Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Azithromycin

 • för behandling av bakteriella infektioner
 • antibiotikum
 • fullfölj alltid föreskriven kur
 • använd inte detta läkemedel under graviditet/amning
 • finns i tablettform och som pulver till oral suspension (dryck)

Rekommenderad dos vid gonorré: 4 tabletter X 500 mg, ska intas samtidigt
Rekommenderad dos vid klamydia: 2 tabletter X 500 mg, ska intas samtidigt

Om Azithromycin

Azithromycin tillhör en grupp av antibiotika som kallas makrolider. Antibiotika används för behandling av infektioner orsakade av mikroorganismer såsom bakterier.

Azithromycin används för att behandla vissa sorts infektioner orsakade av bakterier som är känsliga för detta läkemedel, som t.ex:

 • infektioner i luftvägarna, halsen eller näshålan (såsom bronkit, lunginflammation, infektion i halsmandlarna, halsont eller bihåleinflammation)
 • öroninfektioner
 • milda eller mindre allvarliga infektioner i hud och mjukvävnad, med undantag av infekterade brännskador
 • infektioner i röret som transporterar urin från urinblåsan (uretra) eller livmoderhalsen (cervix) orsakade av Chlamydia trachomatis (klamydiabakterier)
 • Den här texten grundar sig på bipacksedeln till Azithromycin Actavis i tablettform. Detta läkemedel finns även i pulverform för framställning av oral suspension (dryck).

Användning/verkan

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos av Azithromycin i tablettform

 • Vuxna, barn och ungdomar som väger 45 kg eller mer:

500 mg en gång dagligen i 3 dagar med en totaldos på 1 500 mg. Läkaren kan ordinera en totaldos på 1 500 mg under en period på 5 dagar, med 500 mg den första dagen och en tablett på 250 mg dag 2-5.

Vid infektioner i livmoderhalsen och urinröret orsakade av Chlamydia trachomatis:

 • En dos på 1 000 mg som endast tas en gång.

 • Barn och ungdomar som väger mindre än 45 kg:

Tablettintag rekommenderas inte. Unga personer som väger mindre än 45 kg ska använda andra former av och en annan dos av detta läkemedel.

 • Patienter med njur- och leverproblem:

Tala om för läkaren om du har njur- eller leverproblem eftersom läkaren kan behöva justera den normala dosen.

 • Dosering till äldre:

Äldre kan ta samma dos som vuxna.

Rekommenderad dos av Azithromycin Teva i pulverform för oral suspension

 • Barn och ungdomar som väger 45 kg eller mer, vuxna och äldre:

Totaldosen av azithromycin är 37,5 ml (1 500 mg) fördelad över tre dagar, d.v.s. 12,5 ml (500 mg) per dag. Alternativt kan dosen fördelas över fem dagar, med en engångsdos på 12,5 ml (500 mg) den första dagen och därefter 6,25 ml (250 mg) dag 2-5.

Vid infektioner i urinvägarna eller livmoderhalsen orsakade av bakterien Chlamydia trachomatis rekommenderas en engångsdos på 25 ml (1 000 mg).

Behandling av infektioner i bihålorna rekommenderas endast för vuxna och ungdomar över 16 år.

 • Barn och ungdomar som väger mindre än 45 kg:

För behandling av barn med en kroppsvikt på 10-15 kg krävs en noggrant uppmätt dos av azithromycin-suspension med hjälp av den medföljande doseringssprutan. Hos barn med en kroppsvikt på 15 kg eller mer ska azithromycin-suspension ges med hjälp av den medföljande doseringsskeden och enligt doseringstabellen i bipacksedeln.

I bipacksedlarna för Azithromycin i tablettform och pulverform (för oral suspension) finns mer information om riktlinjer för rekommenderad dosering. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Användningssätt

 • Tabletter: Tabletterna sväljs hela med ett glas vatten. Detta läkemedel kan tas oberoende av måltider.
 • Suspension: Låt suspensionen tillblandas av apotekspersonal eller följ instruktionerna i bipacksedeln. Azithromycin-suspension ska tas en gång dagligen, oberoende av måltider. Skaka flaskan noggrant före användandet. Ta suspensionen droppvis i munhålan med hjälp av den medföljande doseringssprutan. Följ anvisningarna i bipacksedeln.

Bilkörning

Vid bilkörning eller användning av tunga maskiner bör du vara uppmärksam på att azithromycin kan orsaka yrsel.

Om du har tagit för hög eller för låg dos eller slutar att använda Azithromycin

Om du har fått i dig för stor mängd Azithromycin Actavis-tabletter, kontakta omedelbart läkare eller apotekspersonal eller sök hjälp på närmaste sjukhus.

Om du har glömt att ta en tablettdos ska du ta den så fort du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för nästa dosering, hoppa över den glömda dosen och fortsätt följa ditt vanliga doseringsschema. Kontakta läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Även om du har missat en dos, måste samtliga tabletter tas. Det betyder i så fall att kuren varar en extra dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Sluta inte ta Azithromycin utan att först tala med din läkare.

Om den ordinerade kuren inte fullföljs finns det risk för att infektionen kommer tillbaka.

När ska läkemedlet inte användas?

Azithromycin är inte lämpligt för alla. Ta inte detta läkemedel:

 • om du är allergisk mot azithromycindihydrat, erytromycin eller andra makrolid- eller ketolidantibiotika
 • om du är allergisk mot något annat innehållsämne i detta läkemedel. Innehållsämnena hittar du under rubriken ”Sammanställning”.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Azithromycin-tabletter om:

 • du har allvarliga lever- och/eller njurproblem
 • du har allvarliga hjärtproblem eller problem med hjärtslagen, t.ex. långt QT-syndrom (visas på ett elektrokardiogram eller på en EKG-apparat)
 • blodnivåerna av kalium eller magnesium är för låga
 • du utvecklar tecken på någon annan infektion
 • du tar andra ergotderivat (t.ex. ergotamin för behandling av migrän) eftersom dessa läkemedel inte ska tas tillsammans med azithromycin
 • du har en viss typ av muskelsvaghet som kallas myastenia gravis
 • du har mentala (psykiska) problem eller problem som rör nervsystemet (neurologiska problem)

Graviditet och amning

Det finns bara begränsad erfarenhet av användning av azithromycin under graviditet. Du ska således inte använda Azithromycin under graviditet om inte läkaren uttryckligen säger att du ska göra det.

Azithromycin passerar delvis över till modersmjölken. Därför ska Azithromycin inte användas under amningsperioden.

Andra läkemedel och Azithromycin

Andra mediciner kan interagera med Azithromycin. Tala därför om för läkare eller apotekspersonal om du tar något eller några av följande läkemedel:

 • antacida – används för att behandla halsbränna och matsmältningsproblem. Azithromycin Actavis ska tas minst en timme före eller två timmar efter ett antacidum
 • ergotamin (används mot migrän)
 • warfarin eller liknande läkemedel (blodförtunnande medel)
 • cisaprid (används för att behandla magproblem)
 • terfenadin (mot hösnuva)
 • zidovudin eller nelfinavir (används för att behandla hiv-infektioner)
 • rifabutin (används för att behandla tuberkulos eller TBC)
 • kinidin (används för att behandla problem med hjärtrytmen)
 • cyklosporin (används för att förhindra att kroppen stöter bort ett organtransplantat)
 • triazolam eller midazolam (ångestdämpande läkemedel)
 • alfentanil (smärtstillande läkemedel som bl.a. används under operationer
 • teofyllin (används vid andningsproblem som astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
 • digoxin (används för att behandla hjärtproblem)
 • astemizol (mot hösnuva)
 • pimozid (används för att behandla mentala hälsoproblem)

Din läkare vet om du kan använda andra mediciner tillsammans med Azithromycin. Mer information om detta finns i bipacksedeln.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Biverkningar som kan uppstå när du tar Azithromycin i tablettform är bl.a:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • diarré, magsmärta, illamående, gaser i magen

Vanliga (kan förekomma hos mellan 1 av 10 och 1 av 100 användare):

 • nedsatt aptit
 • känsla av yrsel
 • huvudvärk
 • stickningar eller domningar
 • förändrade smak- och/eller luktförnimmelser
 • synnedsättning
 • dövhet
 • kräkningar, magsmärta eller -kramper, nedsatt aptit, matsmältningsproblem
 • hudutslag och klåda
 • ledsmärta
 • trötthet
 • förändringar i antalet vita blodkroppar och koncentrationen av bikarbonat i blodet

Mindre vanliga till sällsynta (kan förekomma hos 1 till 10 av 1 000 användare):

 • torsk (candida) – en svampinfektion
 • inflammation i slidan (vaginit)
 • minskat antal vita blodkroppar
 • angioödem (plötslig svullnad i hud och slemhinnor, t.ex. i halsen eller tungan)
 • andningsbesvär och/eller klåda och hudutslag, ofta genom allergisk reaktion
 • överkänslighet
 • nervositet
 • nedsatt beröringskänsla (hypoestesi)
 • sömnighet
 • sömnlöshet
 • hörselnedsättning eller öronsus
 • hjärtklappning
 • maginfluensa
 • förstoppning (obstipation)
 • leverproblem såsom inflammation (hepatit)
 • allergiska hudreaktioner, t.ex. överkänslighet mot solljus eller röd, fjällande och/eller svullen hud
 • nässelfeber
 • bröstsmärta
 • svullnad (ödem)
 • allmän sjukdomskänsla
 • svaghet
 • förändrade leverenzym- och blodvärden

En översikt av mer sällsynt förekommande biverkningar hittar du i bipacksedeln.

Sammanställning

Den aktiva substansen i Azithromycin-tabletter är azithromycindihydrat.

 • Azithromycin Actavis 250 mg filmdragerade tabletter innehåller 250 mg azithromycin (som dihydrat).
 • Azithromycin Actavis 500 mg filmdragerade tabletter innehåller 500 mg azithromycin (som dihydrat).

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: kroskarmellosnatrium (E468), magnesiumstearat (E572), mikrokristallin cellulosa (E460), kiseldioxid (E551), poloxamer, povidon (E1201), talk och vattenfri laktos.

Dragering: hypromellos (E464), hydroxypropylcellulosa, makrogol 400 och titandioxid (E171).

Tillverkare av Azithromycin Actavis i tablettform är: Actavis hf., Reykjavikurvegur 76-78, IS-220 Hafnarfjördur, Island.

Sammanställning och tillverkare av Azithromycin i pulverform hittar du i produktens bipacksedel.

Bipacksedel

Läs informationen i bipacksedeln innan användning.

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 28-11-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen