Tramadol Actavis kan niet meer worden besteld. U kunt wel een consult aanvragen voor Zenuwpijn. U vindt dan alternatieven, zoals Tramadol.

Tramadol Actavis

Tramadol Actavis

Tramadol HCl Actavis Retard is een pijnstiller. Tramadol HCl Actavis Retard vermindert de pijn door het remmen van bepaalde chemische stoffen van het centraal zenuwstelsel (in de hersenen en het ruggemerg). Meer info

Dokteronline.com regelt of verkoopt geen medicijnen. Op uw verzoek regelen wij voor u een consult met een geregistreerde onafhankelijke EU-arts. Aan de hand van uw antwoorden op de online medische vragenlijst en de door u opgegeven voorkeuren, beoordeelt deze arts of aan u een recept voor een medische behandeling mag worden uitgeschreven. Bezoek de website van Blueclinic voor de actuele prijzen van de medische behandelingen.
Kosten opdracht is incl. BTW.

1. Wat is Tramadol HCl Actavis Retard en waarvoor wordt het gebruikt?

Tramadol HCl Actavis Retard is een pijnstiller. Tramadol HCl Actavis Retard vermindert de pijn door het remmen van bepaalde chemische stoffen van het centraal zenuwstelsel (in de hersenen en het ruggemerg).

Tramadol HCl Actavis Retard kan gebruikt worden bij volwassenen en jongeren boven de 12 jaar. Het wordt gebruikt voor de behandeling van matige tot ernstige pijn. Tramadol HCl Actavis Retard is niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar.

2. Voordat u Tramadol HCl Actavis Retard inneemt

Gebruik Tramadol HCl Actavis Retard NIET:

 • bij overgevoeligheid voor Tramadol of andere bestanddelen van Tramadol HCl Actavis Retard.
 • bij een overdosering met alcohol, slaapmiddelen, pijnstillers, opiaten of andere geneesmiddelen die via de   hersenen werken (psychofarmaca).
 • bij gebruik van bepaalde geneesmiddelen tegen depressie (de zogenaamde MAOremmers), of wanneer deze de laatste 14 dagen zijn gebruikt.
 • Indien u lijdt aan epilepsie welke niet met medicatie behandeld wordt
 • voor de behandeling van ontwenningsverschijnselen bij drugsverslaafden.

Wees extra voorzichtig met Tramadol HCl Actavis Retard indien:

 • u recent hoofdwonden of een verhoogde druk in het hoofd (b.v. na een ongeval) heeft gehad.
 • u lijdt aan aandoeningen van de nieren of de lever (zie rubriek 3 “Hoe wordt Tramadol HCl Actavis Retard ingenomen”).
 • u lijdt aan ademhalingsstoornissen
 • u neigt naar epilepsie of toevallen, omdat de kans op een aanval kan toenemen. Er zijn aanvallen gemeld bij patienten die de aangeraden dosis tramadol hebben ingenomen. Het risico kan toenemen wanneer de tramadoldoses de aanbevolen dagelijkse doseringslimiet (400 mg) overschrijden. 
 • u verslaafd bent aan opiaten
 • u lijdt aan een shock (koudzweet kan hier een teken van zijn)

 

Raadpleeg uw arts wanneer een van bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of in het verleden is geweest.

Houdt u er rekening mee dat Tramadol HCl Actavis Retard kan leiden tot fysieke en psychische verslaving. Wanneer Tramadol HCl Actavis Retard langdurig wordt ingenomen, kan het effect afnemen, zodat hogere doseringen moeten worden ingenomen (tolerantieontwikkeling). Bij patienten met een neiging tot medicijnmisbruik of die afhankelijk zijn van medicijnen moet behandeling met Tramadol HCl Actavis Retard uitsluitend plaatsvinden voor korte periodes en onder strikte medische supervisie.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt; dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Gebruik Tramadol HCl Actavis Retard niet tegelijkertijd of binnen 14 dagen met zogenoemde MAO-remmers (moclobemide of phenelzine tegen depressie, selegiline tegen de ziekte van Parkinson).

