Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Differin

Het werkzame bestanddeel in Differin is adapaleen. Dit heeft een ontstekingsremmend effect en vermindert pijn en irritatie. Het wordt toegepast bij acne op het gezicht, op de borst of op de rug, op plaatsen waar zich op de huid veel mee-eters, harde rode puistjes en/of zachte pussende puistjes bevinden. Differin wordt slechts in zeer geringe hoeveelheden in het lichaam opgenomen en heeft weinig effect, behalve op het oppervlak van de huid.

1. Wat is Differin en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Het werkzame bestanddeel in Differin is adapaleen. Dit heeft een ontstekingsremmend effect en vermindert pijn en irritatie. Het wordt toegepast bij acne op het gezicht, op de borst of op de rug, op plaatsen waar zich op de huid veel mee-eters, harde rode puistjes en/of zachte pussende puistjes bevinden. Differin wordt slechts in zeer geringe hoeveelheden in het lichaam opgenomen en heeft weinig effect, behalve op het oppervlak van de huid.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt;

 • Gebruik dit middel niet op een beschadigde huid (snij- en schaafwonden) of wanneer u last heeft van eczeem op de plaats waar u acne heeft;
 • Vermijd contact met uw ogen, mond of neusgaten, en vermijd contact met andere gevoelige huidgedeeltes;
 • Vermijd blootstelling aan zonlicht of kunstmatige UV-straling (zonnebank);
 • Wanneer u tijdens het gebruik van dit middel last krijgt van overgevoeligheid of irritatie, stop dan met het gebruik en neem contact op met uw arts. Uw arts kan u voorschrijven de gel minder vaak te gebruiken of tijdelijk met het gebruik te stoppen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Differin nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker;

 • Andere geneesmiddelen tegen acne (die benzoylperoxyde, erytromycine of clindamycine bevatten) kunnen gelijktijdig worden gebruikt. Deze andere geneesmiddelen moeten dan ’s ochtends worden aangebracht, en Differin ’s avonds;
 • Cosmetica mogen worden gebruikt, maar deze dienen geen mee-eters (comedonen) te veroorzaken en geen uitdrogend effect op de huid te hebben.

Zwangerschap en borstvoeding

 • Differin mag niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Mocht u tijdens het gebruik van Differin zwanger worden dan moet u stoppen met de behandeling, en zo spoedig mogelijk contact opnemen met uw arts voor nader overleg;
 • Differin kan worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding. Breng Differin echter niet aan op de borst als u borstvoeding geeft, om er voor te zorgen dat uw kind er mee in aanraking komt.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Differin bevat:

 • Propyleenglycol (E1520). Deze stof kan huidirritatie veroorzaken;
 • Methylparahydroxybenzoaat (E218). Deze stof kan, mogelijk vertraagde, allergische reacties veroorzaken.

3. Hoe gebruitk u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker;

 • Differin is alleen bedoeld voor gebruik door volwassenen en jongeren van 12 jaar en ouder;
 • Dit middel is alleen bedoeld voor uitwendig gebruik;
 • Differin moet ’s avonds voor het slapen gaan worden aangebracht, tenzij uw arts u anders heeft voorgeschreven;
 • Was de te behandelen huidgedeelten goed met water. Zorg ervoor dat de huid schoon en droog is voordat u dit middel aanbrengt;
 • Breng met uw vingertoppen een dun laagje van de gel aan op de plaatsen die door (jeugd)puistjes zijn aangetast, en wrijft de gel zacht in;
 • Was na het aanbrengen van de gel uw handen;
 • Hoe lang u moet doorgaan met het gebruik van dit middel hangt af van hoe snel de acne verbetert. Het is belangrijk dat u contact opneemt met uw arts wanneer u dit middel drie maanden heeft gebruikt. Uw arts kan dan de mate van verbetering van uw acne beoordelen.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

 • Als u te veel Differin op de huid aanbrengt leidt dit niet tot snellere resultaten, en uw huid kan geïrriteerd en rood worden. Ook kunnen schilfering (peeling) en pijn optreden;
 • Neem contact op met uw arts in het ongebruikelijke geval dat u de gel per ongeluk heeft ingeslikt.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Maakt u zich niet ongerust als u bent vergeten Differin op het juiste moment te gebruiken. Zodra u er aan denkt begint u weer met het gebruik van de gel, op dezelfde wijze als voorheen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Differin kan de volgende bijwerkingen veroorzaken op de plaats waar de gel wordt aangebracht.

Vaak optredende bijwerkingen (treden op bij minder dan 1 op de 10 personen):

 • Droge huid;
 • Huidirritatie;
 • Branderig gevoel in de huid;
 • Rood worden van de huid (erytheem).

Soms optredende bijwerkingen (treden op bij minder dan 1 op de 100 personen):

 • Plaatselijk huidreacties (huidontsteking tengevolge van contact met irriterende stoffen of stoffen waarvoor overgevoeligheid bestaat (contactdermatitis));
 • Huidongemakken;
 • Zonnebrand;
 • Jeuk (pruritus);
 • Schilfering;
 • Verergering van acne.

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • Allergische reactie door contact met de huid;
 • Pijn of het opzwellen van de huid;
 • Irritatie, roodheid, jeuk of opzwellen van de oogleden.

5. Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de tube en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Bewaren beneden 25°C. Niet in de vriezer bewaren.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is adapaleen. Differin bevat 1 mg/g adapaleen.;
 • De andere stoffen zijn carbomeer 940, propyleenglycol (E1520), poloxamer 182, dinatriumedetaat, methylparahydroxybenzoaat (E218), phenoxyethanol, natriumhydroxide en gezuiverd water.

Hoe ziet Differin er uit en hoeveel zit er in een verpakking? Differin is een witte gel. Het is op recept van uw arts verkrijgbaar in tubes van 30 g, 45 g, 50 g of 60 g.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgroottes in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de handelsvergunning:

Galderma Benelux B.V. Gravinnen van Nassauboulevard 91
4811 BN Breda
Nederland

Fabrikant:

Laboratoires Galderma Zone Industrielle Montdésir
74540 Alby Sur Cheran
Frankrijk

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Tanase

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven