Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Bisoprolol

 • Mot högt blodtryck och angina pectoris
 • Ta läkemedlet på morgonen
 • Kan orsaka yrsel
 • Se upp med alkohol

Om Bisoprolol

Bisoprololfumarat i tablettform tillhör en läkemedelsgrupp som kallas för betablockerare. Dessa skyddar hjärtat mot att arbeta allför hårt genom att pulsen och blodtrycket sänks.

Bisoprolol kan användas för behandling av angina pectoris (eller kärlkramp, som uppstår p.g.a. förträngningar i hjärtats kranskärl vilket leder till syrebrist i hjärtmuskeln) eller hypertoni (högt blodtryck).

Användning/verkan

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Tabletterna ska tas på morgonen och sväljas hela med ett glas vatten.

Se upp med alkohol: biverkningar i form av yrsel eller svindel som kan orsakas av Bisoprolol kan förstärkas i kombination med alkoholkonsumtion. Om du drabbas av yrsel, undvik i så fall att köra bil och använda tunga maskiner.

Dosering:

Din läkare fastställer din dos individuellt. Rekommenderad startdos är 5 mg en gång dagligen. Efter startdosen är den vanliga dosen sedan:

 • Vuxna: 10 mg en gång dagligen eller upp till 20 mg om läkaren ordinerar det. Tabletterna ska tas vid ungefär samma tid varje dag.

Om du har en lever- eller njursjukdom får den dagliga dosen inte överskrida 10 mg. Rådgör med din läkare innan du börjar ta detta läkemedel.

Bisoprolol får inte ges till ungdomar och barn under 12 år.

Bilkörning/alkohol

Användning av Bisoprolol kan göra dig trött, sömnig eller yr. Undvik bilkörning och användning av tunga maskiner om du känner av liknande biverkningar. Alkoholkonsumtion kan framkalla och/eller förstärka dessa biverkningar, så se upp med alkohol.

Om du glömmer ta din dos, tar för stor mängd eller slutar ta bisoprolol

Om du glömmer att ta din dagliga dos, kan du ta tabletten upp till 12 timmar efter den vanliga tidpunkten för dosen. Har det gått längre tid, hoppar du över den glömda dosen och fortsätter ta dina tabletter enligt ditt vanliga schema.

Har du fått i dig för stor mängd läkemedel? Kontakta då omedelbart läkare eller apotekspersonal.

Vill du sluta ta din medicin måste du först rådgöra med din läkare. Behandling med Bisoprolol får inte avbrytas hastigt.

När ska läkemedlet inte användas?

Bisoprolol ska inte tas av vem som helst. Använd inte detta läkemedel om:

 • du någon gång har haft svåra väsljud vid andning eller svår astma
 • du har långsam eller oregelbunden puls till följd av problem med hjärtmuskeln
 • du har mycket lågt blodtryck och lätt blir yr när du ställer dig upp
 • du har allvarliga problem med blodcirkulationen
 • du är allergisk mot något av de ämnen som ingår i Bisoprolol. Dessa ämnen hittar du under rubriken ”Sammanställning”
 • du nyligen har drabbats av hjärtsvikt, om din hjärtsvikt nyligen har förvärrats eller om du behandlas med dropp för akut hjärtsvikt
 • du har ett tillstånd med ansamling av alltför mycket syra i kroppen (metabolisk acidos)
 • du har en obehandlad tumör i binjurarna

Varningar och försiktighet

Rådgör med läkare om användning av Bisoprolol i följande situationer:

 • om du har lever- eller njurproblem
 • om du har hjärtsvikt
 • om du tar läkemedel mot högt blodsocker (diabetes)
 • om du har eller har haft psoriasis
 • om du behandlas för överkänslighet (allergiska reaktioner)
 • om du behandlas för feokromocytom
 • om du har problem med sköldkörteln
 • om du har väsljud vid andning eller andningssvårigheter (astma)
 • om du inte äter fast föda
 • om du vet att du har hjärtsjukdomen ”första gradens AV-block”
 • om du har Prinzmetal angina
 • om du har problem med cirkulationen till kroppens extremiteter, såsom händer och fötter
 • om du ska opereras under narkos; om du besöker läkare, sjukhus eller tandläkare för ett kirurgiskt ingrepp som omfattar narkos, tala om vilka läkemedel du tar

Graviditet och amning

Användning av Bisoprololfumarat-tabletter kan vara skadligt för graviditetens förlopp och/eller orsaka fosterskador. Det finns en ökad risk för för tidig födsel, missfall, låg blodsockernivå och för långsam puls hos barnet. Barnets tillväxt kan också påverkas. Om det inte är absolut nödvändigt (vilket din läkare avgör) ska bisoprololfumarat därför inte tas under graviditet.

Det är inte känt om bisoprololfumarat utsöndras i bröstmjölk. Därför rekommenderas inte användning av detta läkemedel under amningsperioden.

Andra läkemedel och Bisoprolol

Bisoprolol interagerar med vissa läkemedel. Tala därför alltid om för din läkare om du tar andra mediciner eller kosttillskott. Andra läkemedel som interagerar med Bisoprolol är t.ex:

 • läkemedel för blodtryckskontroll eller läkemedel för hjärtproblem, såsom adrenalin, bepridil, klonidin, diltiazem, digoxin, lidokain, verapamil och andra betablockerare
 • läkemedel för behandling av depression och psykiska sjukdomar, som t.ex. tricykliska antidepressiva medel, fentiaziner, monoaminooxidashämmare (MAO-hämmare) och barbiturater
 • narkosmedel som används i smärtstillande syfte under operationer
 • antiinflammatoriska medel (NSAID) som t.ex. ibuprofen och naproxen
 • läkemedel för behandling av malaria (meflokin) och migrän (ergotamin)
 • läkemedel för kontroll av diabetes
 • läkemedel mot astma, nästäppa eller vissa ögonsjukdomar som glaukom eller vidgning av pupillen

I bipacksedeln finns en komplett översikt över de läkemedel som interagerar med Bisoprolol. Rådgör med din läkare om du planerar att kombinera något av dessa eller något annat läkemedel med bisoprolol.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Bisoprololfumarat i tablettform orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. När du använder detta läkemedel kan följande biverkningar uppträda:

Vanliga (kan förekomma hos mer än 1 av 100 användare, men hos mindre än 1 av 10 användare):

 • trötthet, yrsel, huvudvärk (särskilt i början av behandlingen; biverkningarna är oftast milda och försvinner ofta inom 1 till 2 veckor)
 • känsla av kyla eller bortdomning i extremiteterna (fingrar eller tår, öron och näsa); oftare uppstår en krampliknande smärta i benen under promenader
 • illamående eller kräkningar
 • diarré
 • magsmärtor
 • förstoppning
 • blodtrycksfall när du ställer dig upp, vilket kan orsaka yrsel, svindel eller svimning

Mindre vanliga/sällsynta: (kan förekomma hos mer än 1 av 1 000 användare, men hos mindre än 1 av 100 användare:

 • sömnrubbningar
 • depression
 • långsamma eller oregelbundna hjärtslag
 • förvärrade symptom på hjärtsvikt
 • patienter med astma eller tidigare problem med andningen kan få andningssvårigheter
 • muskelsvaghet, kramp och ledsmärtor

I bipacksedeln hittar du en översikt över mer sällsynta biverkningar. Rådgör med din läkare om du får allvarliga biverkningar eller biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Sammanställning

Den aktiva substansen i detta läkemedel är bisoprololfumarat.

 • En filmdragerad tablett på 5 mg innehåller 5 mg bisoprololfumarat.
 • En filmdragerad tablett på 10 mg innehåller 10 mg bisoprololfumarat.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat och krospovidon.

 • En tablett på 5 mg innehåller också ett gult färgämne (med laktos och gul järnoxid).
 • En tablett på 10 mg innehåller också ett beige färgämne (med laktos och röd och gul järnoxid).

Tillverkare av Bisoprololfumarat i tablettform är:

Niche Generics Ltd

Unit 5

151 Baldoyle Industrial Estate

Dublin 13

Irland

Dexcel Pharma GmbH

Röntgenstr. 1

63755 Alzenau

Tyskland

Kwizda Pharma GmbH

Effingergasse 21

A-1160 Wien

Österrike

Bipacksedel

Läs informationen i bipacksedeln innan användning. Här kan du ladda ner den officiella bipacksedeln till Bisoprololfumarat i tablettform på 5 och 10 mg.

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 21-12-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen