Directly go to the content
Propranolol Migrän

Propranolol Migrän

Propranolol är en medicin som ofta ordineras vid högt blodtryck eller hjärtbesvär. Dessutom motverkar den även migrän. Propranolol tillhör de icke-selektiva betablockerarna: mediciner som sänker blodtrycket. Denna reaktion har även en gynnsam effekt på hjärnans blodkärl, så att ett migränanfall uppstår långsammare. 

Vad är Propranolol Migrän?

Propranolol är en medicin som ofta ordineras vid högt blodtryck eller hjärtbesvär. Dessutom motverkar den även migrän. Propranolol tillhör de icke-selektiva betablockerarna: mediciner som sänker blodtrycket. Denna reaktion har även en gynnsam effekt på hjärnans blodkärl, så att ett migränanfall uppstår långsammare. 

Vad används medicinen för?

Vid ett migränanfall smalnar huvudets blodkärl av sig för att därpå plötsligt åter vidga sig. Detta leder till för migrän kännetecknande besvär såsom bultande huvudvärk på ena sidan huvudet, överkänslighet mot ljus, ljud och/eller lukter, illamående och matthet. Propranolol har en gynnsam effekt på blodkärlen. Folk som ofta lider av migrän kan ta Propranolol i förebyggande syfte. Detta läkemedel är inte lämpat för behandling av ett kroniskt anfall.

Hur används Propranolol?

Propranolol måste tas dagligen för att förebygga migränanfall. Svälj tabletten otuggad med lite vätska. Medicinen kan tas på tom mage eller under måltid. Det kan dröja innan lindringen av migränanfallet märks av. Kontakta läkare om besvären inte förbättrats efter en kvart, då det kan hända att ett annat antimigränmedel är lämpligare.

Dosering

Läkaren känner till vilken variant som passar dig bäst. Doseringsriktlinjerna vid migrän är följande:

 • Vuxna och barn på över 12 år: 40 mg två eller tre gånger dagligen.

För barn under 12 år gäller en anpassad dosering. Vid otillräcklig effekt kan läkaren välja att förhöja doseringen. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Under tiden man behandlas med Propranolol kan bland andra följande biverkningar uppstå:

 • Hjärtrytmstörningar eller långsammare hjärtslag;
 • Lågt blodtryck;
 • Yrsel, matthet;
 • Huvudvärk;
 • Sömnstörningar;
 • Bukbesvär;
 • Kalla händer och fötter.

Rådfråga läkare om biverkningarna är svåra eller långvariga. I bipacksedeln finns en fullständig översikt av möjliga biverkningar.

När får du inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Propranolol är inte lämpat för alla. Ta exempelvis inte denna medicin ifall du:

 • Är överkänslig mot propranolol eller annat hjälpämne;
 • Ska fasta länge;
 • Lider av vissa hjärtbesvär, astma eller andra lungåkommor, metabolisk acidos (syreförgifning i blodet) eller annan svår åkomma.
 • Rådfråga läkare innan du tar detta läkemedel om du lider av diabetes, sköldkörtelavvikelse eller andra hälsoproblem.

Propranolol har växelverkan med andra mediciner, så upplys läkaren om ditt medicinintag. I bipacksedeln finns vidare information om kontraindikationer, växelverkningar och övriga anmärkningar.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Ta Propranolol om du är gravid eller ammar endast om läkaren ordinerat detta. Bege dig inte ut i trafiken om du lider av yrsel, matthet eller trötthet. Var försiktig med alkohol: starkdryck kan förstärka eller locka fram biverkningar såsom yrsel.