Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Ramipril

 • vid högt blodtryck
 • vid hjärtbesvär
 • kan orsaka yrsel
 • se upp med alkohol
 • ska inte användas under graviditet

Om Ramipril

Den aktiva substansen i detta läkemedel är ramipril. Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas “ACE-hämmare” (hämmare av angiotensinkonverterande enzym).

Ramipril Sandoz verkar genom att:

 • minska kroppens produktion av substanser som skulle kunna öka ditt blodtryck
 • göra så att dina blodkärl vidgas och slappnar av
 • göra det lättare för ditt hjärta att pumpa runt blodet i kroppen

Ramipril kan användas:

 • för att behandla högt blodtryck
 • för att minska risken för hjärtinfarkt eller stroke
 • för att minska eller skjuta upp försämring av njurproblem (oberoende om du har diabetes eller inte)
 • för behandling av hjärtat när det inte kan pumpa runt tillräckligt med blod till resten av kroppen (hjärtsvikt)
 • som behandling efter hjärtinfarkt vilken komplicerats av hjärtsvikt

Användning/verkan

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur du tar Ramipril

 • ta detta läkemedel vid ungefär samma tid varje dag
 • svälj tabletterna hela med vätska
 • tabletterna ska inte tuggas
 • Ramipril kan tas oberoende av måltider

Dosering till vuxna

Vid behandling av högt blodtryck

 • Vanlig startdos är 1,25 mg eller 2,5 mg en gång dagligen.

Din läkare kommer att justera dosen tills ditt blodtryck är under kontroll. Maxdos är 10 mg en gång dagligen.

Om du redan tar diuretika (vattendrivande läkemedel) kan din läkare be dig sluta ta eller minska dosen av diuretikan innan behandling med Ramipril Sandoz påbörjas.

För att minska risken för hjärtinfarkt och stroke

 • Vanlig startdos är 2,5 mg ramipril en gång dagligen.

Din läkare kan sedan besluta om höjning av denna dos. Vanlig dos är 10 mg en gång dagligen.

För att minska eller skjuta upp försämring av njurproblem

 • Din startdos kan vara 1,25 mg eller 2,5 mg en gång dagligen.

Din läkare kommer att justera din dos. Vanlig dos är 5 mg eller 10 mg en gång dagligen.

Behandling av hjärtsvikt

 • Vanlig startdos är 1,25 mg en gång dagligen.

Din läkare kommer att justera din dos. Maxdos är 10 mg dagligen. Två doseringstillfällen per dag är att föredra.

Behandling efter hjärtinfarkt

 • Vanlig startdos är 1,25 mg en gång dagligen till 2,5 mg två gånger dagligen.

Din läkare kommer att justera din dos. Vanlig dos är 10 mg dagligen. Två doseringstillfällen per dag är att föredra.

Äldre/unga patienter

Hos äldre patienter kommer läkaren att minska startdosen och justera behandlingen i långsammare takt.

Detta läkemedel rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

Alkohol/körförmåga

Ramipril kan orsaka yrsel, särskilt i början av behandlingen eller vid ökad dosering. Känner du dig yr ska du undvika att köra bil och använda maskiner.

Alkohol kan framkalla eller öka risken för detta läkemedels biverkningar, såsom yrsel. Se alltså upp med alkohol.

Har du tagit för stor eller för liten dos?

Om du har tagit för stor mängd av detta läkemedel ska du tala om det för din läkare eller genast uppsöka akutmottagningen på närmaste sjukhus.

Om du har glömt att ta Ramipril ska du inte ta dubbel dos som kompensation.

När ska detta läkemedel inte användas?

Ramipril ska inte användas av vem som helst. Ta inte Ramipril i följande situationer:

 • om du är allergisk mot något av de ämnen som ingår i detta läkemedel. Samtliga ämnen hittar du under rubriken ”Sammanställning”
 • om du någon gång tidigare fått en allvarlig allergisk reaktion som kallas ”angioödem” med svullnader i ansiktet eller halsen
 • om du genomgår dialys eller någon annan typ av blodfiltrering. Beroende på vilken maskin som används så kan Ramipril Sandoz möjligen vara olämpligt för dig att ta
 • om du har njurproblem som innebär att blodtillförseln till njurarna är försämrad
 • om ditt blodtryck är onormalt lågt eller instabilt
 • under graviditet

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel i följande situationer:

 • om du har hjärt-, lever- eller njurproblem
 • om du har förlorat mycket kroppssalter eller kroppsvätska (t.ex. genom kräkningar, diarré, onormalt rikliga svettningar, dialysbehandling eller behandling med urindrivande medel)
 • om du ska genomgå en behandling för att minska din allergi mot geting- eller bistick (hyposensibilisering)
 • om du kommer att få bedövningsmedel – be i så fall din läkare om råd
 • om du har höga nivåer av kalium i blodet
 • om du har en bindvävssjukdom som sklerodermi eller SLE (systemisk lupus erythematosus)

Graviditet och amning

Tala med din läkare om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn. Detta läkemedel kan orsaka fosterskador och ska inte tas under graviditet. Rådgör med din läkareom du skulle bli gravid under behandlingens gång.

Du bör inte ta detta läkemedel när du ammar.

Andra läkemedel och Ramipril

Läkemedel kan interagera med varandra och påverka varandras effekter. Ramipril interagerar med vissa andra läkemedel, som t.ex:

 • antiinflammatoriska smärtlindrande läkemedel (NSAID)
 • läkemedel mot lågt blodtryck, chock, hjärtsvikt, astma eller allergier såsom efedrin, noradrenalin och adrenalin
 • läkemedel mot cancer (cellgifter)
 • läkemedel som används efter organtransplantation, som t.ex. ciklosporin
 • diuretika som t.ex. furosemid
 • läkemedel som kan öka kaliumhalten i blodet som t.ex. spironolakton, triamteren, amilorid, kaliumsalter och heparin
 • steroider mot inflammation såsom prednisolon
 • allopurinol
 • prokainamid
 • läkemedel mot diabetes
 • litium

Din läkare vet om - och i så fall hur - du kan kombinera andra läkemedel med Ramipril.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Användning av Ramipril kan bl.a. ge följande biverkningar:

 • huvudvärk eller trötthet
 • yrsel
 • svimning, onormalt lågt blodtryck (särskilt när du ställer eller sätter dig upp snabbt)
 • torrhosta, bihåleinflammation eller bronkit, andfåddhet
 • mag-tarmbesvär
 • hudutslag med eller utan svullnad
 • bröstsmärtor
 • kramp eller muskelsmärta
 • ökade kaliumvärden i blodet

En fullständig översikt över möjliga biverkningar hittar du i bipacksedeln. Om du får biverkningar ska du rådgöra med läkare eller apotekspersonal. Det gäller även biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Sammanställning

Vilka ämnen ingår i detta läkemedel?

Ramipril Sandoz 1,25 mg

En tablett innehåller 1,25 mg ramipril.

Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad (majs)stärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, glycinhydroklorid (E640), glyceroldibehenat.

Ramipril Sandoz 2,5 mg

En tablett innehåller 2,5 mg ramipril.

Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad (majs)stärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, glycinhydroklorid (E640), glyceroldibehenat, gul järnoxid (E172).

Ramipril Sandoz 5 mg

En tablett innehåller 5 mg ramipril.

Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad (majs)stärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, glycinhydroklorid (E640), glyceroldibehenat, röd järnoxid (E172).

Ramipril Sandoz 10 mg

En tablett innehåller 10 mg ramipril.

Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad (majs)stärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, glycinhydroklorid (E640), glyceroldibehenat.

Tillverkare av Ramipril är:

Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Warszawa

Polen

Salutas Pharma GmbH

Dieselstraße 5

D-70839 Gerlingen

Tyskland

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Österrike

Bipacksedel

Lär informationen i bipacksedeln före användning. Här kan du ladda ner den officiella bipacksedeln till Ramipril Sandoz 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg och 10 mg.

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 28-11-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen