Catapres (Catapresan)

Catapres (Catapresan) är ett blodtryckssänkande medel. Dess aktiva ämne klonidin vidgar vissa blodkärl, vilket sänker blodtrycket. Detta läkemedel är endast tillgängligt mot läkarrecept.

Vad är Catapres (Catapresan)?

Catapres (Catapresan) är ett blodtryckssänkande medel. Dess aktiva ämne klonidin vidgar vissa blodkärl, vilket sänker blodtrycket. Detta läkemedel är endast tillgängligt mot läkarrecept.

För vad används medicinen?

Catapres (Catapresan) tas av kvinnor i klimakteriet vid vissa klimakteriebesvär (blodvallningar och svettanfall) samt vid högt blodtryck (hypertoni). Ibland ordinerar läkare dessutom detta läkemedel som beroendeavvänjning eller för att undkomma migränanfall.

Hur använder du Catapres (Catapresan)?

Ta Catapres (Catapresan)-tabletterna vid fasta tidpunkter, otuggade. Detta läkemedel kan tas med eller utan föda. Kontakta läkare om dina besvär inte minskat efter några veckor. Sluta inte tvärt att ta Catapres (Catapresan), utan följ ett nedtrappningsschema. Detta förebygger att du drabbas av avvänjningsbesvär. Läs mer information om denna medicin i dess bipacksedel.

Dosering

Ordinerar läkare inte annat är den vanliga Catapres (Catapresan)-doseringen för klimakteriebesvärsbehandling följande:

  • Vuxna kvinnor: 0,050 till 0,075 mg två gånger dagligen.

Vid högt blodtryck gäller följande dosering:

  • Vuxna: 0,075 mg tre gånger dagligen. Läkare kan komma att justera denna ingångsdosering.

Läkare kan ordinera annan dosering vid andra besvär. Catapres (Catapresan) är inte lämpat för barn. Avvik inte från ordinerad dosering, och läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Behandling med Catapres (Catapresan) kan ibland medföra biverkningar. Bland andra följande:

  • Yrvakenhet, sömnighet, yrsel (särskilt under behandlingens inledning);
  • Muntorrhet;
  • Bukbesvär såsom minskad aptit, illamående, kräkning, diarré eller förstoppning.

Oftast avtar biverkningarna efter en tid. Rådfråga läkare ifall du fortfarande lider av biverkningar efter några veckor. Du hittar en fullständig översikt av möjliga biverkningar i bipacksedeln.

När får du inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Catapres (Catapresan) är inte lämpat för alla. Ta inte denna medicin ifall du:

  • Är överkänslig mot klonidin eller annat förekommande hjälpämne;
  • Lider av svåra hjärtrytmstörningar som gör dina hjärtslag långsamma;
  • Tar andra blodtryckssänkande mediciner;
  • Tar mediciner som påverkar din hjärtrytm;
  • Har lågt blodtryck eller en njuråkomma (endast om Catapres (Catapresan) tas mot avvänjningsbesvär).

Var försiktig med detta läkemedel ifall du har andra hälsoproblem eller tar andra mediciner. Fråga läkare ifall du säkert kan ta Catapres (Catapresan). Du hittar mer information om kontraindikationer och växelverkningar i bipacksedeln för Catapres (Catapresan).

Graviditet / bilkörning / alkohol

Ta inte denna medicin om du är gravid, vill bli gravid eller ammar om inte detta ordinerats av läkare. Detta läkemedel kan orsaka biverkningar såsom yrsel, yrvakenhet eller sömnighet. Bege dig inte ut i trafiken om du drabbas. Alkohol kan frammana eller förvärra Catapres (Catapresan) biverkningar. Undvik starkdryck under den tid du tar detta läkemedel.

Patientinformation
Tillbaka till toppen