Meny

Pregabalin

Det verksamma ämnet pregabalin hör till antiepileptika: mediciner som används vid epilepsi. Detta läkemedel ordineras dock även vid andra besvär, däribland nervvärk.

Vad är pregabalin?

Det verksamma ämnet pregabalin hör till antiepileptika: mediciner som används vid epilepsi. Detta läkemedel ordineras dock även vid andra besvär, däribland nervvärk.

Vad används medicinen för?

Läkarna ordinerar pregabalin för åkommor som är följden av övermåttliga retningar i hjärnan. Det är till exempel fallet vid epilepsi, men även vid nervvärk och vissa ångeststörningar.

Nervvärk är en åkomma som ofta hänger ihop med häftiga plötsliga värkstötar. Värken kan flamma upp till exempel genom bara en lätt beröring. Men det finns även personer med nervvärk som upplever en konstant, svidande värk. Nervvärk är följden av en inflammerad eller klämd nerv. Det kan till exempel hända genom en sjukdom såsom diabetes eller genom en infektion. Ett diskbråck är ett exempel på nervvärk, men även ansiktssmärta och bältros hör till den gemensamma nämnaren nervvärk.

Vid nervvärk överför känselnerverna för många värksignaler till hjärnan. Pregabalin gör att nerverna blir mindre känsliga för dessa retningar, varigenom värken avtar.

Hur använder du pregabalin?

Det verksamma ämnet pregabalin finns att tillgå i kapsyler. Svälj kapsylen otuggad med ett halvt glas vatten. Du kan inta läkemedlet när du vill under dagen, utan eller med mat. Det är dock bättre att hålla sig till fasta tider; då glömmer du inte så lätt att ta din dosering mediciner. Om du använder läkemedlet flera gånger per dag, inta då kapsylerna spritt över hela dagen, till exempel vid frukosten och vid kvällsmaten.

Vill du sluta med användningen av pregabalin, gör det i så fall stegvist. Om du helt plötsligt slutar med medicinen kan du få abstinensbesvär.

Dosering

Om inte läkaren föreskriver annorlunda, är den rekommenderade doseringen vid nervvärk:

  • Vuxna: i början är doseringen 150 mg per dag, fördelad över 2 till 3 doseringar (till exempel

3x 50 mg).

Om inte medicinen verkar tillräckligt bra, kan en läkare höja doseringen stegvist till ett maximum av 600 mg per dag.

För andra åkommor gäller ett annat doseringsråd. Pregabalin är inte lämpligt för barn.

Biverkningar

Mediciner kan ge oavsiktliga biverkningar. Det gäller även för pregabalin. De biverkningar som du kan få besvär av under behandlingen, är till exempel:

  • Sömnighet
  • Yrsel
  • Huvudvärk
  • Mag-tarmbesvär
  • Ögonproblem, såsom suddig syn
  • Förvirring eller andra psykiska besvär

En fullständig översikt av alla eventuella biverkningar hittar du i bipacksedeln. Rådfråga läkare vid allvarliga eller ihållande biverkningar.

När får du inte använda detta läkemedel?

Pregabalin är inte lämpat för alla. Använd inte medicinen om du:

  • Är överkänslig för det verksamma ämnet pregabalin eller för ett av hjälpämnena i kapsylen

(se bipacksedeln).

Har du diabetes eller någon annan åkomma, måste du vara extra försiktig med användning av detta läkemedel. Rådgör i så fall först med en läkare: han eller hon vet om du får använda pregabalin.

Pregabalin har en växelverkan med vissa andra verksamma ämnen. Tala därför om för din läkare vilka andra mediciner du redan använder. Läkaren vet om du får kombinera pregabalin med dessa läkemedel. I bipacksedeln hittar du mer information om detta ämne.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd inte mediciner baserade på pregabalin om du är gravid eller om du ammar, såvida inte läkaren rekommenderar det. Vill du bli gravid, skjut då hellre upp graviditeten tills efter behandlingen med detta läkemedel.

Vid användning av pregabalin kan du få besvär av sömnighet, suddig syn eller andra biverkningar som kan påverka körförmågan. Kör inte bil i så fall.

Alkohol kan locka fram eller förvärra biverkningar av pregabalin. Drick därför helst ingen alkohol så länge du behandlas med detta läkemedel.

Patientinformation
Tillbaka till toppen