Aricept

Aricept

Aricept är en s.k. acetylkolinesteras blockerare. Acetylkoline regulerar minnesfunktionen i hjärnan. Det verksamma ämnet i Aricept är Donepezil, som ökar mängden acetylkoline i hjärnan och hämmar nedbrytningsprocessen, varigenom minnesfunktionen förstärks och besvär och symptom på demens uppträder i mindre grad. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Aricept?

Aricept är en s.k. acetylkolinesteras blockerare. Acetylkoline regulerar minnesfunktionen i hjärnan. Det verksamma ämnet i Aricept är Donepezil, som ökar mängden acetylkoline i hjärnan och hämmar nedbrytningsprocessen, varigenom minnesfunktionen förstärks och besvär och symptom på demens uppträder i mindre grad.

Vad används medicinen för?

Aricept används av patienter med Alzheimer för behandling av symptomen på demens, som ofta hindrar dem i deras dagliga funktion. Tänk vid dessa symptom på förvirring, besvärande förändringar i beteende och minnesförlust. Användningen av Aricept minskar dessa besvär.

Hur använder man Aricept?

Aricept intas oralt, i tablettform, genom att låta tabletten falla isär på tungan och sedan svälja den. Om så önskas kan tabletten intas med vatten. Om du glömt att inta tabletten, ta då inte ännu en tablett för att kompensera den glömda dosen, utan ta tabletten följande dag vid önskad tidpunkt. Vill du upphöra med behandlingen, överlägg detta först med en läkare. Medlet är endast lämpligt för vuxna.

Dosering

Aricept kan endast fås mot recept i tabletter på 5 mg och 10 mg. Den maximala rekommenderade dosen är 10 mg per dag. Du intar tabletten på kvällen innan du går och lägger dig. Överskrid inte den föreskrivna doseringen.

Biverkningar

Liksom varje läkemedel kan Aricept ge biverkningar, men inte alla får besvär av dessa symptom. Det är olika per person. Ofta förekommande biverkningar är:

  • Diarré;
  • Huvudvärk;
  • Trötthet;
  • Yrsel;
  • Illamående.

Läs i bipacksedeln för en fullständig översikt över biverkningarna. Här finner du också mer information om växelverkan med andra mediciner.

När ska du inte använda detta läkemedel?

Aricept ska inte intas vid överkänslighet för Donepezil eller för en av de andra beståndsdelarna i Aricept. Den exakta sammanställningen av Aricept finner du i bipacksedeln. Vid tvivel om överkänslighet ska man före användning ta kontakt med en läkare. Också när det är fråga om (har varit) mag- och tarmsår, hjärtrytmrubbningar, leverproblem, astma, epilepsi eller problem med urinvägarna, ska före användning av Aricept först samråd äga rum med en läkare. Vid allvarliga leversjukdomar ska Aricept inte intas.

Graviditet/ Bilkörning/ Alkohol

Vid (en möjlig) graviditet ska man först överlägga med läkaren innan Aricept intas. Om en kvinna ammar ska Aricept inte användas. Aricept kan förorsaka trötthet, yrsel och muskelkramp. Om en av dessa biverkningar uppträder, får du inte köra bil. Alkohol kan påverka effekten av Aricept. Därför får man inte inta medlet med alkohol.