Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Amoxicillin

 • Antibiotikum
 • Används vid behandling av bakteriella infektioner
 • Tabletten löses upp i vatten
 • Föreskriven kur ska fullföljas
 • Kan orsaka yrsel

Om Amoxicillin

Amoxicillin är ett antibiotidum. Den aktiva substansen är amoxicillin, som tillhör läkemedelsgruppen ”penicilliner”.

Amoxicillin disper (i dispergerbar tablettform) används för att behandla infektioner (orsakade av bakterier) i olika delar av kroppen. Amoxicillin kan även användas i kombination med andra läkemedel vid behandling av magsår.

Användning/verkan

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Användningssätt

Lägg tabletten i ett glas vatten och rör om tills tabletten är helt upplöst. Blandningen ska genast drickas upp. Fördela doserna jämnt över dygnet med minst 4 timmars mellanrum.

Fullfölj alltid föreskriven kur, även om du snabbt känner dig bättre. Om du avbryter kuren för tidigt kan infektionen komma tillbaka.

Dosering

Rekommenderad dos är:

 • Barn som väger mindre än 40 kg

Dosens mängd beror på barnets kroppsvikt i kg. Läkaren anger hur stor mängd Amoxicillin disper du ska ge till din baby eller ditt barn.

Den vanliga dosen är 40-90 mg per kg kroppsvikt under ett dygn, fördelat på två eller tre doseringstillfällen. Den högsta rekommenderade dosen är 100 mg per kg kroppsvikt per dygn.

 • Vuxna, äldre patienter och barn som väger 40 kg eller mer

Den vanliga dosen Amoxicillin disper är 250-500 mg tre gånger per dygn eller 750 mg-1 g var 12:e timme, beroende på infektionens svårighetsgrad och typ.

I samband med vissa hälsotillstånd kan en individuell dos föreskrivas. Om du t.ex. har problem med njurarna kan läkaren ge dig ett justerat doseringsschema. Mer om detta kan du läsa om i bipacksedeln.

Bilkörning

Amoxicillin kan förorsaka biverkningar vars symptom (t.ex. allergiska reaktioner, yrsel och kramper) kan göra dig olämplig som bilförare. Undvik att köra något fordon och att använda maskiner om du inte mår bra.

För hög eller för låg dos Amoxicillin/sluta ta läkemedlet

Informera din läkare om du har tagit för hög dos Amoxicillin.

Om du har glömt att ta en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Ta inte nästa dos alltför snart, utan vänta cirka 4 timmar innan du tar den. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Fullfölj alltid föreskriven kur. Sluta inte ta Amoxicillin utan att först rådgöra med din läkare.

När ska du inte använda Amoxicillin?

Amoxicillin ska inte tas av vem som helst. Läkemedlet ska inte användas om:

 • du är allergisk mot amoxicillin, penicillin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel. Namnen på ämnena hittar du under rubriken ”Sammanställning”.
 • du tidigare har fått en allergisk reaktion mot något antibiotikum med symptom som t.ex. hudutslag eller svullnad i ansikte eller svalg.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Amoxicillin disper om du:

 • har körtelfeber (feber, ont i halsen, svullna lymfkörtlar och svår trötthet)
 • har njurproblem
 • inte urinerar med jämna mellanrum

Amoxicillin kan påverka vissa testresultat. Informera din läkare elller apotekspersonal om att du tar Amoxicillin i följande situationer:

 • om du ska lämna urinprov (kontroll av glukos) eller blodprov (kontroll av leverfunktionen)
 • om östriolprover ska tas (kontroll av fostrets utveckling under graviditet)

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Andra läkemedel och Amoxicillin

Informera läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

 • Om du tar allopurinol (mot gikt) tillsammans med Amoxicillin disper, ökar risken för att få en allergisk hudreaktion.
 • Om du tar probenecid (mot gikt) kan läkaren överväga att justera dosen Amoxicillin disper.
 • Om du tar läkemedel för att förhindra blodproppar (t.ex. warfarin) kan du behöva lämna extra blodprover.
 • Om du tar andra antibiotika (t.ex. tetracyklin) kan Amoxicillin disper ha mindre effekt.
 • Om du tar metotrexat (används vid cancerbehandling och svår psoriasis) kan Amoxicillin disper orsaka ökade biverkningar.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Amoxicillin orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar kan förekomma:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • hudutslag
 • illamående
 • diarré

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • kräkningar

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • torsk (en svampinfektion i vagina, munhåla eller hudveck)
 • njurproblem
 • kramper (förekommer hos personer som tar höga doser Amoxicillin eller har njurproblem)
 • yrsel
 • hyperaktivitet
 • kristaller i urinen, vilket yttrar sig som grumlig urin eller svårighet/smärta vid urinering. Du kan minska risken att få sådana symptom genom att dricka mer vätska.
 • tungan kan missfärgas (bli gul, brun eller svart) och/eller få hårigt utseende
 • kraftig nedbrytning av röda blodkroppar som orsakar en viss typ av anemi (blodbrist). Tecken på detta är trötthet, huvudvärk, andfåddhet, yrsel, blekhet och gulaktig hud och ögonvitor.
 • lågt antal vita blodkroppar
 • lågt antal blodkroppar som medverkar till blodets koagulering
 • et kan ta längre tid än normalt för blodet att koagulera

En översikt över ännu mer sällsynta biverkningar hittar du i bipacksedeln. Om du får biverkningar, kontakta läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Sammanställning

Den aktiva substansen är amoxicillin.

 • En dispergerbar tablett Amoxicillin disper 500 mg innehåller 500 mg amoxicillin (som trihydrat)
 • En dispergerbar tablett Amoxicillin disper 750 mg innehåller 750 mg amoxicillin (som trihydrat)
 • En dispergerbar tablett Amoxicillin disper 1 000 mg innehåller 1 000 mg amoxicillin (som trihydrat)

Övriga innehållsämnen i detta läkemedel är: persika-/aprikossmaktillsats, magnesiumstearat (E470b), aspartam (E951), kroskarmellosnatrium, mannitol (E421), talk (E553b), vattenfri kolloidal kiseldioxid (E551), mikrokristallin cellulosa (E460), maltodextrin, löslig stärkelse, titandioxid (E171).

Tillverkare av Amoxicillin disper är:

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 5

A-6250 Kundl

Österrike

Bipacksedel

Läs informationen i bipacksedeln noga före användning. Här kan du ladda ner den officiella bipacksedeln till Amoxicillin disper.

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 20-12-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen