• Allmän hälsa

Experterna bekräftar: Träning förebygger Alzheimer

Seanste uppdateringen:

Bevisen är här

En expertpanel i Kanada har nu bekräftat att fysisk aktivitet är kopplat till minskad risk för Alzheimer. Man fann även att regelbunden aktivitet kan förbättra prestationen av de dagliga aktiviteterna för människor som drabbats av Alzheimers. Detta är ett genombrott för de 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige.

Träning förebygger och förbättrar

Expertpanelen granskade över 150 vetenskapliga artiklar som undersökt effekten av fysisk aktivitet i hopp om att förebygga och förbättra Alzheimer. De fann att äldre som tränar och motionerar regelbundet löper mindre risk för Alzheimers jämfört med människor som inte motionerade utan satt stilla.

Ett annat resultat som upptäcktes var att motioner och träning förbättrade livskvaliteten på person som redan var diagnostiserade. Balansen och den kognitiva förmågan förbättrades.

– Härifrån är det möjligt för oss att förbereda ett konsensusuttalande och ett meddelande som inte bara har samhällets uppbackning, men som även är forskningsbaserad. Nu har vi ett verktyg för att promota de beskyddande fördelarna av fysisk aktivitet för äldre vuxna. Jag är förhoppningsfull att detta kommer att påverka det stora hälsoproblemet, säger Kathleen Martin Ginis, huvudförfattare bakom studien.

Alzheimer är den vanligaste formen av demens

År 2010 drabbades över 30 miljoner människor av demens och det beräknas drabba över 100 miljoner år 2050.

Enligt Socialstyrelsens ”Nationella utvärdering – vård och omsorg vid demenssjukdom 2014” uppges att ungefär åtta procent av alla personer över 65 år har någon form av demenssjukdom, av dessa uppskattas det att ungefär 5,3 procent har Alzheimers sjukdom. Nästan 50 % av alla personer över 90 år är demenssjuka.

Symptom av Alzheimer

Alzheimer är en sjukdom som kommer i korta steg och det går inte att säkert fastsälla när man drabbas av det. Oftast brukar den drabbade märka av att man glömmer mer och mer och har svårt att planera och genomföra vardagliga aktiviteter. Med tiden försämras de kognitiva förmågorna så som språket och inlärning. Ett exempel kan vara att man får svårt att hitta ord eller namnet på personen framför sig. Med detta kommer symptom som oro, hallucinationer och vanföreställningar och slutligen kan den drabbade få en allt svagare kropp.

Tillbaka till toppen