Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Propecia

 • För stimulering av hårväxt hos tunnhåriga män
 • Vid lätt till måttligt håravfall
 • Ska inte användas av kvinnor
 • Tabletten tas oberoende av måltid

Om Propecia

Propecia innehåller den aktiva substansen finasterid. Läkemedlet används för stimulering av hårväxt vid manligt håravfall (s.k. alopecia androgenetica).

Manligt håravfall anses vara orsakat av en kombination av ärftliga faktorer och hormonet dihydrotestosteron (DHT). DHT bidrar till att förkorta hårets tillväxtfas och att göra håret tunnare.

Propecia sänker DHT-nivåerna, speciellt i hårbotten, genom att blockera ett enzym (Typ II 5-alfa-reduktas) som omvandlar testosteron till DHT.

Endast män med lätt till måttligt (inte fullständigt) håravfall kan förväntas ha någon nytta av användning av Propecia. Hos flertalet av de män som behandlades med Propecia i 5 år bromsades håravfallet upp, och minst hälften av dessa män fick även någon form av förbättrad hårtillväxt.

Användning/verkan

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosering

 • Den rekommenderade dosen är 1 tablett dagligen, motsvarande 1 mg finasterid.

Tabletten kan tas oberoende av måltider. Ta inte fler tabletter än vad som föreskrivits. Läkemedlet verkar varken bättre eller snabbare om tabletterna tas med kortare intervall.

Din läkare hjälper dig att avgöra om Propecia fungerar för dig. Det är viktigt att ta Propecia så länge som din läkare föreskrivit. Propecia kan bara fungera på lång sikt om du fortsätter att använda läkemedlet under hela den period som föreskrivits.

Alkohol/körförmåga

Det finns inga kända restriktioner vad gäller alkoholintag eller framförning av motorfordon i samband med användning av Propecia.

För stor eller för liten mängd läkemedel/sluta ta Propecia

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel ska du omedelbart kontakta din läkare.

Har du glömt att ta Propecia? Hoppa i så fall över den glömda dosen och fortsätt ta tabletterna enligt det vanliga schemat. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Rådgör med din läkare om du vill sluta ta Propecia. Tänk på att det kan ta 3 till 6 månader innan läkemedlet ger full effekt. Det är viktigt att du fortsätter ta Propecia så länge som din läkare ordinerat. Om du slutar ta Propecia så kommer du troligtvis att tappa det hår du återfått omkring 9 till 12 månader efter avslutad behandling.

När ska läkemedlet inte användas?

Propecia ska inte användas hur som helst. Läkemedlet ska inte användas i följande situationer:

 • Om du är överkänslig mot den aktiva substansen finasterid eller för något annat av läkemedlets innehållsämnen (se rubriken ”Sammanställning”)
 • Om du är kvinna eller barn. Propecia får endast användas av vuxna män. Kliniska studier visar att Propecia inte har någon effekt vid kvinnligt håravfall.

Varningar och försiktighet

Informera din läkare om du har (eller har haft) någon sjukdom eller är allergisk mot något. Läkaren avgör om det är lämpligt för dig att börja ta Propecia.

Graviditet och amning

Propecia ska endast användas av män för behandling av manligt håravfall. Kvinnor som är (eller kan tänkas vara) gravida ska inte använda Propecia och får inte heller handskas med krossade eller delade tabletter. Den aktiva substansen i Propecia tas nämligen upp i kroppen genom huden.

Finasterid, den aktiva substansen i Propecia, kan hämma utvecklingen av könsorganen hos manliga foster. En gravid kvinna som kommit i kontakt med den aktiva substansen i Propecia ska rådfråga sin läkare.

Propecia-tabletterna är filmdragerade vilket skyddar mot direkt kontakt med den aktiva substansen, förutom om tabletterna delats eller krossats.

Andra läkemedel och Propecia

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan förväntas behöva ta andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel. Propecia kan oftast tas tillsammans med andra läkemedel.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan även Propecia orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De biverkningar som rapporterats har oftast varit övergående under behandlingens gång eller försvunnit efter det att behandlingen avslutats. Propecia kan bl.a. ge följande biverkningar:

Mindre vanliga (hos mellan 1 till 10 av 1 000 användare):

 • Mindre sexlust
 • Erektionssvårigheter (svårt att få erektion)
 • Ejakulationsproblem såsom minskad mängd sädesvätska vid utlösning
 • Depression

Andra biverkningar som rapporterats (utan känd frekvens):

 • Allergiska reaktioner såsom hudutslag, klåda, nässelutslag och svullnad i läppar och ansikte
 • Ömhet och svullnad i bröstvävnaden
 • Testikelsmärta
 • Hjärtklappning
 • Kvarvarande erektionssvårighet efter avslutad behandling
 • Infertilitet har rapporterats hos män som behandlats med finasterid under lång tid och redan befann sig i riskzonen för nedsatt fertilitet innan behandlingen. Efter avslutad behandling med finasterid förbättrades eller normaliserades spermakvaliteten hos dessa män. Det finns dock inga vetenskapliga belägg för huruvida finasterid påverkar fertiliteten hos män.
 • Förhöjda levervärden

Kontakta omedelbart din läkare om du upptäcker förändringar i bröstvävnaden såsom knutor, smärta, bröstförstoring eller vätskeutsöndring från någon bröstvårta. Detta kan vara tecken på ett allvarligt tillstånd såsom bröstcancer.

Kontakta läkare eller apotekspersonal om du får biverkningar. Det gäller även biverkningar som inte nämns i bipacksedeln. Sök omedelbar läkarhjälp om du får en allvarlig allergisk reaktion, som t.ex. svullnad i ansiktet, tungan eller svalget, sväljsvårigheter, nässelfeber eller andningssvårigheter.

Sammanställning

Den aktiva substansen i detta läkemedel är finasterid. Varje tablett innehåller 1 mg finasterid.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: laktosmonohydrat 110,4 mg, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad majsstärkelse, natriumstärkelseglykolat, natriumdokusat och magnesiumstearat.

Filmdragering: talk, hydroxipropylmetylcellulosa, hydroxipropylcellulosa, titandioxid (E171) samt gul och röd järnoxid (E172).

Tillverkare av Propecia är:

Merck Sharp & Dohme Quimica de Puerto Rico, Ltd
Road #2, kilometer 60.3
Sabana Hoyos
Arecibo, PR 00688
Puerto Rico

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Propecia kan laddas ner här.

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 15-12-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen