Voorschrift zonder artsenbezoek
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Inderm

lnderm is bestemd voor de behandeling van matige tot ernstige vormen van acne waarbij andere lokale therapieën onvoldoende resultaat hebben opgeleverd. lnderm bevat erytromycine, dat behoort tot de zg. antibiotica, stoffen die bacteriën doden of in hun groei remmen. Toegediend in de alcoholische Inderm-oplossing dringt erytromycine door in de afvoergangen van de talgklieren en remt daar de groei van de bacteriën die verantwoordelijk zijn voor de ontstekingen bij acne. Hoe snel de verbetering intreedt kan nogal verschillen en hangt bijv. af van de ernst van de acne. De behandeling moet daarom minstens 6 weken worden volgehouden. De ervaring leert dat toepassing gedurende 8 weken meestal afdoende is (zie ook: ”Hoe gebruikt dit middel?").

1. Wat is Inderm en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

lnderm is bestemd voor de behandeling van matige tot ernstige vormen van acne waarbij andere lokale therapieën onvoldoende resultaat hebben opgeleverd.
lnderm bevat erytromycine, dat behoort tot de zg. antibiotica, stoffen die bacteriën doden of in hun groei remmen.
Toegediend in de alcoholische Inderm-oplossing dringt erytromycine door in de afvoergangen van de talgklieren en remt daar de groei van de bacteriën die verantwoordelijk zijn voor de ontstekingen bij acne. Hoe snel de verbetering intreedt kan nogal verschillen en hangt bijv. af van de ernst van de acne. De behandeling moet daarom minstens 6 weken worden volgehouden. De ervaring leert dat toepassing gedurende 8 weken meestal afdoende is (zie ook: ”Hoe gebruikt dit middel?").

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
• Als u bij eerder gebruik van Inderm of andere erytromycine-bevattende preparaten overgevoeligheidsreacties hebt gehad moet u dit geneesmiddel niet gebruiken.
• Ook als u overgevoelig bent voor andere lotions of antibiotica doet u er verstandig aan raad te vragen aan uw arts of apotheker voor u de behandeling begint.

Zwangerschap en borstvoeding
lnderm kan voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht of de zuigeling overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt door vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Op theoretische gronden is van dit geneesmiddel geen invloed te verwachten op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken en in de praktijk is een dergelijke invloed ook nooit gemeld.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Inderm nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Gelijktijdig gebruik van middelen die afschilfering van de huid veroorzaken vergroot de kans op huidirritatie.

lnderm bevat alcohol, u moet het niet met slijmvliezen, open wonden of de ogen in aanraking brengen.

De oplossing is ontvlambaar.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

‘s Morgens en 's avonds de aangedane huid reinigen en met lnderm bevochtigen. Houdt de huid steeds goed schoon, maar overdrijf het niet. Acne wil niet zeggen dat de huid vuil is. Door te vaak wassen gaan de talgklieren harder werken, waardoor de acne kan verergeren. De lotion aanbrengen met een wattenpropje, tissue of iets dergelijks.
Zoals gezegd duurt een behandeling 6 tot 8 weken, maar als u na 4 weken nog geen of onvoldoende verbetering ziet moet u uw arts raadplegen. Het kan dan zijn dat de bacteriën ongevoelig zijn geworden en met verdere behandeling met lnderm moet dan 2 maanden worden gewacht.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Vooral aan het begin van de behandeling kan de alcohol in de oplossing een voorbijgaand branderig gevoel, roodheid, afschilfering van de huid of jeuk veroorzaken. U dient dan het aantal toepassingen te verminderen. Als u zeer heftig reageert moet u de behandeling stopzetten.

Neem onmiddellijk contact op met een arts als u een ernstige huidreactie krijgt: een uitslag met blaasjes gevuld met pus met een rode omringende huid (exanthemateuze pustulose). De frequentie van deze bijwerking is niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos of het flesje na “Niet te gebruiken na” of "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is erytromycine. Inderm is een oplossing van 1% erytromycine in isopropylalcohol. Eén gram vloeistof bevat 10 mg erytromycine.

De andere stoffen in dit middel zijn isopropylmyristaat, di-n-butyladipaat en isopropylalcohol.

Hoe ziet Inderm eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Inderm is een kleurloze, heldere oplossing met een karakteristieke geur.
Inderm is verpakt in een bruin glazen flesje van 50 ml met een plastic schroefdop.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Vergunninghouder

Centrafarm B.V. Nieuwe Donk 3
4879 AC Etten-Leur
Nederland

Fabrikant
Mobilat Produktions GmbH
Luitpoldstrasse 1
85276 Pfaffenhofen
Duitsland

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Duitsland

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven