Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Ciprofloxacin

 • Vid behandling av bakteriella infektioner
 • Ta inte läkemedlet tillsammans med mejeriprodukter
 • Fullfölj alltid föreskriven kur
 • Finns tillgänglig i tabletter på 250 mg, 500 mg och 750 mg

Om Ciprofloxacin

Ciprofloxacin är ett antibiotikum inom gruppen fluorokinoloner. Den aktiva substansen ciprofloxacin verkar genom att döda bakterier som orsakar infektioner.

Ciprofloxacin används till vuxna för att behandla följande bakteriella infektioner:

 • luftvägsinfektioner
 • långdragna eller återkommande öron- eller bihåleinfektioner
 • urinvägsinfektioner
 • infektioner i testiklarna hos män
 • infektioner i underlivet hos kvinnor
 • infektioner i mag-tarmkanalen och infektioner i buken
 • infektioner i hud och mjukdelar
 • infektioner i skelett och leder

Detta läkemedel används även vid behandling av barn i vissa situationer, men då alltid under uppsikt av medicinsk specialist. Mer information om detta finns i bipacksedeln.

Användning/verkan

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosering

Din läkare kommer att förklara för dig exakt hur mycket Ciprofloxacin du ska ta, hur ofta du ska ta läkemedlet och hur lång kuren ska vara. Detta är beroende på vilken typ av infektion du har och hur allvarlig den är.

Tala om för din läkare om du har problem med njurarna eftersom din dos i så fall kan behöva justeras.

Behandlingen pågår vanligen under 5 till 21 dagar, men kan pågå längre vid allvarliga infektioner. Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar.

Användningssätt

Svälj tabletterna hela med riklig mängd vätska. Tugga inte på tabletterna eftersom de har oangenäm smak. Försök ta tabletterna vid samma tid varje dag.

Tabletterna kan tas med eller utan mat. Om din måltid innehåller kalcium påverkas inte upptaget nämnvärt. Däremot ska Ciprofloxacin inte tas tillsammans mejeriprodukter (som t.ex. mjölk eller yoghurt) eller med berikad fruktjuice (t.ex. kalciumberikad apelsinjuice).

Kom ihåg att dricka rikligt med vätska när du tar Ciprofloxacin Sandoz.

Bilkörning

Ciprofloxacin Sandoz kan verka nedsättande på reaktionsförmågan. Vissa neurologiska biverkningar kan förekomma. Undvik bilkörning eller användning av maskiner innan du vet hur du reagerar på Ciprofloxacin.

Om du har använt för stor eller för liten mängd Ciprofloxacin eller slutar att använda Ciprofloxacin

Om du har fått i dig mer än den föreskrivna dosen läkemedel, kontakta läkare omedelbart.

Om du har glömt att ta en dagsdos ska du ta tabletten så fort du kommer ihåg det och sedan forsätta enligt doseringsschemat. Om det nästan är dags för nästa dosering, hoppa över den glömda dosen och fortsätt följa ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Det är viktigt att du fullföljer behandlingskuren även om du mår bättre efter några dagar. Om du slutar ta Ciprofloxacin för tidigt kan infektionen komma tillbaka. Du kan också utveckla resistens mot läkemedlet.

När ska Ciprofloxacin inte användas?

Ciprofloxacin lämpar sig inte för vem som helst. Detta läkemedel ska inte användas om:

 • du är allergisk mot ciprofloxacin eller något annat av innehållsämnena i läkemedlet. Samtliga ämnen hittar du under rubriken “Sammanställning”.
 • du behandlas med tizanidin.

Varningar och försiktighet

Rådgör med läkare innan du börjar använda Ciprofloxacin Sandoz om:

 • du någon gång har haft njurbesvär eftersom din behandling i så fall kan behöva anpassas
 • du lider av epilepsi eller någon annan neurologisk sjukdom
 • du någon gång fått problem med senor i kroppen under tidigare behandling med ett antibiotikum liknande Ciprofloxacin Sandoz
 • du har myastenia gravis (en typ av muskelsvaghet)
 • du någon gång haft hjärtrytmrubbningar (arytmi) eller andra hjärtproblem som t.ex. långt QT-syndrom, mycket långsam puls, obalans i blodets salthalt eller hjärtsvikt
 • du eller någon släkting har brist på blodenzymet glukos-6-fosfatdehydrogenas (G6PD)

I bipacksedeln kan du läsa mer om vad du bör vara uppmärksam på i samband med användning av Ciprofloxacin.

Graviditet och amning

Om du är gravid, tror dig vara gravid, vill bli gravid eller ammar, prata med din läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Det är bäst att undvika att ta Ciprofloxacin Sandoz under graviditet.

Ta inte Ciprofloxacin Sandoz under tiden du ammar eftersom ciprofloxacin går över i modersmjölken och kan vara skadligt för ditt barn.

Andra läkemedel och Ciprofloxacin Sandoz

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Vissa läkemedel kan nämligen interagera om de tas samtidigt.

Ta inte Ciprofloxacin Sandoz tillsammans med tizanidin eftersom det kan orsaka biverkningar som lågt blodtryck och trötthet.

Andra läkemedel och substanser som kan interagera med Ciprofloxacin är t.ex:

 • warfarin och andra orala antikoagulantia (blodförtunnande medel)
 • probenecid (mot gikt)
 • metotrexat (mot vissa typer av cancer, psoriasis och reumatoid artrit)
 • teofyllin (mot andningsproblem)
 • tizanidin (mot muskelspasticitet vid multipel skleros)
 • klozapin och olanzapin (antipsykotika)
 • ropinirol (vid Parkinsons sjukdom)
 • duloxetin (mot depression)
 • fenytoin (mot epilepsie)
 • ciklosporin (immunhämmande läkemedel)
 • glibenklamid (vid vuxendiabetes)
 • lidokain (vid lokalbedövning)
 • omeprazol (mot magsyra)
 • sildenafil (vid erektionsstörningar)
 • pentoxifyllin (vid cirkulationsstörningar)
 • koffein
 • antacida
 • mineraltillskott
 • sukralfat
 • fosfatbundna polymerer (t.ex. sevelamer)
 • läkemedel eller kosttillskott som innehåller kalcium, magnesium, aluminium eller järn

Din läkare vet om du kan kombinera andra läkemedel med Ciprofloxacin. Mer information om detta finns att läsa i bipacksedeln.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Ciprofloxacin orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Kontakta läkare eller apotekspersonal om du får allvarliga biverkningar eller biverkningar som saknas i bipacksedeln.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • illamående, diarré
 • ledsmärtor hos barn

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • svampinfektioner
 • en hög koncentration av eosinofiler (en typ av vita blodkroppar)
 • minskad aptit
 • hyperaktivitet eller agitation
 • huvudvärk, yrsel, sömnproblem eller smakförändringar
 • kräkningar, buksmärtor, matsmältningsproblem såsom orolig mage (matsmältningsvesvär/halsbränna) eller gaser i magen
 • ökade mängder av vissa ämnen i blodet (transaminaser och/eller bilirubin)
 • utslag, klåda eller nässelutslag
 • ledsmärta hos vuxna
 • försämrad njurfunktion
 • smärtor i muskler och skelett, sjukdomskänsla (asteni) eller feber
 • ökning av alkaliska fosfataser i blodet (ett ämne i blodet)

En översikt över mer sällsynta biverkningar hittar du i bipacksedeln.

Sammanställning

Den aktiva substansen i detta läkemedel är ciprofloxacin.

En filmdragerad tablett innehåller 250 mg ciprofloxacin (som hydrokloridmonohydrat). En filmdragerad tablett innehåller 500 mg ciprofloxacin (som hydrokloridmonohydrat). En filmdragerad tablett innehåller 750 mg ciprofloxacin (som hydrokloridmonohydrat).

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, povidon, vattenfri kolloidal kiseldioxid, stearinsyra, magnesiumstearat, kroskarmellosnatrium, hypromellos, makrogol 6000, talk och titandioxid (E171).

Tillverkare av Ciprofloxacin Sandoz är:

HEXAL AG

Industriestraße 25

D-83607 Holzkirchen

Tyskland

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke Allee 1

D39179 Barleben

Tyskland

Bipacksedel

Läs informationen i bipacksedeln före användning. Här kan du ladda ner den officiella bipacksedeln till Ciprofloxacine Sandoz.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare

Dr. H.K. Benkert

Allmänläkare

Dr. P. Mester

Allmänläkare
Tillbaka till toppen