Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Gentamycine

Wat is Gentamycine en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Gentamycine wordt gebruikt bij de behandeling van infecties veroorzaakt door voor gentamycine gevoelige micro-organismen, zoals:

 • Urineweginfecties: Acute en chronische ontsteking van de nier en het nierbekken gepaard gaande met een troebele, stinkende urine, koorts en pijn in de rug of flanken (pyelonefritis), blaasontsteking (cystitis), ontsteking van de urinebuis (urethritis) en prostaatontsteking (prostatitis);
 • Infecties van de luchtwegen: Longontsteking (pneumonie), longontsteking die zich ontwikkelt vanuit vertakkingen van de luchtpijp (bronchopneumonie), ontsteking van het longvlies of borstvlies (pleuritis);
 • Aanwezigheid en vermeerdering van infectiekiemen in het bloed (septicemie of bloedvergiftiging);
 • Geïnfecteerde wonden;
 • Infecties van botten en zachte weefsels Waaronder buikvliesontsteking (peritonitis), door bloedvergiftiging veroorzaakte abortus (septische abortus) en door bloedvergiftiging gecompliceerde verbrandingen.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek'Welke stoffen zitten er in dit middel?'. U kunt in het verleden bijvoorbeeld last hebben gehad van overgevoeligheidsreacties of een toxische reactie na toediening van gentamycine;
 • U bent overgevoelig voor natriummetabisulfiet. In het bijzonder astmapatiënten kunnen op natriummetabisulfiet reageren met benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen) en sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Als uw nierfunctie verminderd is. U kunt een verhoogd risico op schade aan de oren lopen ten gevolge van de langzame uitscheiding van het middel en de daardoor verhoogde bloedspiegels. In zo’n geval dient de toedieningsfrequentie te worden verlaagd en de nierwerking, het gehoor en het evenwichtsorgaan moeten worden gecontroleerd;
 • Als u overgevoelig bent geworden voor een aminoglycoside antibioticum (zoals gentamycine, neomycine, kanamycine, streptomycine, paromomycine). U kunt dan ook overgevoelig zijn voor een van de andere aminoglycoside antibiotica (kruisovergevoeligheid);
 • Om de kans op met name bijwerkingen op de oren en de nieren te verminderen dient de aangegeven dosering niet te worden overschreden. Daarnaast wordt voldoende vochtopname aanbevolen;
 • Er dient regelmatig controle van nier-, gehoor- en evenwichtsfuncties plaats te vinden bij ouderen, jonge kinderen, pasgeborenen en te vroeg geborenen;
 • Bij patiënten met uitgebreide brandwonden is sprake van een veranderde lichaamsverdeling van aminoglycoside antibiotica. Aanpassing van de dosis aan de hand van bloedspiegels is dan nodig.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Gentamycine nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Andere geneesmiddelen kunnen de werking van gentamicine beïnvloeden.

Bij gelijktijdig gebruik van gentamycine kunnen de volgende geneesmiddelen een wisselwerking met gentamicine aangaan:

 • Gelijktijdig gebruik van gentamycine en sterk werkzame plasmiddelen (diuretica) zoals ethacrynezuur en furosemide dient te worden vermeden, omdat deze twee plasmiddelen schade aan de oren zouden kunnen veroorzaken. Intraveneus (in een bloedvat) toegediende plasmiddelen zouden een stijging van de gentamicinebloedspiegel kunnen veroorzaken, hetgeen bijwerkingen op het zenuwstelsel zou kunnen veroorzaken;
 • Gelijktijdige toediening van geneesmiddelen met een schadelijk effect op het zenuwstelstel en/of op de nieren, zoals streptomycine, kanamycine, cefalosporine, viomycine, polymyxine B en polymyxine E (geneesmiddelen tegen bacteriën) dient te worden vermeden;
 • Gentamycine en andere aminoglycoside antibiotica kunnen de werking van spierverslappers (spierrelaxantia) zoals succinylcholine en tubocurarine versterken. Calcium en neostigmine kunnen dit tegengaan;
 • Gentamycine moet niet gelijktijdig met middelen die de bacteriegroei afremmen (bacteriostatische middelen) worden toegediend.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. De veiligheid van het gebruik van gentamycine tijdens de zwangerschap is niet vastgesteld. Over de effecten bij dierproeven bestaan onvoldoende gegevens om een mogelijke schadelijkheid te beoordelen.

Gentamycine wordt uitgescheiden in de moedermelk en wordt bij het kind slecht opgenomen uit het darmkanaal. Hierdoor kan gentamycine de darmflora (de in de gezonde darm levende microorganismen) bij het kind verstoren. Tevens is het mogelijk dat de zuigeling, wanneer deze moedermelk met gentamycine drinkt, overgevoelig wordt voor gentamycine. Het gebruik van gentamicine is daarom af te raden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Gentamycine kan bijwerkingen als duizeligheid en duizelingen (vertigo) veroorzaken. Wanneer gentamicine wordt toegediend als u mobiel bent, is voorzichtigheid geboden bij het besturen van voertuigen en het gebruik van machines.

Gentamycine bevat natriummetabisulfiet

Een sulfiet kan in zeldzame gevallen ernstige overgevoeligheidsreacties en benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme) veroorzaken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Patiënten met een normale nierfunctie:

 • Kinderen, adolescenten en volwassenen: Het gebruik van Gentamycine hangt af van de aandoening. De dagelijkse dosering wordt door de arts voor iedere patiënt afzonderlijk vastgesteld en is gewoonlijk 3-6 mg/kg lichaamsgewicht per dag en wordt in 1 of 2 keer toegediend;
 • Zuigelingen vanaf 1 maand: De dagelijkse dosering voor zuigelingen vanaf 1 maand is 4,5-7,5 mg/kg lichaamsgewicht per dag en wordt in 1 of 2 keer toegediend;
 • Pasgeborenen: De dagelijkse dosering voor pasgeborenen is 4-7 mg/kg lichaamsgewicht per dag en wordt in 1 keer toegediend.

Patiënten met een gestoorde nierfunctie:

 • Volwassenen en kinderen: Bij patiënten met een gestoorde nierfunctie zal de arts de dosering verlagen, afhankelijk van de ernst van de gestoorde nierfunctie.

Wijze van toediening

Gentamycine wordt gewoonlijk in een spier (intramusculair) toegediend. Intraveneuze toediening (toediening in een bloedvat) wordt in het algemeen gereserveerd voor omstandigheden waarin de intramusculaire weg niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij patiënten in shock, met bloedingen, ernstige verbrandingen of verminderde spiermassa.

Duur van de behandeling

De gebruikelijke behandelingsduur is 7 tot 10 dagen. Bij moeilijke en gecompliceerde infecties kan een langere behandelingsduur noodzakelijk zijn. In zulke gevallen verdient het aanbeveling de nierwerking, het gehoor en het evenwichtsorgaan regelmatig te laten controleren. Als bij u een nierfunctiestoornis wordt vermoed, dient voor en tijdens de behandeling de werking van de nieren te worden gecontroleerd.

Controle

Met name bij ouderen, pasgeborenen en patiënten met een verminderde nierfunctie, zal de arts het bloed willen controleren op de serumconcentratie van gentamycine. De controle wordt in dat geval uitgevoerd vlak voordat u een nieuwe dosis krijgt.

Werd er te veel van dit middel toegediend?

Wanneer u te veel van Gentamycine heeft gekregen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Werd er een toediening van dit middel vergeten?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als de behandeling met dit middel wordt gestopt

De behandeling dient nooit voortijdig te worden onderbroken. De kans is dan groot dat niet alle schadelijke bacteriën gedood zijn en dat de ziekte in verhevigde mate terugkeert met risico op het ontstaan van resistentie van de te bestrijden micro-organismen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker of verpleegkundige.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De frequentie van onderstaande bijwerkingen is onbekend (op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld):

 • Verhoogd of verlaagd aantal onvolgroeide rode bloedcellen (reticulocyten), voorbijgaand tekort aan een bepaald soort witte bloedcellen (granulocytopenie);
 • Overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag (rash), huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria) en, bij astmapatiënten, benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen)*;
 • Vergiftiging van het zenuwstelsel (neurotoxiciteit)**;
 • Hoofdpijn;
 • Acuut nierfalen, vergiftiging van de nieren (nefrotoxiciteit)***;
 • Verhoogde hoeveelheid van een bepaald soort afbraakproduct van rode bloedcellen (serumbilirubine), verhoogde hoeveelheid van een bepaald leverenzym (serumtransaminase) (SGOT, SGPT).

* Bronchospasmen: Gentamycine injectievloeistof bevat natriummetabisulfiet dat bij astmapatiënten overgevoeligheidsreacties zoals bronchospasmen, kan veroorzaken.** Vergiftiging van het zenuwstelsel: Hoewel weinig voorkomend bij normale dosering kunnen beschadigingen van bepaalde delen van de achtste hersenzenuw voorkomen, voornamelijk bij patiënten met bestaande nierbeschadigingen of bij patiënten die langer en met hogere doseringen gentamycine dan aanbevolen werden behandeld.
*** Vergiftiging van de nieren: Bijwerkingen op de nierfunctie (zichtbaar in bloedtesten), alsmede verminderde urineproductie zijn waargenomen. Deze verschijnselen komen meer voor bij patiënten met bestaande nierfunctiestoornissen die met hogere doseringen dan aanbevolen werden behandeld.

Andere factoren die het risico van gehoorbeschadiging bij het gebruik van gentamycine kunnen vergroten zijn:

 • Bestaande beschadiging van de achtste hersenzenuw;
 • Voorafgaande of gelijktijdige behandeling met andere middelen die mogelijk giftig zijn voor het gehoor en gevorderde leeftijd;
 • De symptomen zijn o.a. duizeligheid, draaiduizeligheid (vertigo), oorsuizen (tinnitus) en minder vaak voorkomend: gehoorverlies;
 • Gevoelloosheid, waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie), spierkrampen en stuipen (convulsies) werden eveneens gerapporteerd.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Bewaren beneden 25 °C;
 • Niet in de koelkast of de vriezer bewaren;
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Niet te gebruiken na” of “Exp”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is gentamycinesulfaat. Eén ml injectievloeistof bevat een hoeveelheid gentamicinesulfaat die overeenkomt met 10 mg respectievelijk 40 mg gentamicine. De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Dinatriumedetaat;
 • Natriumhydroxide;
 • Natriummetabisulfiet (E223);
 • Water voor injecties.

Hoe ziet Gentamycine eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Gentamycine is een heldere oplossing, (nagenoeg) vrij van zichtbare deeltjes, kleurloos of nagenoeg kleurloos. Er zijn ampullen van 1 ml, 1,5 ml, 2 ml, 5 ml en 10 ml. Deze zitten per 5, 10, 25, 50 of 100 ampullen verpakt in een doosje.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Centrafarm B.V.
Nieuwe Donk 3
4879 AC Etten-Leur
Nederland

Fabrikant

Centrafarm Services B.V.
Nieuwe Donk 9
4879 AC Etten-Leur
Nederland ​​​​​​

B. Braun Medical S.A.
Ronda de Los Olivares 5
23009 Jaén
Spanje

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Huisarts

Dr. H.K. Benkert

Huisarts

Dr. P. Mester

Huisarts
Terug naar boven