Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Betnovat

Betnovat är ett läkemedel för utvändig behandling av svårt eksem och andra hudåkommor, som psoriasis och dermatit. Det verksamma ämnet betametason (ett kraftigt verkande binjurebarkhormon) har direkt verkan på de skadade cellerna och minskar besvär som klåda, svullnad och rodnad. Du kan köpa Betnovat på ditt eget apotek eller ge oss i uppdrag att ordna detta i ditt namn på ett registrerat EU-apotek. Om denna medicin inte finns att tillgå på apoteket, är den märkeslösa krämen betametason C ett bra alternativ. Betnovat är ett receptbelagt läkemedel.

 • Mot eksem och andra tillstånd med hudinflammation
 • Hormonpreparat i form av salva/kräm
 • Finns även som kutan lösning
 • Lindrar hudsymptom såsom klåda, svullnad, rodnad och fjällning

Om Betnovat

Betnovat innehåller betametason, ett starkt verkande kortisonpreparat (binjurebarkhormon). Detta läkemedel motverkar inflammation i huden och lindrar symptom såsom klåda, svullnad, rodnad och fjällning. Betametason används vid behandling av olika hudsjukdomar och -åkommor, bl.a:

 • Eksem
 • Psoriasis
 • Lichen planus/lichen sclerosus
 • Lupus erythematosus

Betnovat används endast när mindre starka hormonpreparat (i form av salva, kräm eller kutan lösning) inte har tillräcklig effekt.

Användning

Betnovat finns tillgänglig som salva, kräm och kutan lösning.

 • Kräm används vid vätskande hudtillstånd
 • Salva används vid torra hudtillstånd
 • Kutan lösning används på hudområden som är mindre lämpliga för kräm eller salva, t.ex. hårbeklädda hudpartier.

Läkaren avgör vilken produkt som lämpar sig bäst i ditt fall och ger dig instruktioner om hur läkemedlet ska användas. Rekommenderat användningssätt är:

Kräm och salva

Krämen påstrykes med jämna rörelser och fördelas över det hudområde som ska behandlas. Använd läkemedlet först efter det att du duschat. Tvätta händerna efter användning, utom om det är händerna som ska behandlas. Om du vill använda en mjukgörande hudvårdsprodukt, vänta en stund med att stryka på den tills Betnovat kräm eller salva absorberats ordentligt.

Kutan lösning

Håll flaskans öppning nära det hudområde som ska behandlas och tryck försiktigt ut lite lösning för att täcka det påverkade området med ett jämnt och tunt lager. Massera eventuellt in lösningen i huden. Om du tvättar håret ska det torkas innan du applicerar lösningen. Tvätta händerna noggrant efter varje behandlingstillfälle.

Dosering

Dosen ska bestämmas av läkare som anpassar den individuellt för dig. Rekommenderad dos för vuxna och barn fr.o.m. 1 år:

 • Ett tunt lager Betnovat påstrykes 2 gånger dagligen (morgon och kväll) på det påverkade hudområdet. Om besvären förbättras kan doseringen minskas till 1 gång dagligen eller ännu mer sällan.

Användning av mer än 30-60 gram Betnovat kräm/salva/kutan lösning per vecka rekommenderas inte.

Vid regelbundet återkommande eksem kan läkaren rekommendera minskad användning av Betnovat under besvärsfria perioder. Detta kan minska besvärens frekvens. Läkaren kan t.ex. rekommendera behandling två gånger i veckan av de hudområden som brukar drabbas av eksem – ett tunt lager Betnovat stryks då på vid ett tillfälle per behandlingsdag.

Behandling med Betnovat är inte lämpligt för barn under 1 år.

Alkohol/körförmåga

Det finns inga särskilda varningar angående alkoholkonsumtion eller framförande av fordon.

För stor mängd läkemedel/glömd dos/sluta använda Betnovat

Har du vid ett enstaka tillfälle använt för stor mängd Betnovat? Akut överdosering är osannolik, men i fall av långvarig användning av större dos än vad läkaren ordinerat, eller om du råkat svälja en stor mängd läkemedel, kan besvär uppträda. Rådgör i sådana fall med läkare eller apotekspersonal. Se bipacksedeln för mer information.

Har du glömt använda en dos Betnovat? Stryk på läkemedlet så snart du kommer ihåg det, men använd aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om det nästan är dags för nästa behandling, hoppar du över den glömda dosen och forsätter enligt vanligt schema.

Sluta inte använda Betnovat utan att först ha rådgjort med läkare.

När ska läkemedlet inte användas?

Betnovat är inte alltid lämpligt att använda. Läkemedlet ska inte användas i följande situationer:

 • Om du är allergisk mot betametason eller något av innehållsämnena i detta Betnovat (se rubriken “Innehållsdeklaration”)
 • Om du har hudbesvär som orsakats av användning av något kortisonpreparat
 • Om du har iktyos eller juvenil dermatomyosit
 • Om din hud blir allt tunnare
 • Om du har besvär med ytliga blodkärl (kapillärer) i huden

Betnovat är inte avsett att användas vid behandling av följande hudåkommor eftersom symptomen i så fall kan förvärras:

 • Obehandlade hudinfektioner (orsakade av virus, bakterier, svampar, jästsvampar och/eller parasiter)
 • Ungdomsfinnar (akne)
 • Rosacea
 • Utslag och rodnad runt munnen
 • Kliande hud som inte är inflammerad
 • Klåda runt anus eller könsorgan (penis eller vagina)
 • Bölder och oläkta sår

Varningar och försiktighet

I vissa situationer kan risken för biverkningar öka. Dessa biverkningar kan uppträda i hela kroppen, som t.ex. hämning av binjurebarkfunktionen, försämrad tillväxt hos barn, benskörhet efter långvarig användning, viktuppgång och fullmåneansikte (Cushings syndrom).

Biverkningarna ovan kan t.ex. uppträda vid långvarig användning av läkemedlet eller vid behandling av särskilt stora hudområden. Risken för biverkningar ökar också om det behandlade hudområdet förbinds eller täcks över, t.ex. med täckförband. Barn, äldre och personer med nedsatt njur- eller leverfunktion löper större risk att drabbas av nämnda biverkningar. I bipacksedeln kan du läsa mer om risker för biverkningar och hur du ska gå tillväga för att undvika biverkningar.

Var extra försiktig med att använda Betnovat om du har psoriasis. Efter en tids användning kan läkemedlet få nedsatt effekt (toleransutveckling) vilket kan leda till att du får psoriasis med varblåsor över hela kroppen.

Fler varningar angående användning av Betnovat hittar du i bipacksedeln. Rådgör med läkare eller apotekspersonal om du känner dig osäker angående användning av Betnovat.

Graviditet och amning

Graviditet

Kortikosteroider har visat sig kunna gå över i placentan och därmed påverka fostrets utveckling. Betnovat får endast användas under graviditet efter läkarens godkännande.

Amning

Betnovat får endast användas under amning efter läkarens godkännande.

Andra läkemedel och Betnovat

Tala om för läkaren om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas behöva ta andra läkemedel. Detta gäller även örtbaserade naturmedel och receptfria läkemedel.

Vissa läkemedel interagerar med Betnovat. Detta gäller bl.a:

 • Ritonavir (antiviralt läkemedel)
 • Itrakonazol (medel mot svampinfektion)

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel ge biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Eventuella biverkningar syns på huden och kan även uppstå på andra ställen i kroppen om det är stora hudområden som har behandlats och läkemedlet har nått blodbanan.

Om dina hudbesvär förvärras eller om svullnad uppstår under behandlingen, kan det hända att du är allergisk mot Betnovat, att en infektion har uppstått eller att en annan slags behandling krävs. Sluta i så fall att att använda Betnovat och kontakta din läkare så snart som möjligt.

Användning av Betnovat kan bl.a. ge följande biverkningar (okänd frekvens):

 • Infektion hos personer med nedsatt immunförsvar (opportunistisk infektion)
 • Allergisk reaktion där läkemedlet applicerats
 • Viktuppgång/fetma, fullmåneansikte, central fetma (Cushings syndrom)
 • Fördröjd viktuppgång
 • Långsam tillväxt (hos barn)
 • Minskning av binjurebarkhormonet kortisol i blodet
 • Ökade blodsockernivåer/ökat glukosvärde i urinen
 • Förhöjt blodtryck
 • Försvagat skelett (osteoporos)
 • Ögonbesvär som t.ex. dimsyn, ökat intraokulärt tryck, grå starr, grön starr (glaukom)
 • Hudbesvär som t.ex. förtunning av huden, hudtorrhet, synliga blodkärl under huden, pigmentförändringar, problem med hårväxten, psoriasis med varblåsor (pustulös psoriasis), hudrodnad, hudutslag

I bipacksedeln hittar du en fullständig översikt över samtliga eventuella biverkningar. Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Betametason Teva är betametason (som betametason-17-valerat). 1 gram lotion/salva/kräm innehåller 1,21 gram betametason-17-valerat.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen