Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Metformin

 • Diabetesläkemedel
 • Sänker blodsockerhalten
 • Tabletten tas i samband med måltid
 • Se upp med alkohol

Om Metformin

Metformin är ett diabetesläkemedel: ett läkemedel som sänker blodsockerhalten. Vid diabetes tillverkar bukspottkörteln inte nog med insulin eller också kan kroppen inte använda det insulin som produceras tillräckligt bra. Detta leder till höga glukoshalter i blodet. Hög blodsockerhalt under lång tid kan ge skador på blodkärl, nerver och organ.

Metformin bidrar till att sänka blodsockerhalten. Läkemedlet skrivs ut till patienter med typ 2-diabetes när enbart diet och motion inte räcker till för att kontrollera blodsockernivån. Det används i synnerhet till överviktiga patienter.

Användning

Allmänna riktlinjer för hur du tar Metformin:

 • Svälj tabletterna hela med lite vatten
 • Ta Metformin i samband med eller efter en måltid – på så vis minskar du risken för biverkningar som påverkar matsmältningen
 • Om du tar en dos om dagen, ska du ta den på morgonen (i samband med frukost)
 • Om du tar flera doser om dagen, ska doseringstillfällena fördelas så jämnt som möjligt över dagen, t.ex. i samband med dagens måltider

Dosering

Doseringen föreskrivs av läkare och varierar i styrka beroende på vilken grad av besvär du har. Rekommenderad dos är:

 • Användning hos barn och ungdomar som är 10 år eller äldre: Rekommenderad startdos är 500 mg eller 850 mg Metformin en gång dagligen. Maximal dagsdos är 2 000 mg fördelat på 2 eller 3 doser. Behandling av barn som är mellan 10 och 12 år gamla sker endast efter uttrycklig rekommendation av läkare, eftersom forskningsresultaten är begränsade vad gäller behandling av denna åldersgrupp.

 • Vuxna: Rekommenderad startdos är 500 mg eller 850 mg Metformin två eller tre gånger dagligen. Maximal dagsdos är 3 000 mg fördelat på 3 doser.

Om du även tar insulin, kommer din läkare att tala om för dig hur du ska påbörja behandlingen med Metformin. Din läkare kommer att ta regelbundna blodglukosprover och även undersöka din njurfunktion minst en gång om året.

För stor mängd läkemedel/glömd dos/sluta ta Metformin

Om du har fått i dig fler tabletter än vad läkaren föreskrivit kan laktatacidos uppträda (se rubriken “Varningar och försiktighet”). Kontakta omedelbart läkare eller akutmottagning, eftersom laktatacidos kan leda till koma.

Har du glömt att ta en dos Metformin? Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Hoppa över den glömda dosen och fortsätt ta tabletterna enligt ditt vanliga schema.

Sluta inte ta Metformin utan att först ha rådgjort med din läkare.

När ska läkemedlet inte användas?

Metformin ska inte användas hur som helst. Läkemedlet ska inte användas i följande situationer:

 • Om du är allergisk mot metformin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (se rubriken ”Sammanställning”)
 • Om du har njur- eller leverbesvär
 • Om du har okontrollerad diabetes med exempelvis svår hyperglykemi (högt blodsocker), illamående, kräkningar, diarré, snabb viktnedgång eller ketoacidos
 • Om du är uttorkad, t.ex. efter långvarig/kraftig diarré eller upprepade kräkningar – detta kan öka risken för laktatacidos
 • Om du har någon allvarlig infektion (t.ex. i lungorna) – det kan öka risken för laktatacidos
 • Om du behandlas för hjärtsvikt eller nyligen haft hjärtattack, har allvarliga cirkulationsrubbningar (t.ex. vid chock) eller andningssvårigheter – detta kan öka risken för laktatacidos
 • Om du regelbundet dricker mycket alkohol

Varningar och försiktighet

Vid användning av Metformin gäller ett antal särskilda varningar, som t.ex:

Observera följande angående särskild risk för laktatacidos

 • Rådfråga läkare om du behöver genomgå en operation. Detta gäller även om du behöver genomgå en röntgenundersökning eller datortomografi som innebär att du får kontrastmedel som innehåller jod injicerat i blodet. Du måste avbryta behandlingen med Metformin en viss tid innan operationen/undersökningarna ska äga rum och vänta en viss tid efteråt innan du återupptar behandlingen med Metformin. Din läkare avgör om du behöver någon annan behandling under denna tid.
 • Metforminhydroklorid kan orsaka den mycket sällsynta – men mycket allvarliga – biverkningen laktatacidos, i synnerhet om dina njurar inte fungerar som de ska. Risken för att utveckla laktatacidos är också förhöjd vid okontrollerad diabetes, långvarig fasta och alkoholintag. Symptom vid laktatacidos är kräkningar, buksmärta med kramper och en allmän sjukdomskänsla med uttalad utmattning och andningssvårigheter. Om något av ovanstående drabbar dig måste du omedelbart behandlas eftersom laktatacidos kan leda till koma. Kontakta omedelbart läkare eller närmaste sjukhus.

Observera följande angående risken för lågt blodsocker (hypoglykemi)

 • Om du tar Metformin i kombination med vissa andra diabetesläkemedel (t.ex. sulfonylureider, insulin och meglitinider) finns det risk för hypoglykemi. Om du får symptom på hypoglykemi, som t.ex. kraftlöshet, yrsel, ökad svettning, snabb puls, synrubbningar eller koncentrationssvårigheter, hjälper det vanligen att äta eller dricka något som innehåller socker.

Alkohol/körförmåga

Undvik att dricka alkohol medan du tar detta läkemedel. Alkohol kan öka risken för laktatacidos, särskilt om du har problem med levern eller är underviktig.

Se upp med att framföra motorfordon om du har instabilt blodsocker. För lågt blodsocker kan påverka reaktionsförmågan.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du är gravid eller planerar att inom kort skaffa barn. Det kan hända att du behöver använda något annat läkemedel än Metformin.

Metformin rekommenderas inte om du ammar.

Andra läkemedel och Metformin

Metformin interagerar med ett antal andra läkemedel, som t.ex:

 • ACE-hämmare
 • Diuretika (urindrivande medel)
 • Beta-2-agonister såsom salbutamol eller terbutalin
 • Kortikosteroider
 • Andra diabetesläkemedel

Om du använder eller planerar att ta något av ovanstående läkemedel kan det bli nödvändigt med tätare blodsockertester. Din läkare kan eventuellt behöva justera din Metformin-dos.

Informera också din läkare om du tar, har tagit eller kan tänkas behöva ta andra läkemedel. Detta gäller även naturläkemedel och receptfria läkemedel.

Biverkningar

Alla läkemedel kan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Metformin kan bl.a. ge följande biverkningar:

Mycket vanliga (kan påverka fler än 1 av 10 användare):

 • Matsmältningsbesvär, oftast i början av behandlingen. Ta tabletterna i samband med måltid för att minska risken för denna biverkning. Kontakta läkare om besvären kvarstår.

Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 användare):

 • Smakförändringar

Mycket sällsynta (kan påverka upp till 1 av 10 000 användare)

 • Laktatacidos (se rubriken ”Varningar och försiktighet”) - kontakta omedelbart läkare eller närmaste sjukhus eftersom laktatacidos kan leda till koma
 • Hudreaktioner såsom rodnad, klåda eller nässelutslag
 • Sänkt halt av vitamin B12 i blodet
 • Avvikelser i leverfunktionen (syns i test) och hepatit (leverinflammation) – om detta inträffar ska du avbryta behandlingen med Netformin och kontakta din läkare

Mer information om biverkningar hittar du i bipacksedeln. Kontakta läkare eller apotekspersonal om du får någon av ovanstående eller andra biverkningar.

Sammanställning

Den aktiva substansen är metformin i form av metforminhydroklorid.

Metformin hydrochloride Mylan innehåller 500 mg, 850 mg eller 1 000 mg metforminhydroklorid per tablett.

Övriga innehållsämnen är: povidon K 90, magnesiumstearat, hypromellos och makrogol.

Tillverkare av Metformin hydrochloride Mylan är:

Milpharm Limited, Ares, Odyssey Business Park
West End Road
South Ruislip HA4 6QD
Storbritannien

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far
Birzebbugia, BBG 3000
Malta

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Metformin hydrochloride Mylan kan laddas ner här.

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 21-12-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen