Propecia

Farmacodynamische eigenschappenFinasteride is een 4-azasteroid, welke het humane 5á-reductase type 2 (aanwezig in de haarfollikels) remt met een meer dan 100-voudige selectiviteit t.o.v. het humane 5á-reductase type 1 , en blokkeert de perifere omzetting van testosteron naar het androgene dihydrotestosteron (DHT). Bij mannen met haarverlies van het mannelijke type komen geminiaturiseerde haarfollikels en verhoogde concentraties DHT in de kalende hoofdhuid voor. Finasteride remt het proces verantwoordelijk voor de miniaturisering van de haarfollikels in de hoofdhuid, wat ertoe kan leiden dat het proces van haarverlies wordt omgekeerd.

Studies bij mannen:

De werkzaamheid van PROPECIA is aangetoond in drie studies bij 1879 mannen tussen 18 tot 41 jaar oud met licht tot matig, maar geen volledig haarverlies op de kruin en haarverlies op het voorste/middelste deel van de hoofdhuid. In deze studies werd de haargroei beoordeeld op grond van 4 verschillende parameters, te weten haartelling, beoordeling van foto's van het hoofd door een panel van deskundige dermatologen, beoordeling door de onderzoeker en beoordeling door de patiënt zelf.

In twee studies bij mannen met haarverlies aan de vertex werd de behandeling met PROPECIA 5 jaar voortgezet; in deze periode trad er bij de patiënten een verbetering op in vergelijking met de uitgangswaarde en placebo, beginnend na 3 tot 6 maanden.
Hoewel de verbetering van de haargroei in vergelijking met de uitgangswaarde bij de met PROPECIA behandelde mannen over het algemeen na 2 jaar het sterkst was en daarna geleidelijk afnam (zo was de haartelling in een representatief gebied van 5,1 cm2 twee jaar na aanvang 88 haren hoger tegen 38 haren 5 jaar na aanvang), werd het haarverlies in de placebogroep progressief erger in vergelijking met de uitgangswaarde (vermindering van 50 haren na 2 jaar en 239 haren na vijf jaar). Dus hoewel de verbetering in vergelijking met de uitgangswaarde bij de met PROPECIA behandelde mannen na 2 jaar niet verder doorzette, bleef het verschil tussen de behandelingsgroepen gedurende de 5 jaar durende studies wel toenemen. Behandeling met PROPECIA gedurende 5 jaar leidde tot stabilisering van het haarverlies bij 90% van de mannen op grond van fotografische beoordeling en bij 93% op grond van beoordeling door de onderzoeker. Daarnaast werd een toegenomen haargroei waargenomen bij 65% van de met PROPECIA behandelde mannen op grond van de haartelling, bij 48% op grond van de fotografische beoordeling, en bij 77% op grond van beoordeling door de onderzoeker. Daartegenover werd in de placebogroep een geleidelijk haarverlies in de tijd waargenomen bij 100% van de mannen op basis van de haartelling, bij 75% op grond van de fotografische beoordeling, en bij 38% op grond van de beoordeling door de onderzoeker. Daarnaast gaf beoordeling door de patiënt zelf een significante verhoging van de haardichtheid, vermindering van het haarverlies, en verbetering van de aanblik van het haar na 5-jarige behandeling met PROPECIA.

In een studie gedurende 12 maanden bij mannen met haarverlies op het voorste/middelste deel van de hoofdhuid werden haartellingen verricht in een representatief gebied van 1 cm2 (ongeveer 1/5 van het oppervlak waarop tellingen werden verricht in de vertex-studies). De haartelling, gecorrigeerd naar een oppervlak van 5,1 cm2, nam toe met 49 haren (5%) vergeleken met de uitgangswaarde en met 59 haren (6%) vergeleken met placebo. Deze studie gaf ook een significante verbetering te zien van de zelfbeoordeling door de patiënt, van de beoordeling door de onderzoeker, en van de scores op basis van foto's van het hoofd door een panel deskundige dermatologen.

Twee studies van 12 en 24 weken toonden aan dat een dosis van 5 maal de aanbevolen dosering (finasteride 5 mg/dag) een mediane afname te zien gaf in het volume van het ejaculaat van ongeveer 0,5 ml (-25%) vergeleken met placebo. Deze afname was reversibel na stoppen van de behandeling. In een 48 weken durende studie leidde finasteride 1 mg/dag tot een mediane afname in volume van het ejaculaat van 0,3 ml (-11%) tegen 0,2 ml (-8%) voor placebo. Er werd geen effect waargenomen op het aantal, de motiliteit en de morfologie van de spermatozoën. Gegevens op langere termijn zijn niet beschikbaar. Het was niet mogelijk klinische studies welke direct een mogelijk negatief effect op de fertiliteit aan het licht kunnen brengen, uit te voeren. Zulke effecten worden echter erg onwaarschijnlijk geacht (zie ook 5.3 Preklinisch veiligheidsonderzoek).

Studies bij vrouwen:

Bij postmenopauzale vrouwen met alopecia androgenetica die 12 maanden lang met finasteride 1 mg werden behandeld, werd geen werkzaamheid aangetoond.

Voor risico's en bijwerkingen, lees de bijsluiter of raadpleeg een arts of apotheker.
* Prijs is inclusief de prijs van de apotheek, consult van de arts en BTW.