Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Testogel (Androgel)

 • ökar testosteronnivån
 • ska endast användas av män
 • appliceras på huden
 • ska inte användas vid prostatacancer

Om Testogel

Detta läkemedel innehåller testosteron, ett manligt hormon som bildas naturligt i kroppen. Läkemedlet ges som hormonbehandling till vuxna män med testosteronbrist, vilket kan yttra sig som tillbakabildning av manliga könskaraktäristika, förändrad kroppsbyggnad, svaghet/trötthet, minskad libido och svårighet att få/bibehålla erektion.

Testogel används endast transdermalt (på huden). Den aktiva substansen testosteron passerar genom huden och tas upp av blodet, varpå testosteronbristen i kroppen kompenseras.

Användning/verkan

Detta läkemedel ska endast användas av vuxna män. Kvinnor och barn bör undvika all kontakt med Testogel och även med hud där gelen applicerats.

Van noga med att använda Testogel enligt läkarens anvisningar. Rådgör med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 • Den rekommenderade dosen är 5 gram gel (d.v.s. 50 mg testosteron) som appliceras en gång dagligen vid ungefär samma tid, lämpligen på morgonen.

Den dagliga dosen kan behöva justeras av din läkare, individuellt för dig, men får inte överstiga 10 g gel per dag. Anpassningar av mängden läkemedel sker med dospåsar på 25 mg, vilket motsvarar 2,5 gram gel.

Gelen måste strykas ut försiktigt på ren, torr, frisk hud i ett tunt lager på axlar, armar eller mage. När dospåsen öppnats ska du ta ut hela innehållet och omedelbart applicera det på huden.

Låt gelen torka i minst 3-5 minuter innan du klär på dig. Tvätta händerna med tvål och vatten när du har applicerat gelen.

Du ska helst vänta minst sex timmar med att bada eller duscha efter det att gelen har applicerats.

Testogel får inte appliceras på könsorganen (penis och testiklar) eftersom den höga alkoholhalten kan ge upphov till lokal irritation.

Använd inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Kontakta läkare om du har överskridit den rekommenderade dosen.

Du ska inte avbryta behandlingen med Testogel, förutom om din läkare har sagt åt dig att göra det. Rådgör med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

I bipacksedeln hittar du mer information om användning av Testogel.

När ska läkemedlet inte användas?

Använd inte Testogel i följande situationer:

 • om du är allergisk (överkänslig) mot testosteron eller en av gelens övriga innehållsämnen
 • om du har prostatacancer
 • om du har bröstcancer

Testogel rekommenderas inte i följande fall:

 • vid behandling av manlig sterilitet eller impotens
 • eftersom klinisk information saknas vad gäller behandling av pojkar under 18 år ska läkemedlet inte ges till barn/ungdomar under 18 år
 • behandling av kvinnor, p.g.a. risken för utveckling av manliga könskaraktäristika

Androgener kan öka risken för förstoring av prostatakörteln (godartad prostatahypertrofi) eller för prostatacancer. Undersökning av prostatakörteln måste utföras regelbundet, både innan påbörjad behandling och under behandlingens gång.

Hos personer med allvarliga hjärt-, lever- eller njursjukdomar kan behandling med Testogel ge svåra komplikationer i form av vätskeansamling i kroppen som ibland åtföljs av (kronisk) hjärtsvikt.

Testosteron kan orsaka en höjning av blodtrycket. Därför ska du vara försiktig vid användning av Testogel om du har högt blodtryck.

Försämring av andningssvårigheter under sömn har rapporterats hos vissa personer under behandling med testosteron, speciellt hos personer med grav övervikt (fetma) eller personer som redan sedan tidigare lider av andningssvårigheter.

Om du har cancer i skelettet kan kalciumnivåerna i blodet och urinen vara höga. Användning av Testogel kan påverka kalciumnivåerna ytterligare. Eventuellt kommer läkaren att vilja ta blodprov för att kontrollera dina kalciumnivåer under behandling med Testogel.

Om du får testosteronersättningsbehandling under lång tid kan det hända att antalet röda blodkroppar i blodet ökar på ett onormalt sätt (polycytemi). Koncentrationen av röda blodkroppar måste därför kontrolleras regelbundet med blodprover.

Testogel bör användas med försiktighet om du har epilepsi och/eller migrän, eftersom dessa tillstånd kan förvärras.

Om du får kraftiga hudreaktioner måste behandlingen omprövas och eventuellt avbrytas vid behov.

Undvik överföring av testosteron

Vid nära och relativt långvarig hudkontakt kan testosteron överföras till en annan person. Kvinnor, ungdomar under 18 år och barn får inte komma i kontakt med detta läkemedel. Detta gäller särskilt för gravida kvinnor eftersom testosteron kan orsaka fosterskador.

Följande försiktighetsåtgärder rekommenderas:

 • tvätta händerna med tvål och vatten när du har applicerat gelen
 • ta på dig kläder som täcker applikationsområdet så snart gelen har torkat
 • duscha innan du ska ha intimt umgänge
 • under det att du har intimt umgänge bör du ha på dig en T-shirt som täcker det område där du applicerat Testogel
 • om testosteron har överförts ska hudområdet i fråga omedelbart tvättas med tvål och vatten

Andra läkemedel och Testogel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Det gäller i synnerhet perorala antikoagulantia (blodförtunnande läkemedel), insulin och kortikosteroider. Sådana läkemedel kan göra att din dos Testogel kan behöva justeras.

I bipacksedeln hittar du fler varningar och skyddsåtgärder vad gäller användning av Testogel.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos 10 av 100 användare):

 • hudirritation och torr hud
 • akne

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos mellan 1 och 10 av 100 användare):

 • huvudvärk
 • håravfall
 • utveckling av smärtande, ömma eller förstorade bröst
 • prostatabesvär
 • diarré
 • yrsel
 • blodtryckshöjning
 • humörsvängningar
 • förändringar i laboratoriumvärden (ökning av röda blodkroppar och/eller lipider)
 • överkänslighetsreaktioner i huden
 • irritation
 • minnesförlust

I bipacksedeln hittar du en fullständig översikt över möjliga biverkningar. Om du får en kraftig biverkning eller en biverkning som inte nämns i bipacksedeln, informera läkare eller apotekspersonal.

Sammanställning

Den aktiva substansen i Testogel är testosteron.

 • Varje dospåse på 2,5 g innehåller 25 mg testosteron.
 • Varje dospåse på 5 g innehåller 50 mg testosteron.

Övriga innehållsämnen är: karbomer 980, isopropylmyristat, etanol 96%, natriumhydroxid och renat vatten.

Tillverkare av Testogel är:

Laboratoires Besins International

13, rue Périer

92120 Montrouge

Frankrike

eller

Besins Manufacturing Belgium

Groot Bijgaardenstraat 128

1620 Drogenbos

Belgien

Bipacksedel

Läs informationen i bipacksedeln före användning. Här kan du ladda ner de officiella bipacksedlarna:

Officiell bipacksedel till Testogel 25 mg

Officiell bipacksedel till Testogel 50 mg

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 21-11-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen