Directly go to the content
Hydroxocobalamine HCl

Hydroxocobalamine HCl

Hydroxocobalamine is één van de in de natuur voorkomende vormen van vitamine B12. Vitamine B12 wordt in de darmen uit het voedsel opgenomen. Bij sommige maag- of darmaandoeningen is deze opname verstoord. Hierdoor kan een tekort aan vitamine B12 ontstaan, wat kan leiden tot bloedafwijkingen en zenuwaandoeningen.

Wat is een vitamine b12 (Hydroxocobalamine) injectie en waarvoor wordt dit gebruikt?

Een Hydroxocobalamine injectie vult eventuele tekorten aan vitamine B12 in het lichaam aan. Hydroxocobalamine injectie wordt voorgeschreven bij patiënten ter behandeling of voorkoming van aandoeningen die veroorzaakt worden door een (dreigend) tekort aan vitamine B12. De werking is na enkele weken merkbaar. 

 

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in ‘Inhoud van de verpakking en overige informatie’;
 • Dit middel mag niet gebruikt worden bij te vroeg geboren kinderen of pasgeborenen.

 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

 • Voorzichtigheid is geboden bij kinderen jonger dan 3 jaar, omdat één van de hulpstoffen in dit middel overgevoeligheid kan veroorzaken;
 • Als u een vorm van bloedarmoede (anemie) heeft, waarvan de aard en oorzaak niet volledig zijn vastgesteld door uw arts.

 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Hydroxocobalamine HCl nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Gelijktijdig gebruik van “de pil” (orale contraceptiva) kan de hoeveelheid hydroxocobalamine in het bloed verlagen. Hierdoor kan de werking van Hydroxocobalamine HCl verlaagd zijn. 

 

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

 

Zwangerschap

Er zijn geen ongunstige effecten van het gebruik van vitamine B12 tijdens de zwangerschap bekend. Voor zover bekend kan Hydroxocobalamine HCl zonder gevaar tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Volg bij het gebruik nauwgezet het advies van uw arts.

 

Borstvoeding

Vitamine B12 kan worden uitgescheiden in de moedermelk. Voor zover bekend kan Hydroxocobalamine HCl zonder gevaar tijdens de periode van borstvoeding worden gebruikt. Volg bij het gebruik nauwgezet het advies van uw arts.

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit middel op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken. Een effect valt echter niet te verwachten.

 

Hydroxocobalamine HCl bevat benzylalcohol

Dit geneesmiddel bevat 10,5 mg benzylalcohol per ml oplossing voor injectie. Deze hulpstof kan toxische en allergische reacties veroorzaken bij zuigelingen en kinderen jonger dan 3 jaar. Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per injectie, dat wil zeggen: in wezen ‘natriumvrij’.

 

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

 

Wijze van toediening

De oplossing voor injectie dient in een spier (intramusculair) of diep onder de huid (diep subcutaan) te worden toegediend.

 

Dosering

De aanbevolen begindosering is:

10 injecties à 1000 microgram, toe te dienen met een tussenperiode van minstens drie dagen.

 

De aanbevolen onderhoudsdosering is:

1000 microgram eenmaal per 2 maanden of 300 microgram eenmaal per maand.

 

De aanbevolen dosering als uw arts heeft vastgesteld dat u duidelijke neurologische afwijkingen heeft, is:

1000 microgram een- à tweemaal per week gedurende geruime tijd, bijvoorbeeld 2 jaar. 

 

Gebruik bij kinderen

Hydroxocobalamine HCl mag niet worden toegediend bij te vroeg geboren kinderen of pasgeborenen. Voorzichtigheid is geboden bij kinderen jonger dan 3 jaar.

 

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Bij een vermoeden van (al dan niet opzettelijke) overdosering dient u contact op te nemen met uw arts. Een overdosering leidt voor zover bekend niet tot vergiftigingsverschijnselen. Wanneer het lichaam geen hydroxocobalamine meer kan opnemen, zal de rest via de urine uitgescheiden worden. 

 

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Wanneer u een dosis bent vergeten, raadpleeg dan uw arts.

 

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Wanneer u wilt stoppen met de behandeling, dient u met uw arts te overleggen.

 

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

 

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Hoofdpijn;
 • (Jeugd)Puistjes (acne);
 • Op acne gelijkende ontsteking van de huid (acneïforme dermatitis).

 

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):

 • Allergische reacties in de vorm van huiduitslag, veroorzaakt door het kobalt in het middel (eczeem, exantheem);
 • Shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock).

 

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • Allergische reacties in de vorm van jeuk (pruritus) of huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria)

 

De hulpstof benzylalcohol kan toxische en allergische reacties veroorzaken bij zuigelingen en kinderen jonger dan 3 jaar.

 

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

 

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Niet afgeleverd product: bewaren in de koelkast (2 °C – 8 °C);
 • Na afleveren is het product gedurende 6 maanden houdbaar bij bewaring beneden 25 °C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht;
 • Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Niet te gebruiken na:” of “Exp:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

 

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is hydroxocobalamine (als hydroxocobalamine hydrochloride). Hydroxocobalamine HCl 0,5 mg/ml, oplossing voor injectie bevat per ml oplossing 0,5 mg hydroxocobalamine hydrochloride.
Hydroxocobalamine HCl betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende hulpstoffen op de markt gebracht.

 

Hoe ziet Hydroxocobalamine HCl eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Hydroxocobalamine HCl betreft een generiek medicijn en wordt daarom door verschillende fabrikanten met verschillende uiterlijke kenmerken op de markt gebracht.