Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Diklofenak

 • Ett antiinflammatoriskt smärtstillande medel (NSAID)
 • Vid smärta och feber
 • Vid reumatiska sjukdomar
 • Ska inte användas om du är gravid eller ammar

Om Diklofenak

Diklofenak tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel (NSAID-preparat). Detta läkemedel lindrar symptom orsakade av inflammation (t.ex. svullnad och smärta) och verkar febernedsättande.

Diklofenak används för behandling av:

 • Reumatiska sjukdomar såsom artrit, artros och vissa former som orsakar ryggsmärtor (t.ex. Bechterews sjukdom)
 • Frozen shoulder
 • Smärttillstånd som t.ex. menstruationssmärta
 • Smärta efter operation eller skada
 • Smärta och feber vid vissa sjukdomstillstånd

Användning

Diklofenak kan bl.a. tas i form av magsyreresistenta tabletter och depottabletter med förlångsammad frisättning av läkemedlet. Din läkare avgör vilken sorts tablett som är mest lämplig för dig med tanke på vilken sorts besvär du har.

Tabletterna ska sväljas hela med lite vatten och får inte tuggas. Läkemedlet ska tas i samband med måltid. Diklofenak i tablettform ska alltid användas med minsta möjliga styrka och under så kort tid som möjligt.

Dosering

Vilken dos du ska ta beror på dina besvär och fastställs av läkare. Allmänna riktlinjer för dosering är:

Vuxna (över 18 år):

 • Vid reumatisk ledvärk (artrit): startdosen är 150 mg dagligen och underhållsdos under långtidsbehandling är 75-100 mg dagligen.
 • Vid förslitningar i leder (artros): startdosen är 100-150 mg dagligen beroende på smärtans intensitet. Underhållsdos under långtidsbehandling är 75-100 mg dagligen.
 • Vid frozen shoulder och smärtsam inflammation och svullnad, t.ex. efter tandkirurgiska ingrepp eller andra operationer: startdosen är 150 mg dagligen beroende på smärtans intensitet.
 • Vid menstruationssmärta: den slutgiltiga dosen fastställs av läkare och varierar vanligtvis mellan 50 och 150 mg dagligen. Startdosen är 50-100 mg dagligen. Läkaren kan eventuellt höja dosen upp till 200 mg per dag.
 • Vid sjukdom med febertillstånd: rekommenderad dos är 0,5-1 mg per kg kroppsvikt dagligen.

Dagsdosen delas vanligtvis upp i 2-3 doseringstillfällen. Diklofenak tabletter ska inte ges till barn. Till äldre patienter (65 år och äldre) kan läkaren föreskriva en lägre dagsdos.

Mer information angående dosering hittar du i bipacksedeln.

Alkohol/körförmåga

Det finns inga särskilda varningar vad gäller bilkörning och alkoholintag. I sällsynta fall kan användning av diklofenak orsaka yrsel. Undvik bilkörning och användning av maskiner om du känner dig yr.

För stor mängd läkemedel/glömd dos

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel än vad läkaren föreskrivit ska du rådgöra med läkare eller apotekspersonal.

Har du glömt ta en dos diklofenak? Ta tabletterna så fort du kommer ihåg det, utom om det nästan är dags för nästa doseringstillfälle. Hoppa då över den glömda dosen och fortsätt enligt ditt vanliga doseringsschema. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

När ska läkemedlet inte användas?

Diklofenak är inte alltid lämpligt att använda. Ta inte Diklofenak i följande situationer:

 • Om du är allergisk mot diklofenak eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (se rubriken “Sammanställning”)
 • Om du har (eller har haft) blödning eller brustet sår i mage eller tarm i samband med tidigare användning av antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel (NSAID-preparat)
 • Om du har blödningar eller brustet sår i magen eller tarmen (med symptom såsom blod i avföringen eller svart, tjäraliknande avföring)
 • Om du har svårt nedsatt lever- eller njurfunktion
 • Om du är gravid i 6:e till 9:e månaden
 • Om du tidigare har drabbats av någon allergisk reaktion med symptom såsom astma, väsande andning, utbredda hudutslag med klåda (nässelfeber) eller hösnuveliknande rinnande näsa i samband med användning av något annat NSAID-preparat
 • Om du har ökad blödningsbenägenhet eller en sjukdom som orsakar blödning
 • Om du har onormala blodvärden (bloddyskrasi)
 • Om du har problem med för få vita blodkroppar, blodplättar eller röda blodkroppar
 • Om du har en känd hjärtsjukdom/cerebrovaskulär sjukdom som orsakat hjärtattack, stroke, TIA-attack eller hjärninfarkt eller om du någon gång behövt opereras för något liknande tillstånd (t.ex. bypass-operation)
 • Om du har (eller har haft) problem med blodcirkulationen (perifer kärlsjukdom)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare om innan du tar Diklofenak i följande situationer:

 • Om du någon gång fått mag- eller tarmbesvär efter att ha tagit ett NSAID-preparat
 • Om du har astma, hösnuva eller någon annan kronisk luftvägsåkomma, som t.ex. polyper i näshålan eller KOL
 • Om du har lätt för att få allergiska hudutslag, klåda eller nässelfeber
 • Om du har någon inflammatorisk tarmsjukdom, som t.ex. ulcerös kolit eller Crohns sjukdom
 • Om du har problem med blodkoagulationen eller andra besvär som rör blodet, t.ex. porfyri
 • Om du har systemisk lupus erythematosus (en inflammatorisk sjukdom) eller någon annan bindvävssjukdom
 • Om du är rökare
 • Om du är diabetiker
 • Om du har kärlkramp, blodproppar, högt blodtryck eller höga kolesterol- eller triglyceridvärden (blodfetter)
 • Om du har problem med levern eller njurarna
 • Om du kan vara uttorkad, t.ex. efter det att du haft diarré eller kräkt efter en operation
 • Om du har en infektionssjukdom orsakad av varicella-zostervirus

I bipacksedeln hittar du en fullständig översikt över samtliga varningar som gäller för användning av Diklofenak. Rådgör med läkare om någon av ovanstående situationer gäller dig.

Graviditet och amning

Ta inte Diklofenak om du är gravid, försöker bli gravid eller ammar.

Andra läkemedel och Diklofenak

Tala med läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan förväntas behöva ta andra läkemedel – detta gäller även naturläkemedel och receptfria läkemedel.

Följande läkemedel kan öka risken för blödning/sårbildning om de tas samtidigt som Diklofenak:

 • Kortikosteroider för oralt bruk
 • Blodförtunnande medel
 • Selektiva serotoninåterupptagshämmare (en grupp antidepressiva läkemedel, s.k. SSRI-preparat)
 • Andra NSAID-preparat såsom aspirine (eller acetylsalicylsyra) och ibuprofen. Samtliga NSAID-preparat – även diklofenak – kan ge biverkningar såsom blödningar och sår i mag-tarmkanalen (se bipacksedeln för mer information).

En fullständig översikt över samtliga läkemedel som interagerar med Diklofenak hittar du i bipacksedeln. Din läkare avgör om du kan kombinera eventuella andra läkemedel med Diklofenak.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Diklofenak kan bl.a. orsaka följande biverkningar:

Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 användare):

 • Huvudvärk, yrsel
 • Gastrointestinala besvär
 • Rubbningar i leverfunktionen
 • Hudutslag
 • Svindel

Sällsynta (kan påverka upp till 1 av 1 000 användare):

 • Dåsighet
 • Magsmärtor
 • Hudutslag med klåda
 • Vätskeansamling i armar, händer, ben och fötter (ödem)

En översikt över mer sällsynta biverkningar hittar du i bipacksedeln. Ett antal av dessa biverkningar är allvarliga. Sök genast akut läkarhjälp om du drabbas av biverkningar såsom kraftiga allergiska reaktioner, tecken på stroke/hjärnhinneinflammation eller magblödning.

Tala med läkare eller apotekspersonal om du får allvarliga biverkningar eller biverkningar som inte nämns i denna information.

Sammanställning

Den aktiva substansen i Diklofenak Sandoz Retard är diklofenaknatrium.

 • Varje depottablett 75 mg med förlångsammad frisättning innehåller 75 mg diklofenaknatrium.
 • Varje depottablett 100 mg med förlångsammad frisättning innehåller 100 mg diklofenaknatrium.

Övriga innehållsämnen är: vattenfri kolloidal kiseldioxid, cetylalkohol, magnesiumstearat, povidon, sukros, hypromellos, röd järnoxid (E 172), polysorbat 80, talk och titandioxid (E 171).

Den aktiva substansen i Diklofenak Na CF är diklofenaknatrium.

 • Varje Diklofenak Na CF 25 mg magsyreresistent tablett innehåller 25 mg diklofenaknatrium.
 • Varje Diklofenak Na CF 50 mg magsyreresistent tablett innehåller 50 mg diklofenaknatrium.

Övriga innehållsämnen är: majsstärkelse, cellulosa, laktos, polyvidon, magnesiumstearat, polymetylmetakrylat, O-acetyltrietylcitrat, hydroxipropylmetylcellulosa, talk, titandioxid (E 171), röd och gul järnoxid (E 172), polyetylenglykol 400 och 6000 och kiseldioxid.

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning.

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 04-12-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen