Voorschrift zonder artsenbezoek
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Algemene voorwaarden Dokteronline

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Account’: een persoonlijk account voor de Klant bij Dokteronline;

'Algemene Voorwaarden': deze algemene voorwaarden;

'Apotheek': een onafhankelijke en geregistreerde apotheek die in de Europese Unie is gevestigd;

'Arts': een onafhankelijke en geregistreerde arts die in de Europese Unie is gevestigd;

Behandeling’: een behandeling van een (medische) aandoening met een Geneesmiddel;

'Consult': een medisch consult op basis van een online Medische Vragenlijst, waarbij een Arts bepaalt, op basis van zijn medische diagnose, of de Klant in aanmerking komt voor een Behandeling met een RX-geneesmiddel waarvoor de Arts een Recept zal verstrekken;

'Diensten': de op de Website vermelde informatie over gezondheid en lifestyle, gezondheidsklachten, oplossingen en Producten, alsmede de onlineservice bestaande uit het regelen van een Consult tussen Klanten en Artsen, alsook het op naam, en voor rekening en risico van Klanten aangaan van verbintenissen met Apotheken ter zake de verkoop en levering van Producten;

'Dokteronline': eMedvertise NV, een naamloze vennootschap gevestigd te Willemstad, Curaçao, Koninkrijk der Nederlanden, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao onder nummer 108686, handelend onder de naam Dokteronline, zijnde de exploitant van de Website en verlener van de Diensten;

Geneesmiddel’: een chemische stof of complex van chemische stoffen met een beoogd farmacologisch, immunologisch of metabolisch effect op het lichaam, zijnde een OTC-geneesmiddel of RX-geneesmiddel; ook wel medicijnen genoemd;

'Inhoud': alle inhoud, zoals tekst, informatie, beeld en audio, gegevenscompilaties en andere data beschikbaar via de Website;

'Klant': elke bezoeker van de Website die een Order plaatst;

Klantenservice’: de klantenservice van Dokteronline, bereikbaar via de op de Website vermelde contactgegevens;

Medische Advies Raad’: onafhankelijk orgaan, bestaande uit medisch specialisten, dat proactief adviseert omtrent de Website, de Inhoud, de Diensten en de Medische Vragenlijsten en welke daarnaast adviserend toezicht uitoefent op de dienstverlening van de Artsen en Apotheken;

'Medische Vragenlijst': (online) vragen van een Arts door middel van een vragenlijst, bedoeld als medische anamnese;

'Order': het verzoek van de Klant aan Dokteronline om een Consult en/of Producten te regelen in zijn naam en voor zijn rekening en risico;

'OTC-geneesmiddel': een niet-receptplichtig, zelfzorggeneesmiddel;

'Overeenkomst': de overeenkomst betreffende Diensten die tussen de Klant en Dokteronline tot stand komt door het plaatsen van een Order, op welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

Privacyverklaring’: de op de Diensten en de Website toepasselijke privacyverklaring, zoals beschikbaar gemaakt op de Website;

'Producten': Geneesmiddelen of andere producten, waarover informatie wordt gegeven op de Website en welke worden verkocht en geleverd door een Apotheek;

'Recept': voorschrift van een Arts – voortkomend uit een Consult – voor een RX-geneesmiddel.

'RX-geneesmiddel': een uitsluitend op Recept te verkrijgen Geneesmiddel;

'Vervoerder': post- en koeriersdiensten, zoals, doch niet beperkt tot, UPS, DHL, Royal Mail en PostNL;

'Voorkeursbehandeling': de door de Klant tijdens een Consult opgegeven voorkeur voor (type/hoeveelheid/dosering) RX-geneesmiddel ter behandeling van zijn klacht of aandoening, tevens aan te duiden als ‘voorkeursproduct’;

'Voorwaarden Apotheek': de voorwaarden van de Apotheek die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen de Apotheek en Klanten; deze voorwaarden worden – indien van toepassing – verstrekt aan de Klant tijdens het aanvraagproces;

'Website': de website https://www.dokteronline.com, inclusief de Inhoud en de Diensten, hieronder tevens begrepen de social media kanalen van Dokteronline.

 • Bovengenoemde begrippen hebben in het enkelvoud dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa. Waar in deze Algemene Voorwaarden woorden en/of begrippen in de mannelijke vorm worden geschreven, kan ook de vrouwelijke of neutrale vorm worden gelezen.

eMedvertise N.V. h.o.d.n. Dokteronline

Mahaaiweg 6

Willemstad – Curaçao

Telefoonnummer: 00800-486-72968; op werkdagen van 10:00 - 21:00 uur CET.

E-mailadres: [email protected]

Registratienummer: 108686

CRIB-nummer: 102250881

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke door de Klant geplaatste Order, op elke als resultaat van die Order tot stand gekomen Overeenkomst tussen Dokteronline en de Klant en op het gebruik van de Website door de Klant.
 2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld langs elektronische weg op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 4. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ hiervan.
 1. Dokteronline is een informatieve website en daarnaast een onlineservice voor consumenten. Op de Website wordt informatie gegeven over lifestyle en gezondheidsissues en de mogelijke behandeling daarvan. Dokteronline is geen arts en geen apotheek, maar regelt op verzoek van de Klant een Consult met een Arts en/of de verkoop en levering van Producten door Apotheken.
 2. In geval de Klant een Consult wenst, zoekt Dokteronline hiervoor een geschikte Arts (bijvoorbeeld op basis van beschikbaarheid). De Arts verstrekt het Consult rechtsreeks aan de Klant op basis van de Medische Vragenlijst. Tijdens het Consult kan de Klant een eventuele Voorkeursbehandeling kenbaar maken. Deze Voorkeursbehandeling wordt weliswaar door Dokteronline doorgegeven aan een Arts, maar Dokteronline heeft geen invloed op het Consult, de beoordeling van de Medische Vragenlijst, het al dan niet verstrekken van een Recept en/of het voorschrijven van de Voorkeursbehandeling door een Arts. De Arts is volstrekt onafhankelijk en wordt op geen enkele wijze beïnvloed door Dokteronline om bepaalde Geneesmiddelen voor te schrijven.
 3. Dokteronline biedt zelf geen Producten aan, maar zorgt ervoor dat de Klant veilig, snel en discreet echte Producten kan krijgen. In geval van Geneesmiddelen worden deze altijd verkocht en geleverd door gecontroleerde en onafhankelijke Apotheken.
 4. In geval de Klant Dokteronline opdracht geeft om op zijn naam en voor zijn rekening en risico een Product bij een Apotheek te bestellen, zoekt Dokteronline hiervoor een geschikte Apotheek (bijvoorbeeld op basis van de beschikbaarheid van het Product, de afstand tot de Klant en de prijs van het Product). Dokteronline is niet gebonden aan bepaalde Apotheken. Dokteronline ontvangt ook geen commissie van Apotheken. Andersom werkt dit hetzelfde: Apotheken zijn vrij in de keuze om Klanten van Dokteronline te accepteren en zij krijgen ook geen commissie van Dokteronline. Dokteronline biedt dan ook geen Producten aan, maar biedt een (faciliterende) service inhoudende dat zij Apotheken op naam van en voor rekening en risico van Klanten verzoekt bepaalde Producten rechtstreeks aan Klanten te verkopen en te leveren. Prijzen van Producten van Apotheken zijn veelal van tevoren bij Dokteronline bekend en daar wordt niet namens Klanten of Apotheken over onderhandeld. De prijs van Producten van Apotheken, inclusief verzendkosten, is inbegrepen in de prijs voor de Diensten zoals genoemd op de Website. Van enige bemiddeling is derhalve geen sprake.
 5. De verkoop en levering van Producten wordt overeengekomen tussen de Klant en een Apotheek, ongeacht welke partij de betaling ontvangt. De Voorwaarden Apotheek zijn – indien aan de orde – van toepassing op de relatie tussen de Apotheek en de Klant en worden verstrekt tijdens het plaatsen van een Order.
 6. De Diensten zijn uitsluitend beschikbaar in de landen zoals aangegeven op de Website.
 1. De informatie verstrekt door Dokteronline is van algemeen informatieve aard en is geen vervanging voor professioneel medisch advies (waaronder begrepen evaluatie of zorg van een medisch specialist). Niets op de Website mag worden gebruikt voor het stellen van een diagnose of het behandelen van een medische aandoening, of dienen ter vervanging van de relatie met de (eigen) arts of andere medisch specialist. De gezondheidsinformatie verstrekt door of namens Dokteronline vormt geen professioneel medisch advies. De Klant dient zelf andere bronnen te raadplegen ter bevestiging van de verstrekte informatie en zijn eigen arts of andere medisch specialist te raadplegen over zijn symptomen of medische aandoening. De Klant zal in ernstige gevallen direct medische (nood)hulp inschakelen en medisch advies nooit naast zich neerleggen of het inwinnen van medisch advies uitstellen vanwege iets wat hij heeft gelezen op de Website. Het gebruik van de informatie aangeboden op de Website geschiedt geheel op risico van de Klant.
 2. De Inhoud dient op geen enkele wijze wervend of aanprijzend geïnterpreteerd te worden. Alle informatie op de Website heeft slecht een louter informatief karakter en is geenszins bedoeld om Geneesmiddelen te promoten of het gebruik daarvan te stimuleren.
 3. Dokteronline doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de Inhoud juist en volledig is, maar kan dat helaas niet garanderen. Dokteronline is niet aansprakelijk voor dergelijke onbedoelde fouten of onvolledigheden.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens omtrent de Diensten en Producten zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
 5. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten ten aanzien van de Diensten, het Consult of de Producten – waaronder fouten in de prijs – binden Dokteronline, de Arts en/of de Apotheek niet.
 6. Omdat Dokteronline zelf geen Producten aanbiedt, verkoopt of levert, behoudt zij zich het recht voor om de beschikbaarheid van de op de Website vermelde Producten aan te passen en om Producten van de Website te verwijderen. Dokteronline houdt voorts het recht voor om de Diensten aan te passen of te beëindigen.
 1. De Medische Vragenlijsten zijn zorgvuldig samengesteld in overleg met de Medische Advies Raad, de Artsen en de Apotheken en voldoen aan medisch-ethische richtlijnen.
 2. Als een Arts bepaalt, op basis van zijn beoordeling van de Medische Vragenlijst, dat de Klant in aanmerking komt voor de door hem opgegeven Voorkeursbehandeling, dan kan hij daarvoor een Recept voorschrijven. Dit Recept wordt naar een Apotheek gestuurd of – indien zulks is aangegeven – direct naar de Klant. De Arts heeft geen enkele verplichting om de gevraagde Voorkeursbehandeling – of Geneesmiddelen in zijn algemeenheid – voor te schrijven. De Arts kan voorts een van de opgegeven Voorkeursbehandeling afwijkende hoeveelheid, dosering of type Geneesmiddel voorschrijven. De Klant zal hier steeds over worden geïnformeerd en daarbij tevens het recht hebben om zijn Order kosteloos te annuleren.
 3. De gevraagde Voorkeursbehandeling of de door de Arts voorgeschreven Behandeling, kan onderhevig zijn aan beperkingen ten aanzien van frequentie en/of hoeveelheid. Het is steeds uitsluitend aan de Arts of Apotheek om hierover te beslissen.
 4. Een Arts moet bepalen of de Voorkeursbehandeling zonder risico aan de Klant kan worden voorgeschreven. Daarom is het van essentieel belang dat de Klant de Medische Vragenlijst getrouw, nauwkeurig en volledig invult. Het achterwege laten van relevante informatie kan tot gevolg hebben dat Producten worden voorgeschreven die schadelijk (kunnen) zijn voor de gezondheid van de Klant.
 5. Als de Klant de Medische Vragenlijst niet in wil of kan vullen, kan er geen Consult plaatsvinden en kunnen er evenmin Producten worden geleverd door een Apotheek.
 6. Het invullen van de Medische Vragenlijst mag uitsluitend op persoonlijke titel en voor eigen gebruik plaatsvinden, tenzij men toestemming heeft van een derde om namens die derde dergelijke handelingen te verrichten en Dokteronline deze toestemming van die derde heeft ontvangen.
 7. Iedere Klant zal zijn eigen arts en/of apotheker inlichten over het Consult en de voorgeschreven Producten.
 1. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten dient de Klant een Account aan te maken.
 2. Een Account is strikt persoonlijk en mag slechts door de Klant zelf en ten behoeve van zichzelf worden gebruikt.
 3. Gebruikmaking van valse, onjuiste en/of onvolledige namen, adressen, e-mailadressen, bankgegevens of andere klantgegevens is niet toegestaan.
 4. Er mag slechts één Account per Klant worden aangemaakt.
 5. Dokteronline kan in voorkomende gevallen de contactgegevens of de identiteit van de Klant controleren of verifiëren. De Klant zal hier steeds van op de hoogte worden gesteld.
 6. Door middel van het aanmaken van een Account, maakt de Klant een beveiligd online elektronisch patiëntendossier aan, waarin zijn orderhistorie wordt bewaard overeenkomstig de Privacyverklaring.
 7. Het recht op gebruik van de Website door de Klant wordt onmiddellijk en zonder verdere kennisgeving beëindigd indien de Algemene Voorwaarden door de Klant worden geschonden of niet (volledige) worden nageleefd, zulks naar uitsluitend oordeel van Dokteronline. In een dergelijk geval zal ook het Account van de Klant geblokkeerd worden.
 8. Tegoeden op een Account van de Klant zijn geldig zolang een Account actief is. Een Account wordt door Dokteronline verwijderd (‘geïnactiveerd’) indien gedurende 3 jaar hier niet op is ingelogd, dan wel na 3 jaar na de laatste Order van de Klant via Dokteronline. Bij de verwijdering van een Account komen eventuele hieraan gekoppelde tegoeden van rechtswege te vervallen. Tegoeden kunnen niet voor geld worden ingewisseld.

Artikel 8 – Order en Overeenkomst

 1. Voor het plaatsen van een Order is een Account vereist.
 2. De Klant kan slechts een Order plaatsen indien hij:
 3. wettelijk bekwaam is om de Overeenkomst aan te gaan;
 4. ten minste 18 jaar oud is;
 5. zich ervan bewust is dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is om vast te stellen dat het wettelijk toegestaan is in het land waar hij woonachtig is om van de Diensten van Dokteronline gebruik te maken, een Consult te verkrijgen, alsook om de Producten per Vervoerder te ontvangen;
 6. de Producten uitsluitend voor zijn eigen, persoonlijke gebruik zal aanwenden;
 7. alle informatie op de verpakking en in de bijsluiter van de Producten zorgvuldig voor gebruik zal doorlezen en de houdbaarheidsdatum van de Producten steeds zal controleren;
 8. zal controleren dat de door de Apotheek geleverde Producten de producten zijn die zijn voorgeschreven door de Arts;
 9. toegang heeft tot de Website en de Medische Vragenlijst in een taal die hij begrijpt/beheerst, en dat hij zal overleggen met zijn reguliere zorgverlener indien hij advies of informatie verstrekt op de Website, dan wel vragen uit de Medische Vragenlijst, niet (helemaal) begrijpt;
 10. akkoord gaat met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring.
 11. Het staat Dokteronline geheel vrij om een Order al dan niet te accepteren en zij behoudt zich tevens het recht voor om een Order te annuleren.
 12. De Arts en de Apotheek hebben te allen tijde het recht een Order te weigeren, aan te passen of te annuleren, zonder nadere toelichting.

Artikel 9 – Prijzen, besparingen en acties

 1. De totale kosten voor een Order bestaan uit kosten voor het Consult, de kosten van de door de Apotheek aan de Klant verkochte en geleverde Producten, de service fee van Dokteronline en – indien van toepassing – verzendkosten, handlingkosten en BTW.
 2. Indien de Klant een Order plaatst voor meerdere Producten, komt een deel van de service fee die door Dokteronline in rekening wordt gebracht te vervallen. Een dergelijke besparing betreft uitdrukkelijk geen korting op het geselecteerde Product, maar een besparing op genoemde service fee.
 3. Aanbiedingen, kortingen of andere (prijs)acties zien op de service fee van Dokteronline of – indien uitdrukkelijk vermeld – op de kosten van het Consult en nimmer op de kosten voor de Producten.

 1. De op de Website getoonde prijzen worden vermeld in de valuta van het land waarop de landextensie betrekking heeft. Indien hierover niets wordt vermeld of wanneer hier onduidelijkheid over mocht ontstaat, geldt steeds dat de getoonde prijzen in euro’s zijn.
 2. Alle betalingen dienen te worden voldaan via de op de Website aangegeven betaalmethoden.
 3. De totale kosten voor een Order – zoals vermeld in artikel 9.1 – wordt door Dokteronline geïncasseerd ten behoeve van de gerechtigden tot de betreffende gelden.
 4. Indien de Klant zijn betalingsverplichting niet (volledig) nakomt, dan is de Klant aan Dokteronline, nadat hij is gewezen op de te late betaling en aan hem een termijn van 14 dagen is gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag een rente van 4% op jaarbasis verschuldigd en is Dokteronline gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot EUR
  2.500,--; 10% over de daaropvolgende EUR2.500,-- en 5% over de volgende EUR 5.000,-- met een minimum van EUR 40,--.
 5. Door factuur- en betaalgegevens te verstrekken verklaart de Klant dat hij bevoegd is om deze gegevens te gebruiken.
 6. Gebruikmaking van valse factuur- en betaalgegevens of van dergelijke gegevens die aan een derde toebehoren, zonder toestemming van die derde te hebben tot gebruik hiervan, zal leiden tot directe blokkering van een Account en annuleren van een Order. In dergelijke gevallen heeft Dokteronline het recht om aangifte te doen bij lokale opsporingsinstanties.
 7. Dokteronline behoudt zich het recht voor de op de Website genoemde prijzen voor Producten en/of Consulten te wijzigen. De getoonde prijzen op het moment van het plaatsen van een Order zijn geldig gedurende het gehele proces. Wanneer door een software- of menselijke fout op de Website duidelijk foutieve prijzen worden vermeld, is Dokteronline hieraan niet gebonden en behoudt zij zich het recht voor de prijzen aan te passen, waarbij de Klant steeds de mogelijkheid heeft om de Order te annuleren. De Klant ontvangt hiervan bericht.
 1. Vermelde levertijden gelden bij benadering en zijn gebaseerd op beschikbaarheid en gangbare levertijden. Sommige Producten worden niet verzonden naar bepaalde landen, zoals aangegeven op de Website.
 2. De Klant benoemt door het plaatsen van een Order een Vervoerder als zijn vertegenwoordiger en gevolmachtigde voor het in de Apotheek in ontvangst nemen en vervolgens transporteren van de Producten vanaf de plaats waar een Apotheek gevestigd is naar het opgegeven afleveradres. Levering van de Producten vindt plaats in de apotheek aan de Vervoerder ten behoeve van de Klant. Na levering van de Producten aan de Vervoerder wordt de Apotheek geacht aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst(en) te hebben voldaan en gaan risico en eigendom van de Producten over op de Klant. Dokteronline aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake het transport. Iedere Klant is verantwoordelijk voor alle invoerrechten, heffingen en belastingen van toepassing in zijn land.
 3. Professionele gedragscodes en wettelijke beperkingen kunnen het toegestane aantal door Apotheken te leveren Producten en de toegestane leveringsfrequentie beperken. Er is geen verplichting hoeveelheden te leveren die het geldende toegestane maximum overschrijden.
 1. Na het plaatsen van een Order, doch vóór het verzenden van Producten door een Apotheek, kan de Klant een Order annuleren middels een daartoe strekkend verzoek aan de Klantenservice. Indien al een Consult heeft plaatsgevonden, zullen de kosten daarvan – inclusief de toepasselijke service fee voor Dokteronline – aan de Klant in rekening worden gebracht.
 2. Mocht een Product onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het transport, dan wel niet overeenkomen met hetgeen is besteld of voorgeschreven door de Arts, dan heeft de Klant de mogelijkheid om de Apotheek te verzoeken het Product te vervangen, dan wel om het Product in overleg met de Klantenservice retour te zenden binnen zeven (7) dagen na ontvangst. Binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het Product door de Apotheek zal terugbetaling plaatsvinden aan de Klant. Enkel de kosten van retournering van gebrekkige, beschadigde of verkeerd geleverde Producten worden vergoed.
 3. Behoudens het bepaalde in artikel 13, bestaat er voor de Klant – om redenen van gezondheidsbescherming en/of hygiëne – geen recht om Producten te retourneren.
 1. De Klant heeft het wettelijke recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na ontvangst van het Product.
 2. Tijdens voornoemde bedenktijd dient de Klant zorgvuldig om te gaan met het Product en de verpakking daarvan. Klanten dienen Producten slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien de Klant van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren (zoals de bijsluiter) en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Apotheek retourneren, conform de door de Klantenservice verstrekte instructies. De kosten van retourzending zijn steeds voor rekening van de Klant.
 3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Klant Dokteronline door middel van een ondubbelzinnige en schriftelijke (bijv. per post of e-mail) verklaring op de hoogte stellen van de beslissing de Overeenkomst te herroepen, welke verklaring binnen de herroepingstermijn aan Dokteronline verzonden dient te worden. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van de volgende modeltekst:

“Ik deel u hierbij mede dat ik de overeenkomt, geplaatst op [datum] herroep.


Naam consument:
Adres consument:
Opdrachtnummer:

Ik realiseer mij dat ik van mijn herroepingsrecht geen gebruik meer kan maken, indien de dienst reeds volledig is uitgevoerd. Het moment van ontvangst van de herroeping door Dokteronline is hierbij bepalend.”

 • In geval van een geldige herroeping ontvangt de Klant de volledige betaling voor de opdracht zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat de Klant heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Terugbetaling vindt plaats met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant heeft betaald heeft, tenzij een andere methode wordt overeengekomen.

Uitsluiting herroepingsrecht Geneesmiddelen

 • Geneesmiddelen kunnen om redenen van gezondheidsbescherming en/of hygiëne niet worden teruggezonden. Geneesmiddelen zijn daarmee uitgesloten van het herroepingsrecht.

Uitsluiting herroepingsrecht diensten

 • Het herroepingsrecht is uitgesloten voor de diensten die met toestemming van de Klant direct worden uitgevoerd, zoals de Diensten van Dokteronline en het Consult. De Klant geeft middels het plaatsen en betalen van een Order uitdrukkelijk toestemming tot onmiddellijke uitvoering van de Diensten en het Consult. De Klant verklaart daarbij afstand te doen van de wettelijke bedenktermijn en het herroepingsrecht zodra Dokteronline en/of de Arts de dienst volledig is nagekomen. Het door de Arts eventueel uitgeschreven Recept is afgestemd op de persoonlijk (medische) situatie en behoefte van de Klant. Voor dit Recept is het herroepingsrecht eveneens uitgezonderd.
 1. De Inhoud van de Website is enkel bedoeld als algemene informatie en is niet bedoeld als diagnostisch en/of therapeutisch advies en/of anderszins als vervanging voor medisch advies. Dokteronline is niet verantwoordelijk voor de werkzaamheid van Producten, de inhoud van bijsluiters, informatieve teksten, omschrijvingen van behandelmethoden en andere beschrijvingen op de Website, noch kunnen hiervoor garanties gegeven worden. Dokteronline geeft geen juridisch en/of medisch advies, noch verleent Dokteronline medische en/of diagnostische diensten. Indien de Klant vertrouwt op informatie die hij heeft verkregen op of via de Website, dan doet hij dit geheel op eigen risico.
 2. De Klant dient zich ervan bewust te zijn dat er beperkingen zijn verbonden aan Consulten of andere diensten zonder lichamelijk onderzoek, face-to-face advies of uitgebreide onderzoeken ter plaatse.
 3. Dokteronline noch enige van haar eigenaars, managers, directeuren, medewerkers, vertegenwoordigers, partners, adverteerders of gelieerde ondernemingen is verantwoordelijk voor enige onjuiste, onnauwkeurige, onvolledige of misleidende informatie op de Website of op andere kanalen, al dan niet van derden.
 4. Dokteronline is aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet, grove nalatigheid of fraude, doch slechts voor zover dat haar eigen handelen of nalaten betreft. Daar waar een Arts en/of Apotheek aansprakelijk is voor schade bij de Klant, zal de aansprakelijkheid van Dokteronline steeds zijn uitgesloten.
 5. Voor zover wettelijk toegestaan sluit Dokteronline hierbij uitdrukkelijk uit elke aansprakelijkheid:
 6. voor enige directe of indirecte schade of verlies geleden door enige gebruiker (de Klant daaronder begrepen) in verband met het gebruik, het niet kunnen gebruiken, of de resultaten van het gebruik van de Website en de Inhoud;
 7. b) voor de juistheid van een diagnose, Behandeling, voorgeschreven Geneesmiddelen of het gebruik van Producten en/of de effecten daarvan;
 8. als gevolg van een verzuim van de Klant om volledige, waarheidsgetrouwe en nauwkeurige informatie te verstrekken (en up-to-date te houden) in zijn Account en in de Medische Vragenlijst die hij invult of anderszins aan Dokteronline en/of de Arts verstrekt.
 9. In geval van aansprakelijkheid van Dokteronline, is zij uitsluitend aansprakelijk tot driemaal de waarde van de onderliggende Overeenkomst. In geval een dergelijke beperking van aansprakelijkheid rechtens niet is toegestaan is de aansprakelijkheid van Dokteronline steeds beperkt tot een bedrag van EUR 10.000,--. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is altijd dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zes (6) maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Dokteronline meldt. Indirect schade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.
 1. Dokteronline verzamelt en gebruikt de gegevens van de Klant om de Overeenkomst uit te voeren. Medische gegevens worden slechts met toestemming van de Klant gedeeld met Artsen en/of Apotheken.
 2. Op de Diensten is steeds de Privacyverklaring van toepassing.
 1. De Klant mag de Website niet misbruiken door bewust virussen, trojans, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is te introduceren. Het is voorts niet toegestaan om onbevoegd toegang te krijgen tot de Website, de server waarop de Website is opgeslagen of enige server, computer of database verbonden met de Website. Overtreding van deze bepaling is een strafbaar feit en Dokteronline meldt dergelijke overtredingen bij de bevoegde rechtshandhavingsinstanties en zal haar medewerking verlenen aan vorenbedoelde instanties door de identiteit van de Klant aan hen bekend te maken. In geval van een dergelijke overtreding eindigt het recht van de Klant om gebruik te maken van de Website onmiddellijk en zal een Account worden geblokkeerd.
 2. Dokteronline is nimmer aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde ‘denial-of-service’ aanval, virussen of andere technologisch schadelijk materiaal dat computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsrechtelijk beschermd materiaal infecteert als gevolg van het gebruik van de Website of het downloaden van daarop, of op enige daaraan gekoppelde website, geplaatst materiaal.
 3. Indien de Klant een Account heeft aangemaakt, dan is een wachtwoord vereist voor toegang tot zijn gegevens. De Klant is volledig verantwoordelijk voor:
 4. het geheimhouden van zijn wachtwoord;
 5. b) het niet toestaan dat een ander persoon zijn wachtwoord gebruikt om Order te plaatsen via de Website;
 6. kosten, schade of verliezen als gevolg van het niet geheimhouden van zijn wachtwoord; en
 7. het tijdig schriftelijk melden aan Dokteronline dat zijn Account als gevolg van veiligheidsproblemen gedeactiveerd moet worden.
 8. Dokteronline is jegens Klanten nimmer aansprakelijk voor enige schade gerelateerd aan diefstal van zijn wachtwoord, bekendmaking van zijn wachtwoord of zijn toestemming om een ander persoon of andere entiteit toegang te verlenen tot en gebruik te laten maken van zijn Account met behulp van zijn wachtwoord. Iedere Klant zal Dokteronline onmiddellijk in kennis te stellen van enig onbevoegd gebruik van zijn wachtwoord en/of Account.

In geval van een klacht over geleverde Diensten of Producten, kan de Klant contact opnemen met de Klantenservice. Dokteronline streeft ernaar om:

 • de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen;
 • de Klant te laten weten binnen welk tijdsbestek zijn klacht wordt opgelost; en
 • de Klant op de hoogte te houden tijdens het proces.
 1. Alle Inhoud is eigendom van Dokteronline of haar contentleveranciers en is auteursrechtelijk beschermd. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dokteronline is het niet toegestaan om de Inhoud, met inbegrip van (bron)codes en software, of enig deel daarvan te wijzigen, reproduceren, opnieuw te publiceren, te verveelvoudigen, kopiëren, verkopen, doorverkopen, bezoeken, uploaden, plaatsen, versturen, openbaar te maken, hiervan afgeleide werken te creëren, of anderszins voor commerciële doeleinden te exploiteren. Het is toegestaan om een kopie van de Inhoud af te drukken of anderszins te gebruiken voor persoonlijk gebruik.
 2. Inhoud die wordt gedownload of geprint mag op geen enkele wijze gewijzigd worden en dient alle auteursrechtelijke en eigendomsrechtelijke aanduidingen vervat in dergelijke Inhoud te bevatten. Elke vorm van framing van de Website is verboden. Onbevoegd of ongeoorloofd gebruik van enige Inhoud vormt een inbreuk op het auteursrecht. Overtreding van het auteursrecht geldt als een misdrijf en wordt civielrechtelijk en strafrechtelijk vervolgd onder de bepalingen van nationaal en internationaal auteursrecht.
 1. De tekst van deze Algemene Voorwaarden wordt aangeboden in de Nederlandse taal en in andere talen. Bij tegenstrijdigheid of onduidelijkheid van bepalingen of de uitleg daarvan in verschillende talen is de tekst van de Nederlandse versie steeds leidend en doorslaggevend.
 2. Dokteronline behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden. Elke gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden zal direct op de Website worden gepubliceerd en de wijzigingen zijn direct na de publicatie van kracht. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de Klant om zich van (de inhoud van) de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden te vergewissen. Iedere Klant gaat ermee akkoord dat deze procedure voor kennisgeving van wijzigingen in de Algemene Voorwaarden redelijk is. Gebruik van de Website door de Klant na wijziging van de Algemene Voorwaarden houdt in dat de Klant akkoord gaat met de gewijzigde versie hiervan.

Artikel 20 – Bevoegde rechter en toepasselijk recht

 1. Behoudens voor zover in strijd met dwingendrechtelijke (nationale) bepalingen, is het recht van Curaçao van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op de Diensten, de Order en de Overeenkomst. Alle geschillen die hieruit – direct of indirect – mochten voortvloeien zullen, tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald, bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Curaçaose rechter.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
Terug naar boven