Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Esomeprazol

 • Hjälper vid sura uppstötningar
 • Vid reflux och sår i magen eller övre delen av tarmen
 • Tabletten ska sväljas hel
 • Ska inte ges till barn under 12 år

Om Esomeprazol

Esomeprazol är en protonpumpshämmare. Läkemedlet reducerar mängden syra som produceras i magen och lindrar symptom som magont och sura uppstötningar.

Läkare ordinerar Esomeprazol vid:

 • Reflux (gastroesofageal refluxsjukdom)
 • Sår i magen eller övre delen av tarmen som infekterats av en bakterie eller magsår som orsakats av användning av s.k. NSAID-läkemedel (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel)

Användning

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Allmänna riktlinjer för användning är:

 • Esomeprazol kan tas oberoende av måltid.
 • Tabletterna sväljs hela med ett glas vatten.
 • Tabletterna ska inte tuggas – de innehåller täckta granulatkorn som förhindrar att läkemedlet bryts ned av magsyran och får därför inte skadas.
 • Om du har problem med att svälja tabletterna hela kan du lägga dem i ett glas vatten, röra om tills tabletterna faller sönder och sedan dricka blandningen så fort som möjligt (inom en halvtimme) – tugga inte på de fasta partiklarna (dessa innehåller läkemedlet).

Dosering

Doseringen beror på ditt tillstånd och fastställs av läkare. Rekommenderad dos är:

Vuxna och barn över 12 år

Vid reflux (gastroesofageal refluxsjukdom - GERD):

 • Vid lätt skadad matstrupe: 1 tablett à 40 mg en gång dagligen i 4 veckor. Din läkare kan eventuellt förlänga kuren.

 • Om matstrupen har läkt: 1 tablett à 20 mg en gång dagligen.

 • Om matstrupen inte är skadad: 1 tablett à 20 mg en gång dagligen. När ditt tillstånd är under kontroll kan läkaren rekommendera att du tar läkemedlet vid behov upp till maximalt 1 tablett à 20 mg en gång dagligen.

För behandling av sår orsakade av Helicobacter pylori-infektion och för att förhindra att sår uppstår på nytt:

 • 1 tablett Esomeprazol à 20 mg två gånger dagligen i 1 vecka. Din läkare kommer dessutom att rekommendera en veckas antibiotikakur med t.ex. amoxicillin eller klaritromycin.

För behandling av magsår orsakade av NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel), bara för vuxna:

 • 1 tablett à 20 mg en gång dagligen i 4 till 8 veckor.

För att förebygga magsår om du tar NSAID, bara för vuxna:

 • 1 tablett à 20 mg en gång dagligen.

I bipacksedeln hittar du mer information angående dosering.

Alkohol/körförmåga

Detta läkemedel interagerar inte med alkohol och påverkar inte körförmågan.

För stor mängd läkemedel/glömd dos

Har du fått i dig fler tabletter än vad läkaren ordinerat? Kontakta läkare eller apotekspersonal.

Har du glömt att ta en dos Esomeprazol? Ta den så snart du upptäcker det, utom om det nästan är dags för nästa dos. Då hoppar du över den glömda dosen och fortsätter enligt ditt vanliga doseringsschema. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

När ska läkemedlet inte användas?

Esomeprazol är inte lämpligt för var och en. Använd inte Esomeprazol i följande situationer:

 • Om du är allergisk mot esomeprazol, något annat innehållsämne i detta läkemedel (se rubriken ”Sammanställning”) eller något annat läkemedlel i gruppen protonpunpshämmare (t.ex. omeprazol, pantoprazol eller lansoprazol)
 • Om du tar ett läkemedel som innehåller nelfinavir (mot HIV-infektion)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Esomeprazol i följande situationer:

 • Om du har allvarliga lever- eller njurproblem
 • Om du någonsin fått en hudreaktion efter behandling med ett läkemedel liknande Esomeprazol som reducerar produktion av magsyra
 • Om du ska genomgå en specifik blodprovstagning (kromogranin A)

Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsatts för solljus, ska du omedelbart kontakta läkare eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Esomeprazol. Kom ihåg att nämna andra eventuella biverkningar, såsom ledsmärta.

Esomeprazol kan dölja symptom på andra sjukdomar. Därför ska du omedelbart kontakta läkare om något av följande tillstånd uppstår innan eller under behandling med Esomeprazol:

 • Du går ner mycket i vikt utan känd orsak och har problem med att svälja
 • Du får magsmärtor eller matsmältningsbesvär
 • Du börjar kräkas upp mat eller blod
 • Du får svart (blodblandad) avföring

Om du har ordinerats ta Esomeprazol "vid behov" ska du kontakta läkare om dina symptom är ihållande eller ändrar karaktär.

Användning av Esomeprazol, särskilt om det används i mer än ett år, kan eventuellt öka risken för höft-, handleds- eller kotfrakturer (benbrott). Informera din läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller tar kortikosteroider (läkemedel som kan förvärra benskörhet).

Graviditet och amning

Rådgör med din läkare angående användande av Esomeprazol om du är gravid.

Detta läkemedel rekommenderas inte till kvinnor som ammar.

Andra läkemedel och Esomeprazol

Esomeprazol interagerar med ett antal andra läkemedel.

 • Ta inte Esomeprazol om du samtidigt tar läkemedel som innehåller nelfinavir (mot HIV-infektion).

Tala om för läkaren eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

 • Atazanavir (för behandling av HIV-infektion)
 • Klopidogrel (mot blodproppar)
 • Ketokonazol, itrakonazol of vorikonazol (mot svampinfektioner)
 • Erlotinib (för behandling av cancertillstånd)
 • Citalopram, imipramin eller klomipramin (antidepressiva)
 • Diazepam (muskelavslappnande läkemedel mot ångest eller epilepsi)
 • Fenytoin (vid epilepsi) – om du tar fenytoin behöver läkaren övervaka när du börjar eller slutar ta Esomeprazol
 • Blodförtunnande läkemedel som t.ex. warfarin – läkaren kan behöva kontrollera dig när du börjar eller slutar ta Esomeprazol
 • Cilostazol (för behandling av fönstertittarsjuka, d.v.s. smärta i benen vid gång orsakad av otillräcklig blodförsörjning till benen)
 • Cisaprid (vid matsmältningsbesvär eller halsbränna)
 • Digoxin (vid hjärtbesvär)
 • Metotrexat (vid cancertillstånd) – om du tar höga doser metotrexat kan din läkare göra ett tillfälligt uppehåll i din behandling med Esomeprazol
 • Tacrolimus (vid organtransplantation)
 • Rifampicin (vid turberkulos)
 • Johannesört (Hypericum perforatum) mot depression

Om du har ordinerats antibiotika (amoxicillin och klaritromycin) i kombination med Esomeprazol för behandling av magsår orsakade av Helicobacter pylori-infektion är det mycket viktigt att du talar om för din läkare om du även tar andra läkemedel.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan även detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Esomeprazol kan bl.a. ge följande biverkningar:

Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 användare):

 • Huvudvärk
 • Påverkan på mage eller tarm
 • Godartade polyper i magsäcken

Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 användare):

 • Svullnad i fötter och vrister
 • Sömnstörningar (sömnlöshet)
 • Yrsel, myrkrypningar/domningar, sömnighet
 • Svindel
 • Muntorrhet
 • Förändringar i blodbilden vad gäller leverns funktion
 • Hudutslag, nässelfeber och klåda
 • Höft-, handleds- eller kotfrakturer (om Esomeprazol använts i höga doser under längre tid)

I bipacksedeln finns en fullständig översikt över samtliga biverkningar. Kontakta läkare om du får biverkningar. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln. Sök genast akut läkarhjälp om du får allvarliga allergiska reaktioner (se bipacksedeln).

Sammanställning

Den aktiva substansen i Esomeprazol Apotex 20/40 mg magsyreresistenta tabletter är esomeprazol. En tablett innehåller 20 mg eller 40 mg esomeprazol (som magnesiumdihydrat). Övriga innehållsämnen är:

 • Tablettkärna: Mannitol (E 421), mikrokristallin cellulosa, natriumlaurylsulfat, hydroxipropylcellulosa, talk (E 553b), metakrylsyra-etylakrylat-kopolymer (1:1) dispersion 30%, propylenglykol, trietylcitrat, polysorbat 80, kolloidal vattenfri glycerolmonostearat 40‑55, hypromellos, magnesiumstearat, kalciumvätefosfatdihydrat och krospovidon.
 • Dragering: Hypromellos 15cP (E 464), titandioxid (E 171), polydextros, talk, triglycerider med medelkedja, gul järnoxid (E 172) och röd järnoxid (E 172).

Tillverkare av Esomeprazol Apotex 20/40 mg magsyreresistenta tabletter är:

Apotex Europe B.V. Archimedesweg 2
2333 CN Leiden
Nederländerna

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Esomeprazol Apotex 20/40 mg magsyreresistenta tabletter kan laddas ner här.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare

Dr. H.K. Benkert

Allmänläkare

Dr. P. Mester

Allmänläkare
Tillbaka till toppen