Het pijnstillende effect van Tramadol HCl Actavis Retard kan verminderd zijn of minder lang aanhouden als u ook medicijnen gebruikt welke de volgende actieve ingrediënten bevatten:

 • carbamazepine (gebruikt om epilepsie te behandelen)
 • buprenorfine, nalbufine, of pentazocine (pijnstillers)
 • ondansetron (gebruikt om misselijkheid te stoppen)

In een enkel geval worden de bijwerkingen van selectieve serotonine heropnameremmers (SSRI's) (bepaalde antidepressiva) bij gelijktijdig gebruik van tramadol versterkt. De bijwerkingen kunnen zo hevig worden, dat men spreekt van een Serotoninesyndroom. Tekenen van het optreden van een Serotoninesyndroom kunnen zijn: verwardheid, opgewondenheid, koorts, zweten, verminderde coördinatie,  verhoogde gevoeligheid voor prikkels, spasmen en diarree. In dit geval moet er altijd contact worden opgenomen met de arts. Stoppen met de SSRI zorgt meestal voor een snelle verbetering.

De kans op bijwerkingen is groter als u Tramadol HCl Actavis Retard tegelijkertijd inneemt met:

 • sedativum zoals kalmerende middelen, slaaptabletten, antidepressiva en sterke pijnstillers (morfine, codeïne, pethidine). U kunt zich overmatig slaperig voelen of het gevoel hebben dat u flauw gaat vallen.
 • Tricyclische antidepressiva and antipsychotische medicijnen. Er kan een verhoogde kans op epileptische aanvallen zijn.
 • Bloedverdunners zoals warfarine. Het kan zijn dat de dosering van deze medicijnen verminderd moet worden, anders is er een verhoogd risico op bloedingen.
 • Anticonvulsie medicijnen die gelijktijdig met tramadol worden ingenomen kunnen de drempel voor toevallen verlagen en de kans op convulsies kan bij deze patiënten verhoogd zijn.

 

Gebruik van Tramadol HCl Actavis Retard in combinatie met eten en drinken:

Tramadol HCl Actavis Retard mag nooit worden gebruikt in combinatie met alcohol. 

Zwangerschap

Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u medicijnen inneemt.

Tramadol passeert de placenta. Over gebruik bij de mens zijn onvoldoende gegevens bekend om de mogelijke schadelijkheid te kunnen beoordelen. Langdurig gebruik tijdens zwangerschap kan leiden tot ontwenningsverschijnselen bij de pasgeborene, als consequentie van verslaving. Daarom dient tramadol niet te worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Uw arts zal u adviseren.

Borstvoeding

Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u medicijnen inneemt.

In het algemeen wordt het gebruik van Tramadol HCl Actavis Retard afgeraden in de periode dat borstvoeding wordt gegeven. Kleine hoeveelheden tramadol worden afgescheiden in de  moedermelk. Bij eenmalig gebruik is het over het algemeen niet noodzakelijk de  borstvoeding te onderbreken. Raadpleeg uw arts voor advies.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken Tramadol HCl Actavis Retard kan sufheid, duizeligheid en wazig zicht veroorzaken.

Hierdoor kan Tramadol HCl Actavis Retard de rijvaardigheid en de vaardigheid om machines te gebruiken  beïnvloeden. Dit kan worden versterkt door alcohol of door geneesmiddelen die via de  hersenen werken.

Bestuur geen voertuigen en onderneem geen activiteiten waarbij u alert moet zijn, totdat u  weet welke invloed tramadol op u heeft. Zie 4 “mogelijke bijwerkingen” voor een volledige  lijst van mogelijke bijwerkingen die alertheid en coördinatie verminderen.

3. Hoe wordt Tramadol HCl Actavis Retard ingenomen

Dosering

Houdt u zich strikt aan de aanwijzingen van uw arts over het gebruik van Tramadol HCl Actavis Retard. Indien u niet zeker bent raadpleeg uw arts of apotheker. De dagdosering wordt door de arts aangepast aan de ernst van de pijn en aan de gevoeligheid van de patiënt. De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar:

De begin dosering is: 

Tramadol HCl Actavis Retard 100 mg: 1 tablet (100 mg tramadol hydrochloride), 2 x daags

Daarna kan bij onvoldoende pijnstilling de dosis verhoogd worden tot:

Tramadol HCl Actavis Retard 150 mg: 1 tablet (150 mg tramadol hydrochloride), 2 x daags of

Tramadol HCl Actavis Retard 200 mg: 1 tablet (200 mg tramadol hydrochloride), 2 x daags Andere dosering:

Indien u lijdt aan aandoeningen van de lever of de nieren, vertelt u dit dan aan uw arts. De  dosering moet dan worden aangepast, of Tramadol HCl Actavis Retard moet niet worden gebruikt. 

Het gebruik van Tramadol HCl Actavis Retard bij patiënten met ernstige lever of nier aandoeningen  wordt niet aangeraden.

Bent u ouder dan 75 jaar dan dient de dosering te worden aangepast.

Wijze van inname

Tramadol HCl Actavis Retard is een tablet met een speciale kern om de werkzame stof langzaam  en voor een langere periode in het lichaam te laten komen. Hierdoor kan het iets langer  duren voordat u een effect bemerkt.

Slik de tablet heel door (niet kauwen of breken), met een hoeveelheid water.

Bij voorkeur ‘s ochtends en ‘s avonds innemen. De tabletten mogen op een lege maag of  tijdens de maaltijd worden ingenomen.

Hoelang moet u Tramadol HCl Actavis Retard gebruiken?

Uw arts zal u vertellen hoelang u Tramadol HCl Actavis Retard zult moeten gebruiken. Dit is afhankelijk van de oorzaak van de pijn. Gebruik Tramadol HCl Actavis Retard niet langer dan noodzakelijk.

Indien u bemerkt dat Tramadol HCl Actavis Retard te sterk is of niet sterk genoeg, raadpleeg dan  uw arts of apotheker.

Wat moet u doen wanneer er teveel is ingenomen?

Bij overdosering dient u direct contact op te nemen met uw arts, het dichtstbijzijnde ziekenhuis of een kliniek. De volgende verschijnselen kunnen voorkomen: kleine pupillen, braken, sterk verlaagde bloeddruk, versnelde hartslag, toevallen (collaps), verstoord bewustzijn inclusief coma (diepe bewusteloosheid), toevallen en ademhalingsmoeilijkheden.

Wat moet u doen wanneer u een dosis bent vergeten?

Indien u een tablet bent vergeten in te nemen komt waarschijnlijk de pijn terug. Neemt u geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen, maar gaat u gewoon door met het op dezelfde wijze innemen van tabletten.

Wat gebeurt er als u stopt met het innemen van Tramadol HCl Actavis Retard?

Wanneer u de behandeling onderbreekt of te snel beëindigd is het waarschijnlijk dat de pijn  terug komt. Indien u wilt stoppen met de behandeling vanwege ongewenste  bijverschijnselen kunt u dit het best doen in overleg met uw arts.

In het algemeen is er geen nawerking wanneer de behandeling met Tramadol HCl Actavis Retard wordt gestopt. Echter, in zeldzame gevallen kunnen mensen die Tramadol HCl Actavis

Retard  tabletten een periode hebben ingenomen zich onwel voelen wanneer zij abrupt stoppen. Zij  kunnen zich geagiteerd, ongerust, nerveus of trillerig voelen. Men kan hyperactief zijn,  moeite hebben met slapen en stoornissen van de maag of darmen. Slechts enkele mensen  krijgen last van paniekaanvallen, hallucinaties, ongebruikelijke gewaarwordingen zoals  jeuk, tintelingen en gevoelloosheid en lawaai in de oren (tinnitus). Als bij u zich  een van  deze klachten voordoen na stoppen met Tramadol HCl Actavis Retard dient u uw arts te  raadplegen.

 

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Tramadol HCl Actavis Retard  bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. 

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Zeer vaak: (voorkomend bij meer dan 1 van de 10 gebruikers): misselijkheid en duizeligheid.

Vaak: (voorkomend bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers): hoofdpijn, verwardheid, braken, verstopping, droge mond, zweten, slaperigheid, vermoeidheid.

Soms: (voorkomend bij 1 tot 10 van  de 1000 gebruikers): hartkloppingen, onregelmatige hartslag, lage bloeddruk (in het bijzonder bij het opstaan), hartfalen (cardiovasculaire collaps), braakneiging, druk op de maag, gevoel van volheid,  jeuk, huiduitslag en huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), diarree.

Zeldzaam: (voorkomend bij 1 tot 10 van  de 10.000 gebruikers ): wazig zien, langzamere hartslag dan normaal, toename van de bloeddruk, veranderingen van eetlust, waarnemen van jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is, trillen, langzamere ademhaling, epileptische aanvallen, hallucinaties, verwardheid, slaapstoornissen en nachtmerries, allergische reacties (bijv. kortademigheid), benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme), hijgen, plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en overgevoeligheid.

Verder zijn gemeld: stemmingsveranderingen, veranderingen in activiteit, en veranderingen van waarneming of het vermogen beslissingen te nemen, spierslapte, moeilijkheden met plassen, onvrijwillige spiersamentrekkingen, abnormale coördinatie en flauwvallen.

Verschijnselen welke optreden bij ontwenning, identiek aan de ontwenningsverschijnselen bij opiaten, kunnen zijn:  onrust, angst, nervositeit, slapeloosheid, motorische onrust (hyperkinesie), trillingen (tremor) en maagdarmstoornissen.

In zeer zeldzame gevallen (voorkomend bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) zijn allergische reacties (bijv. moeite met ademhalen, hijgen, zwellen van de huid), shock en verhoging van de leverenzym waarden voorgekomen. In het geval van een gezwollen gezicht, tong en/of keel en/of moeite met slikken of bulten gecombineerd met ademhalingsmoeilijkheden dient u direct een arts te raadplegen.

 

Informeer uw arts of apotheker wanneer bijwerkingen optreden die hierboven niet zijn genoemd of die u als ernstig ervaart.

5. Hoe bewaart u Tramadol HCl Actavis Retard

Houd het geneesmiddel buiten bereik en het zicht van kinderen. 

Gebruik Tramadol HCl Actavis Retard niet meer na de vervaldatum die op de doos en de doordrukstrip en/of de securitainer staat vermeld na “EXP”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de betreffende maand.

Tramadol HCl Actavis Retard bewaren in de originele verpakking om tegen vocht te beschermen.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

 

6. Overige informatie

Wat bevat Tramadol HCl Actavis Retard:

Werkzame stof:

1 tablet Tramadol HCl Actavis Retard 100 mg bevat 100 mg tramadol hydrochloride.

1 tablet Tramadol HCl Actavis Retard 150 mg bevat 150 mg tramadol hydrochloride. 1 tablet Tramadol HCl Actavis Retard 200 mg bevat 200 mg tramadol hydrochloride.

Hulpstoffen:

Calciumwaterstoffosfaat dihydraat (E341), hydroxypropylcellulose (E463), colloïdaal watervrij siliciumdioxide (E551) en magnesiumstearaat (E470b).

Hoe ziet Tramadol HCl Actavis Retard eruit en de inhoud van de verpakking

Tramadol HCl Actavis Retard 100 mg tabletten zijn gebroken wit, ronde biconvex tabletten. Tramadol HCl Actavis Retard 150 mg tabletten zijn gebroken wit, capsule-vormige tabletten.

Tramadol HCl Actavis Retard 200 mg tabletten zijn gebroken wit, capsule-vormige tabletten.

Tramadol HCl Actavis Retard 100 mg: verpakkingen van 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 of 500 witte tabletten in doordrukstrips of in plastic securitainers.

Tramadol HCl Actavis Retard 150 mg: verpakkingen van 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 of 500 witte tabletten in doordrukstrips of in plastic securitainers.

Tramadol HCl Actavis Retard 200 mg: verpakkingen van 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 of 500 witte tabletten in doordrukstrips of in plastic securitainers.

Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Registratiehouder en fabrikant

Registratiehouder

Actavis Group PTC ehf

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

IJsland

Fabrikant

FAL B.V,

Dijkgraaf 30,

6921 RL Duiven,

Nederland