Rosiced is tijdelijk niet beschikbaar. U kunt wel een consult aanvragen voor Rosacea.

Rosiced

Rosiced

Rosiced crème wordt gebruikt voor de behandeling van ontsteking, veroorzaakt door rosacea.  Inflammatoire rosacea is een huidaandoening die roodheid, papules (roze bultjes) en pustules (met pus gevulde puistjes) in het gezicht veroorzaakt. Meer info

Dokteronline.com regelt of verkoopt geen medicijnen. Op uw verzoek regelen wij voor u een consult met een geregistreerde onafhankelijke EU-arts. Aan de hand van uw antwoorden op de online medische vragenlijst en de door u opgegeven voorkeuren, beoordeelt deze arts of aan u een recept voor een medische behandeling mag worden uitgeschreven. Bezoek de website van Blueclinic voor de actuele prijzen van de medische behandelingen.
Kosten opdracht is incl. BTW.

Bijsluiter(s)

1. Wat is Rosiced crème en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Rosiced crème wordt gebruikt voor de behandeling van ontsteking, veroorzaakt door rosacea. 
Inflammatoire rosacea is een huidaandoening die roodheid, papules (roze bultjes) en pustules (met pus gevulde puistjes) in het gezicht veroorzaakt.  

2. Wat moet u weten voordat u Rosiced crème gebruikt

Gebruik Rosiced crème niet  -    als u allergisch (overgevoelig) bent voor metronidazol of voor één van de andere bestanddelen van Rosiced 7,5 mg/g crème. Alle bestanddelen van Rosiced 7,5 mg/g crème staan vermeld in rubriek 6 van deze bijsluiter. Indien u niet zeker bent of u allergisch bent, raadpleeg dan uw arts of apotheker 
-    in het eerste trimester van de zwangerschap -     indien u één van de volgende aandoeningen heeft: 
-    een ernstige leverziekte (bvb levercirrhose) 
-    problemen met de aanmaak van bloed (bvb anemie) 
-    ziektes die de hersenen, het ruggenmerg of de zenuwen aantasten meld dit aan uw arts. In dergelijke gevallen dient behandeling met Rosiced 7,5 mg/g crème zorgvuldig overwogen te worden. 
 
Wees extra voorzichtig met Rosiced  crème   -    bij gebruik in de buurt van de ogen of de slijmvliezen. Dergelijk contact moet vermeden worden. In geval van contact, de crème zorgvuldig uitwassen met water. 
-    gebruik in geval van irritatie minder vaak Rosiced 7,5mg/g crème of stop de behandeling tijdelijk en raadpleeg indien nodig uw arts.  
-    Bij blootstelling van uw huid aan zonlicht of ultraviolet (UV) licht. Vermijd blootstelling aan UV (zonnen, zonnebank, zonnelamp. 
-    U mag de aanbevolen duur van de behandeling niet overschrijden. Indien nodig, kan de behandeling worden herhaald, mits inachtneming van een tussenperiode van 6 weken. 
-    Rosiced 7,5 mg/g crème mag niet worden aangebracht bij kinderen. 
-    Vermijd onnodig of langdurig gebruik van dit geneesmiddel. 
-    Als u een bloedaandoening (bloeddyscrasie) heeft of ooit gehad heeft. Dyscrasie kan zich uiten onder andere symptomen als een aandoening van de bloedstolling. 
-    Bewijs doet vermoeden dat metronidazol carcinogeen is bij bepaalde diersoorten. Tot op heden is er geen bewijs van een carcinogeen effect bij de mens. 
 
Gebruik met andere geneesmiddelen   Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Tot op heden zijn geen interacties met andere lokale geneesmiddelen bekend. 
 
Interactie met systemische medicatie (orale inname, intraveneus, enz.) is onwaarschijnlijk omdat absorptie van metronidazol na aanbrengen van Rosiced 7,5 mg/g crème op de huid gering is. 
 
Toch traden disulfiramachtige reacties op (de reactie kan bestaan uit misselijkheid, braken, rood worden van de huid, versnelde hartslag en kortademigheid) bij een klein aantal patiënten die gelijktijdig metronidazol en alcohol gebruikten. 
 
Van oraal metronidazol is gemeld dat het het effect van warfarine en andere coumarineanticoagulantia versterkt, wat leidt tot een langere protrombinetijd (gebruikt voor het bepalen van de stollingsneiging van het bloed). Het effect van topisch metronidazol op de protrombinetijd is niet bekend. 
 
Zwangerschap en borstvoeding  Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 
 
Zwangerschap  Rosiced 7,5 mg/g crème mag niet gebruikt worden tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap. Om het zekere voor het onzekere te nemen, kan u best een zwangerschapstest ondergaan als u niet zeker bent of u zwanger bent. Rosiced 7,5 mg/g crème mag slechts gebruikt worden tijdens de laatste zes maanden van de zwangerschap indien andere behandelingen niet succesvol zijn gebleken.  
 
Borstvoeding  Metronidazol (het werkzaam bestanddeel van Rosiced 7,5 mg/g crème) wordt uitgescheiden in de moedermelk.  
Tijdens de periode van borstvoeding dient ofwel de borstvoeding stopgezet te worden ofwel afgezien worden van het gebruik van Rosiced 7,5 mg/g crème. 
 
Kinderen en adolescenten  Er zijn onvoldoende klinische gegevens over de werkzaamheid en veiligheid van Rosiced 7,5 mg/g crème bij kinderen; daarom mag Rosiced 7,5 mg/g crème niet worden aangebracht bij kinderen. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines  Rosiced 7,5 mg/g crème heeft geen effect op het vermogen om voertuigen te besturen. 
 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Rosiced 7,5 mg/g crème  Rosiced 7,5 mg/g crème bevat propyleenglycol. Dit kan huidirritaties veroorzaken. 

3. Hoe wordt Rosiced crème gebruikt 

Volg bij het gebruik van Rosiced 7,5 mg/g crème nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.  
 
Het gezicht steeds zachtjes wassen en afdrogen voor het aanbrengen. 
Niet-comedogene cosmetica (die de poriën niet verstoppen en geen meeëters veroorzaken) en niet-adstringerende cosmetica (die de huid en wondweefsel niet doen samentrekken, bvb aluinstift) mogen gebruikt worden na het aanbrengen van de crème. Bij twijfel, vraag uw arts of apotheker welke cosmetica u kan gebruiken. 
 
Hoeveel Rosiced 7,5 mg/g crème dient u aan te brengen en hoe vaak    
Dosering en wijze van toediening   Tenzij anders voorgeschreven door uw arts, is de gebruikelijke dosering: 
Breng de crème tweemaal daags in een dunne laag aan op de te behandelen huid van het gelaat en wrijf de crème lichtjes in.  

Raadpleeg uw arts of apotheker als u de indruk heeft dat de werking van Rosiced 7,5 mg/g crème te sterk of te zwak is.   
Hoe lang dient u Rosiced 7,5 mg/g crème te gebruiken  Normaal gezien dient u Rosiced 7,5 mg/g crème gedurende 6 tot 12 weken te gebruiken. 
Indien nodig kan de behandeling na een interval van 6 weken worden voortgezet. Indien geen verbetering optreedt, dient de behandeling stopgezet te worden. 
 
Wat u moet doen als u meer van Rosiced 7,5 mg/g crème heeft gebruikt dan u zou mogen   Overdosering is hoogst onwaarschijnlijk. Indien nodig, dient het product verwijderd te worden door te wassen met warm water. 
 
Wanneer u te veel van Rosiced 7,5 mg/g crème heeft gebruikt of ingenomen,neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). 
 
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Rosiced 7,5 mg/g crème te gebruiken Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Ga gewoon door met het gebruik van Rosiced 7,5 mg/g crème aan de dosis die door uw arts werd voorgeschreven. 
 
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of  apotheker. 

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Rosiced 7,5 mg/g crème bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. 
 
De evaluatie van bijwerkingen is gebaseerd op de volgende frequenties: 
 
Zeer vaak: meer dan 1 op 10 behandelde gevallen 
Vaak: minder dan 1 op 10, maar meer dan 1 op 100 behandelde gevallen 
Soms: minder van 1 op 100, maar meer dan 1 op 1.000 behandelde gevallen 
Zelden: minder dan 1 op 1.000, maar meer dan 1 op 10.000 behandelde gevallen 
Zeer zelden: minder dan 1 op 10.000 behandelde gevallen, met inbegrip van geïsoleerde meldingen 
  
-    Vaak voorkomende bijwerkingen zijn lokale ‘eczeemachtige’ reacties,verergering van rosacea, droge huid, ontsteking, roodheid, jeuk, huiduitslag, huidklachten (branderig en prikkelend gevoel) en pijn.  
-    Bijwerkingen die soms voorkomen, zijn hypothesie (verminderd gevoel van aanrakingen of gewaarwordingen) en paresthesie (gevoel in de huid van tintelingen, prikkelingen of doof gevoel). 
-    In zeldzame gevallen kan zwelling van het gezicht en de nek, plotselinge jeuk, flauwvallen en ademnood optreden. Bijwerkingen die zelden voorkomen, zijn ook metaalsmaak en misselijkheid. 

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel. 

5. Hoe bewaart u Rosiced crème

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen. 
 
Gebruik Rosiced 7,5 mg/g crème niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de tube en de doos na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. 
 
Bewaaromstandigheden Bewaren beneden 30ºC. 
Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. 
 
Bewaring eens Rosiced 7,5 mg/g crème geopend is  De crème mag tot 8 weken na opening gebruikt worden.  
Gebruik Rosiced 7,5 mg/g crème niet als u merkt dat de tube beschadigd is.   
 
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 

6. Aanvullende informatie

Wat bevat Rosiced crème  
 
-    Het werkzaam bestanddeel is Rosiced 7,5 mg/g. Eén gram crème bevat 7,5 mg metronidazol. 
-    De     andere     bestanddelen     zijn     glycerol     monolauraat,     glycerol     monomyristaat,  propyleenglycol, watervrij citroenzuur (pH aanpassen), natriumhydroxyde (pH aanpassen), carbomeer, gezuiverd water. 
 
Hoe ziet Rosiced 7,5 mg/g crème er uit en wat is de inhoud van de verpakking 
Rosiced 7,5 mg/g crème is beschikbaar in kunststof (polyethyleen) tubes die 25 g, 30 g, 40 g, 50 g of 2 x 30 g bevatten. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht in alle landen.  
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen   Pierre Fabre Benelux 
Henri-Joseph Genessestraat 1,  
B-1070 Brussel 
 
Fabrikant:  BIOGLAN AB 
PO Box 50310 
S-202 13 Malmö 
Zweden