Dina uppgifter är skyddade
Skickad med 100 % diskretion
Betala i en säker miljö

Xenical

 • läkemedel för viktminskning
 • förhindrar delvis upptagning av fett i maten
 • tas tillsammans med måltid
 • kan orsaka diarré tillsammans med fettrik kost

Om Xenical

Xenical (aktiv substans: orlistat) är ett läkemedel som används vid behandling av fetma. Det verkar i ditt matsmältningssystem och förhindrar att ungefär en tredjedel av fettet i maten du äter tas upp av tarmen. Xenical binder till enzymer i ditt matsmältningssystem (lipaser) och hindrar dem från att bryta ner en del av fettet du har fått i dig under en måltid. Fettet som inte brytits ner kan inte tas upp utan avlägsnas av kroppen. Xenical används för behandling av fetma tillsammans med intag av kalorifattig kost.

Användning/verkan

Ta alltid Xenical enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosering

Rekommenderad dos av Xenical är:

 • vuxna: 1 kapsel på 120 mg tre gånger dagligen tillsammans med måltid (frukost, lunch, kvällsmat)

Kapseln kan tas omedelbart före, under eller högst en timme efter måltiden. Svälj kapseln hel med ett glas vatten.

Användningssätt

Xenical bör tas tillsammans med en välbalanserad, kalorisnål diet som är rik på frukt och grönsaker, där cirka 30% av kalorierna ska komma från fett. Ditt dagliga intag av fett, kolhydrater och protein bör fördelas över tre måltider. Undvik fettrika mellanmål som t.ex. kakor och choklad för att uppnå bästa möjliga resultat av behandlingen med detta läkemedel.

Xenical verkar endast i närvaro av föda som innehåller fett. Du behöver därför inte ta Xenical om du missat en måltid eller om du äter en måltid som inte innehåller något fett.

Tala med din läkare om du av någon anledning inte har tagit ditt läkemedel enligt givna anvisningar. Din läkare kan annars tro att läkemedlet inte har haft någon effekt. Om du efter 12 veckor inte har gått ner minst 5% av den kroppsvikt som uppmättes vid behandlingens början, kommer din läkare att avsluta din behandling med Xenical.

Har du fått i dig för stor eller för liten mängd läkemedel?

Om du tagit fler kapslar än du borde, rådgör med läkare.

Har du glömt ta Xenical? Du kan ta kapseln fram till 1 timme efter måltiden. Hoppa annars över den glömda dosen och fortsätt ta läkemedlet enligt schema. Om du glömt att ta flera doser efter varandra, rådgör med din läkare.

När ska läkemedlet inte användas?

Xenical är inte lämpligt för vem som helst att använda. Ta inte Xenical i följande situationer:

 • om du är allergisk (överkänslig) mot orlistat eller ett av övriga innehållsämnen i Xenical
 • om du har kroniskt malabsorptionssyndrom (otillräckligt upptag av näringsämnen vid matsmältningen)
 • om du har kolestas (en leversjukdom)
 • om du ammar
 • Xenical ska inte ges till barn

Varningar och försiktighet

I vissa situationer bör du vara extra försiktig vad gäller användning av Xenical.

Viktminskning kan även påverka dosen av läkemedel du tar mot andra åkommor (t.ex. höga kolesterolvärden eller diabetes). Kom därför ihåg att tala om för din läkare om du tar sådana eller andra läkemedel. Viktminskning kan leda till att du behöver justera dosen av dessa läkemedel.

Detta läkemedel kan orsaka ofarliga förändringar i tarmtömningen. Avföringen kan bli mer fettrik och oljeliknande på grund av att din avföring innehåller fett som inte har brutits ned. Risken för att detta ska inträffa ökar om du tar Xenical tillsammans med fettrik mat. Det dagliga fettintaget bör därför fördelas jämnt över dagen på tre huvudmåltider, eftersom mag-tarmbesvären sannolikt ökar om Xenical tas tillsammans med mycket fettrik kost.

Allvarlig diarré kan leda till att orala preventivmedel (p-piller) får försämrad effekt. I sådana fall rekommenderas användning av ytterligare ett preventivmedel, t.ex. kondom.

Användning av orlistat kan förknippas med njursten hos patienter med kronisk njursjukdom. Informera din läkare om du har problem med njurarna.

Graviditet och amning

Intag av Xenical under graviditet rekommenderas inte.

Det är inte känt om Xenical passerar över i bröstmjölk. Amma därför inte om du behandlas med Xenical.

Andra läkemedel och Xenical

Andra läkemedel kan interagera med Xenical. Några av dessa läkemedel är:

 • läkemedel mot blodpropp (t.ex. warfarin) – din läkare kan behöva kontrollera blodets förmåga att koagulera
 • ciklosporin – samtidigt intag av ciklosporin rekommenderas inte. Din läkare kan behöva kontrollera dina ciklosporinkoncentrationer i blodet oftare än vanligt
 • jodsalter och/eller levotyroxin – nedsatt sköldkörtelfunktion och/eller minskad kontroll av nedsatt sköldkörtelfunktion kan förekomma
 • amiodaron – fråga din läkare om råd vid samtidig administrering

Xenical minskar upptaget av vissa fettlösliga näringsämnen, framför allt av betakaroten och E vitamin. Du bör därför följa läkarens anvisningar om att följa en välbalanserad diet rik på frukt och grönsaker. Läkaren kan föreslå att komplettera med ett multivitamintillskott.

Orlistat kan orsaka att ett läkemedel mot epilepsi kommer i obalans genom att upptaget av läkemedlet mot epilepsi minskar. Detta kan leda till krampanfall. Kontakta läkare om du tror att anfallens frekvens och/eller allvarlighetsgrad har förändrats vid användning av Xenical tillsammans med läkemedel mot epilepsi.

Fler varningar angående användande av Xenical hittar du i bipacksedeln.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Xenical orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Kontakta läkare eller apotekspersonal så snabbt som möjligt om du börjar må dåligt under behandling med Xenical.

De flesta av biverkningarna orsakas av läkemedlets lokala verkan i matsmältningssystemet. Dessa symptom är vanligtvis milda och förekommer i början av behandlingen samt uppkommer framför allt efter intag av fettrika måltider. Normalt sett försvinner dessa symptom om du forsätter behandlingen och håller dig till den rekommenderade dieten.

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos mer än 1 av 10 användare)

 • huvudvärk
 • smärta/obehagskänsla i magen
 • akut eller ökat behov av tarmtömning
 • gasbildning med tarmtömning
 • oljig eller fettrik avföring
 • rinnig avföring
 • låga blodsockervärden (förekommer hos vissa patienter med typ 2-diabetes)

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare av 100)

 • rektala smärtor/obehag
 • mjuk avföring
 • inkontinens (avföring)
 • uppblåsthet (hos vissa patienter med typ 2-diabetes)
 • problem med tänder/tandkött
 • oregelbunden menstruation
 • trötthet

En översikt över mer sällsynta biverkningar hittar du i bipacksedeln. Tala med läkare om du får allvarliga biverkningar eller biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Sammanställning

Vad innehåller Xenical?

 • Den aktiva substansen är orlistat. Varje kapsel innehåller 120 mg orlistat.
 • Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa (E460), natriumstärkelseglykolat, povidon (E1201), natriumlaurilsulfat och talk. I kapselhöljet ingår gelatin, indigokarmin (E132), titandioxid (E171) och livsmedelsfärg.

Tillverkare av Xenical är:

Roche Pharma AG

Emil-Barrell-Str. 1

D-79639 – Grenzach-Wyhlen

Tyskland

Bipacksedel

Läs informationen i bipacksedeln före användning.

Informationsjournal

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 04-12-2023 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Maescu

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen