Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Amitriptylin

 • Antidepressivt läkemedel
 • Behandling för sängvätning
 • Kan göra dig sömnig
 • Se upp med alkohol

Om Amitriptylin

Amitriptylin tillhör läkemedelsgruppen tricykliska antidepressiva läkemedel (mot nedstämdhet). Läkemedlet används vid behandling av depression, men ibland även vid andra tillstånd såsom sängvätning hos barn.

Användning

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Svälj tabletterna med lite vatten. Tugga dem inte. Detta läkemedel kan tas oberoende av måltider.

När läkemedlet används för behandling av depression ökas dosen långsamt och successivt. Vid höga doser Amitriptylin ska dagsdosen fördelas över hela dagen.

Blir du sömnig av att använda Amitriptylin? Ta i så fall tabletten/tabletterna innan du går och lägger dig.

Dosering

Doseringen beror på vilka besvär du har och fastställs av läkare. Allmänna riktlinjer för dosering är:

Vid depression (hos vuxna)

 • Rekommenderad startdos: 75 mg dagligen, oftast fördelat över 3 doseringstillfällen eller före sänggående. Vid behov kan dosen höjas upp till 300 mg dagligen.
 • Underhållsdosering: 50 – 100 mg dagligen, oftast före sänggående.

Vid behandling av ungdomar och äldre kommer läkaren att rekommendera lägre doser.

Det kan ta 2 – 4 veckor innan läkemedlet får märkbar effekt.

Vid sängvätning (hos barn)

 • Dosen läkemedel anpassas efter barnets ålder och vikt – rekommenderad dos är 1 – 1,5 mg per kg kroppsvikt.

Alkohol/körförmåga

Amitriptylin kan verka nedsättande på reaktionsförmågan. Undvik därför att köra bil under behandling med detta läkemedel.

Alkohol kan utlösa eller förvärra biverkningar orsakade av Amitriptylin. Undvik att dricka alkohol under behandling med detta läkemedel.

För stor mängd läkemedel/glömd dos/sluta ta Amitriptylin

Har du fått i dig fler tabletter än vad läkaren föreskrivit? Kontakta genast läkare eller apotekspersonal och ta med läkemedelsförpackningen. Du kan få besvär som t.ex. snabba eller oregelbundna hjärtslag, mycket lågt blodtryck, koma, förvirring, koncentrationssvårigheter, sömnighet, kräkningar eller andra biverkningar.

Om du har glömt att ta en dos Amitriptylin ska du ta tabletten/tabletterna så fort du kommer ihåg det, utom om det nästan är dags för nästa doseringstillfälle. Hoppa i så fall över den glömda dosen och fortsätt enligt ditt vanliga doseringsschema. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Avbryt inte behandlingen med Amitriptylin utan att först rådgöra med läkare. Om du plötsligt slutar ta detta läkemedel kan du tillfälligt få problem med biverkningar.

När ska läkemedlet inte användas?

Amitriptylin är inte alltid lämpligt att ta. Använd inte detta läkemedel i följande situationer:

 • Om du är allergisk mot amitriptylin eller något annat innehållsämne i Amitriptylin (se rubriken “Sammanställning”) eller andra tricykliska antidepressiva läkemedel
 • Om du nyligen har haft hjärtinfarkt
 • Om du tar vissa andra läkemedel mot nedstämdhet (monoaminoxidashämmare eller MAO-hämmare)
 • Om du tar läkemedlet cisaprid mot otillräcklig aktivitet i matsmältningskanalen

Varningar och försiktighet

I vissa situationer krävs extra försiktighet vid behandling med Amitriptylin. Det gäller bl.a. i följande situationer:

 • Om du får självmordstankar, tankar på att skada dig själv eller om ditt ångesttillstånd förvärras. Besvären kan tillta innan läkemedel av den här typen får effekt – detta tar vanligtvis omkring två veckor och ibland längre än så. Kontakta snarast läkare om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.
 • Om du har epilepsi eller andra skador på centrala nervsystemet
 • Om du har en överaktiv sköldkörtel (hypertyreos)
 • Om du har lever- eller njurbesvär
 • Om du har förhöjt tryck i ögat (glaukom) – endast en måttlig dos amitriptylin kan utlösa detta tillstånd
 • Om du har vissa problem med hjärtat
 • Om du har prostatabesvär
 • Om du tar amitriptylin mot depression vid schizofreni eller andra psykotiska tillstånd – de psykotiska symptomen kan förvärras
 • Om du har lågt blodtryck
 • Om du får symptom såsom halsont, feber eller influensa under behandlingens tio första veckor – eventuellt kan blodbilden behöva kontrolleras
 • Om du har en operation inbokad – det kan bli nödvändigt att göra några dagars avbrott i behandlingen med Amitriptylin
 • Om du är äldre – äldre patienter är ofta känsligare för antidepressiva

Rådgör med läkare om någon av ovanstående situationer passar in (eller har passat in) på dig.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare angående användning av Amitriptylin om du är gravid eller ammar. Amitriptylin rekommenderas inte om du ammar.

Andra läkemedel och Amitriptylin

Tala med läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan behöva ta andra läkemedel. Detta gäller även naturläkemedel och receptfria läkemedel.

Amitriptylin interagerar med ett antal andra läkemedel, bl.a:

 • Vissa andra antidepressiva läkemedel
 • Vissa sömnmedel
 • Vissa läkemedel mot svampinfektioner
 • Vissa läkemedel mot hjärtrytmstörningar
 • Vissa läkemedel mot högt blodtryck
 • Vissa läkemedel som används vid behandling av Parkinsons sjukdom
 • Vissa smärtstillande läkemedel

I bipacksedeln finns en översikt över samtliga läkemedel som interagerar med Amitriptylin och information om på vilket sätt de interagerar. Rådgör med läkare om du tar något av dessa läkemedel.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Amitriptylin kan bl.a. orsaka följande biverkningar:

 • Blodbildsförändring med ökad infektionskänslighet eller akut hög feber, ihållande halsont och sår i munhålan (påverkan på benmärg) – kontakta omedelbart läkare om dessa symptom uppstår
 • Hudutslag, klåda, ljuskänslighet, svullnad i ansikte och tunga
 • Höjning eller sänkning av blodsocker
 • Viktökning/viktminskning
 • Psykiska besvär såsom förvirring, koncentrationssvårigheter, hallucinationer, mani, oro, mardrömmar eller sömnsvårigheter, tankar om självmord och självskada
 • Domningar och stickningar i armar och ben
 • Öronsus, yrsel
 • Huvudvärk
 • Ögonbesvär såsom dimsyn, glaukom, problem med synskärpan
 • Hjärtbesvär
 • Högt eller lågt blodtryck
 • Matsmältningsbesvär
 • Problem med levern eller gallblåsan, som t.ex. gulsot och hepatit

En fullständig översikt över samtliga eventuella biverkningar hittar du i bipacksedeln. Rådgör med läkare om du får kraftiga eller allvarliga biverkningar eller biverkningar som inte nämns i denna information.

Sammanställning

Den aktiva substansen är amitriptylin. Varje tablett innehåller 10 mg eller 25 mg amitriptylinhydroklorid.

Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, majsstärkelse, povidon K25 (E 1201), mikrokristallin cellulosa (E 460), talk (E 553b), kolloidal kiseldioxid (E 551), magnesiumstearat, hypromellos (E 464), propylenglykol (E 1520), titandioxid (E 171) och PEG 400.

Amitriptylin HCl 10 mg tabletter innehåller även indigotin (E 132).

Amitriptylin HCl 25 mg tabletter innehåller även gul järnoxid (E 172) och kinolingult (E 104).

Tillverkare av Amitriptylin är:

Centrafarm Services B.V.
Nieuwe Donk 9
4879 AC Etten-Leur
Nederländerna

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Tyskland

Centrafarm Pharmaceuticals B.V.
Nieuwe Donk 3
4879 AC Etten-Leur
Nederländerna

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Amitriptylin kan laddas ner här.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare

Dr. H.K. Benkert

Allmänläkare

Dr. P. Mester

Allmänläkare
Tillbaka till toppen