Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Torasemid

 • diuretikum i tablettform
 • för behandling av högt blodtryck och ödem
 • ska inte användas vid amning
 • kan orsaka yrsel
 • var försiktig med alkohol

Om Torasemid

Torasemid är ett diuretikum (urindrivande läkemedel), ett läkemedel som ökar urinproduktionen.

Torasemid Sandoz 5 mg tabletter används vid behandling av:

 • högt blodtryck
 • svullnad orsakad av vätskeansamling i kroppen (ödem)

Torasemid Sandoz 10 mg tabletter används vid behandling av:

 • svullnad orsakad av vätskeansamling i kroppen (ödem)

Torasemid Sandoz 20 mg tabletter används vid behandling av:

 • svullnad orsakad av vätskeansamling i kroppen (ödem)

Användning/verkan

Ta detta läkemedel enligt läkares eller apotekspersonals anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosering

Rekommenderad dos till vuxna är:

Torasemid Sandoz 5 mg tabletter

Behandling av högt blodtryck:

 • ½ tablett en gång dagligen. Vid behov kan din läkare öka dosen till 1 tablett en gång dagligen efter två månaders behandling.

Behandling av ödem:

 • 1 tablett en gång dagligen. Vid behov kan din läkare öka doseringen successivt till 4 tabletter en gång dagligen.

Torasemid Sandoz 10 mg tabletter

Behandling av ödem:

 • ½ tablett en gång dagligen. Vid behov kan din läkare öka doseringen successivt till 2 tabletter en gång dagligen.

Torasemid Sandoz 20 mg tabletter

Behandling av ödem:

 • ¼ tablett en gång dagligen. Vid behov kan din läkare öka doseringen successivt till 1 tablett en gång dagligen.

Detta läkemedel ska inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

Användningssätt

Ta en tablett varje morgon oberoende av måltid. Svälj tabletten – utan att tugga – med 100 ml vatten (ett halvt glas).

Tabletterna är försedda med en brytningsskåra, vilken gör att du lättare kan dela tabletten i mindre bitar. I bipacksedeln finns anvisningar för hur du lättast går tillväga när du ska dela en tablett.

Alkohol/körförmåga

Yrsel eller dåsighet kan förekomma under behandling med Torasemid Sandoz, särskilt i början av behandlingen, vid förändringar av doseringen eller vid förhöjning av dagsdosen. Intag av alkohol kan framkalla eller förstärka dessa biverkningar. Var alltså försiktig med alkohol. Undvik att köra bil eller använda maskiner om din uppmärksamhet är nedsatt.

För stor eller för liten mängd läkemedel/avsluta behandlingen med Torasemid

Om du tagit eller råkat få i dig för stor mängd läkemedel ska du genast kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du har glömt att ta Torasemid, tar du den glömda dosen så snart som möjligt samma dag. Annars tar du nästa dos dagen efter och fortsätter enligt schema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Sluta inte ta Torasemid Sandoz utan din läkares tillstånd, eftersom det annars kan vara skadligt för din hälsa och minska behandlingens effekt.

När ska läkemedlet inte användas?

Torasemid är inte lämpligt för vem som helst att ta. Använd inte Torasemid Sandoz i följande situationer:

 • om du är allergisk mot torasemid eller ett av de övriga innehållsämnena i detta läkemedel. Samtliga ämnen hittar du under rubriken ”Sammanställning”
 • Om du är allergisk mot kemiskt analoga ämnen såsom vissa medel mot diabetes, vilka oftast innehåller aktiva substanser som slutar på ”-mid”
 • om du har njurfel med otillräcklig urinproduktion
 • om du har svåra leverskador med tidvis förlorat medvetande
 • om ditt blodtryck är lägre än 100/60 mmHg (kvinnor) eller 110/60 mmHg (män)
 • om du har minskad blodvolym
 • om du ammar

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Torasemid Sandoz i följande situationer:

 • om du har gikt och/eller förhöjd urinsyranivå i blodet
 • om du har oregelbunden hjärtrytm
 • om du har minskad blodvolym
 • om du har minskad kalium- eller natriumhalt i blodet
 • om du har onormala ändringar i syra-basbalansen i kroppen
 • om du har svåra urineringsbesvär, t.ex. orsakat av förstorad prostatakörtel
 • om du har minskad njurfunktion på grund av läkemedel som orsakar njurskada
 • om du har diabetes (sockersjuka)
 • om du tar vissa andra läkemedel – se ”Andra läkemedel och Torasemid Sandoz”

Om du fortlöpande använder torasemid kommer din läkare att regelbundet kontrollera ditt blod rörande celler och nivåer av vissa ämnen, speciellt om du använder andra läkemedel.

Graviditet och amning

Ta endast Torasemid Sandoz under graviditet om läkaren bedömer att det är absolut nödvändigt. Minsta möjliga dos ska användas i sådana fall.

Torasemid Sandoz rekommenderas inte till kvinnor som ammar eftersom läkemedlet kan vara skadligt för barnet.

Andra läkemedel och Torasemid Sandoz

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Följande läkemedel kan interagera med Torasemid Sandoz:

 • läkemedel för behandling av högt blodtryck, särskilt läkemedel vars aktiva substans slutar på “-pril”
 • läkemedel som förstärker hjärtats pumpkraft, som t.ex. digitoxin, digoxin och metyldigoxin
 • läkemedel mot diabetes
 • probenecid – ett läkemedel mot gikt
 • läkemedel mot inflammation och smärta, såsom acetylsalicylsyra och indometacin
 • sulfasalazin, mesalazin och olsalazin – läkemedel som används mot kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar
 • läkemedel vid infektion, som t.ex. cefixim, cefuroxim och cefaclor
 • cisplatin – ett läkemedel mot cancer
 • litium – ett läkemedel som används vid depression
 • teofyllin – ett läkemedel mot astma
 • vissa muskelavslappnande läkemedel vars aktiva substans slutar på “-curonium” eller “ curium”
 • alla läkemedel mot förstoppning
 • läkemedel som innehåller kortison, såsom hydrokortison, prednison och prednisolon
 • kolestyramin – ett läkemedel som minskar blodfettet
 • adrenalin och noradrenalin – blodtryckshöjande läkemedel

Din läkare avgör om du kan ta dina läkemedel tillsammans med Torasemid.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Biverkningar som kan förekomma är t.ex:

Vanliga (hos upp till 1 av 10 användare)

 • störningar i mängden av kroppens vätska och mineraler, särskilt när det finns en tydlig begränsning av saltintag
 • alkaliöverskott i kroppen
 • muskelkramper, särskilt i början av en behandling
 • ökade koncentrationer av urinsyra, socker och fetter i blodet
 • minskade nivåer av kalium och natrium i blodet
 • minskad blodvolym
 • mag- och/eller tarmbesvär, såsom aptitlöshet, magsmärtor, illamående, kräkningar, diarré, förstoppning
 • ökning av vissa leverenzym, som t.ex. gamma-GT
 • huvudvärk
 • yrsel
 • trötthet
 • svaghet

Mindre vanliga (hos upp till 1 av 100 användare):

 • förhöjd koncentration av urea och kreatin i blodet
 • muntorrhet
 • myrkrypningar eller stickningar i armar och ben
 • svårigheter vid urinering (t.ex. vid förstoring av prostatakörteln)

I bipacksedeln hittar du en översikt över mer sällsynta biverkningar. Rådgör med läkare eller apotekspersonal om du får biverkningar.

Sammanställning

Den aktiva substansen är torasemid. Varje tablett innehåller 5 mg, 10 mg eller 20 mg torasemid.

Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid.

Tillverkare av Torasemid är:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

D-39179 Barleben

Tyskland

LEK S.A.

50C, Domaniewska Street

02-672 Warszawa

Polen

Lek S.A

ul. Podlipie 16

95-010 Stryków

Polen

Bipacksedel

Läs informationen i bipacksedeln före användning. Här kan du ladda ner den officiella bipacksedeln till Torasemid.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen