Tetracyklin

 • Mot bakterieinfektioner
 • Ta kapseln på fastande mage
 • Fullfölj hela kuren
 • Ska inte användas i samband med graviditet/amning

Om Tetracyklin

Tetracyklin är ett antibiotikum mot infektioner orsakade av bakterier. Detta läkemedel dödar vissa bakterier som orsakar infektioner. Tetracyklin föreskrivs av läkare mot olika slags infektioner, som t.ex:

 • Luftvägsinfektioner
 • Vissa könssjukdomar (t.ex. gonorré)
 • Hudinfektioner
 • Urinvägsinfektioner

Vissa bakterier är inte känsliga för tetracyklin. Detta läkemedel är t.ex. inte lämpligt för behandling av infektioner orsakade av salmonellabakterier.

Användning

Tetracyklin tas i form av kapslar.

 • Ta kapseln på fastande mage, d.v.s. 1-2 timmar före måltid – detta möjliggör optimal upptagning i kroppen.
 • Svälj kapseln hel med ett glas vatten – läkemedlet ska inte tas tillsammans med mjölkprodukter eftersom sådana minskar effekten av Tetracyklin.
 • Sitt eller stå upp när du tar kapseln – när du har svalt den ska du undvika att lägga dig ned eftersom kapseln kan orsaka irritation i matstrupen.
 • Har du ofta problem med magen, kan du ta kapseln i samband med måltid – undvik dock mjölkprodukter (ost, yoghurt etc.).

Dosering

Doseringen fastställs av läkare och beror på vilken sorts besvär du har. Rekommenderad dos vid behandling med Tetracyklin är:

 • Vuxna: 250 mg 4 gånger dagligen (=24 timmar), maximalt 250 mg 8 gånger dagligen.
 • Barn (8 år och äldre): 20-40 mg per kg kroppsvikt dagligen, fördelat över 4 doseringstillfällen.

Kuren måste fullföljas i minst två dagar efter det att besvären försvunnit. Vid infektioner orsakade av vissa bakterier (t.ex. streptokocker) krävs det att kuren pågår i minst 10 dagar.

 • Vid okomplicerad gonorré: 500 mg var 6:e timme i 5 dagar.

Alkohol/körförmåga

Detta läkemedel påverkar vanligtvis inte körförmågan. Om du får biverkningar som yrsel eller dimsyn ska du undvika att köra bil tills besvären försvunnit.

Det finns inga särskilda varningar angående alkoholintag i samband med behandling med Tetracyklin.

För stor mängd läkemedel/glömd dos/sluta ta Tetracyklin

Har du fått i dig fler kapslar än vad läkaren ordinerat? Rådgör med läkare.

Har du glömt ta en dos Tetracyklin? Ta kapseln så fort du kan, utom om det har gått några timmar sedan du skulle tagit den. I så fall ska du hoppa över den glömda dosen och fortsätta enligt ditt vanliga doseringsschema. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Avbryt inte behandlingen med Tetracyklin i förtid – det kan hända att bakterierna fortfarande är aktiva. Fullfölj alltid kuren enligt läkarens ordination. Om du vill sluta ta Tetracyklin måste du först rådgöra med läkare.

När ska läkemedlet inte användas?

Tetracyklin är inte lämpligt för var och en. Detta läkemedel ska inte tas i följande situationer:

 • Om du är allergisk mot ett av de ämnen som ingår i Tetracyklin – samtliga ämnen hittar du under rubriken ”Sammanställning”
 • Tetracyklin ska inte ges till barn under 8 år eftersom det kan inlagras i det växande skelettet och ge skador på växande tänder
 • Om du har nedsatt lever- och/eller njurfunktion
 • Om du är gravid eller ammar

Varningar och försiktighet

Var extra försiktig i samband med användning av Tetracyklin i följande situationer:

 • Kraftig diarré med feber under behandlingen kan vara tecken på infektion i tjocktarmens slemhinna eller stafylokockinfektion i tunntarmen – i sådana fall ska behandlingen omedelbart avbrytas
 • Vid koagulationsstörningar – Tetracyklin kan påverka blodets koagulationsförmåga
 • Om du har lätt till måttligt nedsatt njurfunktion får Tetracyklin endast tas under läkarövervakning
 • Om du samtidigt får i dig ämnen som är skadliga för levern
 • Om du har nedsatt leverfunktion ska behandling med Tetracyklin övervakas av läkare
 • Om du får hudutslag i direkt solljus eller vid exponering av ultraviolett ljus ska du omedelbart avbryta behandlingen
 • Liksom vid behandling med andra antibiotika kan behandling med Tetracyklin leda till infektioner orsakade av mikroorganismer som inte är känsliga för läkemedlet

Graviditet och amning

Tetracyklin passerar moderkakan och kan orsaka fosterskador i form av försenad skelettbildning och negativ påverkan på tandutvecklingen (missfärgning av tänderna och ofullständig emaljbildning), särskilt under graviditetens andra hälft. Ta inte Tetracyklin om du är gravid och vidta åtgärder så att du inte blir gravid under behandling med Tetracyklin.

Tetracyklin går över i modersmjölk och ska inte användas om du ammar. Tetracyklin är skadligt för spädbarn.

Andra läkemedel och Tetracyklin

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas behöva ta andra läkemedel tillsammans med Tetracyklin.

Vissa läkemedel kan interagera, d.v.s. påverka varandras effekt och/eller biverkningar. Tetracyklin kan bl.a. interagera med följande läkemedel:

 • Läkemedel mot sur mage (antacida) – dessa läkemedel och Tetracyklin hämmar varandras upptagning i kroppen
 • Aktivt kol – detta hämmar upptagningen av Tetracyklin
 • Järntillskott – dessa hämmar upptagningen av Tetracyklin
 • Antikoagulantia – effekten hos dessa förstärks av Tetracyklin
 • Andra antibiotikapreparat – Tetracyklin kan upphäva effekten av dessa läkemedel
 • Narkos – kan orsaka skador på njurarna
 • P-piller – samtidig behandling med Tetracyklin kan leda till genombrottsblödningar och i sällsynta fall även till graviditet

Biverkningar

Tetracyklin kan vanligtvis tas utan problem och orsakar mycket sällan biverkningar. Biverkningar som eventuellt kan uppstå är t.ex:

 • Gastrointestinala besvär (såsom minskad aptit, illamående, diarré eller förstoppning)
 • Hudbesvär (t.ex. hudutslag, eventuellt med klåda och/eller knottror)
 • Svartfärgad tunga
 • Inflammerade slemhinnor i munnen, könsorganen eller anus
 • Inflammation i matstrupen (detta kan undvikas genom att ta kapslarna med rikligt med vatten och sitta eller stå upp vid doseringstillfället)
 • Problem med levern, bukspottkörteln och/eller njurarna
 • Blodbrist
 • Överkänslig hud mot solljus och ultraviolett strålning
 • Hos barn: rubbningar i skelett-tillväxten och bildandet av tänder

I bipacksedeln finns en fullständig översikt över samtliga eventuella biverkningar. Kontakta läkare om du får allvarliga biverkningar. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.

Sammanställning

Den aktiva substansen i Tetracyklin HCl 250 mg PCH är tetracyklinhydroklorid.

Övriga innehållsämnen är: natriumstärkelseglykolat, laktos, magnesiumstearat (E 572), erytrosin (E 127), titandioxid (E 171), kinolingult (E 104) och gelatin.

Tillverkare av Tetracyklin HCl 250 mg PCH är:

Pharmachemie BV Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nederländerna

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Táncsics Mihály u. 82
2100 Gödöllö
Ungern

Teva Pharmaceutical Works Ltd Pallagi ùt 13
4042 Debrecen
Ungern

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Tetracyklin kan laddas ner här.

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 16-11-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen