Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Kandesartan

Namnet på detta medel är Kandesartan Cilexetil. Det verksamma ämnet i detta medel är kandesartancilexetil. Detta medel hör till en grupp läkemedel som kallas angiotensin-2- receptorantagonister. Det sköter om att blodkärlen slappnar av och vidgas. På så sätt kan ett förhöjt blodtryck sänkas. Hjärtat kan då lättare pumpa runt blodet till alla delar av din kropp. Detta läkemedel används för behandlingen av: högt blodtryck (hypertension) hos vuxna och barn och ungdomar i åldern 6 till 18 år; vuxna patienter med en minskad verkan av hjärtmuskeln när angiotensinkonverterande enzymhämmare (ACE-hämmare) inte kan intas eller som komplettering av ACE-hämmare när symptomen trots behandling fortgår och mineralokortikoidreceptorantagonister (MRA) inte bör intas (ACE-hämmare och MRA är läkemedel som intas för behandlingen av hjärtsvikt).

Vad är Kandesartan Cilexetil och vad används detta medel för?

Namnet på detta medel är Kandesartan Cilexetil. Det verksamma ämnet i detta medel är kandesartancilexetil. Detta medel hör till en grupp läkemedel som kallas angiotensin-2- receptorantagonister. Det sköter om att blodkärlen slappnar av och vidgas. På så sätt kan ett förhöjt blodtryck sänkas. Hjärtat kan då lättare pumpa runt blodet till alla delar av din kropp.

Detta läkemedel används för behandlingen av:

 • högt blodtryck (hypertension) hos vuxna och barn och ungdomar i åldern 6 till 18 år;
 • vuxna patienter med en minskad verkan av hjärtmuskeln när angiotensinkonverterande enzymhämmare (ACE-hämmare) inte kan intas eller som komplettering av ACE-hämmare när symptomen trots behandling fortgår och mineralokortikoidreceptorantagonister (MRA) inte bör intas (ACE-hämmare och MRA är läkemedel som intas för behandlingen av hjärtsvikt).

När ska du inte använda detta medel eller ska du vara extra försiktig med det?

När ska du inte använda detta medel?

 • Du är allergisk för ett av ämnena i detta läkemedel. (Dessa ämnen kan du finna i rubrik 6.)
 • Du är gravid i mer än 3 månader (det är också bättre att inte använda detta medel i början av graviditeten, se rubriken "Graviditet".
 • Du har en allvarlig leversjukdom eller en gallobstruktion (ett problem med dränaget av galla från gallblåsan).
 • När patienten är ett barn under 1 år.
 • Du har diabetes eller en njurfunktionsstörning och du behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren.

Om du inte säkert vet om dessa situationer gäller för dig, ta då kontakt med din läkare eller apotekare innan du använder detta medel.

När ska du vara extra försiktig med detta medel?

Ta kontakt med din läkare innan du använder detta medel:

 • om du har problem med hjärta, lever eller njurar eller undergår dialys;
 • om du nyligen har haft en njurtransplantation;
 • om du måste kräkas, nyligen har kräkts eller om du har diarré;
 • om du har en åkomma i binjurarna som kallas för Conns syndrom (eller primär hyperaldosteronism);
 • om du har ett lågt blodtryck;
 • om du för behandlingen av ett högt blodtryck intar följande läkemedel:
 • en ACE-hämmare (t.ex. enalapril, lisinopril, ramipril), i synnerhet om du har diabetesrelaterade njurproblem;
 • aliskiren;
 • om du någon gång har haft en stroke;
 • om du intar en ACE-hämmare tillsammans med ett läkemedel som tillhör gruppen läkemedel som är kända som mineralokortikoidreceptorantagonister (MRA). Dessa läkemedel är för behandlingen av hjärtsvikt (se rubriken "Använder du också andra läkemedel?").
 • Tala om för din läkare om du tror att du är gravid (eller skulle kunna vara det). Detta medel rekommenderas inte om du nyligen blivit gravid, och du får inte använda det om du är gravid mer än 3 månader, då medlet kan ge din baby allvarliga skador om du använder det i detta stadium (se rubriken "Graviditet").

Din läkare kommer möjligen att regelbundet kontrollera din njurfunktion, blodtryck och antalet elektrolyter (t.ex. kalium) i ditt blod.

Läs också informationen i rubriken "När ska du inte använda detta medel?".

Om du måste undergå en operation, tala då om för din läkare eller tandläkare att du använder detta medel. Skälet är att detta medel kan förorsaka en blodtryckssänkning om det används tillsammans med vissa bedövningsmedel.

Barn och ungdomar till 18 år Kandesartan Cilexetil har undersökts då det gäller barn. Ta kontakt med din läkare för mer information. Kandesartan Cilexetil ska inte användas för barn under 1 år på grund av en möjlig risk för utvecklingen av njurarna.

Använder du också andra läkemedel?

Använder du förutom Kandesartan Cilexetil också andra läkemedel, eller har du nyligen gjort det eller finns möjligheten att du inom en nära framtid kommer att använda andra läkemedel? Tala då om det för din läkare eller apotekare. Det gäller även läkemedel som du inte behöver någon ordination för.
Detta medel kan påverka effekten av ett antal andra läkemedel, och vissa läkemedel kan påverka effekten av detta medel. Om du använder vissa läkemedel kan det var nödvändigt att din läkare då och då låter testa ditt blod.

Informera framförallt din läkare om du använder ett av nedanstående läkemedel:

 • andra läkemedel som sänker blodtrycket, inklusive betablockerare, diazoxid och ACE-hämmare såsom enalapril, captopril, lisinopril eller ramipril;
 • icke-steroida inflammationshämmare (NSAID er) (grupp smärtstillare med inflammationshämmande och febernedsättande effekt) såsom ibuprofen, naproxen, diklofenak, celecoxib eller etoricoxib (smärtstillare och inflammationshämmare);
 • acetylsalicylsyra (om du använder mer än 3 gram per dag) (smärtstillare och inflammationshämmare);
 • kaliumtillskott eller kaliuminnehållande saltersättare (läkemedel som höjer kaliumhalten i blodet);
 • heparin (ett blodförtunnande medel);
 • medel för att bättre kunna urinera (diuretika);
 • litium (vid mentala problem).

Din läkare kan anpassa din dos och/eller ta andra försiktighetsåtgärder:

om du intar en ACE-hämmare eller aliskiren (se också informationen i rubriken "När ska du inte använda detta medel?" och "När ska du vara extra försiktig med detta medel?");

 • om du behandlas för hjärtsvikt med en ACE-hämmare tillsammans med vissa andra läkemedel; dessa läkemedel kallas för mineralokortikoidreceptorantagonister (MRA) (t.ex. spironolacton, eplerenon).

Vad ska du uppmärksamma när det gäller mat, dryck och alkohol?

 • Du kan inta detta medel med eller utan föda.
 • Om du har föreskrivits detta medel, tala då med din läkare innan du använder alkohol. Genom användningen av alkohol kan du känna dig svag eller yr.

Graviditet och amning

Är du gravid, tror du att du är gravid, vill du bli gravid eller ammar du? Ta då kontakt med din läkare eller apotekare innan du använder detta läkemedel.

Graviditet
Tala om för din läkare om du tror att du är gravid (eller skulle kunna vara gravid). För det mesta ska din läkare råda dig att stoppa med användningen av detta medel innan du blir gravid eller så snart som du vet att du är gravid, och råda dig att istället för detta medel använda ett annat läkemedel. Detta medel rekommenderas inte för användning vid början av graviditeten och ska inte användas om du är mer än 3 månader gravid, eftersom det kan ge din baby allvarliga skador om du använder det efter den tredje månaden av graviditeten.

Amning
Tala om för din läkare om du ammar eller inom kort ska börja amma. Detta medel rekommenderas inte för mödrar som ammar, och din läkaren kan välja en annan behandling för dig om du vill amma, framförallt om din baby är nyfödd eller för tidigt född.

Bilkörning och användning av maskiner Vissa människor känner sig trötta eller yra när de använder detta medel. Om det händer dig ska du inte köra bil eller använda maskiner.

Kandesartan Cilexetil innehåller laktos Kandesartan Cilexetil innehåller laktos, ett slags (mjölk)socker. Om din läkare har sagt att du inte tolererar vissa sockerarter, kontakta då din läkare innan du använder detta läkemedel.

Hur använder man detta medel?

Använd detta medel alltid precis så som din läkare eller apotekare har talat om för dig. Tvekar du om den rätta användningen? Ta då kontakt med din läkare eller apotekare. Det är viktigt att du intar detta medel varje dag.
Du kan inta detta medel med eller utan föda.
Svälj tabletten hel med lite vatten.
Försök ta tabletten varje dag vid samma tid. Då glömmer du inte så fort att inta tabletten.

Högt blodtryck:

 • Den rekommenderade dosen av detta medel är 8 mg en gång om dagen. Din läkare kan höja doseringen till 16 mg en gång om dagen eller till 32 mg en gång om dagen, beroende av effekten på blodtrycket.
 • För vissa patienter, som patienter med lever- eller njurproblem eller patienter som nyligen har förlorat mycket kroppsvätska, t.ex. genom kräkning eller diarré eller genom användningen av medel för att lättare kunna urinera, kan läkaren föreskriva en lägre startdosering.
 • Vissa negroida patienter kan ha en minskad reaktion på detta slags läkemedel om det ges som enda behandling, och dessa patienter behöver möjligen en högre dosering.

Hjärtsvikt:

 • Den rekommenderade startdoseringen av detta medel är 4 mg en gång om dagen. Din läkare kan höja doseringen genom att fördubbla denna till 32 mg en gång om dagen med mellanrum på minst 2 veckor. Detta medel kan tillsammans med andra läkemedel användas mot hjärtsvikt, och din läkare avgör vilken behandling som är lämplig för dig.

Användning av barn och ungdomar med förhöjt blodtryck Barn i åldern 6 till 18 år:
Den rekommenderade startdoseringen är 4 mg en gång om dagen.

För patienter med en kroppsvikt under 50 kg: För vissa patienter där blodtrycket inte sänks tillräckligt mycket, kan det hända att läkaren bestämmer att höja doseringen till maximalt 8 mg en gång om dagen.

För patienter med en kroppsvikt på 50 kg eller mer: För vissa patienter där blodtrycket inte sänks tillräckligt mycket, kan det hända att läkaren bestämmer att höja doseringen till maximalt 8 mg en gång om dagen eller till 16 mg en gång om dagen.

Tabletten kan delas i lika doser.

Har du intagit för mycket av detta medel? Om du har intagit mer av detta medel än din läkare har föreskrivit, ta då omedelbart kontakt med din läkare eller apotekare för rådgivning.

Har du glömt att inta detta medel? Ta inte en dubbel dos för att hämta in den glömda dosen. Ta nästa dos vid den normala tidpunkten.

Om du stoppar med användningen av detta medel Om du stoppar med användningen av detta medel kan ditt blodtryck stiga igen. Du ska därför inte stoppa med medlet utan att först överlägga med din läkare.

Har du några andra frågor om användningen av detta läkemedel? Ta då kontakt med din läkare eller apotekare.

Möjliga biverkningar

Liksom varje läkemedel kan även detta läkemedel ha biverkningar, fastän inte alla upplever dem. Det är viktigt att du vet vilka biverkningarna är.

Stoppa med användningen av detta medel och sök omedelbart läkarhjälp om du får en av nedanstående allergiska reaktioner:

 • andningsproblem med eller utan svullnad i ansiktet, läpparna, tungan och/eller halsen;
 • svullnad i ansiktet, läpparna, tungan och/eller halsen, som förorsakar sväljningsproblem;
 • svårt kliande hud (med bulor).

Detta medel kan minska antalet vita blodceller. Du kan därigenom bli mindre motståndskraftig mot infektioner och få besvär av trötthet, en infektion eller feber. Om detta händer, ta då kontakt med din läkare.
Det är möjligt att din läkare låter göra en blodundersökning för att kontrollera om detta medel har haft någon effekt på ditt blod (agranulocytos).

Andra möjliga biverkningar är:
Ofta: (förekommer vid mindre än 1 av 10 användare)

 • Yrsel / vimmelkantig känsla.
 • Huvudvärk.
 • Luftvägsinfektion.
 • Lågt blodtryck. Du kan då känna dig svag eller yr.
 • Förändringar i blodtestresultaten:
 • En förhöjd kaliumhalt i blodet, framförallt om du redan har njurproblem eller hjärtsvikt. Om detta är allvarligt kan du få besvär av trötthet, svaghet, en oregelbunden puls eller pirrningar.
 • Effekter på din njurfunktion, framförallt om du redan har njurproblem eller hjärtsvikt. I mycket sällsynta fall kan njursvikt uppträda.

Mycket sällan: (förekommer vid mindre än 1 av 10.000 användare)

 • Svullnad i ansiktet, läpparna, tungan och/eller halsen.
 • Ett minskat antal röda eller vita blodceller. Du kan få besvär av trötthet, en infektion eller feber.
 • Hudutslag, utslag med bulor (nässelutslag).
 • Klåda.
 • Ryggvärk, ont i leder och muskler.
 • Förändringar i leverfunktionen, inklusive leverinflammation (hepatit). Du kan få besvär av trötthet, bli gul i hud och ögonvita, och få influensaliknande symptom.
 • Illamående.
 • Förändringar i blodtestresultaten:
 • En minskad halt av natrium i blodet. Om denna är allvarlig kan du få besvär av svaghet, brist på energi eller muskelkramp.
 • Hosta.

Extra biverkningar som kan förekomma vid barn och ungdomar till 18 år Vid barn som behandlas för ett förhöjt blodtryck är biverkningarna jämförbara med de som vuxna har men de förekommer oftare. Halsont är en biverkan som ofta förekommer hos barn men inte har rapporterats hos vuxna. En rinnande näsa, feber och en förhöjt hjärtslag förekommer ofta hos barn, men har inte rapporterats hos vuxna.

Rapport om biverkningar Får du besvär av biverkningar, ta då kontakt med din läkare, apotekare eller vårdcentral. Det gäller också för eventuella biverkningar som inte står i denna bipacksedel. Du kan också uppge biverkningar direkt till Läkemedelsverket.se. Genom att anmäla biverkningar hjälper du oss att få mer information om säkerheten av detta läkemedel.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare

Dr. H.K. Benkert

Allmänläkare

Dr. P. Mester

Allmänläkare
Tillbaka till toppen