Metronidazol

 • Används vid olika infektionssjukdomar
 • Undvik alkohol fram till 72 timmar efter avslutad kur
 • Fullfölj föreskriven kur

Om Metronidazol

Metronidazol Actavis hör till en grupp av läkemedel som används för att bekämpa anaeroba bakterier och protozoer (en typ av encelliga organismer). Den aktiva substansen är metronidazol.

Metronidazol Actavis används:

 • vid infektioner i urinröret och vaginaslemhinnan (Trichomoniasis, Gardnerella vaginalis)
 • vid amöbainfektion (orsakad av någon amöba – en encellig organism)
 • vid Giardiasis (en parasitsjukdom orsakad av en encellig organism vid namn Giardia lamblia)
 • vid allvarliga infektioner orsakade av mikroorganismer som inte tål detta läkemedel
 • i samband med och efter operationer för att undvika eller behandla infektioner
 • vid angina Plaut-Vincent (en allvarlig tandköttsinfektion)

Användning/verkan

Metronidazol ska alltid användas enligt läkarens eller apotekspersonalens rekommendationer. Rådgör med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Din läkare anger hur stor dos du ska ta. Allmänna riktlinjer för dosering är:

Vid Giardiasis och amöbainfektion:

Infektions-typ

Antal dagar

mg/kg per år

1-3 år

3-7 år

7-10 år

10-13 år

13 år och äldre

Giardiasis

5

10-15

125 mg
1-2 x dagligen

125 mg
2-3 x dagligen

125 mg
3 x dagligen

upp till

250 mg
2 x dagligen

250 mg
2-3 x dagligen

250 mg
3 x dagligen

amöba- infektion

5-7

30-40

125 mg
2x dagligen

upp till

250 mg
2 x dagligen

250 mg
2-3 x dagligen

250 mg
3 x dagligen

upp till

500 mg
2 x dagligen

500 mg
2-3 x dagligen

500-750 mg
3 x dagligen

Vid infektioner orsakade av bakterier:

Infektionstyp

Antal dagar

mg/kg per dag

1-3 år

3-7 år

7-10 år

10-13 år

13 åroch äldre

Infektioner orsakade avbakterier

7-10

20

20 mg/kg uppdelat på tre doserings-tillfällen

20 mg/kg uppdelat på tre doserings-tillfällen

20 mg/kg uppdelat på tre doserings-tillfällen

20 mg/kg uppdelat på tre doserings-tillfällen

750 mg
3 x dagligen

eller

500 mg
3 till 4 x dagligen

Behandling av vissa typer av flytningar:

Vid infektion med Trichomonas och Gardnerella vaginalis måste bägge partners genomgå behandling.

Infektionstyp

Vuxna

Antal dagar

Gardnerella vaginalis

500 mg 2 x dagligen

7

Trichomonasinfektion

2 gram 1 x dagligen

eller

500 mg 2 x dagligen

eller

250 mg 3 x dagligen

1 eller 2

6

10*

* Det kan visa sig vara nödvändigt att upprepa kuren

Behandling vid operationer:

Ofta ges Metronidazol i preventivt syfte fr.o.m. 24 timmar innan operation fram till minst 4 timmar efter det att såret har sytts ihop. Läkemedlet kan ibland ges längre än så, beroende på hur stor risken för infektion är.

Vuxna:

Gynekologiska ingrepp:

1 g Metronidazol tas vid ett tillfälle och efter det tas 500 mg 3 gånger dagligen fram tills det är dags att fasta inför operationen. Under de 24 timmar som följer efter operationen kan 500 mg tas 3 gånger vid behov.

Tarmoperationer:

1 g Metronidazol tas vid ett tillfälle och efter det tas 500 mg 3 gånger fördelat på 24 timmar fram tills det är dags att fasta inför operationen. Behandlingen fortsätter sedan fr.o.m. 4 timmar efter operationen fram till minst 24 timmar efter det att såret har sytts ihop.

Barn:

Före operationen ges Metronidazol i kombination med Neomycin – ett annat läkemedel mot bakterier:

Metronidazol i tablettform ellersom suspension (3 gånger dagligen i 2 dagar)

Neomycin i tablettform (4 gånger dagligen i 3 dagar)

5 - 12 år: 100 mg

500 mg

1 - 5 år: 5 mg/kg kroppsvikt

250 mg

Yngre än 1 år: 5 mg/kg kroppsvikt

125 mg

Efter operationen fortsätter behandlingen, då oftast i annan form.

Information om dosering vid andra sjukdomstillstånd och för patienter med funktionsstörning i levern hittar du i bipacksedeln.

Alkohol/bilkörning

Under behandlingsperioden och fram till 72 timmar efter avslutad behandling bör du avstå ifrån alkoholhaltiga drycker eftersom alkoholkonsumtion i en sådan situation kan orsaka vissa psykiska störningar.

Användning av Metronidazol kan framkalla biverkningar som dimsyn och yrsel. Om sådana biverkningar uppträder bör du undvika att köra bil eller sköta tunga maskiner.

Har du tagit för stor eller för liten dos?

Kontakta din läkare direkt om du har fått i dig för stor mängd Metronidazol.

Om du råkar glömma att ta en dos Metronidazol Actavis går det bra att ta dosen direkt när du kommer ihåg det, utom om det nästan är dags för följande dos. Ta isåfall dosen vid den tid du är van vid och fortsätt sedan följa doseringsschemat som vanligt.

När ska Metronidazol inte användas?

Metronidazol får inte användas av vem som helst. Använd inte Metronidazol om:

 • du är allergisk mot något av de ämnen som ingår i detta läkemedel. Samtliga ämnen hittar du under rubriken ”Sammanställning”.
 • din läkare har konstaterat att du har avvikande blodbild
 • du har någon neurologisk sjukdom

Varningar och försiktighet

Rådgör med din läkare om du kan ta Metronidazol i följande situationer:

 • i samband med alkoholkonsumtion – alkoholhaltiga drycker bör undvikas under behandling med Metronidazol Actavis och ända fram till 72 timmar efter avslutad behandling.
 • om du har använt detta läkemedel i mer än 10 dagar. Det finns då risk för förändringar i arvsmassan (DNA).
 • om du har nedsatt leverfunktion – metronidazol kan lagras i kroppen.
 • om du är allergisk mot andra, liknande läkemedel (t.ex. ketokonazol, mikonazol, sulkonazol). Du kan i så fall även vara allergisk mot Metronidazol Actavis.
 • om dina besvär kvarstår efter behandling för flytningar. Uppsök läkare eftersom risken finns att du kan ha en annan infektion (t.ex. gonorré).

Rådgör med din läkare om någon av ovanstående situationer passar in på dig eller om du någon gång har befunnit dig i en liknande situation.

Graviditet och amning

Metronidazol bör endast ges under graviditet om din läkare anser det vara strikt nödvändigt.

Metronidazol utsöndras i modersmjölk. Du kan använda Metronidazol vid ett tillfälle under amningsperioden, men om behandlingsperioden blir längre ska du först fråga din läkare om du i så fall måste sluta amma.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Andra läkemedel och Metronidazol Actavis

Följande läkemedel bör inte användas i kombination med Metronidazol:

 • disulfiram (ett medel mot alkoholberoende) eftersom risk för psykotiska reaktioner finns
 • fenobarbital (används vid epilepsi)
 • fenytoin (mot hjärtbesvär och epilepsi)
 • cimetidin (mot magbesvär)
 • vissa blodförtunnande medel (antikoagulanter som acenokumarin)
 • läkemedel som innehåller litium
 • ciklosporin (används vid organtransplantation och mot vissa hudsjukdomar)
 • läkemedel som innehåller 5-fluorouracil (vid cancerbehandling)
 • busulfan (vid cancerbehandling)

Ovanstående läkemedel interagerar med Metronidazol. Informera din läkare om du använder något av ovanstående eller något annat läkemedel.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Metronidazol Actavis orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Några av de biverkningar som kan förekomma är:

 • huvudvärk
 • yrsel
 • mag-tarmbesvär

En fullständig översikt över alla möjliga biverkningar hittar du i bipacksedeln. Kontakta läkare om du får allvarliga biverkningar eller biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Sammanställning

Den aktiva substansen är metronidazol. En tablett innehåller 250 eller 500 mg metronidazol.

Övriga innehållsämnen är kroskarmellosnatrium, laktosmonohydrat, povidon, magnesiumstearat, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, hydroxypropylmetylcellulosa, titandioxid (E171), makrogol 400.

Tillverkare av Metronidazol Actavis i tablettform är:

• Actavis B.V., Baarnsche Dijk 1, 3741 LN Baarn, Nederländerna

• Actavis EAD, 3, Samokovsko Shosse Str., 2600 Dupnitsa, Bulgarien

• Sandoz BV, Veluwezoom 22, PO Box 10332, 1301 AH Almere, Nederländerna

• Inpac AS, Gjellebekkstuben 10, N-3420 Lierskogen, Norge

Bipacksedel

Läs informationen i bipacksedeln före användning. Här kan du ladda ner den officiella bipacksedeln till Metronidazol Actavis i tablettform.

Patientinformation

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 15-12-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen