebruiken, wanneer u last heeft van allergie met klachten zoals een verstopte neus of loopneus. Ook kan Rhinocort worden voorgeschreven voor de behandeling van milde tot matig ernstige neuspoliepen.  

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?  
–    als u allergisch (overgevoelig) bent voor budesonide of een van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.  
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?  
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.  
–    als u onder behandeling bent voor andere problemen of ziekten, vertel dit aan uw arts;  
–    als u behandeld wordt voor bacteriële luchtwegaandoeningen 
(zoals tuberculose) of virus- of schimmelinfecties van de luchtwegen;  
–    als u een leverziekte heeft moet u dit aan uw arts vertellen;  
–    het maximale effect van Rhinocort wordt pas na een aantal dagen bereikt. Bij het gebruik kan korte tijd een verhoogde afscheiding en wat korstvorming in de neus optreden.  
–    als u langdurig Rhinocort gebruikt is het aan te raden uw neusslijmvlies ten minste eens per jaar, door de arts, te laten controleren.  
–    Rhinocort kan de afweer tegen bepaalde infecties verminderen, vooral bij kinderen. Als u of uw kind niet eerder de mazelen of de waterpokken hebben gehad, moet u proberen te voorkomen dat u of uw kind met deze kinderziekten besmet wordt als u tevens Rhinocort gebruikt. Bij gelijktijdig gebruik met Rhinocort kunnen deze ziekten ernstiger verlopen dan bij personen die geen Rhinocort gebruiken. Als u of uw kind Rhinocort gebruikt en de mazelen of de waterpokken krijgt, of in aanraking komt met kinderen die deze kinderziekten hebben, dan dient u contact met de arts op te nemen.  
–    als uw klachten toenemen ondanks het gebruik van uw geneesmiddelen, dient u contact op te nemen met uw dokter. Het kan zijn dat de behandeling moet worden aangepast. Verhoog de dosering van Rhinocort  niet zonder overleg te hebben gehad met de dokter!  
–    Neem contact op met uw arts als u last heeft van wazig zien of andere visuele stoornissen. 
 
Kinderen  
–    Omdat het nog niet volledig bekend is wat de lange termijn effecten van Rhinocort op kinderen zijn, is het nodig dat uw arts uw kind regelmatig onderzoekt. Met name wordt de groei gecontroleerd. Bij het voorschrijven van Rhinocort aan kinderen maakt de arts een afweging van de voor- en de nadelen van het gebruik van Rhinocort door kinderen.  
–    Langdurige behandeling of zeer hoge doseringen van dit soort middelen bij kinderen, ongeacht de toedieningsweg (bijv. via de neus, via de longen, via het rectum of via de mond), kan hun groei remmen.  
–    In het algemeen wordt een langdurige behandeling bij kinderen niet aanbevolen.  
–    Een onderhoudsbehandeling met Rhinocort bij kinderen wordt niet aanbevolen.  
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?  
Gebruikt u naast Rhinocort  nog andere geneesmiddelen?  Of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. In de apotheek kunt u een geneesmiddelenkaart krijgen. U of uw apotheker noteert hierop welke geneesmiddelen u gebruikt en in welke dosering.  
Laat mensen in uw omgeving weten welke geneesmiddelen u gebruikt!  
 
U kunt Rhinocort  gebruiken als u ook andere geneesmiddelen tegen allergische neusklachten inneemt.  
 
Geneesmiddelen tegen schimmelinfecties, zoals ketoconazol en itraconazol, kunnen de werking van Rhinocort versterken.    
 
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid  
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.  
 
Als u zwanger bent of borstvoeding geeft dient u altijd zeer voorzichtig te zijn met het gebruik van medicijnen.  
 
Zwangerschap  
Als u zwanger wordt tijdens het gebruik van Rhinocort  moet u zo snel mogelijk contact opnemen met uw arts. Hij zal dan beoordelen of u de behandeling met Rhinocort  kunt voortzetten of u een ander middel voorschrijven.  
 
Borstvoeding  
U kunt Rhinocort  gewoon gebruiken als u borstvoeding geeft.  
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines  
Rhinocort  heeft geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.  
 
Rhinocort  bevat glucose  
Als uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.  

3. Hoe gebruikt u dit middel?  

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  
 
Allergie met klachten als verstopte neus of loopneus (bijv. hooikoorts)  Bij voorkeur wordt de behandeling met Rhinocort gestart vóórdat het hooikoortsseizoen begint. Soms zal het nodig zijn om aanvullende geneesmiddelen te gebruiken om eventuele oogsymptomen (‘dikke rode jeukende ogen’) te bestrijden.  
 
De dosering wordt bij een ieder individueel bepaald. De aanbevolen dosering is:  
 
Bij volwassenen, ouderen en kinderen van 6 jaar en ouder:  
Bij het begin van de behandeling ‘s ochtends in ieder neusgat  
•     4 inhalaties Rhinocort 32 * óf  
•     2 inhalaties Rhinocort 64 .  
De uiteindelijke onderhoudsdosering is die dosering waarbij u de minste klachten heeft.  
 
Milde tot matig ernstige neuspoliepen  
’s Ochtends en ’s avonds in ieder neusgat  
•     2 inhalaties Rhinocort 32 * óf  
•     1 inhalatie Rhinocort 64 .  
 
•     De dosering van Rhinocort 32  is niet mogelijk met het product uit deze bijsluiter. Hiervoor zijn andere producten beschikbaar met een lagere sterkte. 
 
Rhinocort  moet vóór iedere inhalatie volgens de gebruiksaanwijzing klaargemaakt worden (zie hiervoor aan het eind van deze bijsluiter).  
 
Hoe vaak moet u Rhinocort  gebruiken?  
In principe gebruikt u Rhinocort  dagelijks.  
 
Duur van de behandeling  
Als regel zal de behandeling van allergie tijdens een bepaalde tijd van het jaar nodig zijn. In de overige gevallen kan de behandeling langdurig zijn.  
 
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?  
Het is belangrijk dat u de dosis gebruikt zoals aangegeven op de sticker van de apotheek of zoals uw arts heeft geadviseerd. U dient niet meer te gebruiken dan uw dokter heeft verteld; meer of minder gebruiken kan uw klachten verergeren.  
 
Verschijnselen te veel gebruik  
Wanneer gedurende lange tijd veel te hoge doseringen worden gebruikt dan voorgeschreven kunnen verschijnselen optreden die ook bij gebruik van ontstekingsremmende tabletten te zien zijn, zoals bijvoorbeeld een 
‘opgeblazen’ gezicht.  
 
Wat moet u doen?  
Waarschuw een arts. Houd de verpakking van Rhinocort  bij de hand.  
 
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?  
Als u een enkele keer een dosis vergeet te inhaleren heeft dat als regel geen ernstige gevolgen. Neem deze dosis alsnog als u dat binnen een paar uur bemerkt. Als u er pas achter komt bij de volgende dosis, dan hoeft u de vergeten dosis niet in te halen.  
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.  
 
Als u stopt met het gebruik van dit middel?  
Als u plotseling stopt met de behandeling met Rhinocort  kunnen de allergieklachten, die door Rhinocort  worden tegengegaan, terugkeren.  
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel?  
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  

4. Mogelijke bijwerkingen  

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.  
 
De volgende bijwerkingen zijn vaak, soms, zelden of zeer zelden gemeld:  
Zeer vaak     komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers 
Vaak             komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers 
Soms            komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers 
Zelden          komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers 
Zeer zelden  komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers 
Onbekend    op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld 
 
Vaak  
Irritatie in de neus  
Bloedneus  
Bloederige afscheiding uit de neus  
 
Soms  
Droge neus  Niesaanvallen.  
Directe en vertraagde overgevoeligheidsreacties  
Overgevoeligheidsreacties met huiduitslag met hevige jeuk en bultjes 
(galbulten of urticaria)  
Roodheid (rash)  
Huidontsteking (dermatitis)  
Jeuk  
Plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong) ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angio oedeem)  
Spierkramp  
 
Zelden  
Anafylactische reactie (ernstige, levensbedreigende allergische reactie op bepaalde stoffen)  
Verminderde werking van de bijnierschors  
Groeivertraging  
Perforatie van het tussenschot van de neus  
Zweren van het neusslijmvlies  
Stemvervormingen (dysfonie)  
Kneuzing  
Wazig zien 
 
Zeer zelden  
Schimmelinfectie van het neusslijmvlies (candidiasis)  
Slinken (atrofie) van het neusslijmvlies  
Geur- en smaakverandering  
Ontbreken van reuk  
 
Frequentie niet bekend  
Verminderd gezichtsvermogen door ooglenstroebeling  
Verhoogde oogboldruk (groene staar, glaucoom)  
 
Extra bijwerkingen die bij kinderen kunnen voorkomen  
Er is groeiachterstand gemeld bij kinderen en adolescenten, die via de neus corticosteroïden toegediend kregen. Budesonide bevat ook corticosteroïden (zie ook: ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?’).  
 
Hoge dosering en langdurig gebruik kunnen in zeldzame gevallen systemische klachten veroorzaken (systemische klachten zijn klachten waarbij heel het lichaam is aangetast).  
 
Verlaag nooit zelf de dosering of onderbreek de behandeling niet (ook niet tijdelijk) zonder overleg met uw arts!  

5. Hoe bewaart u dit middel?  

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.  
 
Rhinocort  bewaren beneden 30°C.  
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.  Bewaar de verpakking rechtop. 
 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum.  Die is te vinden op Het Dr. Fisher Farma etiket na ‘Exp’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Na deze datum mag u Rhinocort , ook als hij nog niet helemaal leeg is, niet meer gebruiken.  
 
Na eerste gebruik is Rhinocort  tenminste nog 2 maanden houdbaar. 
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.  

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?  
–    Het werkzame bestanddeel is budesonide 
–    De andere bestanddelen zijn: microkristallijn cellulose (E460), natriumcarboxymethylcellulose (E466), watervrij glucose,  polysorbaat 80 (E433), dinatriumedetaat, kaliumsorbaat (E202), zoutzuur en gezuiverd water.  
 
Hoe ziet Rhinocort  eruit en hoeveel zit er in een verpakking?  

Rhinocort 64  is een neusspray suspensie in een bruin glazen flesje met 120 doseringen. Dit flesje, uitgerust met een doseringsventiel en een neusstukje (afgesloten door een stofkapje), zit in een kartonnen doosje. 
 
Fabrikant 
• AstraZeneca UK Limited, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA, Verenigd Koninkrijk