Voorschrift zonder artsenbezoek
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Azitromycine

 • Helpt bij bacteriele infecties
 • Antibioticum
 • Kuur afmaken
 • Niet gebruiken bij zwangerschap/borstvoeding
 • Verkrijgbaar in tabletten en als poeder voor suspensie (drank).

Over Azitromycine

Azitromycine behoort tot de macrolide antibiotica. Antibiotica worden gebruikt voor de behandeling van infecties veroorzaakt door micro-organismen zoals bacteriën.

Azitromycine wordt gebruikt bij de behandeling van bepaalde infecties, die veroorzaakt worden door bacteriën die gevoelig zijn voor dit geneesmiddel, zoals bijvoorbeeld:

 • Infecties van de luchtwegen, keel of neus (zoals bronchitis, longontsteking, ontsteking van de amandelen, keelpijn of voorhoofdsholteontsteking);
 • Oorinfecties;
 • Milde tot matig ernstige infecties van de huid en onder de huid gelegen weefsels, met uitzondering van geïnfecteerde brandwonden;
 • Infecties van de urinebuis (urethra) of de baarmoederhals (cervix) veroorzaakt door Chlamydia trachomatis (bacterie).

Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van Azitromycine Actavis tabletten. Van dit geneesmiddel is ook een poeder verkrijgbaar waarmee Azitromycine suspensie (drank) kan worden bereid.

Gebruik/werking

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering Azitromycine tabletten

 • Volwassenen en kinderen met een lichaamsgewicht van 45 kg of meer 500 mg éénmaal per dag gedurende drie dagen met een totale dosis van 1500 mg. Uw arts kan echter ook de totale dosis van 1500 mg over een periode van 5 dagen voorschrijven, met 500 mg op de eerste dag en dan 250 mg op dag 2 t/m 5.

  Bij infecties van de baarmoederhals en urinebuis veroorzaakt door Chlamydia trachomatis
  Één dosis van 1000 mg, in één keer in te nemen.
 • Kinderen en adolescenten met een lichaamsgewicht onder 45 kg: De tabletten worden niet aanbevolen. Jonge mensen met een lichaamsgewicht onder 45 kg dienen azitromycine in een andere vorm en dosering te gebruiken.

 • Patiënten met nier- of leverproblemen U dient uw arts te vertellen dat u nier- of leverproblemen heeft, omdat het nodig kan zijn dat uw arts de dosering moet bijstellen.

 • Dosering bij ouderen Voor ouderen kan dezelfde dosis als voor volwassenen worden toegepast.

Dosering Azitromycine Teva poeder voor suspensie

 • Kinderen en adolescenten met een lichaamsgewicht boven 45 kg, volwassenen en ouderen: De totale dosering van azitromycine is 37,5 ml (1500 mg) verspreid over drie dagen (12,5 ml (500 mg) eenmaal per dag). Als alternatief kan de dosering worden verspreid over vijf dagen (12,5 ml (500 mg) als één enkele dosis op de eerste dag en daarna 6,25 ml (250 mg) eenmaal per dag).
  De dosering bij ontstekingen aan de urinewegen of baarmoederhals, veroorzaakt door de bacterie Chlamydia is 25 ml (1000 mg) in één enkele dosis.
  Behandeling van ontsteking van de bijholten is bedoeld voor volwassenen en kinderen ouder dan 16 jaar.
 • Kinderen en adolescenten met een lichaamsgewicht onder 45 kg: Voor kinderen met een gewicht van 10 tot 15 kg dient azitromycine suspensie zo nauwkeurig mogelijk te worden afgemeten met behulp van de bijgeleverde doseerspuit. Voor kinderen die meer dan 15 kg wegen, dient azitromycine suspensie met behulp van de doseerlepel volgens het schema in de bijsluiter te worden toegediend.

In de bijsluiters van Azitromycine tabletten en Azitromycine poeder voor suspensie vindt u meer informatie over de doseringsrichtlijnen. Raadpleeg een arts of apotheker als u vragen heeft.

Wijze van gebruik

 • Tabletten: De tabletten moeten met een ½ glas water ingenomen worden. U kunt dit medicijn met of zonder voedsel innemen;

 • Suspensie: laat de suspensie door de apotheek bereiden of volg de instructies in de bijsluiter. Azitromycine suspensie dient in één enkele dagelijkse dosis te worden toegediend, met of zonder voedsel. Het flesje goed schudden voor gebruik van de suspensie. Druppel de suspensie in de mond met behulp van de doseerspuit. Volg hierbij de aanwijzingen in de bijsluiter.

Autorijden

Bij het autorijden of bedienen van zware machines dient u er rekening mee te houden
dat azitromycine duizeligheid kan veroorzaken.

Te veel of te weinig ingenomen/stoppen met Azitromycine

Wanneer u teveel van Azitromycine Actavis tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker of ga naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Wanneer u vergeten bent Azitromycine Actavis tabletten in te nemen, doe dit dan zo snel mogelijk alsnog. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosering, sla dan de gemiste dosering over en ga verder met uw normale doseringsschema. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker. Ook als u een dosis heeft overgeslagen, moet u toch alle tabletten innemen. Dit betekent dat de kuur een dag langer duurt. Neem geen dubbele dosis om zo de vergeten dosis in te halen.

Stop nooit zelf de behandeling met Azitromycine, maar overleg eerst met uw arts.
Als de voorgeschreven kuur niet geheel wordt afgemaakt dan bestaat de kans dat de infectie weer terugkomt.

Wanneer niet gebruiken

Azitromycine is niet voor iedereen geschikt. Gebruik deze antibioticakuur niet in de volgende situaties:

 • U bent allergisch voor azitromycine dihydraat, erytromycine of voor één van de antibiotica uit de zogenaamde macrolide groep of ketolide groep;
 • U bent allergisch voor één van de hulpstoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder de rubriek ‘Samenstelling’.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Overleg met een arts over het gebruik van Azitromycine tabletten in de volgende situaties:

 • Als u ernstige lever- of nierproblemen heeft;
 • Als u ernstige hartproblemen of problemen met uw hartslag heeft, zoals het lange-QT-syndroom (aangetoond met een electro-cardiogram of ECG);
 • Als u te weinig kalium of magnesium in uw bloed heeft;
 • Als u verschijnselen van een andere infectie krijgt;
 • Als u tevens een ergotaminederivaat gebruikt zoals ergotamine (gebruikt voor de behandeling van migraine); deze geneesmiddelen dienen niet gelijktijdig met azitromycine te worden gebruikt;
 • Als u aan een bepaalde spierzwakte lijdt genaamd myasthenia gravis;
 • Als u neurologische problemen (problemen met uw zenuwstelsel) of mentale (psychiatrische) problemen heeft.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over het gebruik van azitromycine tijdens de zwangerschap. Gebruik Azitromycine daarom niet tijdens zwangerschap, tenzij op uitdrukkelijk advies van uw arts.

Azitromycine komt gedeeltelijk in de moedermelk terecht. Daarom mag Azitromycine niet tijdens de periode van borstvoeding gebruikt worden.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Andere medicijnen kunnen een wisselwerking hebben met Azitromycine. Vertel het uw arts of apotheker daarom als u een of meer van de volgende medicijnen gebruikt:

 • Maagzuurremmers. U moet Azitromycine Actavis minimaal 1 uur vóór of 2 uur na de maagzuurremmer innemen;
 • Ergotamine (gebruikt voor de behandeling van migraine);
 • Warfarine of vergelijkbare middelen (bloedverdunners);
 • Cisapride (gebruikt voor de behandeling van maagklachten);
 • Terfenadine - (gebruikt voor de behandeling van hooikoorts);
 • Zidovudine of nelfinavir - , gebruikt voor de behandeling van HIV-infecties;
 • Rifabutine -, gebruikt voor de behandeling van tuberculose (TBC);
 • Kinidine -, gebruikt voor de behandeling van hartritmestoornissen;
 • Ciclosporine -, gebruikt om afstoting na een orgaantransplantatie te voorkomen.
 • Triazolam, midazolam (kalmerende middelen);
 • Alfentanil -, een pijnstiller die bijvoorbeeld tijdens operaties wordt gebruikt;
 • Theofylline -, gebruikt bij ademhalingsproblemen als astma en chronische obstructieve longziekte (COPD);
 • Digoxine, gebruikt voor de behandeling van hartproblemen;
 • Astemizol, gebruikt voor de behandeling van hooikoorts;
 • Pimozide, gebruikt voor de behandeling van psychiatrische problemen.

