Cialis

 • Hjälper vid erektil dysfunktion
 • Tillfällig förbättring av erektionsförmågan
 • Börjar verka efter ungefär en halvtimme
 • Effekten kvarstår i ungefär 36 timmar
 • Får inte kombineras med vissa andra läkemedel

Om Cialis

CIALIS används för behandling av män med erektil dysfunktion. Detta innebär att man inte kan få, eller bibehålla, en hård, erigerad penis, tillräcklig för sexuellt umgänge.
CIALIS tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare. CIALIS verkar vid sexuell stimulering genom att blodkärlen i penis slappnar av, så att blod kan strömma in. Detta resulterar i förbättrad erektil funktion. Om du inte har erektil dysfunktion hjälper inte CIALIS.
Det är viktigt att veta att CIALIS inte har någon effekt om du inte är sexuellt stimulerad. Behovet av förspel för dig och din partner är detsamma som när du inte har tagit något läkemedel för erektil dysfunktion.

Användning/verkan

Den rekommenderade dosen är 10 mg tablett före sexuell aktivitet. Om effekten är för svag kan läkaren öka dosen till 20 mg.

CIALIS-tabletten intas endast genom munnen. Svälj tabletten hel med lite vatten. Tabletten kan tas oberoende av måltid.

CIALIS kan tas ända fram till 30 minuter före sexuell aktivitet. Effekten av CIALIS kan kvarstå upp till 36 timmar efter tablettintag. CIALIS har ingen effekt om du inte är sexuellt stimulerad.

Alkoholintag kan påverka din förmåga att få erektion och kan tillfälligt sänka ditt blodtryck. Undvik intag av stora mängder alkohol (0,08 % eller mer i blodet) när du har tagit eller planerar att ta CIALIS eftersom detta kan öka risken för yrsel när man står upp.

Ta inte CIALIS mer än en gång per dag. CIALIS 10 mg och 20 mg är avsett att användas före sexuell aktivitet och rekommenderas inte att användas kontinuerligt varje dag. Ta alltid CIALIS enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

När ska CIALIS inte användas?

Använd inte CIALIS om:

 • Du är allergisk (överkänslig) mot tadalafil eller något annat av de ämnen CIALIS innehåller.
 • Du tar läkemedel som innehåller organiska nitrater eller kväveoxid-donatorer som t.ex. amylnitrit. Dessa läkemedel (”nitrater”) används för att behandla kärlkramp (bröstsmärta). CIALIS har visat sig öka effekten av dessa läkemedel. Om du tar någon form av nitrat eller är osäker, ska du tala med din läkare.
 • Du har en allvarlig hjärtsjukdom eller nyligen har haft en hjärtattack.
 • Du nyligen har haft slaganfall (stroke).
 • Du har lågt blodtryck eller okontrollerat högt blodtryck.
 • Du någonsin tidigare har förlorat synen på grund av icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati (NAION), så kallad ”stroke i ögat”.

Varningar och försiktighet

Tänk på att sexuellt umgänge utgör en möjlig risk för patienter med hjärtsjukdom, eftersom det anstränger hjärtat mer än vanligt. Om du har problem med hjärtat ska du tala om det för din läkare.

CIALIS kan av olika orsaker vara olämpligt för dig att ta. Innan du tar tabletterna, tala om för din läkare om du har ett eller flera av understående sjukdomar/besvär:

 • sicklecellanemi (onormala röda blodkroppar), multipelt myelom (cancer i benmärgen), leukemi (blodcellscancer) eller en deformerad penis
 • allvarlig leversjukdom
 • allvarlig njursjukdom

Det är inte känt om CIALIS är effektivt hos patienter som har genomgått bäckenoperation eller radikal icke-nervsparande prostatektomi.

Om du får en plötslig synnedsättning eller synförlust ska du avbryta behandlingen med CIALIS och omedelbart ta kontakt med din läkare.

CIALIS är inte avsett att användas av kvinnor och ungdomar under 18 år.

CIALIS och andra läkemedel

Tala med din läkare om du tar, eller nyligen har tagit, andra läkemedel (med eller utan recept). Detta är framför allt viktigt om du tar nitrater, eftersom CIALIS inte får tas samtidigt som sådana läkemedel.

Alfablockerare är en typ av läkemedel som ibland används för behandling av högt blodtryck eller förstorad prostata. Tala med din läkare om du är under behandling för ett av dessa besvär eller om du tar andra läkemedel mot högt blodtryck.

Om du tar läkemedel som kan hämma enzymet CYP3A4 (t.ex. ketoconazol eller proteashämmare som används vid HIV-behandling) kan det hända att biverkningsfrekvensen ökar.

Använd inte CIALIS tillsammans med andra läkemedel om din läkare avråder dig från det.

CIALIS ska inte tas tillsammans med andra läkemedel som används för behandling av erektil dysfunktion.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan CIALIS orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Biverkningarna är vanligen milda eller måttliga till sin natur. De vanligaste biverkningarna som kan orsakas av CIALIS är t.ex:

 • huvudvärk
 • ryggsmärta
 • muskelvärk
 • ansiktsrodnad
 • nästäppa
 • yrsel
 • matsmältningsbesvär

Andra biverkningar som rapporterats vid användande av CIALIS är bl.a:

 • hudutslag
 • dimsyn
 • smärta i ögonen
 • ökad svettning
 • hjärtklappning/snabba hjärtslag
 • högt/lågt blodtryck
 • bröstsmärta

En fullständig översikt av samtliga förekommande biverkningar finns i bipacksedeln. Om du får allvarliga biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Sammanställning

Den aktiva substansen är tadalafil. En tablett innehåller 10 eller 20 mg tadalafil.

Övriga innehållsämnen är:

 • Tablettkärna: laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium, hydroxipropylcellulosa, mikrokristallin cellulosa, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat.
 • Filmdragering: laktosmonohydrat, hypromellos, triacetin, titaniumdioxid (E171), gul järnoxid (E172), talk.

Tillverkare av CIALIS är: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanien.

Bipacksedel

Läs den fullständiga bipacksedeln innan du börjar använda CIALIS. Den officiella bipacksedeln kan laddas ner här:

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 08-12-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen