Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Tamsulosin

 • Hjälper vid urineringsbesvär orsakade av en förstorad prostata
 • Avsett att användas av män
 • Kapseln ska sväljas hel
 • Ska inte användas av barn

Om Tamsulosin

Tamsulosin är en alfa-1-receptorblockerare. Detta läkemedel gör att muskulaturen i prostatan och urinröret slappnar av. Eftersom urinröret passerar genom prostatan blir effekten att trycket på urinröret minskar. Detta gör det lättare för patienten att urinera och minskar behovet att urinera oftare än vanligt.

Detta läkemedel används vid besvär i de nedre urinvägarna orsakade av en godartad prostataförstoring (BPH: benign prostatahypertrofi). Besvär som kan uppstå är t.ex:

 • Svårighet att urinera (svagt urinflöde)
 • Mer urin kommer efter det att man tror sig ha tömt blåsan
 • Man känner sig kissnödig direkt efter avslutad urinering
 • Ökat behov av att urinera dygnet runt

Detta läkemedel är inte avsett för behandling av ungdomar under 18 år.

Användning/verkan

Följ alltid läkarens rekommendationer när du tar detta läkemedel. Kontakta läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Behandling med Tamsulosin sker oftast under lång tid. Effekten på urinblåsan och urineringen kvarstår under hela långtidsbehandlingen.

Dosering

Rekommenderad dos är 1 kapsel dagligen.

Ta kapseln efter frukost eller efter dagens första måltid. Svälj kapseln hel med lite vatten i stående eller sittande läge (du får inte ligga ner). Kapseln får inte tuggas eller delas.

Alkohol/körförmåga

Var uppmärksam på att detta läkemedel kan orsaka yrsel. Om du känner dig yr ska du inte framföra motorfordon eller använda koncentrationskrävande maskiner. Alkohol kan förvärra yrselkänslor.

För stor eller för liten mängd läkemedel/avbryta behandling med Tamsulosin

Om du fått i dig för stor mängd Tamsulosin ska du omedelbart kontakta läkare eller apotekspersonal eller bege dig till närmaste akutcentral. Medtag den här bipacksedeln och eventuellt överblivna kapslar. Symptom som kan uppstå vid överdosering är bl.a. yrsel, svimning och huvudvärk.

Har du glömt att ta Tamsulosin efter frukosten eller dagens första måltid? Isåfall kan du ta din dos efter närmast följande måltid. Om du upptäcker ditt misstag efter dagens sista måltid, väntar du till nästa dag och tar sedan dosen enligt ditt vanliga schema. Ta inte dubbel dos som kompensation för glömd dos.

Rådgör med din läkare om du vill avbryta behandlingen med detta läkemedel.

När ska Tamsulosin inte användas?

Tamsulosin får inte användas hur som helst. Läkemedlet ska inte användas i följande situationer:

 • Om du är allergisk mot den aktiva substansen (tamsulosin) eller något av kapslarnas övriga innehållsämnen (se rubriken ”Sammanställning”).
 • Om du har allvariga problem med levern.
 • Om du känner dig yr när du stiger upp på morgonen eller reser dig upp från sittande till följd av snabbt sjunkande blodtryck.

Varningar och försiktighet

Rådgör med läkare eller apotekspersonal innan du tar Tamsulosin:

 • Om du har allvarliga njurproblem.
 • Om du ska genomgå en ögonoperation p.g.a. grå eller grön starr. Tala om för din ögonläkare om du tar, har tagit eller förväntas behöva ta Tamsulosin, eftersom detta läkemedel kan orsaka komplikationer vid operation. Ögonläkaren kan då ta hänsyn till detta inför operationen.

Andra varningar vid användning av Tamsulosin:

 • Regelbundna läkarkontroller är nödvändiga för att effekten på dina besvär ska kunna utvärderas.
 • I sällsynta fall kan detta läkemedel orsaka svimning när du sätter eller ställer dig upp från liggande eller sittande ställning. Om du känner dig yr eller kraftlös ska du sätta eller lägga dig ned tills besvären försvinner.
 • Låt alltid din läkare undersöka dig innan du ska ta Tamsulosin. Läkaren kan då utesluta eventuella andra sjukdomar vars symptom liknar dem som kan uppstå vid godartad prostataförstoring.

Graviditet och amning

Tamsulosin ska inte användas av kvinnor. Om du är kvinna och har råkat få i dig tamsulosin ska du kontakta läkare om du är (eller försöker bli) gravid eller ammar.

Andra läkemedel och Tamsulosin

Innan du tar Tamsulosin ska du tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Särskilt viktigt är det att tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

 • Läkemedel som sänker blodtrycket, såsom verapamil och diltiazem
 • Läkemedel för behandling av HIV, såsom ritonavir och indinavir
 • Läkemedel mot svampinfektioner, såsom ketokonazol och itrakonazol
 • Andra alfablockerare, såsom doxazosin, indoramin, prazosin och alfuzosin
 • Erytromycin (ett antibiotikum) mot infektioner

Ovanstående läkemedel kan interagera med Tamsulosin.

Biverkningar

Liksom andra läkemedel kan även detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta omedelbart läkare eller närmaste akutmottagning om du får någon av följande sällsynta men allvarliga biverkningar (vilka kan orsakas av en allergisk reaktion):

 • hudutslag, klåda, hudinflammation eller rodnad (över hela kroppen)
 • svullnad i ansiktet, läpparna, tungan eller halsen som kan orsaka svårigheter att svälja och andas (angioödem)

Följande biverkningar har rapporterats i samband med behandling med tamsulosinhydroklorid:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • yrsel
 • onormal sädestömning

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • huvudvärk
 • hjärtklappning
 • ortostatisk hypotension (yrsel orsakad av blodtrycksfall när man ställer eller sätter sig upp)
 • snuva eller nästäppa (rinit)
 • illamående, kräkningar, diarré, förstoppning (obstipation)
 • allergiska reaktioner såsom hudutslag, klåda, lokal inflammation
 • svaghetskänsla

Sällsynta (kan förekomma hos mindre än 1 av 1 000 användare:

 • svimning
 • utbredda hudutslag

En översikt över ovanstående och mer sällsynta biverkningar hittar du i bipacksedeln. Om du får biverkningar ska du kontakta läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Sammanställning

Den aktiva substansen i detta läkemedel är tamsulosinhydroklorid. Varje kapsel innehåller 0,4 mg tamsulosinhydroklorid.

Övriga innehållsämnen är:

Kapselinnehåll:

 • mikrokristallin cellulosa (E460 ), etylakrylatmetylmetakrylatkopolymer (2:1), metylakrylsyraetylakrylatkopolymer (1:1), polysorbat 80 (E433), natriumlaurylsulfat, talk (E553b) och kolloidal vattenfri kiseldioxid (E551)

Kapselhölje:

 • gelatin (E441), patentblått V (E131), titandioxid (E171), gul, röd och svart järnoxid (E172)

Tillverkare av Tamsulosin HCL Sandoz är:

Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57,
1526 Ljubljana
Slovenien

Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke Allee 1
39179 Barleben
Tyskland

Lek S.A.
Ul. Domaniewska 50C
02-672 Warzawa
Polen

Bipacksedel

Läs noga igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Tamsulosin kan du ladda ner här.

Patientinformation

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 31-10-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen