Wartec (Podofyllotoxin)

Wartec (Podofyllotoxin)

De werkzame stof in Wartec crème is podofyllotoxine. Dit is een plantextract dat behoort tot de groep van medicijnen die antivirale middelen voor huidinfecties worden genoemd. Meer info

Let op! De kosten van een eventueel voorgeschreven behandeling zijn niet inbegrepen in de consultkosten.

Dokteronline.com regelt of verkoopt geen medicijnen. Op uw verzoek regelen wij voor u een consult met een geregistreerde onafhankelijke EU-arts. Aan de hand van uw antwoorden op de online medische vragenlijst en de door u opgegeven voorkeuren, beoordeelt deze arts of aan u een recept voor een medische behandeling mag worden uitgeschreven. Bezoek de website van Blueclinic voor de actuele prijzen van de medische behandelingen.

1. Wat is Wartec en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 

De werkzame stof in Wartec crème is podofyllotoxine. Dit is een plantextract dat behoort tot de groep van medicijnen die antivirale middelen voor huidinfecties worden genoemd. 
De crème wordt gebruikt voor de behandeling van genitale wratten. Het wordt gebruikt voor wratten op de penis bij de man en voor wratten op de uitwendige geslachtsdelen bij de vrouw. 

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 
•    u bent allergisch (overgevoelig) voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 
•    uw wrat bevindt zich bij een beschadigde of bloedende huid  
•    u gebruikt al een ander geneesmiddel dat podofyllotoxine bevat 
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt als: 
•    uw wratten groter zijn dan 4 cm² (ongeveer de grootte van een postzegel). Dan wordt aanbevolen de behandeling onder begeleiding van een verpleegkundige of van uw arts te laten plaatsvinden. 
 
Het middel mag alleen gebruikt worden op de aangetaste huid. Neem het middel niet in. Gebruik het middel niet bij wratten op de binnenkant van de penis, van de vagina of van het rectum. Het middel mag alleen gebruikt worden bij wratten op de uitwendige huid. Vermijd toepassing van het middel op de gezonde huid rond de wrat. 
Voorkom dat het middel in uw ogen komt omdat dit irritatie kan veroorzaken. Indien u toch per ongeluk het middel in uw ogen krijgt, spoel dan onmiddellijk uw ogen met veel water en neem contact op met uw arts. 
Breng geen verband (zoals een pleister) aan over het behandelde oppervlak. 

Neem contact op met uw arts indien een van de hierboven genoemde situaties op u van toepassing is.  
 
Wat moet u niet doen als u Wartec crème gebruikt? 
•    er wordt aangeraden om geen geslachtsgemeenschap te hebben tijdens de behandeling met dit middel 
•    genitale wratten zijn besmettelijk. Bij geslachtsgemeenschap kunt u ze overbrengen aan, of krijgen van, uw partner 
 
Indien u geslachtsgemeenschap heeft, moet er een condoom gebruikt worden om het verspreiden van genitale wratten te voorkomen en om uw partner te beschermen tegen aanraking met podofyllotoxine (dit kan irritatie veroorzaken). 
 
Kinderen en jongeren tot 18 jaar 
Het gebruik van dit middel bij kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt niet aanbevolen, aangezien de werking bij deze leeftijdsgroep niet is vastgesteld. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast Wartec nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Dit geldt ook voor medicijnen die u zonder recept kunt verkrijgen. Vertel dat dan uw arts of apotheker. 
 
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid 
Wartec mag niet worden gebruikt bij zwangerschap. 
•    bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt 
    gebruik een betrouwbare anticonceptiemethode indien u dit middel gebruikt 
•    indien u zwanger wordt tijdens de behandeling met dit middel, waarschuw dan uw arts 
 
Het geven van borstvoeding tijdens gebruik van dit middel wordt niet aanbevolen. Overleg met uw arts of u kiest voor het geven van borstvoeding of voor het gebruik van podofyllotoxine. 
 
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden  
 
Wartec crème bevat: 
•    methyl- en propylparahydroxybenzoaten (E218 en E216): deze kunnen allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd) 
•    sorbinezuur, stearylalcohol, cetylalcohol: deze kunnen plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv. contacteczeem) 
•    butylhydroxyanisol (E320): dit kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv. contacteczeem), of irritatie aan de ogen en slijmvliezen  

3. Hoe gebruikt u dit middel? 

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
De aanbevolen dosering is: 
•    gebruik de crème tweemaal per dag, ’s morgens en ’s avonds om de 12 uur, gedurende 3 dagen achtereen 
•    gebruik de crème daarna de volgende 4 dagen niet. Drie dagen gebruik en 4 dagen niet is één behandelingskuur 
•    na 2 of 3 dagen toepassing van dit middel kan er een lichte irritatie van het behandelde gebied ontstaan. Dit betekent dat de crème begint te werken. Echter, dit middel kan ernstige huidreacties veroorzaken. Als deze huidreacties optreden, stop dan met het gebruik van dit middel en neem contact op met uw arts of apotheker. Zie ook rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen” voor verdere informatie 
•    indien er 7 dagen na het begin van de behandeling met de crème nog wratten overgebleven zijn, herhaal dan de behandelingskuur (tweemaal daags aanbrengen gedurende 3 dagen, gevolgd door 4 dagen zonder behandeling) 
•    een maximum van 4 behandelingskuren kan worden toepast 
•    indien er nog wratten aanwezig zijn na 4 behandelingskuren, neem dan contact op met uw arts 
 
Hoe moet u dit middel gebruiken: 
1.    Was het aangedane oppervlak met water en zeep. Droog het oppervlak zacht met een schone doek. 
2.    Het kan makkelijk zijn om te gaan zitten om met behulp van de bijgeleverde spiegel het te behandelen gebied te kunnen zien .  
3.    Gebruik een vingertop om dit middel op elke wrat te smeren. Gebruik voldoende crème om elke wrat te bedekken. 
4.    Wrijf de crème in de wrat. Zorg ervoor dat de crème niet op de gezonde huid komt. Als dit toch gebeurt, was dan de crème eraf met water en zeep. 
5.    Was uw handen goed. 
6.    Draai de dop weer goed op de tube. 
 
Indien u dit middel in uw ogen krijgt of als u dit middel heeft ingeslikt 
•    als u de crème in uw oog krijgt, was dan het oog grondig met water en raadpleeg uw arts 
•    indien u per ongeluk dit middel in uw mond krijgt, spoel dan gelijk met water 
•    als u per ongeluk toch wat van de crème heeft ingeslikt, ga gelijk naar uw arts of ga naar een ziekenhuis. Neem dan de tube mee zodat de arts weet wat u heeft ingeslikt. 
 
Heeft u te veel van dit middel gebruikt? 
Indien u per ongeluk te veel van dit middel heeft gebruikt, was dan de crème onmiddellijk van het behandelde oppervlak en neem contact op met uw arts. 
 
Bent u vergeten dit middel te gebruiken? 
Breng de crème aan zodra u eraan denkt. Indien het bijna tijd is voor uw volgende dosis, wacht dan even. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.  
 
Krijgt u één van de volgende ernstige bijwerkingen, stop dan met het gebruik van dit middel en neem contact op met uw arts: 
•    ernstig branderig gevoel, prikkelend gevoel, pijn, bloedingen, jeuken of zwelling van de behandelde huid. Als deze verschijnselen optreden, was dan onmiddellijk dit middel van uw huid met water en zeep 
Neem zo spoedig mogelijk contact op met uw arts. 
 

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (meer dan 1 op de 10 personen) zijn: 
•    vervellen van de bovenlaag van de huid, irritatie op de toedieningsplaats waaronder roodheid, jeuken en branderig gevoel 
 
Andere bijwerkingen met frequenties die niet berekend kunnen worden aan de hand van de beschikbare gegevens zijn:  
•    allergische reactie, pijn, zwelling, bloeding 
•    beschadiging van of verlies van de bovenste laag van de huid (opperhuid), nattende wond 
•    huidzweer, korst, huidverkleuring, droge huid, blaar  
Deze effecten kunnen optreden op het oppervlak van de huid waar de crème wordt gebruikt. 

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de tube na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. 
 
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. 
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.

Welke stoffen zitten er in dit middel? 
 
De werkzame stof in dit middel is podofyllotoxine 1,5 milligram per gram crème. De andere stoffen in dit middel zijn: gezuiverd water, methylparahydroxybenzoaat (E218), propylparahydroxybenzoaat (E216), sorbinezuur, fosforzuur, stearylalcohol, cetylalcohol, isopropylmyristaat, vloeibare paraffine, triglyceriden - gemiddelde keten, butylhydroxyanisol (BHA) (E320), macrogol-7 stearylether, macrogol-10 stearylether. 
 
Hoe ziet Wartec crème eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
 
Wartec crème wordt geleverd in een tube van 5 gram of van 10 gram. De inhoud van de tube bestaat uit een gladde, witte crème. In iedere verpakking zit een kleine spiegel.  
 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
Stiefel Laboratories Legacy (Ireland) Limited 
Finisklin Business Park 
Sligo 
Ierland  
 
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder voor het in de handel brengen: 
 
Nederland 
GlaxoSmithKline BV 
Huis ter Heideweg 62 
3705 LZ Zeist 030-6938100 
[email protected] 
 
 
Fabrikant 
Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd. 
Finisklin Business Park 
Sligo 
Ierland