Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Metoprolol

 • Betablockerare
 • Vid högt blodtryck och hjärtbesvär
 • Förebyggande av migrän
 • Kan påverka reaktionsförmågan
 • Se upp med alkohol

Om Metoprolol

Metoprolol tillhör läkemedelsgruppen betablockerare. Detta läkemedel sänker blodtrycket och pulsfrekvensen.

Metoprolol föreskrivs för olika tillstånd, som t.ex:

 • Högt blodtryck
 • Rubbningar av hjärtrytmen
 • Angina pectoris (kärlkramp)
 • Som förebyggande behandling efter hjärtinfarkt
 • Överaktiv sköldkörtel
 • Som förebyggande behandling mot migränanfall

Användning

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Svälj tabletterna hela med lite vatten. Metoprolol retard-tabletter kan tas oberoende av måltider.

Dosering

Läkaren avgör hur många tabletter du ska ta och när du ska ta dem. Doseringen beror på vilka besvär du har. Rekommenderad dos är:

Vid högt blodtryck (hypertension):

 • Vuxna: rekommenderad startdos är 1 tablett Metoprololsuccinaat Sandoz retard 50 en gång dagligen. Dosen kan eventuellt höjas till 100-200 mg en gång dagligen.
 • Barn fr.o.m. 6 års ålder: rekommenderad startdos är 0,5 mg per kg kroppsvikt en gång dagligen, men inte mer än 50 mg dagligen.

Vid kärlkramp (angina pectoris):

 • Vuxna: 100-200 mg en gång dagligen. Maximal dos är 2 tabletter Metoprololsuccinaat Sandoz retard 200 per dag.

Vid rubbningar av hjärtrytmen:

 • Vuxna: 100-200 mg, fördelat över dagen. Läkaren kan eventuellt öka dosen vid behov.

Vid överaktiv sköldkörtel (hypertyreos):

 • Vuxna: 100-200 mg, fördelat över dagen. Läkaren kan eventuellt öka dosen vid behov.

Förebyggande behandling mot migrän:

 • Vuxna: 100-200 mg en gång dagligen.

Alkohol/körförmåga

Detta läkemedel kan orsaka biverkningar såsom yrsel och trötthet. Undvik bilkörning tills besvären har försvunnit.

Alkohol kan utlösa eller förstärka biverkningar orsakade av Metoprolol. Undvik alkohol eller drick måttligt under behandling med Metoprolol.

För stor mängd läkemedel/glömd dos/sluta ta Metoprolol

Om du fått i dig större mängd läkemedel än din läkare föreskrivit ska du omedelbart kontakta läkare eller apotekspersonal.

Har du glömt att ta en dos Metoprolol? Ta den glömda dosen så fort du upptäckt ditt misstag, utom om det nästan är dags för nästa dos. Ta aldrig dubbel dos som kompensation för glömd dos.

Vill du sluta ta detta läkemedel? Rådgör isåfall först med din läkare. Om behandlingen ska avslutas bör dosen minskas successivt.

När ska läkemedlet inte användas?

Metoprolol är inte lämpligt för alla. Läkemedlet ska inte användas i följande situationer:

 • Om du är allergisk mot metoprololsuccinat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (samtliga ämnen anges under rubriken “Sammanställning”)
 • Om du är allergisk mot andra blodtryckssänkande läkemedel i gruppen betablockerare
 • Om du har en överledningsstörning i hjärtat (AV-block grad II eller III)
 • Om du har akut eller instabil icke-kompenserad hjärtsvikt med vätskeansamling i lungorna (lungödem) eller lågt blodtryck (hypotension)
 • Om du lider av chock till följd av otillräcklig pumpfunktion i hjärtat
 • Om du har allvarliga blodcirkulationsstörningar
 • Om ditt hjärta slår för långsamt (bradykardi)
 • Om du kontinuerligt eller tillfälligt behandlas med vissa läkemedel som ökar hjärtats pumpförmåga (s.k. betaagonister)
 • Om du har hjärtrytmsjukdomen sjuk sinusknuta
 • Om du har haft hjärtinfarkt (myokardinfarkt) i kombination med långsam puls, lågt blodtryck och hjärtsvikt
 • Om du får verapamil intravenöst (då ökar risken för blodtrycksfall, hjärtöverledningsstörningar och hjärtsvikt)
 • Om du har problem med lungfunktionen såsom astma eller luftvägsbesvär
 • Om du har feokromocytom (en tumörsjukdom i binjuremärgen som kan ge plötslig blodtryckshöjning, kraftig huvudvärk, ökad svettning och snabb puls)

Varningar och försiktighet

I vissa situationer krävs det extra försiktighet i samband med behandling med Metoprolol. Detta gäller bl.a:

 • Om du har diabetes (sockersjuka)
 • Om du ska genomgå en operation
 • Om du besväras av ständigt ökande puls
 • Om du har en blodcirkulationsstörning, som t.ex. Raynauds sjukdom
 • Om du har problem med luftvägarna eller lungorna, t.ex. astma

En komplett lista över varningar och försiktighet hittar du i bipacksedeln. Här förklaras också närmare varför varningar och försiktighet krävs. Tala med läkare om någon av ovanstående situationer passar in på dig.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du är gravid eller ammar och vill använda detta läkemedel. Om Metoprolol inte är lämpligt för dig kan läkaren föreskriva ett annat läkemedel.

Andra läkemedel och Metoprolol

Metoprolol interagerar med ett antal andra läkemedel, bl.a:

 • Kalciumantagonister såsom verapamil och diltiazem
 • Rifampicin
 • Läkemedel mot allergi (antihistaminer)
 • Läkemedel mot (allvarlig) nedstämdhet (depression) och allvarliga psykiska sjukdomar (antipsykotika)
 • En viss grupp antiinflammatoriska läkemedel (COX-2-hämmare)
 • Ganglionblockerare (läkemedel mot störningar i nervsystemet)
 • MAO-hämmare (läkemedel mot depression) och andra betablockerare (finns även i form av ögondroppar)
 • Klonidin
 • Läkemedel mot störningar i hjärtrytmen, såsom amiodaron och kinidin
 • Narkosmedel
 • Indometacin
 • Insulin och diabetesläkemedel för oralt bruk
 • Lidokain (ett lokalbedövningsmedel)
 • Digitalis (ett läkemedel som ökar hjärtats pumpkraft)
 • Nitroglycerin (för behandling av hjärtsjukdomen angina pectoris)
 • Prazosin (för behandling av högt blodtryck och Raynauds sjukdom)

Tala om för din läkare om du använder något av ovanstående eller något annat läkemedel. Läkaren avgör huruvida och på vilket sätt du kan kombinera andra läkemedel med Metoprolol. I bipacksedeln hittar du mer information om detta.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Metoprolol kan bl.a. ge följande biverkningar:

Mycket vanliga:

 • Trötthet

Vanliga:

 • Långsam hjärtrytm, hjärtklappning
 • Yrsel (p.g.a. blodtryckssänkning) när man reser dig upp från liggande eller sittande (ibland med korta perioder av medvetslöshet)
 • Yrsel och huvudvärk
 • Andnöd vid ansträngning
 • Illamående, kräkningar och magsmärta
 • Trötthet

Mindre vanliga:

 • Allvarliga blodcirkulationsstörningar (kardiogen chock) hos patienter med hjärtinfarkt
 • Vissa överledningsstörningar i hjärtat (AV-block grad I)
 • Smärta i hjärtregionen

Sällsynta:

 • Hjärtsvikt (otillräcklig pumpkraft i hjärtat)
 • Hjärtrytmstörningar
 • Depression, minskad alerthet, dåsighet/sömnlöshet, nervositet och ångest
 • Vätskeansamling (ödem), blek hudfärg på fingrar och tår (Raynauds sjukdom)
 • Myrkrypningar, stickande känsla eller domningar i huden utan synbar orsak (parestesi)
 • Kramper i luftrörens muskulatur (bronkospasm)
 • Diarré eller förstoppning
 • Avvikande leverfunktionsvärden
 • Hudutslag, ibland med svår klåda och knutor, psoriasisliknande nässelutslag och dystrofiska hudförändringar
 • Muskelkramper

I bipacksedeln finns en översikt över mer sällsynta biverkningar. Kontakta läkare eller apotekspersonal om du får biverkningar. Det gäller även biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Sammanställning

Den aktiva substansen i detta läkemedel är metoprololsuccinat.

 • Metoprololsuccinaat Sandoz retard 25: en depottablett innehåller 23,75 mg metoprololsuccinat, motsvarande 25 mg metoprololtartrat.
 • Metoprololsuccinaat Sandoz retard 50: en depottablett innehåller 47,5 mg metoprololsuccinat, motsvarande 50 mg metoprololtartrat.
 • Metoprololsuccinaat Sandoz retard 100: en depottablett innehåller 95 mg metoprololsuccinat, motsvarande 100 mg metoprololtartrat.
 • Metoprololsuccinaat Sandoz retard 200: en tablett innehåller 190 mg metoprololsuccinat, motsvarande 200 mg metoprololtartrat.

Övriga innehållsämnen är: sukros, majsstärkelse, glukos (flytande), polyakrylat, talk (E553b), magnesiumstearat (E470b), mikrokristallin cellulosa (E460), krospovidon, kolloidal kiseldioxid (E551), laktos, hypromellos (E464), titandioxid (E171) och makrogol 4000.

Metoprololsuccinaat Sandoz retard 100 innehåller även gul järnoxid (E172).

Tillverkare av Metoprololsuccinaat Sandoz Retard är:

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke Allee 1
39179 Barleben
Tyskland

Sandoz B.V. Postbus 10332
1301 AH Almere
Nederländerna

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Metoprololsuccinaat Sandoz Retard kan laddas ner här.

Patientinformation

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 21-11-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen