Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Flukonazol

 • Mot svampinfektioner
 • Förebygger svampinfektion
 • Kapsel för oralt bruk
 • Ska inte tas om du är gravid eller ammar

Om Fluconazol

Fluconazol är ett läkemedel mot svampinfektioner. Detta läkemedel dödar vissa svamp- och jästsvamporganismer. Fluconazol används för behandling av olika svampinfektioner, som t.ex:

 • Svampinfektion i slidan
 • Svampinfektion i munhålan, svalget och matstrupen
 • Generell svampinfektion i hela kroppen

Fluconazol kan i vissa situationer även användas för att förebygga svampinfektioner.

Användning

Fluconazol tas i form av kapslar. Svälj kapseln hel med ett glas vatten. Läkemedlet kan tas oberoende av måltid.

Dosering

Dosen beror på vilka sorts besvär du har. Din läkare avgör hur stor dos du ska ta och hur ofta du ska använda läkemedlet. Rekommenderad dos är:

Vid svampinfektion i slidan:

 • Vuxna: 150 mg som engångsdos
 • Barn: 6 mg per kg kroppsvikt en gång dagligen

Vid svampinfektion i munhålan och svalget:

 • Vuxna: 50-100 mg en gång dagligen under 7-14 dagar – vid nedsatt immunförsvar kan behandlingen behöva hålla på längre
 • Barn: 6 mg per kg kroppsvikt den första dagen, därefter 3 mg per kg kroppsvikt en gång dagligen under 7-14 dagar

Vid svampinfektioner i matstrupen:

 • Vuxna: 50-200 mg dagligen
 • Barn: 3-6 mg per kg kroppsvikt dagligen

Vid generell svampinfektion i hela kroppen:

 • Vuxna: 400 mg den första dagen, därefter 200 mg dagligen – om ingen förbättring märks kan dosen höjas till 400 mg dagligen
 • Barn: 6-12 mg per kg kroppsvikt dagligen – behandlingens längd och mängden läkemedel beror på hur allvarlig svampinfektionen är och på laboratoriumtesternas resultat

Rekommenderade doser vad gäller andra tillstånd och särskilda patientgrupper hittar du i bipacksedeln.

Fullfölj alltid föreskriven kur.

Alkohol/körförmåga

Detta läkemedel påverkar normalt sett inte körförmågan. I sällsynta fall kan biverkningar såsom yrsel och dåsighet uppstå. Undvik att köra bil och använda maskiner om du känner dig yr eller dåsig.

Det finns inga särskilda varningar vad gäller alkoholintag i samband med användande av Fluconazol.

För stor mängd läkemedel/glömd dos/sluta ta Fluconazol

Har du fått i dig fler kapslar än vad läkaren föreskrivit? Rådgör med läkare eller apotekspersonal.

Har du glömt att ta en dos Fluconazol? Ta kapseln så fort du märker det, utom om det nästan är dags för nästa doseringstillfälle. Hoppa i så fall över den glömda dosen och fortsätt enligt ditt vanliga doseringsschema. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Sluta inte ta Fluconazol innan kuren är fullbordad. Fullfölj kuren även om dina besvär har avtagit eller försvunnit. Svampinfektionen kan komma tillbaka om du avslutar kuren för tidigt.

När ska läkemedlet inte användas?

Fluconazol är inte alltid lämpligt att ta. Använd inte Fluconazol i följande situationer:

 • Om du är allergisk mot flukonazol eller något annat av innehållsämnena i kapseln (se rubriken ”Sammanställning”)
 • Om du är allergisk mot azolläkemedel
 • Om du tar terfenadin eller cisaprid (läkemedel mot matsmältningsstörningar)

Varningar och försiktighet

Rådgör med läkare i följande situationer:

 • Om du fått en allergisk reaktion under en tidigare behandling mot svampinfektion
 • Om du får besvär som tyder på leversjukdom – allvarlig förgiftning av levern (levertoxicitet) förekommer sällan vid behandling med Fluconazol och besvären försvinner oftast efter behandlingens slut
 • Om du får besvär som tyder på en allvarlig allergisk reaktion såsom (hög) feber, rödfläckig hud, ledvärk och/eller ögoninflammation (Stevens-Johnsons syndrom) – detta inträffar mycket sällan vid behandling med Fluconazol
 • Om du får besvär som tyder på en allvarlig allergisk reaktion med feber, blåsor på huden eller flagnande hud (toxisk epidermal nekrolys) – detta inträffar mycket sällan vid behandling med Fluconazol, men AIDS-patienter kan få allvarligare hudreaktioner

Graviditet och amning

Användning av Fluconazol rekommenderas inte om du är gravid eller ammar. Rådgör med läkare.

Andra läkemedel och Fluconazol

Fluconazol kan interagera med andra läkemedel. Tala om för läkare om du tar något av följande läkemedel:

 • Blodförtunnanade läkemedel
 • Bensodiazepiner såsom midazolam och triazolam (läkemedel som verkar lugnande, sövande och/eller muskelavslappnande)
 • Sulfonylurea-preparat (läkemedel mot diabetes)
 • Hydroklororiazid (urindrivande läkemedel)
 • Fenytoin (läkemedel mot epilepsi)
 • Rifampicin (antibiotikum)
 • Ciklosporin (läkemedel mot avstötning efter transplantationer)
 • Teofyllin (läkemedel mot bronkit/astma)
 • Cisaprid (läkemedel mot vissa matsmältningsproblem) – detta läkemedel får inte användas samtidigt som Fluconazol
 • Rifabutin (antibiotikum)
 • Takrolimus (läkemedel mot avstötning efter organtransplantationer)
 • Zidovudin (antiviralt läkemedel)
 • Läkemedel med lugnande, sövande och/eller muskelavslappnande egenskaper
 • Astemizol (läkemedel mot allergiska besvär)

I bipacksedeln hittar du mer information om interaktioner mellan Fluconazol och andra läkemedel. Tala om för din läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas behöva ta andra läkemedel – detta gäller även naturläkemedel och receptfria läkemedel.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan även detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Fluconazol kan bl.a. ge följande biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100, men hos färre än 1 av 10 användare):

 • Huvudvärk
 • Gastrointestinala besvär (t.ex. illamående, kräkningar, magsmärta, diarré, uppblåsthet, halsbränna och väderspänning)
 • Hudutslag med rodnad och/eller röda fläckar

Mindre vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 1 000, men hos färre än 1 av 100 användare):

 • Yrsel
 • Förändrad smakupplevelse
 • Hudutslag med uttalad klåda och knutor
 • Klåda

Sällsynta (kan förekomma hos fler än 1 av 10 000, men hos färre än 1 av 1 000 användare):

 • Avvikande blodbild med bl.a brist på vita blodkroppar och blodplättar
 • Förhöjd kolesterol- och triglyceridhalt i blodet
 • Sänkt halt av kalium i blodet
 • Krampanfall/kramper
 • Leverbesvär såsom gulsot, nedsatt leverfunktion och förhöjda levervärden i blodet (t.ex. leverenzymer och bilirubin)
 • Håravfall
 • Allvarliga allergiska reaktioner (se rubriken ”Varningar och försiktighet”)

Mer information om eventuella biverkningar vid användning av Fluconazol hittar du i bipacksedeln. Rådgör med läkare om du får allvarliga biverkningar eller biverkningar som inte nämns i denna information.

Sammanställning

Den aktiva substansen i Fluconazol Actavis är flukonazol. En kapsel innehåller 50 mg, 100 mg, 150 mg eller 200 mg flukonazol.

Övriga innehållsämnen är:

 • Fluconazol Actavis 50 mg och 100 mg: gelatin, laktos, magnesiumstearat, majsstärkelse, natriumlaurylsulfat, kolloidal kiseldioxid, titandioxid (E 171) och indigokarmin (E 132).
 • Fluconazol Actavis 150 mg: gelatin, laktos, magnesiumstearat, majsstärkelse, natriumlaurylsulfat, kolloidal kiseldioxid och titandioxid (E 171).
 • Fluconazol Actavis 200 mg: gelatin, laktos, magnesiumstearat, majsstärkelse, natriumlaurylsulfat, kolloidal kiseldioxid, titandioxid (E 171), indigokarmjn (E 132) och färgämnet nykockin (E 124).
 • Bläcket på kapslarna: schellack, svart järnoxid (E 172) och propylenglykol (E 1520).

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Fluconazol Actavis kan laddas ner här.

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 21-11-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen