Directly go to the content
Trimethoprim

Trimethoprim

Geneesmiddelengroep  Trimethoprim  behoort tot de groep geneesmiddelen die antibiotica worden genoemd. Trimethoprim remt de groei van bacteriën. Daardoor neemt het aantal bacteriën niet meer toe en kan uw lichaam een bacteriële infectie bestrijden.    Toepassing van het geneesmiddel  Trimethoprim kan worden toegepast voor de behandeling van urineweginfecties en infecties van de bovenste luchtwegen, als deze veroorzaakt zijn door bacteriën die gevoelig zijn voor trimethoprim. Trimethoprim kan ook worden toegepast om te voorkomen dat urineweginfecties opnieuw optreden, of om chronische urineweginfecties te blijven behandelen. 

1. Wat is Trimethoprim  en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 

Geneesmiddelengroep 
Trimethoprim  behoort tot de groep geneesmiddelen die antibiotica worden genoemd. Trimethoprim remt de groei van bacteriën. Daardoor neemt het aantal bacteriën niet meer toe en kan uw lichaam een bacteriële infectie bestrijden. 
 
Toepassing van het geneesmiddel 
Trimethoprim kan worden toegepast voor de behandeling van urineweginfecties en infecties van de bovenste luchtwegen, als deze veroorzaakt zijn door bacteriën die gevoelig zijn voor trimethoprim. Trimethoprim kan ook worden toegepast om te voorkomen dat urineweginfecties opnieuw optreden, of om chronische urineweginfecties te blijven behandelen. 

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 
–    U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 
6. 
–    U heeft last van een verminderde nierfunctie. 
–    U heeft last van een verminderde leverfunctie. 
–    U heeft ernstige afwijkingen in het bloedbeeld (trombocytopenie, granulocytopenie en 
megaloblastaire anemie). 
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
Neem contact op met uw arts, of apotheker voordat u dit middel gebruikt. 
 
Bij luchtweginfecties 
Als binnen 48 uur geen verbetering optreedt van luchtweginfecties, kan uw arts u mogelijk vragen te stoppen met het gebruik van Trimethoprim , een bacteriekweek laten uitvoeren en naar aanleiding van de kweekresultaten een ander antibioticum voorschrijven. 
 
Bij huiduitslag 
Als u huiduitslag krijgt, moet u dit melden aan uw arts. Het kan zijn dat de behandeling met Trimethoprim  moet worden gestopt. 
 
Nierpatiënten 
Bij patiënten met een verminderde nierwerking moet de dosering worden aangepast (zie rubriek 3). 
 
Bij foliumzuurgebrek 
Voorzichtigheid is geboden als u een tekort aan foliumzuur heeft of meer kans heeft dat een dergelijk tekort ontstaat (bijvoorbeeld als u bloedbeeldafwijkingen heeft of ouder bent dan 65 jaar). Als dit op u van toepassing is of als foliumzuurtekort wordt vastgesteld, schrijft uw arts mogelijk ook folinezuur / calciumfolinaat voor (een middel met vergelijkbare werking aan foliumzuur).  
 
Bij een verhoogd kaliumgehalte in het bloed 
De gelijktijdige toediening van trimethoprim met bepaalde geneesmiddelen, kaliumsupplementen en voedingsmiddelen rijk aan kalium kan leiden tot ernstige hyperkaliëmie (verhoogd kaliumgehalte in het bloed). De symptomen van ernstige hyperkaliëmie kunnen de volgende zijn: spierkrampen, onregelmatig hartritme, diarree, misselijkheid, duizeligheid of hoofdpijn.  
 
Oudere patiënten 
Oudere patiënten zijn gevoeliger voor trimethoprim en hebben een grotere kans op het optreden van ernstige bijwerkingen. Daarom moet trimethoprim bij deze patiënten met voorzichtigheid worden toegepast. 
 
Patiënten met stofwisselingsstoornissen 
Als u (mogelijk) risico heeft op een ziekte die berust op een stoornis in de aanmaak van de rode bloedkleurstof (acute porfyrie), dan moet u Trimethoprim  niet gebruiken. 
 
Leverpatiënten 
Als u een ernstige beschadiging van de levercellen heeft, moet Trimethoprim  met voorzichtigheid worden toegepast. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast Trimethoprim  nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kortgeleden gedaan, of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.  
 
Trimethoprim  kan invloed hebben op de volgende geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik: 
–    Bloedverdunners van het coumarine-type, zoals acenocoumarol of fenprocoumon. 
De werking van deze middelen kan versterkt worden. Het is verstandig regelmatig uw bloedstolling door de trombosedienst te laten controleren. 
–    Fenytoïne (bij epilepsie of onregelmatige hartslag), digoxine (bij hartzwakte of onregelmatige 
hartslag), procaïnamide (bij onregelmatige hartslag), tolbutamide (bij suikerziekte). De werking van deze middelen kan worden versterkt en kan langer aanhouden, doordat de hoeveelheid van deze middelen in het bloed kan toenemen en de verwijdering van deze middelen vertraagd wordt. 
–    Repaglinide (bij suikerziekte). 
Uw arts zal uw bloedsuikerwaarden nauwkeurig controleren als u gelijktijdig behandeld wordt met Trimethoprim . 
 
Gelijktijdig gebruik met de volgende geneesmiddelen geeft extra kans op bijwerkingen: 

–    Pyrimethamine (bij malaria). 
U  heeft meer kans op bloedbeeldafwijkingen. 
–    Ciclosporine na een niertransplantatie. 
U  heeft kans op een omkeerbare vermindering van de nierwerking. 
–    Spironolacton (plasmiddel bij teveel vocht vasthouden). 
U  heeft kans op een verhoogd kaliumgehalte in het bloed. 
 
Overleg met uw arts als u één of meerdere van bovengenoemde geneesmiddelen gelijktijdig met trimethoprim gebruikt of gaat gebruiken, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen. 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. 
 
Zwangerschap 
Gebruik Trimethoprim  niet tijdens de zwangerschap, tenzij uw arts dit strikt noodzakelijk vindt. Als u Trimethoprim  tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap moet gebruiken, neem dan ook foliumzuur in doseringen zoals gebruikelijk voor iedere zwangere.  
 
Borstvoeding 
Trimethoprim  wordt in kleine hoeveelheden in de moedermelk uitgescheiden, maar kan gebruikt worden tijdens het geven van borstvoeding. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van trimethoprim op de rijvaardigheid en het reactievermogen. Een effect hierop is echter niet waarschijnlijk. 

3. Hoe neemt u dit middel in? 

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  
 
De dosering wordt door de arts voor iedere patiënt afzonderlijk vastgesteld; in sommige gevallen kan deze dosering afwijken van de aanbevolen dosering.  
 
De aanbevolen dosering bij urineweginfecties 
     
Volwassenen en kinderen boven 12 jaar     

Dosis: 300 mg éénmaal daags voor het slapengaan, of 2 tabletten van 100 mg ’s ochtends en 2 tabletten van 100 mg ‘s avonds      
Behandelingsduur: 3-5 dagen 
Kinderen van 5 tot 12 jaar   
Dosis:  6 tot 9 mg trimethoprim per kg lichaamsgewicht per dag in 2 gelijke doses (*)     
Behandelingsduur: 3-7 dagen 
(*) een kind van 30 kg krijgt bijvoorbeeld 180 tot 270 mg per dag; 180 mg wordt verdeeld in 90 mg ’s ochtends en 90 mg ’s avonds. 
 
De aanbevolen dosering bij chronische of voorkoming van terugkerende urineweginfecties 
 
Volwassenen en kinderen boven 12 jaar     
Dosis: 100 mg ‘s avonds     
Behandelingsduur: 3 maanden of langer 
Kinderen van 5 tot 12 jaar     
Dosis: 50 mg ‘s avonds     
Behandelingsduur: 3 maanden of langer 
 
De aanbevolen dosering bij bovenste luchtweginfecties 

Volwassenen en kinderen boven 12 jaar     
Dosis: 200 mg tweemaal daags     
Behandelingsduur: ten minste 7 dagen 
Kinderen van 5 tot 12 jaar     
Dosis: 6 tot 9 mg trimethoprim per kg lichaamsgewicht per dag in 2 doses (**)     
Behandelingsduur: ten minste 7 dagen 
(**) een kind van 30 kg krijgt bijvoorbeeld 180 tot 270 mg per dag; 180 mg wordt verdeeld in 90 mg ’s ochtends en 90 mg ’s avonds. 
 
Patiënten met een verminderde nierfunctie 
De dosering wordt vastgesteld door uw arts. De dosering is afhankelijk van de ernst van de nierfunctiestoornis en varieert tussen 80 en 100 mg tweemaal daags. 
Bij een zeer ernstige nierfunctiestoornis mag Trimethoprim  niet worden gebruikt. 
 
Toediening 
De tabletten geheel innemen met een half glas water. 
 
Als u merkt of denkt dat Trimethoprim  te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
Heeft u te veel van dit middel ingenomen? 
De opvallendste verschijnselen van een overdosering zijn misselijkheid, braken, duizeligheid en verwardheid. Waarschuw direct een arts als u denkt of merkt dat u meer tabletten heeft ingenomen dan voorgeschreven. Laat de arts de verpakking of de bijsluiter zien. Hij/zij kan u dan verder op de juiste manier behandelen. 
 
Bent u vergeten dit middel in te nemen? 
–    Is het gebruikelijke tijdstip nog niet zo lang voorbij? Neem uw tablet Trimethoprim  
alsnog in. 
–    Is het bijna tijd voor de volgende dosering? Neem uw tablet Trimethoprim  alsnog in, 
maar sla de volgende tablet over. Ga daarna volgens het voorschrift van uw arts verder.  
Neem nooit 2 doseringen kort na elkaar. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

4. Mogelijke bijwerkingen 

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.  
Het is niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) hoeveel gebruikers last hebben van onderstaande bijwerkingen. 
 
Bloed- en lymfestelselaandoeningen 
–    verminderd aantal bloedplaatjes (thrombocytopenie) 
–    verminderd aantal witte bloedcellen (granulocytopenie) 
–    verminderd aantal van alle bloedcellen (pancytopenie) 
–    bloedarmoede door veranderingen van rode bloedcellen (megaloblastaire anemie).  Bij langdurige behandeling wordt controle van het bloed aanbevolen. 
 
Immuunsysteemaandoeningen 
–    overgevoeligheidsreacties. 
 
Voedings- en stofwisselingsstoornissen 
–    de manier waarop het lichaam foliumzuur verwerkt, kan veranderd zijn 
–    verergering van een aangeboren stoornis in de aanmaak van de rode bloedkleurstof (porfyrie). 
 
Zenuwstelselaandoeningen 
–    hersenvliesontsteking (snel omkeerbaar na staken van de behandeling). 
 
Oogaandoeningen 
–    oogontsteking.  
 
Maagdarmstelselaandoeningen 
–    misselijkheid  
–    braken 
–    tand- en/of tongverkleuring. 
 
Lever- en galaandoeningen 
–    ernstige stoornissen in de leverwerking. 
 
Huid- en onderhuidaandoeningen 
–    huiduitslag 
–    jeuk 
–    huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria) 
–    huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (erythema multiforme) 
–    ernstige overgevoeligheidsreacties met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen 
en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom) 
–    ernstige, plotselinge (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (toxisch epidermale necrolyse). 
 
Nier- en urinewegaandoeningen 
–    ernstige stoornissen in de nierwerking. 
 
Onderzoeken 
–    bij bloedonderzoek kan een verhoogd kaliumgehalte in het bloed worden gevonden. 

5. Hoe bewaart u dit middel? 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Bewaren beneden 25 °C. 
 
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. 
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 

Welke stoffen zitten er in dit middel? 
–    De werkzame stof in dit middel is trimethoprim. Elke tablet bevat 100 of 300 mg trimethoprim. 
–    De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose (E460), povidon (E1201), 
natriumcarboxymethylzetmeel, talk en magnesiumstearaat (E470b). 
 
Hoe ziet Trimethoprim  eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
Trimethoprim  100 mg, tabletten zijn wit, rond met een diameter van 7 mm en een breukstreep. 
Trimethoprim  300 mg, tabletten zijn wit, rond met een diameter van 11 mm en een breukstreep. 
 
Trimethoprim  100 mg of 300 mg wordt verpakt in: 
–    veelvouden van 10 tabletten, verpakt in blisterverpakking (doordrukstrips) of  
–    tablettencontainers (kunststof flacons) met 30, 100 of 500 tabletten. 
 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
 
Vergunninghouder: 
GmbH 
Graf-Arco-Str. 3 
89079 Ulm 
Duitsland 
 
Fabrikant: 
Centrafarm Services B.V. 
Nieuwe Donk 9 
4879 AC Etten-Leur 
Nederland