Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Flagyl

 • Mot infektioner
 • Som vagitorium eller oral suspension
 • Drick inte alkohol under behandlingen och vänta med att dricka alkohol tills 48 timmar har gått efter behandlingens slut

Om Flagyl

Flagyl innehåller metronidazol – ett läkemedel som dödar vissa typer av bakterier och encelliga organismer (protozoer). Detta läkemedel kan användas som vagitorium eller som oralt suspension (dryck).

Flagyl ordineras av läkare för behandling av bl.a:

 • Infektioner i urinröret eller i slidans slemhinna (orsakade av Trikomonas/Gardnerella vaginalis)
 • Infektioner i tarmen eller levern orsakade av en encellig organism (amöba)
 • Infektion i tarmen orsakad av en encellig organism (Giardia)
 • Allvarliga infektioner orsakade av mikroorganismer som är känsliga för detta läkemedel
 • En viss allvarlig infektion i tandköttet (angina Plaut-Vincent)
 • I förebyggande syfte mot vissa infektioner som kan uppstå under och efter en operation

Användning

Flagyl kan föreskrivas som dryck (oral suspension) eller som vagitorium. Din läkare avgör hur mycket läkemedel du ska använda och i vilken form.

 • Skaka suspensionen före användning.
 • Suspensionen är endast för oralt bruk (dryck).
 • Vagitoriet ska föras in i slidan.

Dosering

Doseringen beror på vilka besvär du har och ordineras av din läkare. Rekommenderad dos är:

Vid giardiainfektion

Under en period av 3 dagar:

 • Vuxna och barn över 10 år: 50 ml suspension en gång dagligen

För behandling av vuxna och barn över 10 år kan eventuellt följande dos ges: 10 ml suspension tre gånger dagligen under en period av 5 dagar eller 12,5 ml suspension två gånger dagligen under en period av 7-10 dagar.

Vid amöbainfektion

Under en period av 5-10 dagar ges följande dos:

 • Vuxna och barn över 10 år: 10-20 ml suspension tre gånger dagligen

Rekommenderad maxdos är 60 ml suspensie per dag.

Vid allvarliga infektioner

Under en period av 7 dagar eller längre (detta avgörs av läkare) ges följande dos (-er):

 • Vuxna och barn över 12 år:
  • 18,75 ml suspension tre gånger dagligen

eller

  • 12,5 ml suspension 3-4 gånger dagligen

Vid trikomonasinfektion

Både du och din partner måste genomgå behandling:

 • Vuxna (även i ung ålder):
  • 5 ml suspension tre gånger dagligen under en period av 7 dagar

eller

  • 10 ml suspension två gånger dagligen under en period av 5-7 dagar

eller

  • 50 ml suspension som engångsdos

Kvinnor kan även använda Flagyl i form av vagitorier. 1 vagitorium förs in djupt i slidan en gång dagligen (på kvällen) under en period av 10 dagar.

Vid gardnerellainfektion

Både du och din partner måste genomgå behandling:

 • Vuxna i ung ålder:
  • 10 ml suspension två gånger dagligen under en period av 5-7 dagar

eller

  • 50 ml suspension som engångsdos
 • Vuxna:
  • 25 ml suspension två gånger dagligen under en period av 7 dagar

Vid operationer

 • Vuxna och barn över 12 år:
  • innan operationen: dag 1 ges 25 ml suspension vid ett tillfälle och dag 2 ges 12,5 ml suspension tre gånger under dagen
  • Efter operationen kan läkaren eventuellt föreskriva 12,5 ml suspension tre gånger under en enda dag

I bipacksedeln hittar du mer information om dosering vid behandling av patienter med leverbesvär och yngre barn.

Alkohol/körförmåga

Drick INTE alkohol under behandlingen med Flagyl och vänta med alkohol tills 48 timmar har gått efter behandlingens slut. Om du dricker alkohol kan du få allvarliga biverkningar.

Användning av Flagyl kan orsaka biverkningar såsom yrsel och dimsyn. Ge dig inte ut i trafiken och använd inga tunga maskiner om du får dylika biverkningar.

För stor mängd läkemedel/glömd dos

Har du fått i dig större mängd Flagyl än vad läkaren ordinerat? Kontakta läkare eller apotekspersonal. Du kan få biverkningar som yrsel, kräkningar och koordinationsbesvär (t.ex. vinglig gång).

Har du glömt ta en dos Flagyl? Ta dosen så fort du kommer ihåg det, utom om det nästan är dags för nästa dos. Hoppa då över den glömda dosen och fortsätt enligt ditt vanliga doseringsschema.

När ska läkemedlet inte användas?

Flagyl är inte lämpligt för var och en. Läkemedlet ska inte tas i följande situationer:

 • Om du är allergisk mot metronidazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (se rubriken ”Sammanställning”)
 • Om din läkare har fastställt att du har avvikande blodbild
 • Om du har någon neurologisk sjukdom

Varningar och försiktighet

Rådgör med läkare angående behandling med Flagyl i följande situationer:

 • Om du är beroende av alkohol – ingen alkohol får drickas från och med behandlingens början och fram till 48 timmar efter avslutad behandling
 • Om du har tagit Flagyl i mer än 10 dagar
 • Om du har nedsatt leverfunktion
 • Om du är allergisk mot andra, liknande läkemedel (t.ex. ketokonazol, mikonazol eller sulkonazol)

Uppsök läkare om besvären kvarstår efter behandling mot infektion i slidans slemhinna. Det kan hända att du har någon annan infektion (t.ex. gonorré).

Observera: Samtidig användning av Flagyl-vagitorier och kondomer/pessar kan leda till sprickor i gummit. Dessa preventivmedel kan alltså fungera sämre än vanligt.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du är gravid eller ammar.

Om din läkare anser att det är nödvändigt, kan du ta detta läkemedel under graviditet.

Flagyl passerar över i modersmjölk. Om du ammar kan du ta detta läkemedel en gång (som engångsdos), men om längre behandling krävs ska du rådgöra med din läkare om du eventuellt måste sluta amma.

Andra läkemedel och Flagyl

Tala med läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas behöva ta andra läkemedel. Detta gäller även naturläkemedel och receptfria läkemedel.

Flagyl ska inte tas samtidigt som vissa andra läkemedel. Läkemedlen kan hämma varandras effekt och öka risken för allvarliga biverkningar. Detta gäller bl.a. följande läkemedel:

 • Disulfiram (vid alkoholism)
 • Fenobarbital (vid epilepsi)
 • Fenytoin (vid hjärtbesvär eller epilepsi)
 • Cimetidin (vid magbesvär)
 • Blodförtunnande läkemedel av kumarintyp, t.ex. acenocoumarol
 • Läkemedel som innehåller litium
 • Ciklosporin (vid transplantationer och vissa hudsjukdomar)
 • Läkemedel som innehåller 5-fluorouracil (vid olika typer av cancer)
 • Busulfan (vid cancer)

Mer information om detta hittar du i bipacksedeln.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Flagyl orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Flagyl kan bl.a. ge följande biverkningar:

 • Allvarliga överkänslighetsreaktioner (anafylaxi)
 • Vissa blodbildsförändringar såsom agranulocytos, neutropeni, minskning av blodplättar, övergående leukopeni
 • Vissa tillstånd i hjärnan (encefalopati/cerebellärt syndrom)
 • Allvarlig inflammation i tjocktarmen (pseudomembranös kolit)
 • Ökat leverenzymvärde i blodet och skador på levern (med eller utan gulsot)
 • Beteendestörningar och psykos

En fullständig översikt över samtliga biverkningar hittar du i bipacksedeln. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du får biverkningar.

Sammanställning

Flagyl vagitorium 500 mg:

 • Den aktiva substansen i detta läkemedel är metronidazol. Ett vagitorium innehåller 500 mg metronidazol.
 • Övrigt innehållsämne i detta läkemedel är hårdfett.

Flagyl oral suspension 200 mg/5 ml:

 • Den aktiva substansen i detta läkemedel är metronidazol. 1 ml oral suspension innehåller 40 mg metronidazol.
 • Övriga innehållsämnen i detta läkemedel är: natriumdivätefosfat, metylparahydroxibensoat, propylparahydroxibensoat, alkohol 96%, sukros, aluminiummagnesiumsilikat, silikat, citronarom, smakämne (apelsin) och renat vatten.

Tillverkare av Flagyl är:

Flagyl vagitorium: Unither Liquid Manufacturing
F-31770 Colomiers, Frankrike

Flagyl oral suspension: Sanofi-aventis Ltd.
Dagenham Essex RM 107 XS
Storbritannien

Aventis Pharma (Waterford) Ltd.
Waterford, Irland

Unither Liquid Manufacturing
F-31770 Colomiers, Frankrike

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Flagyl kan laddas ner här.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare

Dr. H.K. Benkert

Allmänläkare

Dr. P. Mester

Allmänläkare
Tillbaka till toppen