Propecia

Klinische gegevens Propecia


Op deze pagina vindt u de klinische gegevens van het geneesmiddel Propecia.

Therapeutische indicaties

Vroege stadia van alopecia androgenetica bij mannen. Bij mannen van 18-41 jaar stabiliseert PROPECIA het proces van alopecia androgenetica. Werkzaamheid bij bitemporale recessie en haarverlies in het eindstadium is niet vastgesteld.

Dosering en wijze van toediening

1 tablet (1 mg) per dag met of zonder voedsel.

Er zijn geen aanwijzingen dat een hogere dosis de werkzaamheid verhoogt.

De werkzaamheid en voortzetting van de behandeling dienen continu door de behandelend arts te worden beoordeeld. Over het algemeen moet PROPECIA 3-6 maanden lang eenmaal daags worden ingenomen voordat aanwijzingen van stabilisatie van het haarverlies verwacht kunnen worden. Voor een aanhoudend gunstig effect wordt continu gebruik aanbevolen. Als de behandeling wordt gestopt, begint het gunstige effect na 6 maanden te verdwijnen en is deze na 9-12 maanden geheel verdwenen.

Bij patiënten met nierinsufficiëntie hoeft de dosering niet te worden aangepast.

Contra-indicaties

Gecontra-indiceerd bij vrouwen: zie Zwangerschap en lactatie
Overgevoeligheid voor finasteride of voor één van de hulpstoffen

Speciale waarschuwingen en voorzorgen voor gebruik

Propecia dient niet te worden gebruikt door kinderen.
In klinisch onderzoek met PROPECIA bij mannen tussen 18 en 41 jaar oud nam de gemiddelde waarde van het prostaat specifiek antigeen (PSA) in het serum van 0,7 ng/ml bij aanvang af tot 0,5 ng/ml in maand 12.

Er dient overwogen te worden de waarde van de PSA-test te verdubbelen bij mannen die deze test ondergaan terwijl ze PROPECIA gebruiken.

Er zijn geen lange termijn gegevens over de fertiliteit bij mensen, en er zijn geen specifieke studies bij subfertiele mannen verricht. Maar in dierexperimenteel onderzoek bij 3 species waaraan hoge doses finasteride werden toegediend werden er geen relevante negatieve effecten op de fertiliteit waargenomen. Daarnaast is van mannen met genetische deficiëntie van 5á-reductase type 2 bij wie de vorming van DHT levenslang onderdrukt is, gemeld dat bij hen de spermatogenese normaal is en dat zij gezonde nakomelingen hebben.

Het effect van leverinsufficiëntie op de farmacokinetiek van finasteride is niet onderzocht.

Patiënten met de zeldzame erfelijke aandoeningen galactose-intolerantie, Lapp-lactasedeficiëntie of glucose-galactosemalabsorptie dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Finasteride wordt voornamelijk gemetaboliseerd door het P450-3A4-systeem, maar heeft hier geen effect op. Hoewel het risico dat finasteride de farmacokinetiek van andere geneesmiddelen beïnvloedt klein wordt geacht, is het waarschijnlijk dat remmers en inductoren van cytochroom-P450 3A4 de plasmaconcentratie van finasteride beïnvloeden. Gegeven de vastgestelde veiligheidsmarges is het onwaarschijnlijk dat een toename door gelijktijdig gebruik van zulke remmers van klinische betekenis zal zijn.

Zwangerschap:
Gezien het risico tijdens de zwangerschap is PROPECIA gecontra-indiceerd bij vrouwen
Omdat finasteride de omzetting van testosteron in dihydrotestosteron (DHT) remt,
kan PROPECIA afwijkingen aan de uitwendige geslachtsdelen van de mannelijke
foetus veroorzaken als het aan een zwangere vrouw wordt toegediend.

Borstvoeding:
Het is onbekend of finasteride in de moedermelk wordt uitgescheiden.

Voor risico's en bijwerkingen, lees de bijsluiter of raadpleeg een arts of apotheker.
* Prijs is inclusief de prijs van de apotheek, consult van de arts en BTW.