Zaldiar (Tramacet) is tijdelijk niet beschikbaar. U kunt wel een consult aanvragen voor Rugpijn. U vindt dan alternatieven, zoals Tramadol.

Zaldiar

Zaldiar (Tramacet)

  Dit middel is een combinatie van twee pijnstillers, tramadol en paracetamol, die samen uw pijn onderdrukken.   Dit middel wordt gebruikt voor de behandeling van matige tot ernstige pijn, wanneer uw arts aanbeveelt om een combinatie van paracetamol en tramadol te gebruiken. Meer info

Dokteronline.com regelt of verkoopt geen medicijnen. Op uw verzoek regelen wij voor u een consult met een geregistreerde onafhankelijke EU-arts. Aan de hand van uw antwoorden op de online medische vragenlijst en de door u opgegeven voorkeuren, beoordeelt deze arts of aan u een recept voor een medische behandeling mag worden uitgeschreven. Bezoek de website van Blueclinic voor de actuele prijzen van de medische behandelingen.

Zaldiar kan op dit moment niet worden voorgeschreven. U vindt op deze pagina meer informatie over de behandelingen van "Pijn"

1. Wat is Zaldiar en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 

Dit middel is een combinatie van twee pijnstillers, tramadol en paracetamol, die samen uw pijn onderdrukken.

 

Dit middel wordt gebruikt voor de behandeling van matige tot ernstige pijn, wanneer uw arts aanbeveelt om een combinatie van paracetamol en tramadol te gebruiken.

 

Dit middel mag uitsluitend worden gebruikt door volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar.

 

 

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor tramadolhydochloride, paracetamol of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • Bij een acute vergiftiging door alcohol, slaappillen, pijnstillers of andere psychotrope geneesmiddelen (geneesmiddelen die stemming en emoties beïnvloeden);
 • Als u ook MAO-remmers gebruikt (bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van neerslachtigheid (depressie) of de ziekte van Parkinson), of deze tijdens de 14 dagen voor de behandeling met dit middel nog heeft gebruikt;
 • Wanneer u last heeft van een ernstige leveraandoening;
 • Wanneer u epilepsie heeft die niet voldoende onder controle is met geneesmiddelen.

 

 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

 

 • Als u andere geneesmiddelen gebruikt die paracetamol of tramadol bevatten;
 • Als u leverproblemen of een leveraandoening heeft, of als u merkt dat uw ogen en huid geel worden. Dit kan wijzen op geelzucht of problemen met uw galwegen;
 • Als u nierproblemen heeft;
 • Als u ernstige ademhalingsmoeilijkheden heeft, bijvoorbeeld astma of ernstige longproblemen;
 • Als u epilepsie heeft of eerder last heeft gehad van oncontroleerbare lichaamsschokken, vaak als onderdeel van een epileptische aanval (toevallen of stuipen);
 • Als u kortgeleden een verwonding aan uw hoofd heeft gehad, of een verstoorde bloedcirculatie met als kernmerken sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle hartslag, klamme huid en verminderd bewustzijn (shock) of ernstige hoofdpijnen met braken;
 • Als u afhankelijk bent van geneesmiddelen, inclusief geneesmiddelen die worden gebruikt om de pijn te stillen, bijvoorbeeld morfine;
 • Als u andere geneesmiddelen gebruikt om de pijn te behandelen die buprenorfine, nalbufine of pentazocine bevatten;
 • Als u een verdoving moet krijgen. Vertel uw arts of tandarts dat u dit middel gebruikt.

 

Indien één van bovenstaande waarschuwingen in het verleden voor u van toepassing was of van toepassing is terwijl u dit middel gebruikt, zorg er dan voor dat uw arts hiervan op de hoogte is. Hij/zij kan dan besluiten of u kunt doorgaan met het gebruik van dit geneesmiddel.

 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast ZALDIAR nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Belangrijk: Dit geneesmiddel bevat paracetamol en tramadol. Vertel het aan uw arts als u een ander geneesmiddel gebruikt dat paracetamol of tramadol bevat, zodat u de maximale dagelijkse dosis niet overschrijdt.

 

U mag ZALDIAR niet tegelijk met monoamineoxidaseremmers (“MAO-remmers”) gebruiken (zie hoofdstuk

“Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”).

 

Dit middel wordt niet aanbevolen in combinatie met:

 • carbamazepine (een geneesmiddel dat gewoonlijk wordt gebruikt voor de behandeling van epilepsie of sommige vormen van pijn, zoals ernstige pijnaanvallen in het gezicht genaamd trigeminale neuralgie).
 • buprenorfine, nalbufine of pentazocine (pijnstillers van het opioïd-type). De pijnstillende werking kan worden verminderd.

 

Het risico van bijwerkingen neemt toe:

 • als u triptanen (voor migraine) neemt of selectieve serotonine heropname remmers, “SSRIs”, (voor neerslachtigheid (depressie)). Als u last krijgt van verwardheid, rusteloosheid, koorts, zweten, ongecoördineerde bewegingen van ledematen of ogen, oncontroleerbare spiertrekkingen of diarree, moet u uw arts bellen.
 • Als u rustgevende middelen, slaappillen, andere pijnstillers zoals morfine en codeïne (ook bij gebruik als hoestmiddel), baclofen (een spierverslapper), geneesmiddelen om de bloeddruk te verlagen of geneesmiddelen om allergieën te behandelen neemt. U kunt zich slaperig of slap voelen. Als dit gebeurt, vertel het dan aan uw arts.
 • als u geneesmiddelen inneemt die stuipen (aanvallen) kunnen veroorzaken, zoals bepaalde geneesmiddelen ter behandeling van een depressie of een psychose. De kans dat u een aanval krijgt kan toenemen als u tegelijkertijd Zaldiar gebruikt. Uw arts vertelt u of Zaldiar voor u geschikt is.
 • Als u bepaalde antidepressiva (middelen tegen onder andere een depressieve stemming neemt) neemt. Zaldiar en deze geneesmiddelen kunnen op elkaar inwerken en u kunt symptomen ervaren zoals ongecoördineerde, ritmische samentrekkingen van de spieren, met inbegrip van spieren die bewegingen van het oog sturen, rusteloosheid, overmatig zweten, trillen, versterkte reflexen, verhoogde spanning van de spieren en lichaamstemperatuur boven 38°C.
 • Als u warfarine of fenprocoumarine (bloedverdunners) neemt. De effectiviteit van deze geneesmiddelen kan zijn veranderd en er kunnen bloedingen optreden. Alle langer durende of onverwachte bloedingen moeten onmiddellijk aan uw arts worden gemeld.

 

De effectiviteit van dit middel kan zijn veranderd bij gelijktijdig gebruik van

 • metoclopramide, domperidon of ondansetron (geneesmiddelen om misselijkheid en braken te behandelen),
 • cholestyramine (een geneesmiddel om cholesterol in het bloed te verlagen),

 

Uw arts zal u vertellen welke geneesmiddelen u veilig tegelijk met dit middel kunt gebruiken.

Waarop moet u letten met alcohol?

Door dit middel kunt u zich suf voelen. Door alcohol kunt u zich nog suffer voelen, dus is het beter om geen alcohol te drinken terwijl u dit middel gebruikt.

 

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Omdat dit middel tramadol bevat, mag u dit geneesmiddel niet tijdens de zwangerschap of borstvoeding gebruiken. Als u tijdens een behandeling met dit middel zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts voordat u nog meer tabletten inneemt.

 

Tramadol komt terecht in de moedermelk. Om deze reden mag u dit middel niet vaker dan eenmaal innemen tijdens de periode van borstvoeding. Als u dit middel vaker dan eenmaal gebruikt, moet u stoppen met de borstvoeding.

Gebaseerd op ervaring bij de mens, wordt verondersteld dat tramadol geen invloed heeft op de vrouwelijke of mannelijke vruchtbaarheid. Er zijn geen gegevens beschikbaar over de invloed van de combinatie van tramadol met paracetamol op de vruchtbaarheid.

 

Vraag uw arts of apotheker om raad voordat u een geneesmiddel gebruikt.

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Door dit middel kunt u zich suf voelen en dit kan uw vermogen om veilig auto te rijden, of gereedschap of machines te gebruiken, beïnvloeden.

 

Zaldiar bevat lactose.

Dit middel bevat lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde soorten suikers niet goed verdraagt, neem dan contact op met uw arts voor u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

 

 

3. Hoe gebruikt u dit middel?

 

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 

U moet dit middel gedurende een zo kort mogelijke tijd innemen. Gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar wordt niet aanbevolen.

 

De dosering moet worden aangepast aan de ernst van de pijn en de individuele gevoeligheid van de patiënt. In principe moet altijd de laagste pijnstillende werkzame dosis worden gekozen.

 

De aanbevolen startdosering, tenzij anders voorgeschreven door uw arts, is 2 tabletten voor volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar.

 

Indien nodig kunnen meer tabletten worden ingenomen, volgens de aanbevelingen van uw arts. De tijd tussen de doseringen moet minstens 6 uur zijn.

 

Neem nooit meer dan 8 filmomhulde tabletten van dit middel per dag. Neem dit middel niet vaker in dan dat uw arts u heeft verteld.

 

Oudere patiënten

Bij oudere patiënten (ouder dan 75 jaar) kan de uitscheiding van tramadol vertraagd zijn.

Als dit voor u van toepassing is, kan uw arts adviseren om de tijd tussen de doseringen te vergroten.

 

Patiënten met ernstige lever en/of nierziekte (insufficiëntie) /dialyse patiënten

Patiënten met ernstige lever en/of nierziekte mogen dit middel niet gebruiken. Als er sprake is van een milde of matige ziekte dan kan uw arts adviseren om de tijd tussen de doseringen te vergroten.

 

Wijze van gebruik

De tabletten zijn voor gebruik via de mond (oraal).

Slik de tabletten in het geheel door met voldoende vloeistof, zonder te kauwen of ze te breken.

 

Indien u merkt dat het effect van dit middel te sterk is (bijv. u voelt zich zeer suf of heeft moeite met ademhalen) of juist te zwak is (bijv. de pijnstilling is niet voldoende), neem dan contact op met uw arts.

 

Heeft u teveel van dit middel gebruikt?

Neem in dit geval onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker, ook wanneer u zich goed voelt. Er bestaat een risico op leverschade, dat pas later tot uiting komt.

 

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Wanneer u vergeet om de tabletten in te nemen, komt de pijn waarschijnlijk terug. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen, maar ga eenvoudigweg door met inname zoals voorheen.

 

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Over het algemeen zullen er geen nawerkingen zijn wanneer de behandeling met dit middel wordt gestopt. In zeldzame gevallen kunnen mensen die tramadol enige tijd hebben gebruikt zich echter niet lekker voelen wanneer ze de behandeling plotseling stoppen (zie hoofdstuk 4 “Mogelijke bijwerkingen”). Wanneer u dit middel al enige tijd gebruikt, moet u met uw arts overleggen als u wilt stoppen omdat uw lichaam er aan gewend kan zijn geraakt.

 

Heeft u nog vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 

 

4. Mogelijke bijwerkingen

 

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daar mee te maken.

 

Zeer vaak: komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers;

 • misselijkheid,
 • duizeligheid, sufheid.

 

Vaak: komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers;

 • braken, spijsverteringproblemen (verstopping (obstipatie), winderigheid, diarree), maagpijn, droge mond,
 • jeuk, zweten (hyperhidrose),
 • hoofdpijn, beven,
 • verwarde toestand, slaapstoornissen, stemmingsveranderingen (angst, nervositeit, een opgewekt gevoel).

 

Soms: komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers;

 • toename in polsslag of bloeddruk, hartslag of hartritmestoornissen,
 • tintelingen, gevoelloosheid of een prikkend gevoel in de ledematen, oorsuizen, onvrijwillige samentrekking van spieren,
 • neerslachtigheid (depressie), nachtmerries, hallucinatie (horen, zien of voelen van dingen die er niet zijn), geheugenverlies,
 • moeite met ademhalen.
 • slikproblemen, bloed in de ontlasting,
 • huidreacties (bijvoorbeeld uitslag, huiduitslag met hevige jeuk en bultjes (netelroos, galbulten)),
 • toename in leverenzym waarden,
 • aanwezigheid van een bepaald eiwit (albumine) in urine, moeite of pijn bij het plassen,
 • rillingen, opvliegers, pijn op de borst

 

Zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers;

 • stuipen, moeite met het uitvoeren van gecoördineerde bewegingen, tijdelijk verlies van bewustzijn (syncope).
 • geneesmiddelenafhankelijkheid
 • verlaging van het bewustzijn, vaak samen met wanen en hallucinaties (delirium),
 • wazig zicht, vernauwing van de pupil (miose),
 • spraakstoornissen
 • overmatige verwijding van de pupil (mydriase)

 

Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald;

 • verlaagde bloedsuikerspiegel (hypoglykemie)

 

De volgende bijwerkingen zijn bekend van meldingen van mensen die geneesmiddelen hebben gebruikt met alleen tramadol of alleen paracetamol. Wanneer u echter één van deze bijwerkingen krijgt terwijl u dit middel gebruikt moet u dit aan uw arts vertellen:

 • slap gevoel bij omhoog komen uit een liggende of zittende houding, langzame hartslag, flauwvallen, verandering van eetlust, spierslapte, langzamere of zwakkere ademhaling, stemmingsveranderingen, activiteitsveranderingen, veranderingen van perceptie, verslechtering van bestaand astma.
 • Gelijktijdig gebruik van dit middel met geneesmiddelen die worden gebruikt om het bloed te verdunnen (bijv. fenprocoumarine, warfarine) kan het risico op bloeding vergroten. Elke langer durende of onverwachte bloeding moet onmiddellijk aan uw arts worden gemeld.
 • In enkele zeldzame gevallen kan een huiduitslag, die wijst op een allergische reactie, zich ontwikkelen met plotselinge zwelling van gezicht en nek, ademhalingsmoeilijkheden of bloeddrukdaling en flauwvallen. Als dit bij u gebeurt, moet u de behandeling stoppen en onmiddellijk naar een arts gaan. U mag dit geneesmiddel niet meer innemen.

 

In zeldzame gevallen kan het gebruik van een geneesmiddel van het type van tramadol u er afhankelijk van maken, waardoor het moeilijk wordt om te stoppen met het gebruik.

In zeldzame gevallen kunnen mensen die tramadol al enige tijd gebruiken zich niet lekker voelen wanneer zij de behandeling plotseling stoppen. Ze kunnen zich opgewonden, angstig, nerveus of wankel voelen. Ze kunnen hyperactief zijn, slaapproblemen hebben en maag- of darmaandoeningen hebben. Heel weinig mensen krijgen ook paniekaanvallen, hallucinaties, ongebruikelijke waarnemingen zoals jeuk, tintelingen en gevoelloosheid, en oorsuizen (tinnitus). Als u een van deze klachten krijgt na het stoppen van dit middel, neem dan contact op met uw arts.

In uitzonderlijke gevallen kunnen bloedtesten afwijkingen laten zien, bijvoorbeeld weinig bloedplaatjes, wat kan leiden tot een bloedneus of bloeding van het tandvlees.

 

Er zijn zeer zeldzame gevallen van ernstige huidreacties gemeld met paracetamol. Er zijn zeldzame gevallen van verminderde ademhaling gemeld met tramadol.

 

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

 

5. Hoe bewaart u dit middel?

 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

 

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de rand van de blisterverpakking na [EXP.:]. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

 

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

 

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.

 

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stoffen in dit middel zijn tramadolhydrochloride en paracetamol.

Eén filmomhulde tablet bevat 37,5 mg tramadolhydrochloride en 325 mg paracetamol.

 • De andere stoffen in dit middel zijn:

Tabletkern: cellulose in poedervorm; gepregelatiniseerd zetmeel; natriumzetmeelglycolaat (type A); maïszetmeel; magnesiumstearaat.

Filmomhulling: hypromellose, lactose monohydraat, titaandioxide (E 171), macrogol 6000, geel ijzeroxide (E 172), propyleenglycol en talk.

 

Hoe ziet ZALDIAR eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

ZALDIAR filmomhulde tabletten zijn lichtgele filmomhulde tabletten en gemarkeerd met d op de ene kant en “T5” op de andere kant.

ZALDIAR filmomhulde tabletten zijn verpakt in blisterverpakkingen.

 

ZALDIAR wordt geleverd in dozen met 60 tabletten.

 

Registratiehouder/ompakker

BModesto B.V., Artemisweg 105, 8239 DD  Lelystad

 

Fabrikant

Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, D-52078 Aken, Duitsland.