Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Doxycyklin (Doxycycline)

 • Antibiotikum
 • Används vid behandling av diverse infektioner orsakade av bakterier
 • Föreskriven kur ska fullföljas
 • Ska inte användas under graviditet
 • Kan påverka effekten hos p-piller

Om Doxycyklin

Den aktiva substansen doxycyklin är ett antibiotikum som förhindrar tillväxten hos bakterier som är känsliga för just doxycyklin.

Doxycyklin 100 mg PCH används vid behandling av infektioner orsakade av bakterier som är känsliga för doxycyklin, som t.ex:

 • infektioner i luftvägarna
 • öron-, näs- och halsinfektioner
 • urinvägsinfektioner
 • könssjukdomar (syfilis)
 • infektioner i hud och mjukdelar, t.ex. borrelia orsakad av Borrelia burgdorferi-bakterier
 • Lymes sjukdom (infektion orsakad av fästingbett)
 • leptospiros
 • ögoninfektioner (trakom)
 • infektioner i mag-tarmkanalen
 • infektioner med influensaliknande symptom som t.ex. Q-feber och fläcktyfus (orsakad av Rickettsia-bakterier)

Användning/verkan

Ta alltid Doxycyklin 100 mg PCH enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosering

Vanlig dos (om inte läkaren har ordinerat annan mängd) är:

 • Vuxna och barn över 8 år med en kroppsvikt som överstiger 50 kg:

Startdos: 2 tabletter (200 mg) vid ett tillfälle det första dygnet, därefter 1 tablett (100 mg) dagligen.

Doxycyklin ska fortsätta att tas 1 till 2 dagar efter det att infektionssymptomen har försvunnit. Vid behandling av allvarligare infektioner och kroniska urinvägsinfektioner kan dosen ökas till 2 tabletter (200 mg) per dygn.

 • Barn över 8 år med en kroppsvikt på under 50 kg:

Hur stor dos som ska ges beror på barnets kroppsvikt. Första behandlingsdagen ges en engångsdos på 4 mg per kg kroppsvikt. De följande dagarna ges 2 mg per kg kroppsvikt en gång dagligen.

Vid användning av Doxycyklin 100 PCH kan doser som understiger 100 mg (efterdosering hos barn som väger mindre än 50 kg) inte ges. I sådana fall kan andra läkemedel som innehåller doxycyklin tillgås.

Vid vissa sjukdomstillstånd kan en specifik dos ordineras. Detta gäller även för äldre patienter med nedsatt leverfunktion. Mer information om detta finns att läsa i bipacksedeln.

Användningssätt

Svälj tabletterna med ett stort glas vatten i sittande eller stående ställning. Läkemedlet kan tas tillsammans med mat. Lägg dig inte ned direkt efter tablettintag eftersom risk för irritation i matstrupen föreligger. Tabletten ska alltså inte tas strax innan du ska gå och lägga dig.

Fullfölj kuren enligt läkarens anvisningar även efter det att tecknen på infektion har försvunnit. Slutar du ta detta läkemedel för tidigt finns det risk för att infektionen återkommer.

Bilkörning

Doxycyklin kan ibland orsaka yrsel. Vänta med att köra bil och använda tunga maskiner tills dessa symptom har försvunnit. Håll noga uppsikt över barn som använder detta läkemedel , särskilt vid lek i närheten av trafik.

Om du har tagit för stor eller för liten mängd Doxycyklin eller slutar ta Doxycyklin:

Om du har fått i dig för stor mängd Doxycyklin 100 mg PCH, kontakta genast läkare eller apotekspersonal.

Om du har glömt ta din dagliga dos, ta tabletten så fort som möjligt. Om det emellertid nästan är dags för en följande dos, hoppa isåfall över den missade dosen och fortsätt ta tabletterna enligt föreskrivet schema. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Sluta aldrig att använda Doxycyklin utan att först rådgöra med läkare.

När ska Doxycyklin inte användas?

Doxycyklin ska inte användas av vem som helst. Använd inte Doxycyklin 100 mg PCH i följande situationer:

 • om du är allergisk (överkänslig) mot doxycyklin, andra tetracykliner (liknande antibiotika) eller något av övriga innehållsämnen i tabletten
 • Spädbarn och barn under 8 år ska inte behandlas med Doxycyklin; läkemedlet kan påverka tandemaljen så att den missfärgas eller utvecklas ofullständigt. Läkemedlet kan även inlagras i det växande skelettet och orsaka benskörhet.
 • Läkemedlet ska inte användas i samband med graviditet och amning.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du börjar använda eller medan du använder Doxycyklin i följande situationer:

 • om du är överkänslig eller resistent mot antibiotika i tetracyklin-gruppen
 • om du har problem med blodets levringsförmåga och/eller använder antikoagulantia (läkemedel som minskar blodets förmåga att levra sig)
 • om nya infektioner uppstår under behandling med detta läkemedel
 • om du får allvarlig diarré med febersymptom under behandling med detta läkemedel
 • om hudinfektioner uppstår i samband med att du vistas i solljus eller UV-strålning (plötslig överkänslighet mot solljus)
 • om du långtidsbehandlas med Doxycyklin. Dina blodvärden ska då kontrolleras.

Graviditet och amning

Använd inte detta läkemedel under graviditet. Doxycyklin kan orsaka fosterskador. Var noga med att använda preventivmedel för att undvika graviditet medan du använder Doxycyklin.

Observera att effekten av p-piller kan minska om det tas samtidigt som Doxycyklin! Var extra noga med att använda preventivmedel (t.ex. kondom) för att undvika graviditet fram till första menstruationsdag efter fullföljd kur med Doxycyklin.

Doxycyklin går över i modersmjölk, så ta inte detta läkemedel under tiden du ammar.

Andra läkemedel och Doxycyklin

Doxycyklin kan interagera med andra läkemedel. Interaktion innebär att läkemedel som används samtidigt kan kan påverka varandras verkan och/eller biverkningar. Detta kan ske om Doxycyklin kombineras med följande mediciner:

 • penicillin (viss antibiotika)
 • antikoagulantia som gör blodet tunnare, som t.ex. acenocoumarol och fenprocoumon
 • järnmedicin och antacida (läkemedel som innehåller aluminium, kalcium, magnesium eller vismut)
 • läkemedel mot epilepsi (karbamazepin, fenytoin, barbiturater)
 • narkosläkemedlet metoxyfluran

Observera att ovanstående läkemedel kan vara kända under andra namn, t.ex. ett märkesnamn. I den här rubriken anges endast läkemedlets aktiva substans, alltså inte märkesnamnet. Var därför noga med att läsa texten på förpackningen och i bipacksedeln så att du är säker på vilken aktiv substans ditt läkemedel innehåller.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Doxycyklin 100 mg PCH orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Användning av Doxycyklin kan t.ex. ge följande biverkningar:

 • mag-tarmbesvär som t.ex. illamående och kräkningar, magsmärtor, diarré, inflammation eller svart missfärgning av tungan, sväljsvårigheter eller inflammation i tjocktarmen
 • (svamp-)infektioner i slidans slemhinnor, munhålan eller anus
 • analklåda
 • ökad benskörhet i det växande skelettet
 • permanent missfärgning av tandemaljen
 • överkänslighet mot (sol-)ljus

En översikt över mindre ofta förekommande biverkningar hittar du i bipacksedeln. Kontakta läkare om du drabbas av intensiva eller allvarliga biverkningar. Eller om biverkningar uppstår som inte nämns i bipacksedeln.

Sammanställning

Den aktiva substansen är doxycyklinmonohydrat motsvarande 100 mg doxycyklin per tablett.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa (E460), kolloidal kiseldioxid (E551),

magnesiumstearat (E470b), natriumstärkelseglykolat, hydroxipropylmetylcellulosa (E464), makrogol 6000, talk (E553b), titandioxid (E171) silikonemulsion och metakrylsyra-etylakrylat-sampolymer.

Tillverkare av Doxycyklin 100 mg PCH är:

Pharmachemie B.V. Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nederländerna

Bipacksedel

Läs bipacksedeln noga innan användning.

Patientinformation
Informationsjournal

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 08-12-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen