Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Kandesartan

 • För behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt
 • Kan orsaka yrsel
 • Se upp med alkohol
 • Ska inte användas under graviditet/amning

Om Candesartan

Candesartan innehåller den aktiva substansen kandesartancilexetil. Detta läkemedel tillhör gruppen angiotensin II-receptorantagonister och får dina blodkärl att slappna av och vidgas. Detta befrämjar blodflödet och sänker blodtrycket.

Läkare föreskriver detta läkemedel till patienter med högt blodtryck eller hjärtsvikt med reducerad hjärtmuskelfunktion, ibland i kombination med något annat läkemedel.

Användning

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Tabletten tas med ett glas vatten och ska inte tuggas. Candesartan kan tas oberoende av måltider. Försök att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag. Det hjälper dig att komma ihåg att ta den.

Dosering

Läkaren föreskriver olika doseringar för olika tillstånd. Rekommenderad dos för vuxna är:

Högt blodtryck:

 • Rekommenderad dos Candesartan är 8 mg en gång dagligen. Din läkare kan öka dosen till 16 mg dagligen eller ytterligare upp till 32 mg dagligen, beroende på hur ditt blodtryck påverkas.

Hjärtsvikt:

 • Rekommenderad dos Candesartan är 4 mg en gång dagligen. Läkaren kan öka dosen genom att fördubbla mängden läkemedel med minst 2 veckors mellanrum upp till 32 mg dagligen.

Candesartan kan tas tillsammans med andra läkemedel mot hjärtsvikt. Din läkare avgör vilken behandling som är lämplig för dig.

Mer information om doseringen hittar du i bipacksedeln. Detta läkemedel ska inte användas av barn.

Alkohol/körförmåga

Candesartan kan orsaka yrsel och trötthet. Du ska inte framföra motorfordon om du får dylika biverkningar.

Alkohol kan utlösa eller förvärra biverkningar vid användning av Candesartan. Var försiktig med alkohol.

För stor mängd läkemedel/glömd dos/sluta ta Candesartan

Har du fått i dig fler tabletter än vad läkaren föreskrivit? Rådgör i så fall med läkare eller apotekspersonal.

Har du glömt att ta Candesartan? Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Hoppa i stället över den glömda dosen och fortsätt sedan att ta tabletterna enligt ditt vanliga schema.

Sluta inte att använda Candesartan utan att först rådgöra med läkare. Ditt blodtryck kan nämligen stiga igen om du avbryter behandlingen.

När ska Candesartan inte användas?

Candesartan ska inte tas hur som helst. Använd inte detta läkemedel i följande situationer:

 • Om du är allergisk mot kandesartancilexetil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel – samtliga ämnen hittar du under rubriken ”Sammanställning”
 • Om du är gravid i mer än tredje månaden – undvik också att ta Candesartan under tidig graviditet (se rubriken ”Graviditet och amning”)
 • Om du har en allvarlig leversjukdom eller gallvägsobstruktion

Varningar och försiktighet

När du tar Candesartan kan det hända att din läkare vill göra tätare hälsokontroller. Rådgör med läkare i följande situationer:

 • Om du har hjärt-, lever- eller njurbesvär eller genomgår dialys
 • Om du nyligen genomgått en njurtransplantation
 • Om du har (eller nyligen haft) kräkningar eller diarré
 • Om du har binjuresjukdomen Conns syndrom (primär hyperaldosteronism)
 • Om du har lågt blodtryck
 • Om du tidigare har haft stroke
 • Om du ska opereras – din läkare eller tandläkare måste informeras om att du tar Candesartan eftersom Candesartan kan orsaka blodtrycksfall vid samtidig användning av vissa bedövningsmedel

Graviditet och amning

Du måste informera din läkare om du tror att du är (eller försöker bli) gravid. Candesartan rekommenderas inte under tidig graviditet och får inte tas efter graviditetens tredje månad eftersom läkemedlet i detta stadium kan orska allvarliga fosterskador.

Candesartan rekommenderas inte medan du ammar. Din läkare kan istället välja en annan behandling, framför allt om ditt barn är nyfött eller fötts för tidigt. Rådgör med din läkare.

Andra läkemedel och Candesartan

Candesartan interagerar med ett antal andra läkemedel. Det är särskilt viktigt att du informerar din läkare om du tar något av följande läkemedel:

 • Läkemedel som sänker blodtrycket såsom betablockerare och diazoxid, och ACE-hämmare såsom enalapril, kaptopril, lisinopril och ramipril
 • Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) såsom ibuprofen, naproxen, diklofenak, celecoxib och etoricoxib (läkemedel som lindrar smärta och inflammation)
 • Acetylsalicylsyra – läkemedel som lindrar smärta och inflammation (om du tar mer än 3 gram per dag)
 • Kaliumtillägg eller saltersättningsmedel som innehåller kalium (läkemedel som ökar mängden kalium i blodet)
 • Heparin (blodförtunnande läkemedel)
 • Vätskedrivande tabletter (diuretika)
 • Litium (vid psykiska hälsoproblem)

Informera din läkare om du tar, har tagit eller kan tänkas behöva ta andra läkemedel. Det gäller även naturläkemedel och/eller receptfria läkemedel.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Candesartan kan bl.a. ge följande biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos 1 till 10 av 100 användare):

 • Yrsel/svindelkänsla
 • Huvudvärk
 • Luftvägsinfektion
 • Lågt blodtryck, vilket kan göra dig matt och yr
 • Förändringar i blodtestresultat: ökad mängd kalium i blodet om du redan har njurbesvär eller hjärtsvikt – särskilt stora förändringar kan leda till trötthet, svaghet, oregelbundna hjärtslag eller myrkrypningar
 • Påverkan på njurfunktionen, särskilt om du redan har njurproblem eller hjärtsvikt – i mycket sällsynta fall kan njursvikt inträffa

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • Svullnad i ansiktet, på läpparna/tungan och/eller i halsen
 • Minskat antal röda eller vita blodkroppar – detta tillstånd kan orsaka trötthet, infektion eller feber
 • Hudutslag, knottriga utslag (nässelutslag), klåda
 • Smärta i rygg, leder och muskler
 • Förändringar i leverfunktionen, inklusive leverinflammation (hepatit) – detta tillstånd kan ge trötthet, gulfärgad hud och ögonvitor samt influensaliknande symptom
 • Illamående
 • Förändringar i blodtestresultat: sänkt natriumhalt i blodet – mycket låga värden kan resultera i svaghet, energibrist och/eller muskelkramp
 • Hosta

Candesartan kan orsaka en minskning av antalet vita blodkroppar. Din motståndskraft mot infektioner kan försämras och du kan känna trötthet eller få infektioner/feber. Om detta händer ska du snarast uppsöka läkare.

Om du får besvärliga biverkningar eller någon biverkning som inte nämns i bipacksedeln ska du ta kontakt med din läkare eller apotekspersonal. Om du får en kraftig allergisk reaktion när du tar detta läkemedel ska du omedelbart uppsöka läkare (se bipacksedeln för mer information).

Sammanställning

Den aktiva substansen i Candesartan Cilexetil Actavis är kandesartancilexetil. En tablett innehåller 4 mg, 8 mg, 16 mg eller 32 mg kandesartancilexetil. Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, majsstärkelse, hydroxipropylcellulosa, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat och trietylcitrat.

Tillverkare av Candesartan Cilexetil Actavis är:

Siegfried Malta Ltd HHF070 Hal Far Industrial Estate
P.O. box 14
Hal Far BBG 3000
Malta

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78
IS-220 Hafnarfjörður
Island

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Candesartan Cilexetil Actavis kan laddas ner här.

Patientinformation

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 21-11-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen