Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Metoclopramide

 • Läkemedel mot illamående och kräkningar
 • Kan även ges till barn (fr.o.m. 1 års ålder)
 • Kan orsaka yrsel och ofrivilliga rörelser
 • Ska inte kombineras med alkohol

Om Metoclopramide

Metoclopramide är ett läkemedel mot illamående och kräkningar. Den aktiva substansen metoklopramid påverkar det område i hjärnan som hindrar dig från att bli illamående och kräkas.

Metoclopramide föreskrivs av läkare för behandling mot:

 • Biverkningar i form av illamående och kräkningar orsakade av vissa läkemedel mot cancer (cellgifter, strålbehandling) som ges till vuxna och barn mellan 1 och 18 år
 • Illamående och kräkningar under migränattacker
 • Illamående och kräkningar orsakade av annat än ovanstående

Användning

Tabletterna tas tillsammans med lite vatten eller eventuellt med lite mat. Du måste vänta minst 6 timmar mellan varje dos Metoclopramide, även om du kräks mellan doseringstillfällena.

Detta läkemedel ska inte tas under mer än 5 dagar, d.v.s. om inte din läkare har ordinerat det.

Dosering

Doseringen beror på vilka besvär du har och fastställs av din läkare. Rekommenderad dos är:

För behandling mot illamående och kräkningar, oavsett orsak (hos vuxna)

 • Rekommenderad dos är 10 mg en till tre gånger dagligen.
 • Maximal dagsdos är 30 mg eller 0,5 mg/kg kroppsvikt.
 • Maximal behandlingslängd är 5 dagar.

I förebyggande syfte mot illamående och kräkningar orsakat av cellgiftsbehandling (hos barn och ungdomar mellan 1 och 18 år)

 • Rekommenderad dos är 0,1 till 0,15 mg/kg kroppsvikt (se doseringstabellen i bipacksedeln) en till tre gånger dagligen.
 • Maximal dygnsdos är 0,5 mg/kg kroppsvikt.
 • Maximal behandlingslängd är 5 dagar.

Detta läkemedel ska inte ges till barn som väger under 30 kg. Denna grupp patienter ska istället behandlas med andra, mindre starka läkemedel.

Alkohol/körförmåga

Metoclopramide kan orsaka trötthet, yrsel och ofrivilliga rörelser. Dessa besvär kan påverka din syn och körförmåga. Undvik bilkörning och användning av tunga maskiner om du får dylika besvär.

Alkohol kan utlösa eller förvärra biverkningar orsakade av Metoclopramide. Undvik alkohol under behandling med detta läkamedel.

För stor mängd läkemedel/glömd dos

Har du fått i dig fler tabletter än vad läkaren föreskrivit? Kontakta omedelbart läkare eller apotekspersonal. Du kan få besvär som okontrollerade rörelser (extrapyramidala störningar), sömnighet, problem med medvetandet, förvirring, hallucinationer och hjärtproblem. Vid behov kan din läkare behandla dig för detta.

Har du glömt att ta en dos Metoclopramide? Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Hoppa över den glömda dosen och fortsätt enligt ditt vanliga doseringsschema.

När ska detta läkemedel inte användas?

Metoclopramide är inte lämpligt för var och en. Ta inte detta läkemedel i följande situationer:

 • Om du är överkänslig mot ett av innehållsämnena i detta läkemedel (se rubriken ”Sammanställning”)
 • Om du har en blödning, obstruktion eller bristning i mag-tarmkanalen
 • Om det finns misstanke att du har en sällsam binjuretumör (feokromocytom)
 • Om du någonsin har fått ofrivilliga muskelspasmer (tardiv dyskinesi) under behandling med ett annat läkemedel
 • Om du har epilepsi
 • Om du har Parkinsons sjukdom
 • Om du tar levodopa (ett läkemedel mot Parkinsons sjukdom) eller dopaminagonister (se rubriken ”Andra läkemedel och Metoclopramide”)
 • Om du någonsin haft abnormala pigmentblodvärden (methemoglobinemi) eller NADH cytokrom b5-reduktasbrist

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare eller apotekspersonal angående användning av Metoclopramide i följande situationer:

 • Om du har haft avvikande hjärtrytm (QT-förlängning) eller andra hjärtbesvär
 • Om du har problem med saltbalansen i blodet (vad gäller t.ex. kalium, natrium och magnesium)
 • Om du tar andra läkemedel som kan påverka dina hjärtslag
 • Om du har en neurologisk (hjärn-)åkomma
 • Om du har lever- eller njurbesvär – i så fall kan dosen eventuellt sänkas

Din läkare kan göra blodtester för att kontrollera pigmentvärdena i blodet. Om värdena avviker (methemoglobinemi) ska du omedelbart (och definitivt) avsluta behandlingen med Metoclopramide.

Graviditet och amning

Tala med läkare om du är (eller tror att du är) gravid eller planerar att skaffa barn. Din läkare avgör om du kan ta Metoclopramide.

Tala också med läkare om du ammar. Detta läkemedel passerar över i modersmjölk och ska därför inte användas om du ammar.

Andra läkemedel och Metoclopramide

Tala om för din läkare om du tar, har tagit eller kan tänkas behöva ta andra läkemedel. Detta gäller även naturläkemedel och receptfria läkemedel. Vissa läkemedel kan påverka effekten hos Metoclopramide, bl.a. följande läkemedel:

 • Levodopa eller andra läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom
 • Antikolinergika (läkemedel mot kramper i mag-tarmkanalen)
 • Morfinderivat (starka smärtstillande medel)
 • Lugnande medel
 • Läkemedel för behandling av psykiska besvär
 • Digoxin (för behandling av hjärtsvikt)
 • Ciklosporin (för behandling av vissa åkommor som har med immunförsvaret att göra)
 • Mivakurium och suxametonium (muskelavslappnande läkemedel)
 • Fluoxetin och paroxetin (antidepressiva)

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Metoclopramide orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta detta läkemedel och kontakta omedelbart läkare eller apotekspersonal om du får någon av följande biverkningar:

 • Okontrollerade rörelser (gäller ofta huvudet eller halsen) – detta kan uppträda vid höga doseringar hos barn eller vuxna i yngre ålder. Dessa besvär uppstår oftast i behandlingens mitt, men kan även uppträda efter ett enda doseringstillfälle. Besvären försvinner när rätt mängd läkemedel har fastställts.
 • Hög feber, högt blodtryck, kramper (konvulsioner), ökad svettning och ökad salivproduktion – dessa besvär kan tyda på malignt neuroleptikasyndrom.
 • Klåda eller hudutslag, svullnad i ansiktet, läpparna eller halsen och andningssvårigheter – detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion.

Andra biverkningar som kan uppträda vid behanding med Metoclopramide är bl.a:

Mycket vanliga (kan påverka fler än 1 av 10 användare)

 • Sömnighet

Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 användare)

 • Nedstämdhet (depression)
 • Okontrollerade rörelser såsom tics, skakiga eller ryckiga rörelser eller muskelryckningar (stelhet, rigiditet)
 • Symptom som påminner om Parkinsons sjukdom (rigiditet, darrningar)
 • Oroskänslor
 • Blodtrycksfall (särskilt vid intravenös behandling)
 • Diarré
 • Svaghetskänsla

Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 användare)

 • Förhöjda prolaktinvärden i blodet – detta kan leda till mjölkproduktion hos män och kvinnor som inte ammar
 • Oregelbunden menstruation
 • Hallucinationer
 • Sänkt medvetande
 • Långsamma hjärtslag (särskilt vid intravenös behandling)
 • Allergi

Sällsynta (kan påverka upp till 1 av 1 000 användare)

 • Förvirring
 • Kramper (konvulsioner) – särskilt hos patienter med epilepsi

En översikt över biverkningar utan känd frekvens hittar du i bipacksedeln. Tala med läkare om du får biverkningar, även biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Sammanställning

Den aktiva substansen i Metoclopramide HCl Aurobindo är metoklopramidhydroklorid, motsvarande 10 mg vattenfri metoklopramidhydroklorid.

Övriga innehållsämnen i detta läkemedel är: laktos, kroskarmellosnatrium och magnesiumstearat.

Tillverkare av MetoclopramideHCl Aurobindo är:

Centrafarm Services B.V. Nieuwe Donk 9
4879 AC Etten-Leur
Nederländerna

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Metoclopramide HCl Aurobindo kan laddas ner här.

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 23-08-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen