Directly go to the content

Z-läkemedel Policy

Det är möjligt att via Dokteronline.com begära en online konsultation för sömnproblem. Den behandlande läkaren kan dessutom skriva ut sömnmedicin. Det gäller zolpidem (Stilnoct) eller zopiklon (Imovane); de så kallade Zläkemedlen. Detta är en grupp läkemedel som klassificeras som ’non-benzodiazepinen’. De används för behandling av allvarlig sömnlöshet som stör det normala dagliga livet. Z-läkemedel kan ge upphov till vanebildning och beroende vid långvarigt bruk. I vissa fall kan de till och med vara beroendeframkallande. Även om Dokteronline.com inte är någon läkare eller något apotek – och därför inte heller är inblandad i och/eller har inflytande på ordination och leverans av Z-läkemedel – vill de ändå garantera korrekt och säker användning så mycket som möjligt. För detta gäller följande riktlinjer:  

  1. Dokteronline.com kan sätta dig i kontakt med en registrerad och oberoende EU-läkare, som kan hjälpa dig och som eventuellt kan ordinera en behandling med ett Z-läkemedel. Vid behandlingar med ett Z-läkemedel har det dock satts upp gränser vad gäller dosering, antalet tabletter och hur länge medlet får användas; här följs riktlinjerna såsom sammanställts av Nederlands Huisartsen Genootschap (Nederländska Husläkarsamfundet). För denna gränsöversikt hänvisas till punkt 8.  
  2. Om en ny begäran om ett Z-läkemedel överskrider de gränser som satts, kommer läkaren antingen inte att skriva ut något recept åt dig eller skriva ut receptet först vid det tillfälle då den gällande intervallgränsen upphört.  
  3. Läkaren kommer att vara extra försiktig och återhållsam när hen skriver ut Zläkemedel till yngre personer (under 25 år) på grund av det faktum att det är mindre vanligt att personer i denna åldersgrupp behöver denna typ av mediciner. Till personer yngre än 18 år eller äldre än 65 år ordineras det inte på några villkor något Z-läkemedel. De får rådet att kontakta sin egen husläkare. 
  4. Z-läkemedel är enbart avsedda för att bekämpa sömnproblem. Den behandlande läkaren ordinerar inte Z-läkemedel vid till exempel stress eller flygrädsla. Behandlingen måste stoppas om du får besvär av biverkningar som har direkt samband med användning av Z-läkemedel. Använd alltid bara en sorts Z-läkemedel samtidigt.
  5. Om en läkare beslutar att inte ordinera något Z-läkemedel, är detta beslut uteslutande baserat på en medicinsk bedömning av din situation. Vid en negativ bedömning av en läkare kommer varje ny, likadan begäran sannolikt också att vägras. I sådant fall råder vi dig då att kontakta din egen husläkare.  
  6. Om förmodan består att det till förmån för en och samma person, på olika sätt och/eller längs olika kanaler begärs konsultationer för en behandling med ett Zläkemedel, då kommer den ordinerande läkaren och/eller det apotek som levererar läkemedel inte att ordinera den begärda behandlingen, respektive leverera läkemedlen. Samtidigt behåller Dokteronline.com sig rätten att i sådana fall inte skicka din begäran vidare till ordinerande läkare och/eller apotek som levererar läkemedlen.  
  7. Vid konstaterande av någon olämplig användning av de erbjudna tjänsterna kommer du (ditt konto) att placeras på den interna ‘svarta listan’, vilket betyder att du inte kan använda Dokteronline.coms tjänster längre. I vilket fall som helst är det fråga om olämplig användning om samma person begär läkarkonsultationer genom olika konton. 
  8. I händelse av en behandling med ett Z-läkemedel, kommer läkaren att kunna skriva ut maximalt 3 recept för detta, under en period på 3 sammanhängande månader. Efter denna period på 3 månader – vilken börjar när det första receptet på ett Z-läkemedel ordineras – kommer läkaren inte att skriva några Z-läkemedel under en avkylningsperiod på 3 månader. Efter denna period på 3 månader, är det möjligt att få maximalt 3 recept på ett Z-läkemedel igen, efter vilka en avkylningsperiod på 3 månader kommer att gälla igen, osv.  

Mellan varje utskrivet recept ska det vara minst 10 dagar. Vidare gäller i alla dessa fall följande gränser per recept vad beträffar antalet tabletter och maximal dosering: 

Z-läkemedel  

Max. antal tabletten per gång 

Maximal dosering 

zolpidem (Stilnoct) 

10 

5-10 mg 

zopiklon (Imovane) 

10 

7,5 mg