Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Propranolol

 • mot högt blodtryck, kärlkramp och hjärtrytmstörningar
 • även mot skakningar (tremor) och migrän
 • kan orsaka yrsel
 • se upp med alkohol
 • finns i form av tablett och depotkapsel

Om Propranolol

Läkemedlet innehåller den aktiva substansen propranolol och ingår i gruppen betablockerare. Dessa läkemedel skyddar hjärtat mot för hög aktivitet genom att minska nervimpulserna.

Propranolol föreskrivs mot högt blodtryck, kärlkramp (angina pectoris) och störningar av hjärtrytmen. Propranolol HCl Actavis kan också användas mot ofrivilligt skakande och migrän om inga andra läkemedel kan ges.

Denna informativa text grundar sig på den officiella bipacksedeln till Propranolol HCl Actavis i tablettform på 10, 40 och 80 mg. Propranolol finns också som depotkapsel på 80 och 160 mg (depotkapsel Propranolol HCl Retard 80-160 PCH).

Användande/verkan

Hur du ska använda Propranolol HCl Actavis fastställs av läkare och beror på vilken typ av besvär du har. Den optimala dosen ska fastställas individuellt av läkare.

Dosering av Propranolol i tablettform

Den rekommenderade dosen är:

 • Mot högt blodtryck

Initialt 40 mg två till tre gånger per dag. Den dagliga doseringen kan ökas till upp till 320 mg fördelad på två eller tre tillfällen per dag.

 • Mot kärlkramp

Initialt 40 mg två till tre gånger per dag. Den dagliga doseringen kan ökas till upp till 320 mg fördelat på två eller tre tillfällen per dag.

 • Mot störningar av hjärtrytmen

10 till 40 mg två till tre gånger per dag.

Under vissa omständigheter kan propranolol ges till barn med arytmi. Läkaren justerar dosen beroende på barnets ålder och kroppsvikt.

 • Mot skakningar (tremor)

Initialt 40 mg två till tre gånger per dag. Vid behov kan den dagliga doseringen ökas till 80 160 mg.

 • Förebyggande av migrän

40 mg två till tre gånger per dag. Vid behov kan den dagliga doseringen ökas till 160 mg fördelat på två till tre tillfällen per dag.

Barn under 12 år ges halv doseringsmängd.

Beroende på läkemedlets effekt kan doseringen ökas med veckointervall. Vid en dagdosering på 320 mg lönar det sig oftast inte att öka dosen ytterligare.

Äldre rekommenderas att börja med den lägsta dosen.

Tabletterna tas med vatten eller mjölk före, under eller efter en måltid.

Dosering av Propranolol i form av depotkapslar

Om inte läkaren har ordinerat annan dos tas kapslarna enligt följande:

 • 1 depotkapsel på 80 mg dagligen (=24 timmar) som tas på morgonen eller kvällen, dock vid ungefär samma tillfälle.

Den dagliga dosen kan ökas veckovis med 80 mg.

Mot migrän och skakningar gäller en daglig dos upp till 160 mg propranolol dagligen. Mot kärlkramp och högt blodtryck gäller en daglig dos upp till 320 mg dagligen.

Svälj depotkapseln hel – utan att tugga – med rikligt med vatten.

Alkohol/körförmånga

Tänk på att användning av Propranolol kan orsaka yrsel. Undvik att köra bil och använda tunga maskiner om du känner dig yr. Alkoholkonsumtion kan framkalla eller förstärka denna biverkning. Se alltså upp med alkohol när du tar Propranolol.

Om du tagit för hög/låg dos eller vill sluta ta Propranolol

Har du tagit för stor mängd läkemedel? Överdosering orsakar oftast besvär som t.ex. ytterst långsam hjärtrytm, för lågt blodtryck, andfåddhet, andnöd och nedsatt hjärtfunktion (med t.ex. svullna vrister som följd). Om något av ovanstående symptom uppträder och/eller om du tror att du har fått i dig för stor mängd läkemedel ska du genast kontakta läkare.

Om du glömmer att ta en dos ska du inte ta dubbel dos som kompensation.

Vill du avsluta behandlingen med Propranolol? Rådgör i så fall med läkare eller apotekspersonal. Doseringen av propranolol bör trappas ned gradvis.

Mer information om användande av Propranolol hittar du i bipacksedeln.

När ska läkemedlet inte användas?

Den aktiva substansen – propranolol – får inte tas av vem som helst. Använd inte detta läkemedel i följande situationer:

 • om du är allergisk (överkänslig) mot något av de ämnen som ingår i läkemedlet. Samtliga ämnen hittar du under rubriken ”Sammanställning”
 • om du har hjärtsvikt som antingen inte behandlas eller inte svarar på behandling med digitalisterapi och/eller diuretika
 • om du har allvarliga hjärtdefekter (såsom hjärtblock av andra eller tredje graden, sinusbradykardi eller Sick sinus syndrom)
 • om du har eller har haft astma eller kronisk bronkit
 • om du har matsmältningsstörningar (metabol acidos)
 • om du har obehandlat feokromocytom (högt blodtryck på grund av en tumör nära njuren)
 • om du har haft en chock (orsakad av hjärtproblem)
 • om du följer en sträng fastekost

I bipacksedeln till Propranolol i form av depotkapslar kan du läsa mer om situationer då detta läkemedel inte är lämpligt att använda.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Propranolol om någon av följande situationer föreligger:

 • Om du behandlas för diabetes kan propranolol ändra ditt normala svar på lågt blodsocker, vilket normalt sett visar sig som en ökning av hjärtfrekvensen.
 • Om du har problem med sköldkörteln kan propranolol dölja symptomen på tyreotoxikos (sköldkörtelförgiftning).
 • Om du har problem med blodcirkulationen (som t.ex. vid claudicatio intermittens eller Raynauds sjukdom) måste du vara extra försiktig vid användning av Propranolol.
 • Om du ska opereras under narkos måste läkaren informeras om att du använder propranolol.

I bipacksedeln till Propranolol i form av depotkapslar kan du läsa mer om situationer då du bör rådgöra med din läkare före användning.

Graviditet och amning

Om du är gravid måste du först rådfråga din läkare innan du börjar ta Propranolol. Om du tar propranolol regelbundet och är gravid eller tror att du kan vara gravid måste du rådfråga din läkare.

Om du använder Propranolol, fråga din läkare om råd vad gäller amning.

Andra läkemedel och Propranolol

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel. Läkaren avgör om det är riskfritt att kombinera ditt läkemedel med Propranolol.

Propranolol interagerar med läkemedel som t.ex:

 • läkemedel mot diabetes
 • andra läkemedel mot hjärtproblem
 • klonidin
 • indometacin
 • cimetidin
 • hydralazin
 • alkohol

I bipacksedeln hittar du ytterligare information om läkemedel som interagerar med Propranolol i form av depotkapslar.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Du kan få följande biverkningar av detta läkemedel:

 • drastig nedgång av hjärtfrekvensen (särskilt hos patienter med nedsatt hjärtfunktion)
 • hjärtrytmstörningar (särskilt hos patienter med nedsatt hjärtfunktion)
 • allvarlig nedgång av blodtrycket (särskilt hos patienter med nedsatt hjärtfunktion)
 • försämring av hjärtats slagfunktion (särskilt hos patienter med nedsatt hjärtfunktion)
 • andnöd (särskilt hos patienter med anlag för astma)
 • kalla händer och/eller fötter
 • trötthet
 • yrsel
 • sömnstörningar
 • depression (allvarlig nedstämdhet)
 • hallucinationer (vanföreställningar)
 • illamående och (måttlig) diarré
 • allvarlig påverkan på blodbilden som kan leda till plötslig hög feber, våldsamma halssmärtor, sår i munnen (agranulocytos) och blödningar i huden
 • hudutslag
 • ögonirritation
 • avvikande känsel med stickningar eller domningar utan synbar anledning (parestesi)
 • hos barn: krampanfall på grund av för lågt blodsocker

I bipacksedeln till Propranolol i form av depotkapslar hittar du fler möjliga biverkningar.

Ta kontakt med läkare eller apotekspersonal om du får någon av ovanstående biverkningar eller en biverkning som inte nämns i bipacksedeln.

Sammanställning

Vilka ämnen innehåller detta läkemedel?

Propranolol HCl Actavis 10, 40, 80 mg (tabletter):

 • Den aktiva substansen i detta läkemedel är propranololhydroklorid. En tablett innehåller 10, 40 eller 80 mg propranololhydroklorid.
 • Övriga innehållsämnen är:
  • Tablettkärna: laktosmonohydrat, majsstärkelse, löslig stärkelse, natriumstärkelseglykolat, mikrokristallin cellulosa (E460) och magnesiumstearat.
  • Tablettdragering: magnesiumstearat, makrogol 6000, talk, hypromellos, titandioxid (E171) och dimetikon.

Propranolol HCL Retard 80-160 PCH (depotkapslar på 80 och 160 mg):

 • Den aktiva substansen i detta läkemedel är propranololhydroklorid, med 80 eller 160 mg per depotkapsel.
 • Övriga innehållsämnen är: majsstärkelse, glukos, sackaros, povidon, etylcellulosa (E462), gelatin (E441), talk, titandioxid (E171) och svaveldioxid (E220).

Tillverkare av Propranolol HCl Actavis 10, 40, 80 mg är:

Actavis B.V.

Baarnsche Dijk 1

3741 LN Baarn

Nederländerna

Actavis Group PTC ehf

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

Tillverkare av Propranolol HCL Retard 80-160 PCH är:

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederländerna

Ethylpharm SA

Zone Industrielle de Saint Arnoult

28170 Chateauneuf-en-Thymerais

Frankrike

Bipacksedel

Läs informationen i bipacksedeln före användning.

Här kan du ladda ner den officiella bipacksedeln till Propranolol HCl Actavis 10, 40, 80 mg.

Här kan du ladda ner den officiella bipacksedeln till Propranolol HCL Retard 80-160 PCH.

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 30-11-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen