Meny

Komboglyze

Komboglyze är en diabetesmedicin. Detta läkemedel innehåller två aktiva ämnen: saxagliptin och metformin. Båda dessa sänker blodsockerhalten.

Vad är Komboglyze?

Komboglyze är en diabetesmedicin. Detta läkemedel innehåller två aktiva ämnen: saxagliptin och metformin. Båda dessa sänker blodsockerhalten.

Vad används medicinen för?

Läkare ordinerar Komboglyze vid diabetestyp 2, som innebär att bukspottkörteln producerar otillräckligt med insulin och att kroppen därför inte reagerar tillräckligt på insulinet. Detta får hög blodsockerhalt som följd, vilket är skadligt för kroppen. Komboglyze sänker blodsockerbilden på ett flertal sätt. Beståndsdelen saxagliptin gör så att kroppen producerar mindre glukos efter en måltid, samt reglerar insulinhalten. Metformin sänker blodsockerhalten och minskar dessutom hungerkänslan. Denna kombinationsmedicin tas ofta när behandling med endast metformin eller saxagliptin (eller liknande medel) inte ger önskad effekt.

Hur använder man Komboglyze?

Ta helst Komboglyzetabletten under eller strax efter måltid. Då minskar risken för magbesvär. Svälj tabletten otuggad med tillräckligt med vatten. Detta läkemedel har endast effekt i kombination med rätt förtäring eller tillräcklig motion. Detta kan en läkare berätta mer om.

Dosering

Läkaren vet vilken styrka som är lämpligast. Ordinerar läkaren inget annat är den gängse doseringen:

 • Vuxna: 1 tablett två gånger dagligen.

Avvik inte från ordinerad dosering, och läs igenom bipacksedeln i förväg. Komboglyze är olämpligt för barn på under 18 år.

Biverkningar

Oftast tas Komboglyze problemfritt, men i enstaka fall kan biverkningar uppstå, exempelvis:

 • Huvudvärk;
 • Muskelvärk;
 • Yrsel;
 • Trötthet;
 • Bukbesvär;
 • Urinvägsinfektion;
 • Förkylningstecken.

Den som drabbas av biverkningar bör rådfråga läkare. I bipacksedeln finns en utförlig listning av de biverkningar denna medicin kan medföra.

När får man inte ta denna medicin?

Läkemedlet Komboglyze lämpar sig inte för alla. Ta exempelvis inte denna medicin vid:

 • Överkänslighet mot saxagliptin, metformin eller annat förekommande hjälpämne;
 • Diabetisk koma i hälsohistoriken;
 • Hjärt-, lever- eller njurproblem;
 • Svår inflammation eller diabetisk ketoacidos;
 • Uttorkning;
 • Stort alkoholintag (dagligen eller utspritt);
 • Diabetestyp1, då detta läkemedel inte lämpar sig för behandling av den sortens diabetes.

I bipacksedeln står nämnt när man behöver vara extra varlig med detta läkemedel. Däri finns också en utförlig lista över de mediciner som har växelverkan med Komboglyze.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Ta inte Komboglyze under graviditet eller amning. Denna medicins biverkningar kan påverka reaktionsförmågan. Den som inte känner sig alert bör inte framföra nåt fordon. Drick ingen alkohol under Komboglyzebehandlingen: starkdryck kan i kombination med denna medicin förorsaka laktatacidos – en mycket svår biverkning.

Patientinformation
Tillbaka till toppen