Voorschrift zonder artsenbezoek
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Amoxicilline

 • Antibioticum
 • Helpt bij bacteriële infecties
 • Tablet oplossen in water
 • Kuur afmaken
 • Kan duizeligheid veroorzaken

Over Amoxicilline

Amoxicilline is een antibioticum. De werkzame stof is amoxicilline. Dat behoort tot een groep geneesmiddelen die ‘penicillines’ worden genoemd.

Amoxicilline disper wordt gebruikt om door bacteriën veroorzaakte infecties in verschillende delen van het lichaam te behandelen. Amoxicilline disper kan ook worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen om een maagzweer te behandelen.

Gebruik/werking

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

Voeg de tablet toe aan een glas water en roer goed tot ze gelijkmatig gemengd is. Neem het mengsel onmiddellijk in. Spreid de doses gelijkmatig over de dag met een tussenpoos van minstens 4 uur.

Maak de kuur helemaal af, ook als u zich inmiddels beter voelt. Als u te snel stopt met dit medicijn kan de infectie terugkeren.

Dosering

De aanbevolen dosering is:

 • Kinderen die minder dan 40 kg wegen

De dosering hangt af van het lichaamsgewicht van het kind in kilogram. Uw arts zal u zeggen hoeveel Amoxicilline disper u aan uw baby of kind moet geven.
De gebruikelijke dosering is 40 mg tot 90 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag, verdeeld over twee tot drie doses. De maximale aanbevolen dosis is 100 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag.

 • Volwassenen, oudere patiënten en kinderen die 40 kg of meer wegen

De gebruikelijke dosering van Amoxicilline disper is 250 mg tot 500 mg driemaal per dag of 750 mg tot 1 g om de 12 uur, afhankelijk van de ernst en de aard van de infectie.
Voor bepaalde aandoeningen kan een specifieke dosering gelden. Ook als u nierproblemen heeft, kan de arts een ander doseringsadvies geven. In de bijsluiter vindt u meer informatie hierover.

Autorijden

Amoxicilline kan bijwerkingen veroorzaken en de symptomen (zoals allergische reacties, duizeligheid en convulsies) kunnen ervoor zorgen dat u niet kunt rijden. Rij niet en bedien geen machines tenzij u zich goed voelt.

Te veel of te weinig ingenomen/stoppen met Amoxicilline

Licht uw arts in als u te veel Amoxicilline heeft ingenomen.

Als u een dosis vergeet in te nemen, neemt u de dosis in zodra u het zich herinnert. Neem de volgende dosis niet te vroeg in, wacht ongeveer 4 uur voor inname van de volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Maak de kuur helemaal af. Stop niet met het gebruik van Amoxicilline zonder dit met een arts te overleggen.

Wanneer niet gebruiken

Amoxicilline is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit geneesmiddel niet in de volgende situaties:

 • U bent allergisch voor amoxicilline, penicilline of één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in de rubriek ‘Samenstelling’;
 • U heeft ooit een allergische reactie vertoond op een of ander antibioticum met bijvoorbeeld huiduitslag of zwelling van het gezicht of de keel.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voor u Amoxicilline disper inneemt, als u:

 • Klierkoorts heeft (koorts, keelpijn, gezwollen klieren en extreme vermoeidheid);
 • Nierproblemen heeft;
 • Niet regelmatig urineert.

Amoxicilline kan de uitslag van bepaalde tests beïnvloeden. Vertel uw arts dat u Amoxicilline gebruikt in de volgende situaties:

 • Als uw urine moet worden onderzocht (glucose) of als u een bloedonderzoek moet ondergaan om uw leverfunctie te testen;
 • Als er een oestrioltest wordt uitgevoerd (tijdens uw zwangerschap, om na te gaan of de baby zich normaal ontwikkelt).

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Neemt u naast Amoxicilline disper nog andere geneesmiddelen in of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

 • Als u allopurinol inneemt (wordt gebruikt voor jicht) samen met Amoxicilline disper, stijgt de kans op een allergische huidreactie;
 • Als u probenecide inneemt (wordt gebruikt voor jicht), kan uw arts beslissen om uw dosering van Amoxicilline disper aan te passen;
 • Als u geneesmiddelen inneemt om de vorming van bloedstolsels te voorkomen (zoals warfarine) kunnen extra bloedonderzoeken noodzakelijk zijn;
 • Als u andere antibiotica inneemt (zoals tetracycline) kan Amoxicilline disper minder werkzaam zijn;
 • Als u methotrexaat inneemt (wordt gebruikt voor de behandeling van kanker en ernstige psoriasis) kan Amoxicilline disper een toename van bijwerkingen veroorzaken.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Bijwerkingen die kunnen voorkomen, zijn onder andere:

Vaak (kunnen optreden bij tot 1 op de 10 gebruikers)

 • Huiduitslag;
 • Misselijkheid;
 • Diarree.

Soms (kunnen optreden bij tot 1 op de 100 gebruikers)

 • Braken.

Zeer zelden (kunnen optreden bij tot 1 op de 10.000 gebruikers)

 • Spruw (een schimmelinfectie van de vagina, de mond of de huidplooien);
 • Nierproblemen;
 • Toevallen (stuipen), worden gezien bij patiënten die hoge doseringen krijgen, of patiënten met nierproblemen;
 • Duizeligheid;
 • Hyperactiviteit;
 • Kristallen in de urine, die te zien kunnen zijn als troebele urine of problemen of last bij het urineren. Zorg ervoor dat u voldoende drinkt om het risico op die symptomen te vermijden.
 • De tong kan geel, bruin of zwart worden en kan een harig uitzicht krijgen;
 • Een overmatige afbraak van rode bloedcellen met daardoor een bepaald type bloedarmoede. Mogelijke tekenen zijn: vermoeidheid, hoofdpijn, kortademigheid, duizeligheid, er bleek uitzien en geel worden van de huid en het wit van de ogen;
 • Laag aantal witte bloedcellen;
 • Laag aantal cellen die een rol spelen bij de bloedstolling;
 • Het kan langer duren dan normaal voor het bloed stolt.

Een overzicht van nog minder vaak voorkomende bijwerkingen vindt u in de bijsluiter. Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is: amoxicilline.

 • Elke dispergeerbare tablet Amoxicilline disper 500 mg bevat amoxicillinetrihydraat overeenkomend met 500 mg amoxicilline;
 • Elke dispergeerbare tablet Amoxicilline disper 750 mg bevat amoxicillinetrihydraat overeenkomend met 750 mg amoxicilline;
 • Elke dispergeerbare tablet Amoxicilline disper 1000 mg bevat amoxicillinetrihydraat overeenkomend met 1000 mg amoxicilline.

De andere stoffen in dit middel zijn: perzik-abrikozen smaakstof, sinaasappel smaakstof, magnesiumstearaat (E470b), aspartaam (E951), croscarmellose natrium, mannitol (E421), talk (E553b), colloïdaal watervrij siliciumdioxide (E551), microkristallijne cellulose (E460), maltodextrine, oplosbaar zetmeel, titaniumdioxide (E171).

De fabrikant van Amoxicilline disper is:

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 5
A-6250 Kundl
Oostenrijk

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 06-12-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven