Voorschrift zonder artsenbezoek
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Metoclopramide

 • Helpt bij misselijkheid en overgeven
 • Ook voor kinderen vanaf 1 jaar
 • Kan duizeligheid of bewegingsstoornissen veroorzaken
 • Drink geen alcohol

Over Metoclopramide

Metoclopramide helpt bij misselijkheid en overgeven. De werkzame stof metoclopramide zorgt ervoor dat het braakcentrum in de hersenen minder snel geprikkeld wordt.

Artsen schrijven Metoclopramide voor bij:

 • Misselijkheid en braken als bijwerking van medicijnen tegen kanker (chemotherapie, radiotherapie) bij volwassenen en kinderen van 1 tot 18 jaar;
 • Misselijkheid en braken die optreden tijdens een migraineaanval;
 • Misselijkheid en braken door andere oorzaken.

Gebruik

Neem de tabletten in met wat water of eventueel met wat voedsel. Zorg ervoor dat er altijd minstens 6 uur tussen het innemen van de tabletten zit. Ook als u tussendoor heeft overgegeven.

Gebruik dit geneesmiddel nooit langer dan 5 dagen achter elkaar, tenzij een arts anders beslist.

Dosering

Uw dosering hangt af van uw klachten en wordt bepaald door een arts. De algemene richtlijnen voor dosering zijn als volgt:

Voor de behandeling van misselijkheid en braken, ongeacht de oorzaak (bij volwassenen)

 • De aanbevolen enkelvoudige dosis is 10 mg, tot drie keer per dag herhaald.
 • De maximale aanbevolen dagelijkse dosis is 30 mg of 0,5 mg/kg lichaamsgewicht.
 • De maximale aanbevolen behandelingsduur is 5 dagen.

Ter voorkoming van door chemotherapie veroorzaakte misselijkheid en braken (bij kinderen en jongeren van 1 tot 18 jaar)

 • De aanbevolen dosis is 0,1 tot 0,15 mg/kg lichaamsgewicht (zie doseringstabel in de bijsluiter), tot drie keer per dag herhaald.
 • De maximale dosis gedurende 24 uur is 0,5 kg/kg lichaamsgewicht.
 • De maximale aanbevolen behandelingsduur is 5 dagen.

Dit middel is niet geschikt voor gebruik bij kinderen met minder dan 30 kg lichaamsgewicht. Andere farmaceutische vormen/sterktes kunnen geschikter zijn voor deze groep patiënten.

Alcohol/autorijden

Bij het gebruik van Metoclopramide kunt u slaperig of duizelig worden. Ook kunt u last krijgen van bewegingsstoornissen. Deze klachten kunnen invloed hebben op uw gezichtsvermogen en op de rijvaardigheid. Rijd geen auto en bestuur geen machines zolang u last heeft van deze klachten.

Alcohol kan de bijwerkingen van Metoclopramide uitlokken of verergeren. Drink geen alcohol als u behandeld wordt met dit medicijn.

Te veel ingenomen/dosis vergeten

Heeft u meer tabletten ingenomen dan de arts heeft voorgeschreven? Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. U kunt oncontroleerbare bewegingen ervaren (extrapiramidale stoornissen), slaperig worden, problemen ervaren met het bewustzijn, verward raken, hallucineren en hartproblemen ervaren. Indien nodig kan uw arts een behandeling voorschrijven voor deze verschijnselen.

Bent u een dosis Metoclopramide vergeten? Neem nooit een dubbele hoeveelheid tabletten in om de vergeten dosis in te halen. Sla de vergeten tablet(ten) over en ga verder met het gebruikelijke schema.

Wanneer niet gebruiken

Metoclopramide is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet in de volgende situaties:

 • U bent overgevoelig voor een van de bestanddelen in de tablet (zie rubriek ‘Samenstelling’);
 • U heeft een bloeding, obstructie of scheur in het maagdarmkanaal;
 • U heeft (mogelijk) een zeldzaam gezwel van de bijnier (feochromocytoom);
 • U heeft ooit onwillekeurige spierspasmen (tardieve dyskinesie) gehad tijdens een behandeling met een geneesmiddel;
 • U heeft epilepsie;
 • U heeft de ziekte van Parkinson;
 • U gebruikt levodopa (een anti-Parkinson middel) of dopaminergeagonisten (zie rubriek ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?);
 • U heeft ooit abnormale pigmentbloedwaarden (methemoglobinemie) of NADH cytochroom-b5-deficiëntie gehad.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Overleg met uw arts of apotheker over het gebruik van Metoclopramide in de volgende situaties:

 • U heeft een voorgeschiedenis van afwijkend hartritme (QT-verlenging) of andere hartkwalen;
 • U heeft problemen met de zoutbalans in uw bloed, zoals kalium, natrium en magnesium;
 • U gebruikt andere geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze effect hebben op uw hartslag;
 • U heeft een neurologische (hersen-) aandoening;
 • U heeft lever- of nieraandoeningen. De dosis wordt mogelijk verlaagd.

Uw arts kan bloedtesten verrichten om pigmentwaarden in uw bloed te controleren. In geval van afwijkende waarden (methemoglobinemie) dient de behandeling onmiddellijk en blijvend te worden stopgezet.

Zwangerschap en borstvoeding

Overleg met een arts als u (misschien) zwanger bent of zwanger wil worden. Een arts bepaalt of u Metoclopramide mag gebruiken.

Overleg ook met een arts als u borstvoeding geeft. Dit medicijn wordt uitgescheiden in de moedermelk en kan daarom beter niet worden gebruikt.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Vertel het de arts als u nog andere medicijnen gebruikt (heeft) of binnenkort gaat gebruiken. Ook als het gaat om kruidenmiddelen of medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn. Sommige geneesmiddelen kunnen het effect van Metoclopramide beïnvloeden. Deze geneesmiddelen zijn:

 • Levodopa of andere geneesmiddelen om de ziekte van Parkinson te behandelen;
 • Anticholinergica (geneesmiddelen tegen krampen van het maagdarmkanaal);
 • Morfinederivaten (sterk werkende pijnstillers);
 • Kalmeringsmiddelen;
 • Geneesmiddelen om psychische aandoeningen te behandelen;
 • Digoxine (geneesmiddel om hartfalen te behandelen);
 • Ciclosporine (geneesmiddel om bepaalde aandoeningen van het immuunsysteem te behandelen);
 • Mivacurium en suxamethonium (spierverslappers);
 • Fluoxetine en paroxetine (antidepressiva).

Bijwerkingen

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, hoewel niet iedereen hier last van krijgt.

Stop de behandeling en raadpleeg onmiddellijk uw arts of apotheker indien u één van onderstaande bijwerkingen ervaart tijdens het gebruik van dit geneesmiddel:

 • Oncontroleerbare bewegingen (vaak van het hoofd of de nek). Deze kunnen bij kinderen of jongvolwassenen voorkomen en met name wanneer hoge doseringen worden gebruikt. Deze reacties treden meestal op aan het begin van de behandeling en kunnen ook al optreden na één enkele toediening. Deze effecten zullen verdwijnen bij passende behandeling.
 • Hoge koorts, hoge bloeddruk, toevallen/stuipen (convulsies), transpiratie, speekselvloed. Dit kunnen signalen zijn van het maligne neurolepticasyndroom;
 • Jeuk of huiduitslag, zwelling van het gezicht, de lippen of de keel, ademhalingsmoeilijkheden. Dit kunnen signalen zijn van een allergische reactie, wat ernstig kan zijn.

Andere bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van Metoclopramide zijn onder andere:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Slaperigheid.

Vaak (bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Neerslachtigheid (depressie);
 • Oncontroleerbare bewegingen zoals tics, schudden, rukkende bewegingen of spiertrekkingen (stijfheid, starheid);
 • Symtomen vergelijkbaar met die van de ziekte van Parkinson (starheid, trillen);
 • Zich onrustig voelen;
 • Daling van de bloeddruk (in het bijzonder bij intraveneuze toediening);
 • Diarree;
 • Zich zwak voelen.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

 • Verhoogde waarden van prolactine in het bloed, dit kan zorgen voor melkproductie bij mannen en bij vrouwen die geen borstvoeding geven;
 • Onregelmatige menstruatie;
 • Hallucinatie;
 • Verminderd bewustzijn;
 • Vertraagde hartslag (in het bijzonder bij intraveneuze toediening);
 • Allergie.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)

 • Verwardheid;
 • Toevallen/stuipen (convulsies) (in het bijzonder bij patiënten met epilepsie).

Een overzicht van bijwerkingen met een onbekende frequentie vindt u in de bijsluiter. Overleg met een arts als u last krijgt van bijwerkingen, ook als uw klachten niet in de bijsluiter staan.

Samenstelling

De werkzame stof in Metroclopramide HCl Aurobindo is metoclopramidemonohydrochloridemonohydraat, overeenkomend met 10 mg watervrij metoclopramidemonohydrochloride.

De andere stoffen in dit middel zijn lactose, croscarmellosenatrium, magnesiumstearaat.

De fabrikant van MetoclopramideHCl Aurobindo is:

Centrafarm Services B.V. Nieuwe Donk 9
4879 AC Etten-Leur
Nederland

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts Registratienummer: BIG: 9057675501 Laatst gecontroleerd: 08-12-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

U weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen u daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / spoedeisende geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / interne geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / huisartsgeneeskunde
Terug naar boven