Een arts weet of u uw medicijnen kunt combineren met Azitromycine. In de bijsluiter vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Bijwerkingen van Azitromycine tabletten zijn onder andere:

Zeer vaak: (komen voor bij meer dan 1 op de 10 personen)

 • Diarree, buikpijn, misselijkheid, winderigheid.

Vaak: (komen voor bij 1 tot 10 op de 100 personen)

 • Gebrek aan eetlust;
 • Duizeligheid;
 • Hoofdpijn;
 • Tintelingen of gevoelloosheid;
 • Veranderingen in smaak- en reukvermogen;
 • Slechter zien;
 • Doofheid;
 • Overgeven, maagpijn of -krampen, verlies van eetlust, spijsverteringsproblemen;
 • Huiduitslag en jeuk;
 • Gewrichtspijn;
 • Vermoeidheid;
 • Verandering in het aantal witte bloedcellen en de concentratie van bicarbonaat in het bloed

Soms: (komen voor bij 1 tot 10 op de 1.000 personen)

 • Spruw (candidiasis), een schimmelinfectie;
 • Ontsteking van de vagina (vaginitis);
 • Daling van het aantal witte bloedcellen;
 • Angio-oedeem (plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong);
 • Ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie);
 • Overgevoeligheid;
 • Nervositeit;
 • Verminderde tastzin (hypo-esthesie);
 • Slaperigheid;
 • Slapeloosheid;
 • Gehoorverlies of oorsuizen;
 • Hartkloppingen;
 • Maagontsteking;
 • Verstopping (obstipatie);
 • Leverproblemen zoals hepatitis;
 • Allergische huidreacties zoals gevoeligheid voor zonlicht, rode, schilferige en gezwollen huid;
 • Netelroos;
 • Pijn op de borst;
 • Zwelling (oedeem);
 • Zich niet goed voelen.
 • Zwakte;
 • Verandering in leverenzymwaarden en bloedwaarden.

Een overzicht van minder vaak voorkomende bijwerkingen vindt u in de bijsluiter.

Samenstelling

De werkzame stof in Azitromycine tabletten is Azitromycine dihydraat.

 • Azitromycine Actavis 250 mg, filmomhulde tabletten bevatten 250 mg azitromycine (als dihydraat).
 • Azitromycine Actavis 500 mg, filmomhulde tabletten bevatten 500 mg azitromycine (alsdihydraat).

De andere stoffen in dit middel zijn: Kern: croscarmellose natrium (E468), magnesiumstearaat

(E572), microkristallijne cellulose (E460), silicium dioxide (E551), poloxamer, povidon (E1201),

talk en watervrije lactose. Coating: hypromellose (E464), hydroxypropylcellulose, macrogol 400 en titaandioxide (E171).

De fabrikant van Azitromycine Actavis tabletten is: Actavis hf., Reykjavikurvegur 76-78, IS-220 Hafnarfjördur, IJsland.

De samenstelling en fabrikant van Azitromycine poeder vindt u in de bijsluiter van dat product.

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Veelgestelde vragen

Wat is de dosering van azitromycine?
Dat is afhankelijk van de het lichaamsgewicht. Voor bijvoorbeeld volwassenen en kinderen met een lichaamsgewicht van 45 kg of meer 500 mg éénmaal per dag gedurende drie dagen met een totale dosis van 1500 mg.
Wat kunnen de bijwerkingen van azitromycine zijn?
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Een voorbeeld is diarree, buikpijn, misselijkheid en/ of winderigheid.

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 20-02-2024 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven